Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ: Οι Άγιοι αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη της παρουσίας της Χάριτος στην Εκκλησία«Καί οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τήν ἐπαγγελίαν … ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσιν» (Ἑβρ. 11.39).
Στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης ἑορτῆς καί γενεθλίου ἡμέρας τῆς Ἐκκλη­σίας τοῦ Χρι­στοῦ, τῆς Πεντηκοστῆς, ὅρισαν οἱ θειότατοι Πατέρες νά τι­μῶνται αὐτήν τήν Κυριακή, τήν πρώ­τη μετά τήν ἑορτή τῆς καθόδου καί ἐπιφοιτήσεως τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος, οἱ ἅγιοι Πάντες, ὅλα δη­λαδή ἐκεῖνα τά πιστά τῆς Ἐκ­κλη­σίας τά ὁποῖα διά τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος «κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγε­λιῶν, ἔφραξαν στόματα λε­όν­των, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυ­να­μώθησαν ἀπό ἀσθενείας, ἐγενή­θη­σαν ἰσχυροί ἐν πολέμῳ» δίνον­τας μέ τούς τρόπους αὐτούς τή μαρ­τυρία τῆς πίστεως στόν Χριστό· ὅλα ἐκεῖνα τά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλη­σίας τά ὁποῖα ἔζησαν «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» καί ἀγω­νίσθηκαν γιά νά ἀποφύ­γουν «τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πο­νηροῦ τά κατ᾽ αὐτῶν δο­λίως» κινούμενα καί νά ἀνέλθουν τήν οὐρα­νο­δρόμο κλίμακα τῆς ἀσκήσεως καί τῆς ἐγκρα­τείας· ὅλα ἐκεῖνα τά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τά ὁποῖα ζῶν­τας μέσα στόν κόσμο καλλιέργησαν τόν σπόρο τοῦ θείου Λόγου καί τόν πολλαπλασίασαν ἀπο­κτῶ­ντας τούς καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἄν ἐπιχειρήσει κανείς νά ἀναζη­τή­σει τί κοινό ἔχουν μεταξύ τους ὅλα αὐτά τά πιστά τῆς Ἐκκλησίας πού ἔζησαν σέ διαφορετικές ἐποχές καί κάτω ἀπό ἐντελῶς διαφορε­τι­κές συνθῆκες, δέν θά δυσκολευθεῖ νά διαπιστώσει ὅτι εἶναι ἡ παρου­σία τοῦ ἁγίου Πνεύματος στή ζωή τους. Γιατί τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐ­τό πού ἀναδεικνύει τούς προ­φῆ­τες, τούς ὁσίους, τούς ποιμένες, τούς διδασκάλους, τούς μάρτυρες· εἶναι αὐτό πού τελειοῖ, πού ὁλο­κλη­ρώνει κάθε ἀνθρώπινη προσπά­θεια πρός τήν ἀρετή καί τήν ἁγιό­τητα· εἶναι αὐτό πού παρέχει «στό­μα καί σοφία» σέ ὅσους ἔχουν τή διά­θεση νά ὁμολογήσουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά τούς νικήσει κανείς· εἶναι αὐτό πού ἐνισχύει καί ἐνδυναμώνει ὅ­σους ἔχουν τή διάθεση νά θυσιά­σουν τόν ἑαυτό τους γιά τόν Χρι­στό· εἶναι αὐτό πού φωτίζει κάθε ἕνα πού ἐπι­θυμεῖ νά κατα­νοήσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά διδάξει τήν ἀκαινοτόμητη πίστη στούς ἀν­θρώπους.
Καί ἀκριβῶς ἐπειδή οἱ ἅγιοι Πάν­τες ἀποτελοῦν τήν ἔμπρακτη ἀπό­δειξη τῆς πα­ρουσίας καί τῆς ἐνερ­γείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκ­κλησία καί τόν κόσμο, γι᾽ αὐτό καί τήν Κυριακή αὐτή, τήν πρώτη μετά τήν Πεντηκοστή, ἡ Ἐκκλησία μας τούς προβάλ­λει ὡς πρότυπα ζω­ῆς γιά ὅλους μας.
