Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ«Καί σται χαρά σοι καί γαλλία­σις καί πολ­λοί πί τ γεννήσει α­το χαρήσονται» (Λουκ. 1.14).
Τά προφητικά λό­για το γγέλου πρός τόν εσεβ ε­ρέα Ζαχαρία γιά τόν προφήτη πού πρόκειτο νά γεννηθε παληθεύονται σήμερα μέ τή γέννηση το «ν γεννη­τος γυναικν μεί­­ζονος», το τιμίου Πρό­δρομου. Γιατί γέν­­νη­σή του δέν εναι ατία τς χαρς μόνο γιά τούς γονες του, πως εναι γέννηση κάθε παιδιο, λλά γιά ­λους τούς νθρώπους, τούς ποί­ους θά προε­τοι­μάσει μέ τήν μετά­νοια γιά τήν λευση το Σωτρος.

Τά προφητικά λόγια το γγέλου το Κυ­ρίου πρός τόν ελαβ καί δί­καιο Ζαχαρία ση­ματοδοτον τήν ρ­χή τς ζως το τιμίου Προ­δρό­μου, ατο πού πρόκετο νά να­δει­χθε πίγειος γγελος καί προ­­φή­της· ατο πού ­πρόκειτο νά γί­νει «φω­νή βον­τος ν τ ρή­μ», φωνή πού θά πληροφοροσε τούς ν­θρώ­πους γιά τήν πα­ρου­­σία το Χριστο στόν κόσμο.
Τά προφητικά λόγια το γγέλου μως δέν σχύουν μόνο γιά τόν πα­τέρα το τιμίου Προ­δρόμου καί γιά τούς ν­θρώπους τς ποχς του, λ­λά σχύουν καί γιά λους σους πό τότε καί μέχρι σήμερα κουσαν τς φωνς του καί πίστευσαν στόν Χρι­στό· γιά λους κεί­νους γιά τούς ποίους τιμώμενος σήμερα ­γι­ος ω­άννης Πρό­δρο­μος γινε τό φς πού δηγε στόν Χριστό· γιά λους κείνους ο ­πο­οι μπνεύ­ονται πό τό κήρυγμά του καί πα­ρα­δειγματίζονται πό τήν σάγ­γε­λη πολι­τεία του· γιά κείνους τούς ­ποίους συγκινε μο­να­δικός συνδυασμός πού πέτυχε στή ζωή του τίμιος Πρόδρο­μος, συνδυασμός τς αστη­ρό­τητος τς ­σκή­σεως μέ τή γλυκύ­τη­­τα τς γάπης γιά τόν Θεό καί τόν ν­θρω­πο.
Ατές τίς δύο πλευρές τς προσωπικότητος το τιμίου Προδρόμου κ­φράζει καί ρθό­δο­ξη γιογραφία, πεικο­νί­­­ζο­ντάς τον λλοτε στίς εκόνες το τέ­μ­πλου, που πάντοτε πα­ρίσταται δίπλα στόν π’ ατο κηρυχθέντα Χρι­στό, ς τόν πόκοσμο σκητή τς ρήμου πού φέρει τό σύμβολο το μαρτυρίου του, τήν ποτετμημένη κεφαλή του, καί λ­λοτε στήν παρά­σταση τς Δεή­σεως μέ τήν δια γλυκύτητα πού δια­κρί­νουμε καί στό πρόσωπο τς Πανα­γίας μας νά πρεσβεύει στόν Χριστό γιά τούς νθρώπους.
Μέ τόν τρόπο ατό λ­λά καί μέ τίς πολλές ορτές πού εναι φιε­ρω­μένες στό ερό πρό­σωπο το τι­μίου Προ­δρόμου θέλησε κ­κλη­­σία μας νά μς πεν­θυμίζει πώς πα­ρουσία το γίου ω­άννου καί ρόλος του δέν σχετίζονται μόνο μέ τήν μφάνιση το Χρι­στο στόν κό­σμο, λλά τίμιος Πρόδρομος συνεχίζει νά χει να σημαντικό ρόλο καί μία σπου­δαία θέση στή ζωή τς κ­κλησίας καί τν πι­στν μέχρι σήμερα, πι­­βε­βαιώνοντας τσι τά προφητικά λό­για το γγέλου τι «πολ­λοί πί τ γεννήσει ατο χαρήσονται».
δελφοί μου, ση­με­ρινή πανήγυρις το γε­νε­θλίου το τιμίου Προ­δρόμου καί Βαπτι­στο ωάννου ς μς δώ­σει μία φορμή νά σκεφθομε ποιά εναι δική μας σχέση μέ τόν τίμιο Πρόδρομο καί ποιά εναι θέση πού χει κενος στή δική μας ζωή.
σοι χουμε ν­δυθε τόν χιτνα το γίου βα­πτί­σμα­τος, ε­μαστε στό μέτρο τν δυνατο­τήτων του καθένας πεσταλ­μένοι παρά Θεο, πως κενος, στόν κόσμο γιά νά μαρ­τυρήσουμε γιά τόν Θεό. Καί μαρτυρία γιά τόν Θεό δέν εναι παραί­τητα μαρτυρία λόγων, γιατί οτε τίμιος Πρό­δρομος λεγε πολ­λά, λ­λά εναι κυρίως καί πρω­τί­στως μαρτυρία ζω­ς.
ζωή καί τά ργα μας θά πρέπει νά μαρ­τυ­ρον γιά τόν Χριστό, πως τόν μαρτυ­ρο­­σαν καί τά ργα καί ζωή το τιμίου Προδρόμου. ­κε­νος δέν κή­ρυτ­τε ­πλς τή μετάνοια, λ­λά τή ζοσε μέ τόν πιό πειστικό καί γνή­σιο τρό­πο, μέ τήν σκηση, μέ τή νη­στεία καί τήν προσευχή.
κενος δέν καλοσε πλς τούς νθρώ­πους στό βάπτισμα τς μετα­νοίας λλά εχε βιώσει πρτα διος τό βάπτι­σμα ν πνεύματι Θεο.
 κε­νος δέν ποδεί­κνυε πλς στούς ν­θρώπους τόν «πάσης πέ­κεινα κα­θα­ρότητος» Θεό πού γινε γιά τή σω­τηρία μας νθρωπος, λλά ταν διος πρό­τυπο καθαρότητος καί γι­ό­­­­τητος βίου.
σοι, λοιπόν, τόν τι­μο­με καί τόν πανηγυ­ρί­ζουμε σήμερα, ς γω­νισθομε νά κο­λου­θήσουμε τήν δό πού βάδισε καί κενος, μέ τήν λπίδα καί τή βε­­βαιότητα τι διά τν πρεσβειν του θά ξιω­θομε καί μες νά συν­αν­τήσουμε τόν Χριστό πού κενος μς δειξε.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...