Email επικοινωνίας: paulos4205@gmail.com

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Τα ονομαστήρια του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης. Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ. (ΦΩΤΟ)

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ εόρτασε τα ονομαστήριά του στον μητροπολιτικό ιερό ναό Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων, όπου τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του κ. Ιωήλ.
Έλαβαν μέρος οι σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας κ. Παντελεήμων, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, Κοζάνης κ. Παύλος και ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων.

Το θείο λόγο κήρυξε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ο οποίος τόνισε: ««Προφήτης θεόληπτος ὤφθης, σοφέ Ἰωήλ, ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος».
Ἑορτάζει, ἀδελφοί μου, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τή μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἰωήλ, ἑνός ἀπό τούς λεγομένους «ἐλάσσονες» προφῆτες. Ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ προφήτου ἐκείνου ὁ ὁποῖος στό εὐσύνοπτο βιβλίο του προφητεύει τήν ἔκχυση τῶν δωρεῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία.
Φορέας ὁ ἴδιος ὁ προφήτης Ἰωήλ τῶν δωρεῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος περιγράφει τό μοναδικό αὐτό θαῦμα πού ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τή συνεχιζόμενη δηλαδή ἀνά τούς αἰῶνες ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Πεντηκοστή.
Διότι, ἀδελφοί μου, ἡ Πεντηκοστή δέν εἶναι μόνο ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέν εἶναι μόνο ἕνα ἱστορικό γεγονός πού συνέβη ἐφάπαξ καί δέν ἐπαναλαμβάνεται ποτέ.
Τό Πνεῦμα τό ἅγιο, τό ὁποῖο κατῆλθε «ἐν πυρίναις γλώσσαις» κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, γιά νά σοφίσει τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί νά μείνει διαπαντός ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συγκροτῶντας τόν θεσμό της, δέν ἦταν ἀπόν προηγουμένως ἀπό τόν κόσμο. Μόνο πού ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό εἶχε ἀπομακρύνει τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο ἐπέλεγε τούς ἀνθρώπους ἐκείνους ἐπί τούς ὁποίους ἐξέχεε τή χάρη του καί τούς χρησιμοποιοῦσε ὡς ὄργανα τοῦ Θεοῦ πού ἀποκάλυπταν τίς βουλές τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους καί προεφήτευαν τά μέλλοντα νά συμβοῦν.
Ἕνας ἀπό αὐτούς, τούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ, ἦταν καί ὁ προφήτης Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος 800 χρόνια πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ προεφήτευσε τό θαῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, προεφήτευσε τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος πού θά ἐπεσκίαζε τούς ἀνθρώπους. Γι᾽ αὐτό καί μεταξύ τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς διαβάζεται καί ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό προφητικό βιβλίο τοῦ Ἰωήλ, πού μᾶς ὑπενθυμίζει πόσο σημαντικό γεγονός εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί στή ζωή μας.
Καί αὐτό εἶναι, ἀδελφοί μου, τό μέγα πλεονέκτημα τό ὁποῖο ἔχουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἔναντι ὄχι μόνο τῶν ἄλλων θρησκειῶν ἤ δογμάτων, ἀλλά καί ἔναντι ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν πρό Χριστοῦ.
Ἐμεῖς ζοῦμε τή χάρη πού ἐκεῖνοι δέν μπόρεσαν νά ζήσουν. Ἐμεῖς ἀπολαμβάνουμε τίς δωρεές τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού ἐκεῖνοι στερήθηκαν. Ἐμεῖς μποροῦμε νά γευώμεθα τούς καρπούς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅλες τίς ἀρετές πού τό ἅγιο Πνεῦμα χαρίζει στούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο τό δέχονται μέ τό μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος, ἀλλά καί τό διατηροῦν στήν ψυχή μου μέ τόν προσωπικό τους ἀγῶνα καί μέ τή συνειδητή συμμετοχή τους στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ζωή τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι ζωή ἐν ἁγίῳ Πνεύματι.
Αὐτό τό ἅγιο Πνεῦμα, πού κινοῦσε τή γλῶσσα καί τήν πένα τοῦ ἁγίου προφήτου Ἰωήλ, εἶναι πού ἐκχέει τή χάρη στούς πιστούς μέσα στήν Ἐκκλησία διά τῶν μυστηρίων. Εἶναι ὅμως καί αὐτό τό ὁποῖο διανέμει τά χαρίσματα στήν Ἐκκλησία μέ σκοπό νά συνεχίζεται τό ἔργο της καί νά πραγματοποιεῖται ὁ σκοπός της στή γῆ, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι αὐτό πού δίδει,  ὅπως γράφει πρός τούς Ἐφεσίους ὁ ἀπόστολος Παῦλος, τούς ἀποστόλους, τούς προφῆτες, τούς εὐαγγελιστές, τούς ποιμένες καί διδασκάλους «πρός καταρτισμόν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».
Ἕνα τέτοιο ποιμένα χάρισε καί σέ σᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Ἕνα τέτοιο ἐπίσκοπο καί πνευματικό πατέρα, τόν Σεβασμιώτατο καί προσφιλῆ ἐν Χριστῷ ἀδελφό, τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἁλμωπίας κ.κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος ἄγει σήμερα τά ὀνομαστήριά του.
Συλλειτουργήσαμε,  λοιπόν σήμερα καί συμπροσευχηθήκαμε μαζί του τιμῶντας τόν προστάτη του Προφήτη Ἰωήλ καί ἐκφράζοντας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς του, τίς εὐχές μας, τήν ἀγάπη μας καί τήν τιμή μας πρός τό πρόσωπό του καί πρός τό ἔργο τό ὁποῖο τόσα χρόνια ἐπιτελεῖ ὡς ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας, ἀλλά καί ὡς ἱεράρχης.
Διότι ὁ Σεβασμιώτατος διακρίνεται γιά τά πολλά χαρίσματα μέ τά ὁποῖα τόν ἐκόσμησε τό Ἅγιο Πνεῦμα, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἔχει κοινά μέ τόν ἑορταζόμενο καί τιμώμενο προστάτη του προφήτη Ἰωήλ. Εἶναι γλυκύς καί πρᾶος, ὅπως καί ὁ προφήτης, ἄνθρωπος ἥσυχος καί ταπεινός, μέ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, μέ φόβο Θεοῦ, ἱεράρχης πού ἀναλίσκεται καθημερινά γιά τό ποίμνιό του καί γιά τήν Ἐκκλησία. Ἔχει ὅμως καί ἕνα ἀκόμη χάρισμα πού τόν κάνει νά ὁμοιάζει ἰδιαιτέρως μέ τόν προφήτη Ἰωήλ. Εἶναι, ὅπως καί ἐκεῖνος, φύση ποιητική, πού τήν ἐκφράζει ἀριστοτεχνικά μέ τούς ὕμνους πού συνθέτει γιά τόν Θεό καί τούς ἁγίους, ἀλλά καί μέ τίς εὐχές πού συγγράφει πλουτίζοντας τό Εὐχολόγιο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ἀναγνωρίζοντας καί τιμῶντας τό ἔργο του ἀλλά καί ἀνταποδίδοντάς του τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς περιβάλλει καί ἐκεῖνος, τοῦ εὐχόμεθα σήμερα νά μακροημερεύει καί νά συνεχίσει νά προσφέρει στήν Ἐκκλησία καί στόν λαό τοῦ Θεοῦ, καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά τόν στηρίζει καί νά τόν ἐνισχύει πάντοτε στήν πολυεύθυνη ἀποστολή του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...