Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Πιστό αντίγραφο της ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Αργυρούπολη. (φωτορεπορτάζ)Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε και παρέδωσε στο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών πιστό αντίγραφο της ιεράς εικόνας Παναγίας Σουμελά, που ωε γνωστό φυλάσσεται στο ιερό Προσκύνημα στο όρος Βέρμιο.

 Πραγματοποιήθηκε υποδοχή κλήρου και λαού στο Δήμο Αργυρουπόλεως και ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον μητροπολιτικό ιερό ναό αγίας Βαρβάρας, όπου και θα φυλάσσεται το αντίγραφο της Παναγίας Σουμελά.
Μετά την άφιξη στον ιερό ναό τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος. Ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.
Τον σεβασμιώτατο συνόδευαν ο  Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης και μέλη του Δ.Σ.
Κατά την ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:
«Μέ πολλή χαρά ε­ρί­σκομαι σήμερα, μετά πό τήν εγεν πρό­σ­κληση το Σεβασμιω­τά­του ποιμενάρχου σας καί γαπητο ν Χρι­στ δελφο κ.κ. Συ­με­ών, νάμε­σά σας, δ στόν ερό ναό τς γίας με­γα­λομάρ­τυ­ρος Βαρ­βά­­ρας, στόν Μητροπο­λι­τι­κό ναό τς ργυ­ρου­πό­λεως, τς πόλεως πού τό νομά της να­καλε μνμες καί προ­καλε συγκινήσεις, κα­θώς μς φέρνει στό νο τήν στορική ργυρού­πολη το Πόντου, τήν πα­τρίδα τν πατέρων σας, πού ρθαν δ πρίν πό νενήντα χρό­νια, διωγμένοι πό τίς πα­τρο­γονικές τους ­στίες, καί γωνίσθη­καν γιά νά οκοδο­μή­σουν, κάτω πό δύσκο­λες συν­­­θκες, μία νέα πα­τρί­δα, μία νέα ργυ­ρού­­­­πολη.
Στίς δύσκολες μέρες πού ζησαν καί πού δέν ταν σφαλς λίγες μία εχαν παρη­γορία, μία εχαν λπίδα, μία εχαν καταφυγή, τήν Παναγία μας. Τήν Πα­ναγία πού τήν α­σθα­νό­ταν δι­κή τους μη­τέρα, γιατί ατή ταν Κυ­ρία το Πόντου, πρός τήν ποία καί πρός τό μονα­στήρι της στίς πλα­γιές το ρους Με­λ, στρε­φαν τό βλέμ­μα καί τήν ψυχή σέ κά­θε χα­ρά λλά καί σέ κάθε δυσκολία, καί ­κεί­νη παντοσε στά α­τή­μα­τα τν καρδιν τους.
Ατή ταν, πού τή χά­ρη της εχαν πικα­λε­σθε ο πατέρες σας, ταν πραν τόν δρόμο τς προσφυγις πού δέν ξεραν πο θά τούς βγάλει, γιατί καί κεί­νη εχε πάρει τόν διο δρόμο γιά νά γλι­τώσει τόν νεογέν­νητο Χριστό πό τή μανία το ρώ­δη, καί κατανοοσε τόν πόνο τους.
Ατή ταν πού τούς εχε συντροφεύσει σέ λη τήν πορεία τους καί τούς εχε δηγήσει σάν τή νοητή νεφέλη μέ­χρι τόν τελικό τους προορισμό.
Καί ατή ταν πού μέ τή μητρική της στοργή καί γάπη λλά καί τίς κοίμητες πρεσβεες της τούς στήριζε καί τούς νίσχυε νά ρ­θο­ποδήσουν, νά κτίσουν τή νέα ργυρούπολη, νά ξεκινήσουν δ μία νέα ζωή καί νά προ­ο­δεύσουν.
