Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Μὲ ἀφορμὴ τὴν πρὸ ἡμερῶν ἐκδήλωση κομματικοῦ σχηματισμοῦ (Οικολόγων Πρασίνων) γιὰ τὸ θέμα τῆς φορολόγησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, ἐπιθυμεῖ νὰ τοποθετηθῇ καὶ νὰ τοποθετήσῃ τὰ πράγματα ἐπὶ τῆ βάσει τῆς ἀντικειμενικότητος σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν προκατάληψη καὶ τὸν προεκλογικὸ λαϊκισμό. 

Τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν πληρώνει φόρους εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα. Σὲ πρόσφατη διευκρινιστικὴ ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὸ θέμα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐνημέρωσε δημοσίως ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα πληρώνουν τὶς παρακάτω νομοθετημένες φορολογικὲς ὑποχρεώσεις: Φόρο ἐπὶ τῶν κατ’ ἔτος μισθωμάτων, ποὺ εἰσπράττονται ἀπὸ ἀκίνητα, μὲ συντελεστὴ 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας τους, συμπληρωματικὸ φόρο ἐπὶ τῶν εἰσοδημάτων τους ἀπὸ οἰκοδομὲς καὶ ἐκμισθώσεις γαιῶν μὲ συντελεστὴ 3% καὶ προκαταβολὴ τοῦ φόρου μὲ συντελεστὴ 55% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ ὡς ἄνω φόρου, φόρο ἐπὶ τῆς ἀκίνητης περιουσίας τους μὲ συντελεστὴ 3‰ ἐπὶ τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας τους (ἐκτὸς ὰν πρόκειται γιὰ οἰκοδομήματα λατρευτικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, θρησκευτικῆς ἢ κοινωφελοῦς χρήσεως, λ. χ. γηροκομεῖα, χῶροι συσσιτίων), φόρο ἐπὶ κληρονομιῶν καὶ δωρεῶν μὲ συντελεστὴ 0,5% ἐπὶ τῆς ἀξίας τους, τέλος χαρτοσήμου καὶ δικαιώματα ΟΓΑ συνολικοῦ ποσοστοῦ 2,40% ἐπὶ κάθε χρηματικῆς παροχῆς πιστῶν πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς λόγῳ ἱεροπραξιῶν. Ἐπίσης τὰ παραπάνω νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας παρακρατοῦν καὶ ἀποδίδουν στὶς ΔΟΥ: φόρο μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὑπαλλήλους καὶ συνεργάτες, ποὺ ἀμοίβονται ἀπὸ τὸν προϋπολογισμο τους, ΦΠΑ μὲ τοὺς προβλεπόμενους συντελεστὲς γιὰ ὑπηρεσίες καὶ ἀγαθά, φόρο εἰσοδήματος μὲ συντελεστὴ 8% σὲ ὅλα τὰ τιμολόγια παροχῆς ὑπηρεσιῶν, φόρο εἰσοδήματος μὲ συντελεστὴ 4% σὲ ὅλα τὰ δελτία ἀποστολῆς ἀγαθῶν καὶ σε όλα τα δελτία αποστολής αγαθών καὶ 1% γιὰ τὰ ὑγρὰ καύσιμα. Στὴν παραπάνω ἀνακοίνωση τονίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οὐδέποτε ζήτησε πρὸς ὄφελός της κάποια ἄνιση φορολογικὴ μεταχείριση σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑπολοίπους φορολογουμένους μὴ κερδοσκοπικοὺς ὀργανισμούς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν φόρο ἀκίνητης περιουσίας γιὰ τὰ ἀκίνητα λατρευτικῆς, θρησκευτικῆς καὶ κοινωφελοῦς χρήσεως ἰσχύει ἀπὸ τὸ 2008 γιὰ ὅλα τὰ θρησκεύματα καὶ δόγματα, ποὺ ἔχουν ἀκίνητη περιουσία στὴν Ἑλλάδα.
Ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ δὲν ἀκολουθεῖ αὐτὲς τὶς φωνές, ποὺ ἐπιδιώκουν μονομερῆ δικαιοσύνη, καθ’ ὅσον καὶ οἱ ἴδιοι οἱ κομματικοὶ συνδυασμοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης, οἱ ὁποῖοι χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανά. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ποὺ δὲν εὐθύνεται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας. Τὴν χώρα τὴν ὁδήγησαν σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο λανθασμένες πολιτικές. Ἡ Ἐκκλησία προσέφερε καὶ προσφέρει αφιλοκερδώς. 191 τράπεζες αγάπης-συσσίτια, 84 γηροκομεῖα, 25 φιλανθρωπικά ἱδρύματα, 41 ὀρφανοτροφεῖα καὶ οἰκοτροφεῖα, 13 φοιτητικὲς στέγες, 9 νοσοκομειακὰ ἱδρύματα καὶ ἰατρικὰ κέντρα, 11 θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, 7 ἱδρύματα ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, 7 ἱδρύματα ψυχικῆς ὑγείας, 17 ἱδρύματα ὑποτροφιῶν, 6 ξενῶνες ἀστέγων, ἀπόρων καὶ κακοποιημένων γυναικῶν, 2 ἱδρύματα ἀγάμων μητέρων, 20 βρεφονηπιακοὶ καὶ παιδικοὶ σταθμοί, 170 τράπεζες αἵματος, 5 κέντρα ἀποκαταστάσεως ἐξαρτημένων ἀτόμων, 17 κέντρα παροχῆς οἰκονομικῶν βοηθημάτων φοιτητῶν, 51 κατασκηνώσεις, καταστήματα δωρεὰν προσφορᾶς ῥουχισμοῦ, κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, 9.027 φιλόπτωχα ἐνοριακὰ ταμεῖα, ἑκατοντάδες γραφεῖα ψυχολογικῆς ὑποστήριξης, κέντρα συμπαραστάσεως παλινοστούντων, προσφύγων, μεταναστῶν, γραφεῖα συμπαραστάσεως ἀτόμων μὲ νόσο Ἀλτσχάϊμερ, ὑπηρεσίας ἀσθενῶν, μερίμνης φυλακισμένων, ναρκομανῶν, πυροπλήκτων, σεισμοπαθῶν καὶ ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, ἀποτελοῦν δεῖγμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνιδιοτελοῦς, ἀφιλοχρήματης καὶ δωρεὰν προσφορᾶς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας σήμερα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο τὸ παρὸν ποὺ δίνει τὸ στίγμα αὐτῆς τῆς προσφορᾶς. Πέραν τῆς ἀνυπολόγιστης οἰκονομικῆς βοήθειας τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους ἀπὸ τὸ 1821 καὶ ἕπειτα, ἡ ἀκίνητη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀφοροῦσε κυρίως σὲ ἀγροτικὴ γῆ γεωργο-κτηνοτροφικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀπὸ τὸ 25% τῆς ἐκτάσεως τῆς χώρας τὸ 1828, μὲ τὴν παράνομη διάλυση 416 μοναστηριῶν ἐπὶ Ὄθωνος, τὴν ταυτόχρονη ἀδιαφανῆ διάθεση τῶν περουσιακῶν τους στοιχείων, τὴν διαρπαγὴ ἱερῶν σκευῶν καὶ κειμηλίων, τὶς ἀναγκαστικὲς ἀπαλλοτριώσεις τὸῦ 1836, τοῦ 1917 καὶ τῶν ἐτῶν ἕως τὸ 1930, τὴν ῥευστοποίηση τοῦ 1931, τὴν σύμβαση τοῦ 1952, σήμερα, μετὰ ἀπὸ τὴν καταλήστευση τῆς περιουσίας της καὶ ὅλες τὶς ἄδικες καὶ μονομερεῖς διαρπαγὲς τοῦ κράτους καὶ δίχως τὴν παραμικρὴ καταβολὴ ἀντιτίμου, δίχως τὴν ἔστω γιὰ μία καὶ μόνο δραχμὴ ἀποζημίωση, περιορίστηκε στὸ 1,96% ἐπὶ τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως τῆς χώρας, ὅταν τὸ ἴδιο τὸ Δημόσιο κατέχει τὸ 45,6% καὶ ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση τὸ 30,8% ἀντιστοίχως. Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω ἂς προστεθῇ καὶ ἡ ἐπὶ σειρὰ δεκαετιῶν φορολόγηση τῶν ἱερῶν ναῶν μὲ 35% ἐπὶ τῶν ἐσόδων τους μέχρι τὸ 2004 ὡς ἀντιστάθμισμα γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ποὺ ἀποτελεῖ ἐξάλλου συμβατικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας γιὰ ὅσα ἡ Ἐκκλησία προσέφερε στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ 94% τῆς περιουσίας της.
