Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ο θρίαμβος της Αλήθειας«Ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐ­φρο­­σύ­νης ἀνά­πλεως πεφανέρω­ται σή­μερον· φαιδρό­της δογμά­των γάρ τῶν ἀληθεστάτων, ἀστρά­πτει καί λά­μπει ἡ Ἐκκλη­σία τοῦ Χριστοῦ».
Τούς πένθιμους καί κατανυ­κτι­­κούς τόνους τῆς πρώτης ἑβδο­μάδος τῶν νη­στειῶν διαδέ­χονται σήμερα οἱ χαρμόσυνοι καί θριαμβευτικοί τόνοι τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθο­δοξίας.

«Ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐ­φρο­σύ­νης ἀνάπλεως» γιά τήν Ἐκ­κλη­σία πού δέν πανηγυρίζει μόνο τή νίκη τῆς ὀρθοδόξου πί­στεως ἔναντι τῆς κακο­δό­ξου αἱ­ρέ­σεως καί τήν καταισχύνη ὅλων ἐκείνων ἀμφι­σβή­τησαν τή δυνα­τό­­τητα ἀπεικονί­σεως τῶν ἱερῶν μορφῶν τῶν ἁγίων καί τοῦ Κυρίου καί κατέκριναν τήν τιμητική προσκύ­νηση τῶν ἱερῶν εἰκό­νων ὡς εἰδω­λο­λατρεία, ἀλλά καί τή δικαίωση ὅλων ἐκεί­νων τῶν εὐσεβῶν πατριαρ­χῶν, ἀρχιε­ρέων, ἱερέων, μο­να­χῶν, μοναζου­σῶν καί ἁπλῶν πιστῶν πού ὑπέ­στησαν τόν ἀπη­νῆ διωγμό τῶν εἰκο­νομάχων.
Χαίρει καί ἀγάλλεται ἡ Ἐκ­κλησία τοῦ Χριστοῦ, γιατί τά αἵ­ματα τῶν νέων αὐτῶν μαρτύ­ρων καί ὁμολο­γη­τῶν της πό­τι­σαν τό δένδρο της, πού ἀπέδωσε καρπούς ἀγαθούς. Χαί­ρει καί εὐ­φραίνεται, γιατί τά αἵματα τῶν μαρ­τύρων τῆς πίστεώς της κο­σμοῦν καί πάλι ὡς πολυτελής πορφύρα  τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Χαίρει ὅμως, ἀγάλλεται καί πανη­γυ­ρίζει ἡ Ἐκκλησία μας καί γιά ἕναν ἐπι­πλέον καί πολύ ση­­μα­ντικό λόγο: γιατί ἡ ἀναστήλω­ση τῶν εἰ­κό­νων καί ἡ κατά χρέος τιμητική προ­­σκύνησή τους ἀποδει­κνύει καί ἐπιβε­βαιώ­νει τό μυστήριο τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώ­που διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χρι­στοῦ. Αὐτό τό ἀκατάληπτο καί ἀγγέ­λοις καί ἀν­θρώποις μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρω­πήσεως γίνε­ται ὁρατό καί κατανοητό μέ τίς ἱερές εἰκόνες πού ἀπεικονίζουν ὡς ἄνθρωπο τόν δι᾽ ἡμᾶς γενό­με­νο ἄνθρωπο Ἰησοῦ καί ταυ­τό­χρονα ἀπεικονίζουν τίς χά­ριτι Θεοῦ θεούμενες μορφές τῆς Πανα­­γίας καί τῶν ἁγίων.
Τιμοῦμε τίς εἰκόνες ὄχι ὡς ὑλι­κή φύση ἀλλά ἀποδίδοντας μέσω αὐ­τῶν τόν σεβασμό καί τήν τιμή μας στόν Χριστό πού ἔλαβε ὑλι­κή ὑπόσταση γιά νά ἀπο­κα­τα­στήσει τόν πεπτω­κό­τα ἄνθρω­πο στήν προτέρα κατά­σταση.
Καί ἐάν τήν προηγούμενη Κυ­ρια­­κή εἴδαμε τόν Ἀδάμ νά θρη­νεῖ γιά τήν ἔκπτωση καί τήν ἀπο­μάκρυνσή του ἀπό τόν πα­ρά­δεισο, σήμερα τά τέκνα τοῦ Ἀδάμ, ὅλα τά πιστά τέ­κνα τῆς Ἐκκλησίας, πανηγυρίζουμε γιά τήν ἀπο­κατάσταση τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ ἀν­θρώ­που διά τοῦ νέου Ἀδάμ, τοῦ Χρι­στοῦ, μέσα ἀπό τόν θρίαμβο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως πού ἑορ­τάζουμε σήμερα μέ τήν ἀνα­στή­λωση τῶν εἰκόνων.