Καί δέν τούς προβάλλει ἁπλῶς, ἀλλά τιμῶντας τους μᾶς ὑπενθυμί­ζει τήν ἑνότητα τῆς ἐπί γῆς στρα­τευ­ομένης Ἐκκλησίας μέ τήν ἐν οὐ­ρανοῖς θριαμβεύουσα, ἑνότητα ἡ ὁποία εἶναι ἑνότητα Πνεύματος, ἑνότητα ἐν ἁγίῳ Πνεύματι καί ταυ­τόχρονα ἑνότητα ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.
Αὐτήν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης τονίζει καί ὁ ἀπό­στολος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του, ἀπό τήν ὁποία προ­ήρ­χετο τό ἀποστολικό ἀνάγνω­σμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, λέγοντας: «καί οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά τῆς πί­στεως οὐκ ἐκομίσαντο τήν ἐπαγγελίαν … ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσιν».
Ἐμαρτύρησαν οἱ ἅγιοι Πάντες τήν πίστη τους στόν Χριστό ἀλλά δέν ἔλαβαν ἀκόμη τήν πλήρη ἀντα­πό­δο­ση τοῦ Θεοῦ γιά τή μαρτυρία τους «ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειω­θῶσιν», γιά νά μήν τήν ἀπολαύ­σουν χωρίς τή δική μας παρουσία.
Αὐτήν τήν τελεία ἀγάπη τῶν ἁγί­ων πρός τούς ἐπί γῆς ἀγωνι­ζο­μέ­νους ἀδελφούς τους προβάλλει καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στόν ὁποῖο ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἀφιερώνει τίς ἐκδηλώσεις πού θά πραγματοποιηθοῦν σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές περιφέρειες στό πλαίσιο τῶν ΚΔ´ Παυλείων πού διοργανώνει καί φέτος.
Τήν προβάλλει ὡς κίνητρο γιά ὅλους ἐμᾶς, τούς ὁποίους «ἐ­γέν­νησε ἐν Χριστῷ» διά τοῦ κηρύγ­ματός του, πρός ὅλους ἐμᾶς, γιά τούς ὁποίους ἔγινε «τά πάντα ἐν πᾶ­σι».
Τήν προβάλλει ὡς κίνητρο γιά ἐντονότερη προσπάθεια, γιά πε­ρισσότερο ζῆλο, γιά θερμότερη ἀγά­πη, γιά ἰσχυρότερη πίστη, γιά εἰλι­κρινέστερη διάθεση μαρτυρίας πίσ­τεως σέ ἕναν κόσμο πού ἀναζητᾶ τόν Θεό, πού ἔχει ἀνάγκη τόν Χρι­στό, πού ποθεῖ, ἔστω καί ἄν δέν τό ἀντιλαμβάνεται, τή ζωντανή πα­ρου­σία τοῦ ἁγίου Πνεύματος στή ζωή του.
Ἀδελφοί μου, καθώς ὅλον αὐτόν τόν μήνα, τόν ὁποῖο ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα­νίας ἀφιερώνει εὐλαβῶς στόν ἱδρυ­τή καί ἀπόστολό της, τόν μέγα Παῦ­λο, θά τόν συναναστρεφόμαστε κα­θη­μερινά μέσα ἀπό τίς ποικίλες τι­μητικές πρός αὐτόν ἐκδηλώσεις, ἄς ἀκοῦμε τή φωνή του νά μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο διά τῆς πίστεως μαρτυρηθέντων, νά ἀκο­λουθήσουμε τόν δρόμο πού βά­δι­σε ὁ ἴδιος, γιατί μᾶς περιμέ­νουν στόν οὐρανό, μᾶς περιμένουν στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, «ἵνα μή χω­ρίς ἡμῶν τελειωθῶσιν».

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...