Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΗΘΕΣΔΑκκλησία μας τήν Δ΄ Κυριακή πό το Πάσχα διαβάζει τήν περικοπή τς θεραπείας το παραλυτικο τς Βηθεσδά (ω 5,1-15). Ζήτημα δημιουργήθηκε γιά τόν καθορισμό «τς ορτς τν ουδαίων», τήν ποία ναφέρει εαγγελιστής ωάννης στήν ρχή τς διηγήσεώς του. Ποιά εναι ατή « ορτή τν ουδαίων», μέ τήν εκαιρία τς ποίας ησος βρκε τόν σραηλιτικό λαό συγκεντρωμένο στά εροσόλυμα; να χειρόγραφο, χι σπουδαο, προσθέτει τήν λέξη «τν ζύμων», καί να λλο «τς σκηνοπηγίας». Ατά εναι ρμηνευτικά γλωσσήματα το περιθωρίου. πό τούς ρμηνευτές λοι ο ρχαοι καί ο περισσότεροι πό τούς νεωτέρους κολουθον τόν Χρυσόστομο, κατά τόν ποο γιορτή ταν Πεντηκοστή. Γι' ατό σως καί κκλησία δη πό τά πολύ ρχαα χρόνια φρόντισε στε σέ μία πό τίς Κυριακές το Πεντηκοσταρίου νά διαβάζεται καί ατή περικοπή.

    σύνταξη το στίχου 2 φαίνεται νώμαλη στό πρτο κουσμα· «στι δέ ν τος εροσολύμοις, πί τ προβατικ, κολυμβήθρα, πιλεγομένη βραϊστί Βηθεσδά, πέντε στοάς χουσα». Τά «προβατικ» καί «κολυμβήθρα» δέν βρίσκονται στήν δια πτώση, οτε τό «προβατικ» εναι πίθετο στό «κολυμβήθρα». Τό «προβατικ» εναι δοτική καί τό «κολυμβήθρα» νομαστική. Τό νόημα το στίχου εναι· «στι δέ ν τος εροσολύμοις, πί τ προβατικ (ννοεται πύλ), (μία) κολυμβήθρα, πιλεγομένη βραϊστί Βηθεσδά».
    Τό βραϊκό νομα τς κολυμβήθρας παραδίδεται κατά τέσσερις τρόπους· Βηλζαθά, Βαθζαθά, Βηθσαϊδά καί Βηθεσδά. Ο δύο πρτες γραφές πάρχουν σέ μεμονωμένα χειρόγραφα, εναι γνωστες στήν μμεση παράδοση το κειμένου καί δέν πάρχουν στήν πραγματικότητα στήν ραμαϊκή γλσσα. Περισσότερο μαρτυρονται στήν χειρόγραφη παράδοση ο γραφές Βηθσαϊδά (=οκος κολυμβήσεως) καί Βηθεσδά (=οκος λέους), κυρίως δεύτερη, πού χει πολλές καί ρχαιότατες μαρτυρίες καί στήν μμεση παράδοση, στά ργα δηλαδή τν ρχαίων κκλησιαστικν συγγραφέων. φράση πού κολουθε, «πέντε στοάς χουσα», πεξηγε τήν γραφή «Βηθεσδά». Εναι σάν νά λέει· «Οκος λέους», δηλαδή νοσοκομεο μέ πέντε πτέρυγες.
    περικοπή βρίσκεται στήν ρχή μις μεγάλης συνάφειας, που εαγγελιστής ντάσσει τόν πρτο μακροσκελ λόγο το ησο πρός τούς ουδαίους. ναφέρει μάλιστα καί τήν πρώτη σοβαρή πόπειρα τν ουδαίων νά σκοτώσουν τόν ησο. Μέ τήν φήγηση τς θεραπείας ωάννης χει σκοπό νά δείξει τι να πό τά κύρια ατια γιά τά ποα «δίωκον τόν ησον ο ουδαοι» ταν κατάλυση τν σχολαστικν διατάξεων περί Σαββάτου.