Ἡ Ἐκκλησία ἔπραξε καὶ πράττει τὸ καθῆκον της. Ὅσοι ἀναμοχλεύουν κατὰ καιροὺς τὸν μῦθο τῆς δῆθεν τεράστιας ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας γιὰ μικροκομματικοὺς σκοποὺς ἂς καταθέσουν στὴν κρίση τοῦ λαοῦ ἐν πρώτοις τὰ στοιχεῖα μὲ τὶς δικές τους φιλανθρωπικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐνέργειες, γιὰ νὰ διαπιστωθῇ, ἐὰν καὶ κατὰ πόσο ἀξίζουν τὴν ψῆφο αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Γιὰ τὸ θέμα τοῦ πόθεν ἔσχες τῶν ἀρχιερέων, ἂς γνωρίζουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ὅτι πρῶτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας εἶναι ὑπὲρ κάθε διαφανοῦς ἐλέγχου τῶν περουσιακῶν στοιχείων ὄχι μόνον τῶν ἀρχιερέων, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, φορέων καὶ δημοσίων προσώπων, ἀρκεῖ νὰ μὴν ὑπερισχύῃ κι ἐδῶ ἡ μονομέρεια. Ὅ,τι ἰσχύει γιὰ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, νὰ ἰσχύῃ καὶ γιὰ κάθε ἕνα στέλεχος τοῦ δημοσίου τομέα, ἀλλὰ καὶ τῶν κομμάτων.
Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὸ εἰδικὸ τέλος ἀκινήτων, τὸ γνωστὸ χαράτσι, σημειωθήτω δύο τινά. Πρῶτον, εἶναι ψέμα ὅτι τὰ ἀστικὰ ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας ἐξαιροῦνται τοῦ εἰδικοῦ τέλους. Τὸ χαράτσι πληρώνεται κανονικά, ἐξαιρουμένων σαφῶς τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ τῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, ὅπως ἐξαιροῦνται ὅλα τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ἀκίνητα τοῦ δημοσίου, ἀκόμη δὲ καὶ τὰ ποδοσφαιρικὰ γήπεδα! Ἀλλὰ ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ πάρῃ τὰ εὔσημα γιὰ τὴν προσφορά της λ. χ. στὴν περίθαλψη γερόντων ἢ στὴ δωρεὰν σίτηση ἢ σὲ ὅποιο ἄλλο φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικό της ἔργο, ἀναζητεῖται ἡ φορολόγηση τῶν γηροκομείων της, τῶν ὀρφανοτροφείων της, τῶν κοινωφελοῦς χαρακτήρα ἱδρυμάτων της! Ἐξάλλου ὅ,τι ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἀνήκει σὲ ὅλους, εἶναι δημόσιας κτήσεως καὶ χρήσεως. Δεύτερον, ἐνῶ οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας ἐπιθυμοῦν τὴν ἐπιβολή του σὲ ὅλα τὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα καὶ τοὺς ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ τὴν ἐξαίρεση ὅλων τῶν πολιτῶν ἀπὸ αὐτό, εὐχόμενη γιὰ τὴν ἄμεση κατάργησή του. Ἰσχύει ἐδῶ τὸ γνωστὸ ἀνέκδοτο μὲ τὸν χωρικό, τοῦ ὁποίου κάηκε τὸ σπίτι καὶ στὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ τοῦ πραγματοποιήσῃ μία ὁποιαδήποτε εὐχή, κι ἐκεῖνος προτίμησε, ἀπὸ τὸ νὰ ζητήσῃ καινούριο σπίτι, νὰ καῇ τὸ σπίτι τοῦ γείτονα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...