Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Ἰδού γάρ πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τόν κόσμον λυτρούμενος».
Ἄν ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ,τήν ὁποία ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες εἶναι τό πρῶτο σημεῖο τῆς παρουσίας του στή γῆ, εἶναι τό πρῶτο σημεῖο τῆς καταργήσεως τῆς φθορᾶς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τήν ἁμαρτία, εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας καί τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κράτος τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε στόν κόσμο διά τῆς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων, ἡ βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου πού ἑορτάζουμε σήμερα ἀποτελεῖ τό δεύτερο σημεῖο τῆς λυτρωτικῆς παρουσίας του στόν κόσμο.
Διότι μέ τή βάπτισή του ὁ Χριστός ὑποδεικνύει στόν ἄνθρωπο τήν ὁδό τῆς ἐξόδου ἀπό τή φθορά τήν ὁποία προκάλεσε ἡ ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν Θεό καί ἡ ὑποδούλωσή του στήν ἁμαρτία. Καί ἡ ὁδός αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας.

Ὁ Χριστός κύπτει τόν αὐχένα ἐνώπιον τοῦ πλάσματός του γιά νά βαπτισθεῖ. Κύπτει τόν αὐχένα γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι τό κάλεσμα τῆς μετανοίας πού ἀπηύθυνε ὁ τίμιος Πρόδρομος στούς ἀνθρώπους δέν ἀφορᾶ μόνο τούς Ἰουδαίους, δέν ἀφορᾶ μόνο τούς ἀνθρώπους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά κάθε ἄνθρωπο πού θέλει νά πλησιάσει τόν Θεό, πού θέλει νά γίνει καί πάλι τέκνο του καί κληρονόμος τῆς βασιλείας του.
Κύπτει τόν αὐχένα γιά νά μᾶς διδάξει συγχρόνως ὅτι δέν ὑπάρχει μετάνοια χωρίς ταπείνωση, δέν ὑπάρχει ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἁμαρτία καί λύτρωση ἀπό τά δεσμά της, ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀποφασίσει νά παραδεχθεῖ τά σφάλματα καί τά παραπτώματά του καί νά προσέλθει μέ ταπείνωση στόν Θεό ζητώντας τήν ἄφεση καί τή σωτηρία.
Μέ τήν παρουσία του ὁ Χριστός στόν Ἰορδάνη καί τή βάπτισή του ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄνθρωποι βαπτιζόταν ἐξομολογούμενοι τίς ἁμαρτίες τους στόν Ἰωάννη προσθέτει στό βάπτισμα τή θεία Χάρη μεταβάλλοντας τό ὕδωρ τοῦ βαπτίσματος ἀπό ἕνα συμβολικό μέσο καθάρσεως τῶν ἁμαρτιῶν σέ ἕνα βάπτισμα στή θεία Χάρη, σέ ἕνα βάπτισμα μετοχῆς στίς δωρεές τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.
Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ-Πατρός τή στιγμή τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καί ἡ ὁμολογία του ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός του, εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Θεότητος, εἶναι ἡ εὐδοκία τοῦ Πατρός,δέν ἐπισφραγίζει μόνο τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, ἀλλά ἐπισφραγίζει καί τήν υἱοθεσία ἀπό τόν Θεό τοῦ ἀνθρώπου πού βαπτίζεται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί καθαίρεται διά τῆς θείας Χάριτος ἀπό τήν ἁμαρτία καί τή φθορά πού αὐτή τοῦ προκάλεσε.
«Ἰδού γάρ πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τόν κόσμον λυτρούμενος».
Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου καί ἡ βάπτισή του δέν προσφέρει ὅμως μόνο στόν ἄνθρωπο τή λύτρωση καί τή σωτηρία, τήν προσφέρει καί στόν κόσμο καί τή φύση ἡ ὁποία «ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα» στή φθορά ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου, καί τώρα ἐλευθεροῦται «ἀπό τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς», καθαγιάζεται καί γίνεται καί πάλι «καλή λίαν» γιά νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου.
«Ἰδού γάρ πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τόν κόσμον λυτρούμενος».
Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός «πάρεστι» καί σήμερα ἀνάμεσά μας καί καλεῖ καί ἐμᾶς, καλεῖ τόν καθένα μας προσωπικά νά προσέλθει κοντά του, νά προσέλθει ἀναγνωρίζοντας τήν ἁμαρτωλότητά του μέ ταπείνωση καί μετάνοια γιά νά λάβει τό βάπτισμα τῆς θείας Χάριτος, γιά νά λάβει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή φθορά πού αὐτή προκαλεῖ στήν ψυχή καί τό σῶμα του. Μᾶς καλεῖ νά μετάσχουμε στό καθάρσιο ὕδωρ τοῦ ἁγιασμοῦ του καί νά ἀνακαινίσουμε τήν ψυχή μας μέ τίς δωρεές τοῦ ἁγίου Πνεύματος πού μᾶς προσφέρει. Ἄς σπεύσουμε, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς γιά νά λάβουμε τό ὕδωρ τοῦ ἁγιασμοῦ καί τή δωρεά τῆς θείας Χάριτος καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς αἰωνίου ζωῆς καί σωτηρίας τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ὁ ἐν τοῖς ρείθροις τοῦ Ἰορδάνου βαπτισθείς Κύριος.

 Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς βαπτισθέντα Χριστόν εὐχέτης
 Ὁ Μητροπολίτης
 † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...