    σχολαστικότητα τν ραββίνων γιά τήν ργία το Σαββάτου εχε φθάσει στίς μέρες το Χριστο τά ρια το γελοίου. Τό Σάββατο δέν πιτρεπόταν κανείς νά σηκώνει φορτίο. Δέν πρεπε νά φορ παπούτσια μέ καρφιά, διότι τά καρφιά εναι βάρος. νας νθρωπος πιτρεπόταν νά κρατ να ψωμί, δύο νθρωποι δέν πιτρεπόταν νά κρατον να ψωμί, διότι ατό ταν συνεργασία... λλά γιατί νά νατρέχουμε στίς ραββινικές πηγές, φο καί στό διο τό εαγγέλιο ησος χαρακτηρίσθηκε «μαρτωλός», διότι μέρα Σάββατο κανε λάσπη μέ τό σάλιο του!
    ησος παραβλέποντας λες ατές τίς νόητες διατάξεις, πλησίασε τόν παραλυτικό καί τόν ρώτησε· «Θέλεις γιής γενέσθαι;». νθρωπος ταν παράλυτος 38 λόκληρα χρόνια. Καί «ξεδέχετο», ποιός ξέρει πόσα χρόνια, «τήν το δατος κίνησιν». Παρά τό τι δέν εχε νθρωπο νά τόν βοηθήσει, πέμενε νά περιμένει τήν κίνηση το νερο, διότι λπιζε. τόση πιμονή καί λπίδα του δείχνει πόσο καιγόταν πό τόν πόθο νά γίνει γιής. Κάτω πό τέτοιες συνθκες ρώτηση το ησο ταν μία ρώτηση γιά τήν ποία λλος στήν θέση το ρρώστου θά ξοργιζόταν μέ τόν ησο καί θά νόμιζε τι τόν μπαίζει, πως μαρτυρε ερός Χρυσόστομος.
    ντούτοις παραλυτικός πάντησε ταπεινά· «Κύριε, νθρωπον οκ χω, να ταν ταραχθ τό δωρ βάλ με ες τήν κολυμβήθραν». Δέν επε κν «Ναί, θέλω». ταν τόσο ενόητο. λλά επε τό παράπονό του, καί μάλιστα χωρίς πικρόχολη παρατήρηση ναντίον τόσων καί τόσων ο ποοι σφαλς πολλές φορές τόν παραγκώνισαν γιά νά πέσουν στό νερό πρτοι. Πολλοί ρμηνευτές ρθά συμπεραίνουν πό ατά τι νθρωπος δειξε γενικά ταπείνωση καί κακία. Γι' ατό σως καί ησος, πού δοκίμασε μέ τήν ρώτησή του τήν ταπείνωση το νθρώπου, θεράπευσε μόνον ατόν πό τόσες δεκάδες καί κατοντάδες σως σθενν.
    παραλυτικός δειξε στήν συνέχεια καί πίστη. Διότι τό νά πακούσει στήν φωνή νός γνώστου νθρώπου «γειραι, ρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει» καί νά ποπειραθε νά σηκωθε κτελώντας μία παράλογη κ πρώτης ψεως προτροπή, ταν ζήτημα πίστεως. παραλυτικός σηκώθηκε, πρε τόν «κράββατόν» του καί φυγε.
    λέξη «κράββατος», πού προέρχεται πό τήν ρχαία μακεδονική διάλεκτο, συμπεριλήφθηκε στήν κοινή λληνική καί πικράτησε περισσότερο πό τήν λέξη «κλίνη». Σημαίνει ,τι καί σήμερα. Στούς παπύρους λέγεται «κράββακτος», «κράββατος» καί «κρεββάτι», πως κριβς σήμερα.
    Ο ουδαοι, καί μάλιστα ο πίσημοι, βλέποντας τόν θεραπευμένο νά κάνει μία τέτοια δουλειά τό Σάββατο, τόν πέπληξαν· «Σάββατόν στιν, οκ ξεστί σοι ραι τόν κράββατον». Ατούσιο ραββινικό πόφθεγμα, ν ξαιρέσουμε τήν λέξη «κράββατος», ποία μπορε νά ντικατασταθε μέ ποιαδήποτε λέξη.
