Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών Οργάνων της Ιεράς Μητροπόλεως (φωτο)

Το απόγευμα της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τον αγιασμό στη Σχολή Βυζαντινής Σχολής και παραδοσιακών οργάνων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Μετά τον αγιασμό απευθυνόμενος στους μαθητές και καθηγητές της Σχολής τόνισε:
«Τελέσαμε καί φέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσι­κῆς τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεώς μας, ἡ ὁποία ἀνοίγει γιά ἕνα ἀκόμη σχολικό ἔτος τίς πύλες της προκειμένου νά ὑπο­δεχθεῖ τόσο τούς πα­λαιότερους ὅσο καί τούς νέους μαθητές της.
Ἡ μέχρι τώρα ἄριστη λει­τουρ­γία της καί τά ἐξαιρετικά ἀποτελέ­σμα­­­τα πού ὅλοι διαπι­στώνουμε ἀπό τή συμ­μετοχή τῶν μαθητῶν καί τῶν ἀπο­φοίτων τῆς Σχολῆς σέ πολλές ἐκδη­λώσεις τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λεώς μας καί ἰδι­αι­τέρως στίς ἐκδη­λώ­σεις τῶν Παυλείων, ἀλλά καί ἡ μεγάλη συμ­μετοχή μαθητῶν πού ἐγ­γράφονται κάθε χρό­νο καί παρακολουθοῦν τά μαθήματα μᾶς ἱκα­νο­ποιοῦν ἰδιαιτέρως καί μᾶς ἐνθαρρύνουν γιά νά στηρίξουμε μέ κάθε τρόπο τή λειτουρ­γία της, παρότι οἱ ἐπο­χές εἶναι δύσκολες γιά ὅλους μας. Θεωροῦμε ὅμως τήν προσφορά αὐ­τή τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας πρός τόν λαό καί τήν ἐπαρχία μας ὡς πολύ σημαντική, ἰδιαι­τέ­­ρως ἐπειδή ἀφορᾶ καί σχε­τίζεται μέ τήν πα­ρά­δοσή μας, τή θρη­σκευ­τι­κή καί τήν ἐθνι­κή. Καί ἡ θρησκευτική καί ἐθνική μας παρά­δοση δέν εἶναι μόνο τά μνη­μεῖα καί τά ἀντικεί­μενα καί τά κείμενα, τά ὁποῖα βεβαίως ἀποτε­λοῦν ἕνα πολύ σπου­δαῖο τμῆμα της, ἀλλά εἶναι καί ἡ μουσική της, τόσο ἡ ἐκκλησιαστική ὅσο καί ἡ κοσμική, για­τί ἡ μουσική εἶναι ἡ ἔκ­φραση τῆς ψυχῆς καί τῶν συναισθημάτων τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἡ ἀποτύπωση τῶν βιω­μά­των καί τῆς ἱστορι­κῆς πορείας τῶν πατέρων μας, ἀλλά εἶ­ναι καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο δια­τηρήθηκε ἡ ἐθνική μας γλώσσα καί μέσω αὐτῆς συντη­ρή­θηκε καί ἡ ἐθνική μας ταυτό­τητα.
Δέν νομίζω πώς μπο­ρεῖ νά ἀμφισβητήσει κα­­­νείς ὅτι οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας ταυ­τί­ζονται μέ τήν ψυχή τοῦ Γένους μας, ὅτι ὁ κάθε Ἕλληνας, ἀκόμη καί ἐάν δέν ἔχει στενό σύν­δεσμο μέ τήν Ἐκκλη­σία, δέν γνωρίζει πολ­λούς ἀπό τούς ὕμνους της, γιατί αὐτοί ἀπο­τε­λοῦν μέρος τῆς συν­ει­δήσεώς μας, τμῆμα πο­λύτιμο τῆς πα­ρα­δόσεώς μας, πού διατηροῦν ἀδιάσπαστο καί συνεχῆ τόν σύνδε­σμό μας μέ τή γλώσσα καί τήν ἱστορία τῶν πα­τέρων μας.
Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε τήν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεώς μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, ἀπελευθέρωση τήν ὁποία ὀφείλουμε σέ με­γάλο βαθμό στό γε­γο­­νός ὅτι ἐπί πεντα­κό­σια χρόνια κατορθώ­σα­με νά διατηρήσουμε τήν ἐθνική μας συνεί­δηση μέσα ἀπό τούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν παραδο­σια­κή μας μουσική πού μᾶς δίδασκε τήν ἑλλη­νική γλώσσα, αὐτή πού μι­λοῦ­σαν γιά αἰῶνες οἱ πατέρες μας, ἀλλά καί τήν ἱστορία μας, γιατί πολλοί ἀπό τούς ὕ­μνους τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί τά παρα­δο­σιακά μας τραγούδια συνδέονται ἄμεσα μέ τήν ἱστορία τῆς πατρί­δος μας καί τῶν πατέ­ρων μας.
Γι᾽ αὐτό καί εἶναι χρέ­ος μας νά διατηρή­σου­με τήν παράδοσή μας διατηρῶντας τή βυζαν­τινή καί παραδο­σια­κή μας μουσική, για­τί αὐτή εἶναι ἡ γνήσια πηγή της πού μᾶς τρο­φοδοτεῖ ὅ­λους καί μᾶς ἀνα­ζωο­γονεῖ καί μᾶς στηρίζει γιά νά ἀντιμε­τω­πίζου­με μέ αἰσιο­δο­ξία καί τίς δυσχέρειες τοῦ παρόν­τος, ὥστε νά ἀνταπε­ξέλ­θουμε ἀποτελεσμα­τικά.
Μέ τήν εὐκαιρία, λοι­πόν, τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημά­των τῆς Σχολῆς θέλω νά καλωσορίσω τούς μα­θητές μας καί νά τούς συγχαρῶ θερμά γιά τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη τους καί γιά τή μουσική καί γιά τήν παράδοση, χωρίς νά ἐπη­ρεάζονται ἀπό κά­ποι­ους πού ἀμφισβη­τοῦν τήν ἀξία τους καί ἀσχολοῦνται μέ ἄλλα πράγματα, ἀλλά καί τούς γονεῖς καί ὅλους ὅσους καλλιεργοῦν στά παιδιά αὐτήν ἀγάπη γιά τή βυζαντινή καί πα­ρα­­δοσιακή μας μου­σι­κή.
Νά εὐχαριστήσω ἀκό­μη καί τούς καθηγητές τῆς Σχολῆς μας καί ὅλους ὅσους συμβάλ­λουν στήν εὔρυθμη λει­τουργία της καί νά εὐ­χηθῶ καλή χρονιά, κα­λή πρόοδο στούς μα­θη­τές μας, καί πολλούς με­λωδικούς καρπούς πού θά ἀπολαύσουμε, πιστεύω, σύντομα ὅλοι μας.»Στη συνέχεια πήρε το λόγο Διευθυντής της Σχολής Άρχων Μαΐστωρ της ΜΧΕ κ. Γεώργιος Ορδουλίδης ο οποίος καλωσόρισε τους νέους μαθητές, ευχαρίστησε το σεβασμιώτατο για την αρουσία του και ανακοίνωσε το πρόγραμμα σπουδών.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...