Ὁ θρίαμβος τῆς ἀναστηλώ­σε­ως τῶν εἰ­κόνων, τόν ὁποῖο ἀνα­μιμνη­σκό­μεθα σήμε­ρα κατά τήν πρώτη Κυριακή τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσ­σαρα­κοστῆς, κα­τά τήν Κυ­ριακή τῆς Ὀρθο­δο­ξίας, δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἱστο­ρικό γε­γονός πού συνέβη κάποια συγ­κεκριμένη χρονική στιγμή, ἀλλά δη­λώ­νει τόν διαρκῆ καί δια­χρονικό θρίαμβο τῆς ἀλη­θοῦς πί­­στεως τήν ὁποία κηρύτ­­τει καί βιώνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνά τούς αἰῶνες. Δηλώ­νει τήν ἀμετακίνητη πί­στη τῆς Ὀρθο­δό­ξου Ἐκκλησίας στήν ἀλή­θεια πού δίδαξε ὁ ἠγαπημένος μα­θη­τής τοῦ Κυρίου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ θεο­λόγος, ὅτι «αὕτη ἐστίν ἡ νί­κη ἡ νικήσασα τόν κό­σμον, ἡ πίστις ἡμῶν».
Ὁ θρίαμβος τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρ­­­θοδο­ξίας δηλώνει ὅμως καί κάτι ἀκό­μη· δηλώνει πώς ὁ θρίαμβος γιά τήν Ἐκ­κλησία τοῦ Χρι­­­­στοῦ δέν περι­λαμ­βάνει τήν κε­νό­δοξη καί ὑπε­ροπτική διάθεση τῶν θριαμ­βευ­τῶν τοῦ κό­σμου πρός ὅσους τήν ἀμφισβητοῦν. Δέν περι­λαμ­βάνει τήν αὐ­τα­ρέσκεια καί τήν ἔπαρση ἐκείνων τῶν νικη­τῶν πού συν­τρίβουν καί ἐξου­θενώ­νουν τούς ἀντιπάλους τους προκειμένου ὁ θρίαμβός τους νά εἶναι πανηγ­υ­ρι­κός καί ἀδιαμφισβήτητος. Ἡ Ἐκ­κλησία καί τά πι­στά της μέλη ἀγω­νίζονται γιά τή διατή­ρηση τῆς ἀλη­θείας τῆς πίστεως καί τήν ἐπι­κρά­τησή της, διότι ἔχουν τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ νά μήν ἀλλοιώσουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κε­ραία» ἀπό ὅσα τούς παρέδωσε. Ἀγωνίζονται καί θυσιάζονται προκειμέ­νου νά παρα­δώσουν στίς ἐπερ­χό­μενες γε­νεές ὅσα πα­ρέδωσαν σ’ αὐτούς οἱ πα­τέ­­ρες τους, χωρίς νά παρεκκλίνουν οὔτε ἐπ’ ἐλά­χιστο ἀπό ὅσα «οἱ πα­τέρες εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ἐδί­δαξαν, ἡ ἐκκλησία παρέ­λα­βεν, οἱ διδά­σκα­λοι ἐδογ­μάτισαν, ἡ οἰκου­μέ­νη συμ­πεφρόνηκεν, ἡ χάρις ἔλαμ­ψεν, ἡ ἀλή­θεια ἀπο­δέδεικται, ἡ σοφία ἐπαρρη­σιά­σατο, ὁ Χριστός ἐβράβευ­σεν».
Καί αὐτόν τόν ἀγώνα καλούμεθα νά συνεχίσουμε καί ἐμεῖς ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί Ἐκκλησίας, γιατί αὐτή ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί αὐτή ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πού τόσο βάλλεται στίς ἡμέρες μας, εἶναι αὐτή ἡ ὁποία καί «τήν οἰκουμένην ἐστήριξε», εἶναι αὐτή ἡ ὁποία ἐστήριξε τό ἔθνος μας, ἀλλά καί θά μᾶς στηρίζει πάντοτε, ὁδηγώντας μας στή σωτη­ρία.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...