    νθρωπος παντ μέ κάποια πολογητική καί λεγκτική ερωνική σως μφαση. « ποιήσας με γι, κενός μοι επεν· ρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει». ταν σάν νά λεγε· «Ατός πού εχε τήν δύναμη νά μέ θεραπεύσει, ατός μο δωσε τήν ντολή νά κάνω ,τι κάνω. Σες μέ ποιά ξουσία μέ παρατηρετε;». «γώ οτε ατόν οτε σς γνωρίζω. Βλέπω μόνο τι κενος εχε τήν περφυσική δύναμη νά μέ κάνει γι, καί στήν ντολή κείνου πακούω». Χαρακτηριστική πάντηση, π' που φαίνεται τι πλός νθρωπος, ταν ντιμετωπίζει πολλές ντολές, προσέχει νά δε τίνος ντολοδότου ο ντολές χουν ντίκρυσμα τά νάλογα ργα, καί τίς ντολές τν λλων τίς θεωρε κυρες.
    Ο ουδαοι ξαναρωτον ποιός εναι ατός. Μέ εφυΐα παρατηρε Χρυσόστομος τι στήν ρώτησή τους δέν λένε «τίς στιν ποιήσας σε γι», πως παιτε καί κολουθία το λόγου μετά τήν σχετική πάντηση το νθρώπου, λλά «τίς στιν νθρωπος επών σοι, ρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει;». παξιον νά πον τήν λέξη πού δείχνει τό σημεο καί λένε μόνο τήν φράση μέ τήν ποία φαίνεται καταπάτηση τς ντολς.
    ησος συναντ κατόπιν τόν πρώην παραλυτικό στό ερό καί το λέει· «δε γιής γέγονας· μηκέτι μάρτανε, να μή χερόν τί σοι γένηται». πό τά λόγια ατά συνάγεται τι ατία τς παραλυσίας ταν κάποια συγκεκριμένη μαρτία μαρτωλή ζωή. Χριστός επε στούς μαθητές του λλοτε τι ατία κάθε σθένειας δέν εναι πωσδήποτε προσωπική μαρτία μαρτία τν γονέων (βλ. ω 9,3). δ μως φήνει νά ννοηθε τι ατία εναι προσωπική μαρτία. παράλυση, πού φείλεται κυρίως σέ βλάβη το γκεφάλου, εναι δυνατόν νά προέλθει πό διάφορες παθήσεις, λλά καί πό φροδίσια νοσήματα, τά ποα τότε βέβαια δέν εχαν διαγνωσθε, λλά δέν ταν γνωστα καί στόν Κύριο.
    πρώην παραλυτικός «πλθε καί νήγγειλε τος ουδαίοις τι ησος στιν ποιήσας ατόν γι». Πολλοί σύγχρονοι ρμηνευτές φρονον τι θεραπευμένος παραλυτικός νήργησε τσι πό χαριστία καί κακία, διότι θίχτηκε πό τήν προτροπή το ησο «μηκέτι μάρτανε». νακοίνωση κατά τήν ποψη ατή ταν προδοσία. ρμηνεία ατή εναι καθώς φαίνεται ρχαιοτάτη, διότι τήν ναφέρει καί Χρυσόστομος, πού τήν πορρίπτει μως ς φαντασιώδη. νθρωπος τό νήγγειλε μέ καύχημα μλλον γιά τόν ησο, πως καί στήν πρώτη πάντηση πρός τούς ουδαίους. χουμε καί πολλές λλες περιπτώσεις κατά τίς ποες ο εεργετημένοι πό τόν ησο διαλαλοσαν τήν θεραπεία τους στούς Φαρισαίους, χι μόνο ρεθίζοντάς τους κατά το ησο, λλά καί κάνοντάς το παρά τίς πιπλήξεις του. εαγγελιστής θέλει νά πε πλς τι ησος πέφευγε τήν μεγάλη δημοσιότητα, γιά νά μή γίνεται προκλητικός, πως δ, πού μέσως μετά τήν θεραπεία «ξένευσεν χλου ντος ν τ τόπ». Τά ργα του μως φθαναν στήν ντίληψη τν χθρν του, διότι διαλαλονταν πό τούς διους τούς εεργετημένους. Εναι τό «καί άν οτοι σιωπήσωσιν, ο λίθοι κεκράξονται» (Λκ 19,40).


Σ. Ν. Σάκκου
πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...