Σάββατο 21 Μαΐου 2022

KΥΡΙΑΚΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

 


 

«Ἐμόν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με καί τε­λειώσω αὐτοῦ τό ἔργο» (Ἰωάν. 4.34).

Τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ γίνεται ὁ τόπος ἑνός ἀπό τούς σημαντικό­τε­ρους θεολογικούς διαλόγους πού καταγράφουν οἱ ἱεροί εὐαγ­γε­λι­στές. Ἕνας διάλογος γιά τόν πνευ­μα­τικό τρόπο τῆς λατρείας τοῦ Θε­οῦ καί τόν ρόλο τῆς θείας χά­ριτος, πού ἀδυνατεῖ τή στιγμή ἐκείνη νά κατανοήσει ὄχι μόνο ἡ Σαμαρεί­τι­δα ἡ ὁποία συνομιλεῖ μέ τόν Ἰησοῦ ἀλλά καί οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου. Ὅμως ὁ Χριστός δέν διστάζει νά μιλήσει σέ μία γυναίκα καί μάλιστα ἁμαρ­τω­λή γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» λα­τρεί­­­ας τοῦ Θεοῦ, μιᾶς λατρείας πού δέν περιορίζεται ἀπό τόν τόπο καί τόν χρόνο, ἀλλά βασίζεται στήν εἰλικρινῆ σχέση τοῦ ἀνθρώ­που μέ τόν Θεό.

Αὐτή τήν εἰλικρινῆ διά­θεση δια­κρί­νει ὁ Χριστός καί στή Σαμαρεί­τι­δα γυναίκα· γι᾽ αὐτό τῆς ἀποκα­λύ­πτει ἀλήθειες πού δέν εἶχε ἀπο­καλύψει σέ κανέναν ἄλλο. Καί ὡς παντογνώστης δέν ἀποτυγ­χά­νει στήν κρίση του γιά τή γυναίκα πού ἔχει ἐνώπιόν του καί τήν ἐμ­πιστο­σύνη πού τῆς δείχνει, ἔστω καί ἐάν αὐτό ξενίζει ἀκόμη καί τούς μα­θητές του. Διότι τό κρι­τή­ριο τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἡ γνώμη πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γιά τούς συν­αν­θρώπους τους, δέν εἶναι τά ἐξω­τερικά χαρακτηριστικά καί γνω­­ρί­σματά τους, δέν εἶναι ἀρετές τους οὔτε καί οἱ ἀδυναμίες τους, εἶναι ἡ διά­θε­σή τους νά δεχθοῦν τή σω­τηρία πού τούς προσφέρει καί γιά τήν ὁποία ἔγινε ὁ ἴδιος ἄνθρωπος καί ἦρθε στόν κόσμο.

«Ἐμόν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τό θέλημα τοῦ πέμ­ψαντός με καί τελειώ­σω αὐτοῦ τό ἔργον».

Ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ οὐ­­­ρανίου Πατρός ἦταν γιά τόν Χρι­­­­­­­στό ἡ ἐνανθρώπησή του. Ἦταν νά φανε­ρώσει στούς ἀνθρώπους τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἦταν νά σταυρωθεῖ γιά νά πληρώσει μέ τό αἷμα του τό λύτρο τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τους. Ἦταν νά ὁδηγήσει τόν ἁμαρτωλό ἄν­θρω­πο στή σωτηρία. Καί αὐτό κάνει καί στήν περί­πτω­­­­ση τῆς Σαμαρείτιδος ὁ Χρι­στός.

Ὅταν τήν πλησιάζει δίπλα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἡ Σαμα­ρεί­τιδα εἶναι μία γυ­ναίκα μέ χαλαρή ἠθική ζωή, πού κάθε ἄλλος στή θέ­ση τοῦ Ἰησοῦ θά ἀπέφευγε τή συ­νομιλία μαζί της. Ὅμως ὁ Χρι­στός «ἦλθε ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπο­λωλός». Γι᾽ αὐτό ἀξιο­ποιεῖ μία φυ­σική ἀνάγκη, τή δίψα, γιά νά τήν προσεγγίσει καί νά τῆς ἀπο­καλύψει τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.

Συνομιλεῖ μαζί της γιά τήν προ­σ­ελκύσει στήν ἀγάπη καί τήν ἀλή­θειά του. Καί μέσα ἀπό αὐτή τή συνομιλία δέν κερδίζει μόνο ἡ Σα­μα­ρεί­τιδα τή σωτηρία της, ἀλλά οἱ συμπολίτες της, πολ­λοί ἀπό τούς ὁποίους ἐπίστευ­σαν, ὅπως ση­μειώνει ὁ ἱερός εὐαγ­γελι­στής Ἰω­άννης, στόν Χριστό «διά τόν λό­γον τῆς γυναικός».

Ὁ διάλογος ὅμως τοῦ Χριστοῦ μέ τή Σαμαρείτιδα γίνεται ἀφορμή, ἀδελφοί μου, καί γιά ἕναν ἀκόμη διάλογο, αὐτόν τοῦ Χριστοῦ μέ τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἐξε­πλάγησαν, ὅταν τόν εἶδαν νά συνομιλεῖ μέ μία γυναίκα. Σέ ἐκεί­νη ὁ Ἰησοῦς ἀπο­κάλυψε τόν τρόπο τῆς ἀληθοῦς λατρείας τοῦ Θεοῦ, σέ ἐκείνους ἀποκαλύπτει τή σημα­σία καί τή σπουδαιότητα τῆς ὑπα­κοῆς στό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ.

«Ἐμόν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με καί τε­λειώσω αὐτοῦ τό ἔργο».

Καί ἐάν ὁ Χριστός, ὁ Υἱός καί Λό­γος τοῦ Θεοῦ, δίνει τόση σημα­σία στήν ἐκπλήρωση τοῦ θελή­μα­τος τοῦ Θεοῦ, κατά μείζονα λόγο ἔχει γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους ση­μασία νά ἀγωνιζόμαστε νά ἐφαρ­μόσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ ὄχι μόνο γιά νά μᾶς τό ἀποκαλύ­ψει μέ τή δι­δασκαλία του, ἀλλά καί γιά νά μᾶς τό δείξει μέ τή ζωή του. Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι ἡ τήρηση τοῦ θελή­μα­τος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπόδειξη ἀγά­πης πρός Ἐκεῖνον. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος τηρεῖ ἀπαρέγκλιτα τό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ-Πατρός του καί συ­στήνει τό ἴδιο καί σέ μᾶς λέ­γο­ντας: «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγα­πῶν με».

Ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, καί ἄς προσπαθή­σου­με νά ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας τό θέλημά του μέ ἀγαθή διάθεση καί ἀνοικτή καρδιά, ὅπως ἡ Σα­μα­ρείτιδα, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά τόν λατρεύουμε ὅπως μᾶς τό ζητᾶ, «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ», καί νά ἐκπληρώσουμε τήν ἀποστολή μας στή γῆ, ἐπιτυγ­χάνο­ντας μέ τή χά­ρη καί τό ἔλεός του τή σωτηρία μας.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...