Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Πίστη στον Θεό.«Ἐάν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως … οὐ­δέν ἀδυνατήσει ὑμῖν» (Ματθ. 17.20).
Ἕνα θαῦμα μᾶς περιέ­γρα­ψε ἡ ση­μερινή εὐαγγελική πε­ρι­κοπή, τό θαῦμα ἑνός δαιμονισμένου παιδιοῦ, τό ὁποῖο δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν οἱ μα­θητές τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀποτυχία αὐτή τῶν μαθητῶν γίνεται γιά μία ἀκόμη φορά ἀφορμή προκειμένου ὁ Χριστός νά ὑπο­γραμ­μίσει τή ση­μασία τῆς πίστεως στίς πράξεις καί τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Μπορεῖ, βεβαίως, τό παράδειγμα πού χρησι­μο­ποιεῖ ὁ Χριστός γιά νά καταδεί­ξει τή δύ­να­μη τῆς πίστεως νά μᾶς φαίνεται ἀκραῖο, διότι κανείς ἀσφαλῶς δέν θά περίμενε ἀπό ἕναν ἄν­θρω­πο νά με­τα­κι­­νήσει ἕνα ὁλόκληρο ὄρος, καί ἰδίως ἀπό ἕνα ἄν­θρω­­πο πού διαθέτει, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, πί­στη σάν τόν κόκκο τοῦ σι­να­πιοῦ, πού εἶ­ναι ὁ μι­κρότερος ἀπό ὅλους τούς σπόρους, ἀλλά μέ τό παράδειγμα αὐτό ὁ Χριστός διδάσκει αὐτό πού θέλει νά μεταδώσει στούς μαθητές του ἀλ­λά καί σέ ὅλους ἐμᾶς.

Ποιό εἶναι αὐτό; Εἶναι ἡ μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό δί­δει στόν ἄν­θρω­­πο τε­ρά­στι­ες δυνα­τό­τη­τες, τοῦ δί­δει στήν πραγμα­τι­κό­τητα ὅλες τίς δυνα­τό­τη­τες πού ἔ­χει ἡ δύ­να­μη τοῦ Θεοῦ.
Διότι, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός δέν ἀναφέ­ρε­ται σέ μία ὁποιαδήποτε πίστη, ἀλλά συγκεκρι­μέ­να στήν πίστη στόν Θεό. Πολλοί ἄνθρωποι σέ κάθε ἐποχή πιστεύ­ουν γενικά καί ἀόριστα, πιστεύουν σέ θεούς πού δέν ὑπάρχουν, πιστεύ­ουν στήν ὕλη, πιστεύ­ουν στόν ἑαυτό τους, καί δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού συ­στήνουν καί σέ ἄλ­λους «πίστευσε στόν ἑαυτό σου καί θά ἐπιτύ­χεις». Ὅλες αὐτές οἱ «πίστεις» δέν ἔχουν ὅ­μως καμία σχέση μέ τήν πίστη πού ζητᾶ καί συ­στήνει ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός ὁμιλεῖ γιά τήν πίστη στόν Θεό. Καί πίστη στόν Θεό ση­μαί­νει ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, σημαίνει βε­βαιό­τητα ὅτι αὐτός εἶ­ναι ὁ παντοδύναμος Θε­­­ός γιά τόν ὁποῖο τί­ποτε δέν εἶναι ἀδύνατο καί τίπο­τε δέν εἶναι ἀνέ­­­φικτο. Καί ὅποιος τό πιστεύει αὐτό, τότε ὁ Θεός ἐνερ­γεῖ δι᾽ αὐτοῦ· τότε ὁ Θε­ός τοῦ παρα­χωρεῖ τή δύναμή του γιά νά ἐνερ­γεῖ ὅπως θά ἐνερ­γοῦ­­σε ὁ ἴδιος. Ὁ Θεός τοῦ παραχωρεῖ τή δύ­να­μή του, ὄχι ὅμως ἀνε­ξέλεγκτα, γιατί ὁ πειρασμός τῆς δυνάμε­ως εἶναι πολύ μεγάλος καί μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν κα­τα­στροφή καί τοῦ ἑαυ­τοῦ του καί τῶν συν­ανθρώπων του. Ὁ Θεός δανείζει τή δύναμή του στόν ἄνθρωπο μόνο γιά τό ἀγαθό, μόνο γιά ὅ,τι εἶναι σύμφωνο μέ τό θέ­­λημά του, μόνο γιά ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμο καί χρήσιμο γιά τόν ἄνθρω­πο καί τόν κόσμο.
Αὐτή τήν πίστη διέ­θε­τε, ἀδελφοί μου, ἡ Πα­ναγία μας, μόλις προ­χθές ἑορτάσαμε τήν ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεώς της. Πίστη πού ἐκ­φρά­σθηκε μέ τήν ἄμεση ἀπάν­τησή της στόν ἀρ­χάγγελο Γαβριήλ «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γέ­νοι­τό μοι κατά τό ρῆμα σου». Πίστη πού ἐκ­φρά­σθηκε μέ τήν ταπεινή καί σιωπηλή παρουσία της καθ᾽ ὅλη τή διάρ­κεια τῆς ἐπι­γείου ζωῆς της δίπλα στόν Χριστό καί τήν ἀξί­ωσε νά γίνει ὄχι ἁπλῶς ἀπο­δέκτης ἑνός θαύμα­τος, τοῦ θαύ­­μα­τος τῆς θείας ἐν­ανθρω­πή­σεως καί τῆς θείας οἰ­κονο­μίας, ἀλ­λά νά γί­νει κύριο πρό­σωπο αὐ­τοῦ τοῦ θαύ­ματος, νά γίνει συ­νερ­γός τοῦ Θε­οῦ, νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ, νά γίνει ἐκείνη πού ἕ­νωσε τή γῆ μέ τόν οὐ­ρανό μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, καί πού συνε­χί­ζει νά τήν ἑνώ­νει μέ τίς πρεσβεῖες της ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων· καί ἀκόμη νά γίνει αὐ­τή χάριν τῆς ὁποίας «ἐ­ποί­η­σε με­γαλεῖα ὁ Δυ­να­τός».
Αὐτή τήν πίστη, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, ἄς ἐπιδιώξουμε νά ἀποκτήσουμε ὅλοι μας μέ τήν προσπάθειά μας ἀλλά καί μέ τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ἀρνεῖται νά προσθέσει πίστη σέ ὅσους τόν παρακαλοῦν, καί τότε θά δοῦμε θαύματα στή ζωή μας, θαύματα τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, γιά νά δοξάζουμε καί ἐμεῖς τό ὄνομά του καί τά μεγαλεῖα του. Ἀμήν.


 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...