Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 2020


 
«Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου».
Παραμονή τῆς με­γά­λης καί δεσποτικῆς ἑορ­τῆς τῶν Θεοφανείων, τῆς ἑορτῆς ὄχι μόνο τῆς θείας ἐπιφανείας ἀλλά καί τῆς ἐν Ἰορδάνῃ βα­πτίσεως τοῦ Κυρίου, καί στήν Ἐκκλησία μας ἀκούεται καί πάλι ἡ φω­νή τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ προφήτου καί προδρόμου Ἰωάννου νά μᾶς καλεῖ νά ἑτοιμά­σου­με τήν ὁδόν τοῦ Κυ­ρίου.
Καί παρότι ἡ φω­νή του δέν ἀκούεται πλέ­­­­ον στήν ἔρημο ἀλλά τίς πυ­κνοκατοικημένες πό­λεις τοῦ σύγχρονου κό­σμου μας, καί παρότι ἡ ὁδός τοῦ Κυρίου εἶναι πλέον γνωστή σέ ὅλους μας, γιατί μᾶς τήν ἀπο­κάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός διά τοῦ εὐαγγε­λί­ου του, ἡ φωνή καί ἡ πρόσ­­κληση τοῦ τιμίου Προ­δρόμου συνεχίζει νά διατηρεῖ καί σή­μερα τήν ἐπικαι­ρό­­τη­τά της. Γιατί ἔρη­μος εἶ­ναι πολ­λές φορές ἡ κοι­νωνία μας, στήν ὁποία οἱ ἄν­θρω­ποι ζοῦν χωρίς νά ἐπικοινωνοῦν ὁ ἕ­νας μέ τόν ἄλλο· για­τί πολλές φορές ἔ­ρη­­μος γίνεται ἡ ψυ­χή μας καί ἡ ζωή μας ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυ­­ναμίες μας καί ἀπό τήν ἀπουσία τῆς χάρι­τος τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μας δέν ἔπαυσε νά μᾶς ἐπαναλαμβάνει τήν πρόσκληση τοῦ τιμίου Προδρόμου καί νά μᾶς καλεῖ νά ἑτοιμάσουμε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, ὄχι κάπου ἄλλου, ἔξω ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά μέσα στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας. Γιατί ὁ Χρι­στός εἶναι ἐδῶ, διέρ­χε­ται ἀνά τάς ὁδούς καί τάς ρύμας τῶν πόλεών μας, στέκεται καί χτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας, ἀλλά σεβόμενος τήν ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε δέν μπαίνει, ἐάν δέν τόν προσκαλέ­σου­με, ἐάν δέν θελήσουμε μό­νοι μας νά ἑτοι­μά­σου­με τήν ὁδό του στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας.

Πῶς ὅμως μποροῦμε νά ἑτοι­μά­σουμε τήν ὁδό τοῦ Κυ­ρίου; Τόν τρόπο μᾶς τόν ὑποδεικνύει τόσο ὁ τί­μιος Πρόδρομος ὅσο καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Ὁ Πρόδρομος καλῶν­τας τούς ἀνθρώπους νά ἑ­τοι­μάσουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, τούς καλοῦσε συγ­­χρόνως καί νά με­τα­­­­νοήσουν καί νά βα­πτισθοῦν ἐξο­μολογού­με­νοι τίς ἁμαρτίες τους. Τούς καλοῦσε δηλαδή νά συναισθανθοῦν τήν ἁμαρτωλότητά τους, νά συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ ρύποι τῶν παθῶν καί οἱ σκιές τῆς ἁμαρτίας ἐμποδίζουν τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή τους καί νά ἀπαλλα­γοῦν ἀπό αὐτά μέσω τῆς ἐξαγορεύσεως τῶν ἁμαρτιῶν τους, προϋ­πό­­­θεση τῆς ὁποίας εἶ­ναι ἡ ταπείνωση. Γιατί χωρίς ταπείνωση δέν ὑπάρχει μετάνοια, καί χωρίς μετάνοια δέν ὑπάρχει συγχώρηση καί ἄφεση ἁμαρτιῶν, δέν ὑπάρχει ὁδός γιά νά εἰσέλθει στήν ψυχή μας ὁ Χριστός.
