Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ: Καλούμαστε να απεκδυθούμε την αμαρτωλή φύση ώστε να ενδυθούμε την κατα Χάρην θεανθρώπινη φύση. Αποστολικό ανάγνωσμα: (Κολασ. 3.4-11)

«Ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν ταῖς πράξεσιν αὐ­τοῦ καί ἐνδυσάμενοι τόν νέον τόν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνω­σιν τοῦ κτίσαντος αὐτόν».
Κυριακή τῶν Ἁγίων Προπατόρων σήμερα, ἀδελφοί μου, καί ἡ Ἐκ­κλη­­σία μας μᾶς προετοιμάζει γιά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέν­νων πού πλησιάζει. Μᾶς προε­τοι­μάζει ὄχι μόνο ἀφιε­ρώνοντας τή σημερινή Κυριακή στή μνήμη τῶν Ἁγίων Προ­πατό­ρων τοῦ Κυρίου, ὄχι μόνο μέ τό εὐ­­αγγελικό ἀνά­γνω­σμα τοῦ μεγά­λου Δείπνου πού ἀκούσαμε σή­με­ρα, ἀλλά καί μέ τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.

Ἀκούσαμε, λοιπόν, τόν ἀπόστολο Παῦλο νά μᾶς καλεῖ νά ἀπεκ­δυ­θοῦ­με τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθοῦμε τόν νέο. Καί ἴσως κά­ποιοι διερωτῶνται τί μπορεῖ νά σημαίνει αὐτό καί τί σχέση ἔχει μέ τή μεγάλη ἑορτή γιά τήν ὁποία προ­ετοιμαζόμαστε.
Ἐάν σκεφτοῦμε ὅμως, ἀδελφοί μου, τί σημαίνουν τά Χριστού­γεν­να καί τί συνέβη μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τότε θά κατανοή­σου­με ποιό εἶναι τό νόημα καί ποιά ἡ σημασία τῆς προτροπῆς τοῦ ἀπο­στόλου.
Τί συνέβη, λοιπόν, μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ; Ὁ Χριστός ἔγινε ἄν­θρωπος. Ἐνδύθηκε τήν ἀνθρώ­πι­­νη σάρκα. Ἐνδύθηκε τήν ἀνθρώ­πι­νη φύση, καλύπτοντας μέ αὐτή τή θεία του φύση καί τήν αἴγλη τῆς θεότητος, γιά νά πλησιάσει τόν ἄν­­θρωπο χωρίς νά τόν τρο­μά­ξει ἀπό τή λαμπρότητα τῆς θείας φύ­σεως, ὥστε νά μπορέσει νά τόν ἑλκύσει κο­ντά του χαρίζοντάς του τή σω­τηρία καί τήν υἱοθεσία, τήν ὁποία ἀπώλεσε μέ τήν παρακοή τῶν πρω­­τοπλάστων στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ.
Ὅμως τί συνέβη, ἀδελφοί μου, στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ; Τί συνέβη ὅταν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα δέχθηκαν τήν ἐπίπληξη καί τήν τιμωρία τοῦ Θεοῦ γιά τήν παρακοή τους; Τότε, λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, ἀντελή­φθη­σαν ὅτι ἦσαν γυμνοί καί πῆραν φύλλα συκῆς γιά νά καλύψουν τή γυμνότητά τους. Ἔκρυψαν μέ αὐ­τά τήν ἁμαρ­τωλότητά τους καί κά­­λυψαν συγ­χρόνως καί τήν εἰ­κόνα τοῦ Θεοῦ πού εἶχε πλάσει ὁ Θεός δη­μι­ουρ­γώ­­ντας τόν ἄνθρω­πο. Καί αὐτή ἡ συγ­κάλυψη τῆς ἁ­μαρτίας ἔγινε δεύ­­τερη φύση γιά τόν ἄνθρωπο, ἔγινε ὁ παλαιός ἄν­θρωπος γιά τόν ὁποῖο μιλᾶ συχνά ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καί ὁ ὁποῖος κα­λύπτει τή θεία εἰκόνα πού ἔχει μέσα του ὁ κα­θέ­νας μας καί δέν μᾶς ἀφήνει νά φθάσουμε στό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» καί νά ζήσουμε τήν υἱοθεσία τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή τήν ἁμαρτωλή φύση, αὐτό τό κάλυμμα τῶν παθῶν μᾶς καλεῖ σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά ἀπαρ­νηθοῦμε, προκειμένου νά πλη­σιάσουμε τόν Χριστό πού θά γεννηθεῖ σέ λίγες ἡμέρες γιά χάρη μας ὡς ἄνθρωπος στή γῆ.
Καί ὅπως Ἐκεῖ­νος θά ἐνδυθεῖ τήν ἀνθρώπινη φύ­ση γιά νά μᾶς προ­σεγ­γίσει, ἔτσι καί ἐμεῖς ἄς φρον­τί­σουμε, ἀδελφοί μου, νά ἀπεκδυ­θοῦμε τό ἔνδυμα τοῦ παλαιοῦ ἀν­θρώπου, καί ἄς τόν ἀφήσουμε νά μᾶς ἀνακαινίσει καί νά μᾶς ἀνα­νεώσει μέ τή χάρη του τήν πρώτη στολή μέ τήν ὁποία μᾶς ἐνέδυσε, ὅταν μᾶς δημιούρ­γη­σε. Ἄς τόν ἀφή­σουμε νά ἀνακαινί­σει τήν φύ­ση πού Ἐκεῖνος ἔπλασε, ἀλλά ἐμεῖς φθείραμε μέ τήν ἁμαρ­τία, μέ τά λάθη καί μέ τίς πτώσεις μας, καί νά τήν κάνει ἀνάλογη μέ τή δική του θεανθρώπινη φύση.
Ὁ Χριστός ἐνδύεται μέ τή γέν­νη­σή του τήν ἀνθρώπινη φύση γιά χά­ρη μας. Ἄς δεχθοῦμε καί ἐμεῖς νά ἀπεκδυθοῦμε τόν παλαιό ἄν­θρωπο, γιά νά ἐνδυθοῦμε τή χάρη τῆς υἱοθεσίας πού μᾶς προσφέρει, ὥστε νά μπορέσουμε νά γίνουμε γνή­­σια μέλη τοῦ σώματός του, ὥστε νά γίνουμε οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ καί νά ἀπολαύσουμε τή σωτηρία πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του. Ἀμήν.
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...