σχέση ατή μέ τήν Παναγία παρέμεινε στα­­­θερή στά χρόνια πού πέρασαν, καί ­γάπη τν ργυρου­πο­λι­τν καί λων τν Πον­τίων γιά τήν Πα­να­γία καί τήν ερή καί θαυματουργή εκόνα της πό τό μοναστήρι το Σουμελ παραμένει μείωτη καί στίς ψυχές τν νεωτέρων, στίς ψυ­­­χές λων σας, πού τήν ελαβεσθε καί τήν πικαλεσθε πάντοτε στή ζωή σας.
μως εναι βέβαιο πώς καί γάπη τς Παναγίας μας δέν σς γκατέλειψε ποτέ, καί εναι ατή πού παρακί­νησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη σας, ποος τήν ελαβεται καί τήν τιμ διαιτέ­ρως, λλά καί μεριμν μέ πολλή στοργή καί γάπη, κα­τα­πόνητος νύκτα καί μέρα, γιά τίς νάγκες το λογι­κο του ποι­μνίου, γιά λους σς, νά ζητήσει πό τό Προσκύνημα τς Πα­ναγίας Σουμελ να ν­τίγραφο τς θαυμα­τουρ­­γο εκόνος τς Πα­ναγίας γιά λα τά προσφιλ της τέκνα πού ζον δ στήν ρ­γυρούπολη, γιά λους τούς Ποντίους πού τήν τιμον καί τήν γα­πον, γιά νά τήν χουν κοντά τους ς προ­στα­σία καί σκέπη, γιά νά ασθάνονται τήν ε­λο­γία της καί νά πο­λαμ­βάνουν τήν Χάρη της.
νταποκρινόμενος μέ πολλή χαρά στό ατημα ατό τς γάπης το ποιμενάρχου σας, ­ποος ξέφρασε τήν πι­θυμία σας καί τόν δια­κα πόθο σας νά μετα­φέρω προ­σωπικά τό ν­τί­γρα­φο τς ερς καί θαυ­ματουργο εκόνος τς Παναγίας Σουμελ δ στήν ργυρού­πο­λη, χω τήν εχαρί­στη­ση νά ερίσκομαι σήμε­ρα στόν περικαλλ ατόν ναό μαζί μέ τά μέλη το Διοικητικο Συμ­βου­λίου το Προ­σκυ­νή­μα­τος «Παναγία Σουμε­λ», πού διακονε μέ φο­σίωση καί πιστό­τη­τα τήν Παναγία καί προ­σπαθε παρά τίς δυ­σκολίες καί τόν πόλεμο πού πολλές φορές ντι­μετωπίζει, νά γωνίζε­ται πάντοτε γιά τά δί­καια το Ποντιακο λληνισμο καί τή δια­τήρηση καί με­ταλα­μ­πά­δευση τς μνή­μης, τς στορίας καί το πολιτι­σμο του στίς νεώ­τερες γενεές. Σς πα­ρα­δί­δω, λοιπόν, ατό τό πιστό ντίγρα­φο τς στορι­κς εκό­νος μέ τήν εχή Πα­να­γία μας, Πανα­γία τς Σου­μελ νά σς προ­στα­τεύει καί νά σς φυ­λάττει πάν­τοτε καί νά μεσιτεύει στόν Υό της πέρ πάν­των μν.
ς μο πιτραπε κλεί­­νοντας νά εχαρι­στήσω τόν Σεβασμιώ­τατο ποιμενάρχη σας, Μητροπολίτη Νέας Σμύρ­νης καί προσφιλ δελφό κ.κ. Συμεών, γιά τήν πρόσκληση πού μο πηύθυνε καί γιά τήν γά­πη του καί νά εχηθ Παναγία νά τόν νι­σχύει καί κε­νον στά πολυεύθυνα ρ­χιερα­τι­κά του καθή­κοντα καί νά το χα­ρίζει γεία καί δύνα­μη στε νά συνεχίσει νά ποιμαίνει θεοφιλς, πως τό κά­νει πί δέκα καί πλέον τη, τήν ερά Μητρό­πο­λη Νέας Σμύρ­νης καί νά δηγε ­λους σας διά τς κ­κλη­σίας στή σω­τηρία πί πολλά τη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...