Αὐτή τήν ταπείνωση τήν ὁποία προέτρεπε τούς ἀνθρώπους καί  προτρέπει καί ἐμᾶς ὁ τί­μιος Πρόδρομος νά ἀπο­κτήσουμε προκειμέ­νου νά ἑτοιμάσουμε τήν ψυχή μας γιά τόν Χρι­στό, τήν βίωνε πρῶ­τα ὁ ἴδιος, καί γι᾽ αὐτό, παρότι γνώριζε ποιά εἶ­ναι ἡ ἀποστολή του στόν κόσμο, ὅταν ὁ Χρι­στός τοῦ ζήτησε νά τόν βα­πτίσει, αὐτός ἀρ­νή­θη­κε λέγοντας πώς δέν εἶναι ἄξιος νά τόν βα­πτίσει ἀλλά ἔχει ἀνά­γκη νά βαπτισθεῖ ἀπό Ἐκεῖνον· ἀρνήθηκε ἀπό εἰλικρινῆ καί βαθειά συ­ναίσθηση τῆς ὑπερο­χῆς τοῦ Θεανθρώπου ἔ­να­­ντι τοῦ πλάσματός του.
Τήν ἴδια ταπείνωση ὅ­μως μᾶς ὑπαγορεύει καί ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος γιά νά δώσει «ὑμῖν ὑπο­γραμ­μόν» δέν δι­στάζει νά βαπτισθεῖ καί ὁ ἴδιος ἐκεῖ ἀκριβῶς πού βα­πτι­­­ζόταν ὅλοι οἱ ἄν­θρω­ποι, στόν Ἰορδάνη, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγι­νε πράγματι «ὁμοιο­πα­θής ὑμῖν» γιά χάρη τῆς δικῆς μας σωτηρίας καί ταπεινώθηκε γιά μᾶς προκειμένου νά μᾶς δώσει τό με­γά­λο μά­­θημα τῆς ταπει­νώ­σε­ως πού ὑψώνει τόν ἄν­θρωπο καί τόν ὁδη­γεῖ στόν Θεό.
Ἀκούοντας, ἀδελφοί μου, σήμερα καί πάλι τή φωνή τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄς σπεύ­σου­με νά ταπεινω­θοῦ­με ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὄχι μέ λόγια κενά πε­ρι­ε­­χομένου, ἀλλά μέ πρά­ξεις καί ἔργα ἀληθινῆς ταπει­νώ­σεως καί εἰλι­κρι­νοῦς μετανοίας, διό­τι μέ αὐτές θά μπο­ρέ­σουμε νά προετοιμά­σου­­με στήν ψυχή μας τήν ὁδό τοῦ Κυρίου· μέ αὐ­τές θά αἰσθανθοῦμε τόν Χριστό νά κατοικεῖ στήν ψυχή μας καί νά τήν καθαίρει μέ τήν κα­θαρτική τῆς ὑπερου­σίου Τριάδος ἐνέργεια πού θά λά­βου­με μέ τόν Ἁγι­α­σμό· μέ αὐ­τές θά αἰσθανθοῦμε τήν ἔρημο τῆς ψυχῆς μας νά παύει νά εἶναι ξηρή καί ἄνυδρη καί νά βλα­στάνει τούς καρ­πούς τοῦ ἁγίου Πνεύ­μα­τος μέ τή χάρη τῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλησίας μας· ἔτσι ὥτε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ νά μήν ἀν­τη­χεῖ εἰς ὦτα μή ἀκου­όντων ἀλλά νά ἀπο­τε­λεῖ ὁδηγό τῆς ζωῆς μας πού θά μᾶς καθοδηγεῖ πρός τή σωτηρία μας.
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...