Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Οι ευσεβοφανείςἩ θρησκεία ἀποκρίνεται στὸν πιὸ βαθὺ καημὸ τοῦ ἀνθρώπου: τὸν καημὸ τῆς ἀθανασίας. Εἶναι ἡ σχεδία ποὺ τὸν φέρνει, μέσα ἀπ' τὸ φόβο καὶ περνώντας τον ἀπ' τὸ τρομερὸ ρίγος τοῦ χάους, στὸ ἀκρωτήρι τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλπίδας. Τὸν λυτρώνει ἀπὸ τὸν παραλογισμό, τοῦ ἀποκαλύπτει τὶς ἐσχατιὲς τῆς ἀλήθειας — τὸ σκοπὸ τῆς ἐπίγειας παρουσίας του καὶ τὴν μετὰ θάνατο πραγματικότητα — καὶ ὑπερπληρώνει τὴν ψυχή του μὲ τὸν εὐλογημένο ζῆλο τῆς ἁγιότητας. Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ἔργο τῆς φανέρωσης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο καὶ ἡ συμπόρευσή τους μέσα στὴν ἐποχὴ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς εὐθύνης ποὺ εἶναι ὁ βίος αὐτός.

Φανερὸ πὼς μιλώντας γιὰ θρησκεία, ἔχουμε οὐσιαστικὰ στὸ νοῦ μας τὸν Χριστιανισμό, τὴ θρησκεία ποὺ δὲν τεχνουργήθηκε ἀπ' τὸ μεταφυσικὸ δέος τοῦ ἀνθρώπου ἀλλ' ἀποκαλύφθηκε ἀπ' τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ καὶ ἀδιάκοπα ἀποκαλύπτεται στοὺς πιστοὺς διὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ: Η ποιότητα της αγάπης μας προς τον Θεό κρίνεται από τις θυσίες που κάνουμε για χάρη Του.(Λουκ. 18.18-27)

«Τί ποιήσας ζωήν αἰώ­νιον κληρονομήσω;»
Πρίν ἀπό δύο Κυρια­κές ἀκούσαμε, ἀδελφοί μου, στό εὐ­αγ­γελικό ἀνά­γνωσμα ἕ­ναν νομι­κό νά ρωτᾶ τόν Ἰησοῦ τί πρέπει νά κάνει γιά νά κερ­δίσει τήν αἰώ­νιο ζωή καί τόν Ἰησοῦ νά ἀπαντᾶ μέ τήν παρα­βο­λή τοῦ Κα­λοῦ Σαμαρεί­του.
Στό ση­­­μερινό εὐαγγε­λικό ἀνάγνωσμα ἀκού­σα­με νά θέτει τό ἴδιο ἐρώ­τημα ἕνας ἄλλο ἄρ­χων, γεγονός πού ἀπο­δει­κνύ­ει τή σπουδαιό­τητα τοῦ ἐρωτήματος καί τή σημασία τῆς αἰω­νίου ζω­ῆς.
Καί μπορεῖ φαινο­με­νι­κά ἡ ἀπάντηση τοῦ Χρι­στοῦ νά εἶναι δια­φορε­τι­κή στίς δύο περιπτώ­σεις, στήν οὐσία της ὅμως παραμένει ἡ ἴδια, γιατί οἱ προϋπο­θέσεις γιά νά κληρο­νο­μήσει ὁ ἄνθρωπος τήν αἰώ­νιο ζωή εἶναι στα­θε­ρές καί ἀμετακίνητες, δέν ἐπη­ρε­­άζονται ἀπό ἐξω­τε­ρι­κές συνθῆκες οὔ­τε σχε­τί­ζονται μέ τά πρόσωπα τά ὁποῖα θέ­τουν τό ἐρώ­­τημα. Διότι ἡ προ­τροπή τοῦ Χριστοῦ πρός τόν ἐρωτῶντα ἄρχοντα νά πωλήσει ὅλα τά ὑπάρ­χοντά του καί νά τά μοιράσει στούς πτω­χούς προϋποθέτει τήν ἴδια ἀπροϋπόθετη καί θυ­σιαστική ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, προϋπο­θέ­τει τήν ἀγά­πη πού δέν ἀναφέρεται σέ πρό­σωπα γνωστά μό­­νο, σέ πρόσωπα οἰ­κεῖα ἤ συγ­γε­νικά, ἀλλά ἀνα­φέ­ρε­ται στόν κάθε ἄν­θρωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θε­οῦ, στόν κάθε ἄν­θρω­­­πο ὡς τέκνο τοῦ Θεοῦ, στόν κά­θε ἄν­θρω­­πο ὡς πλη­σίον καί ὡς ἀδελφό.

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Υπάρχουν και σήμερα ασκητές μέσα στον κόσμο.
Δεν υπάρχουν μόνο προχωρημένης ηλικίας άνθρωποι που εκκλησιάζονται και προσπαθούν να ζήσουν χριστιανικά. Υπάρχουν και νέοι που αγωνίζονται κατά του κοσμικού φρονήματος, που εκκλησιάζονται τακτικά, που εγκρατεύονται, που παρθενεύουν, που νηστεύουν, που προσεύχονται καθημερινώς κάνοντας παρακλήσεις, το απόδειπνο, γονυκλισίες...
-------------------------------
Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, λαϊκοί, που έχουν τέτοια αυταπάρνηση που θα ζήλευαν πολλοί μοναχοί, που έχουν τέτοια καθαρότητα βίου που θα ζήλευαν πολλοί κληρικοί, που έχουν τέτοια υπακοή στον πνευματικό τους, που δύσκολα την βρίσκεις μέσα σε κοινόβια μοναστήρια ή σε σκήτες και κελιά.
-------------------------------

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΛΟΥΚΑ: Να πλουτίσουμε σε έλεος και αγάπη.(Λουκ. 12.16-21)

«Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ».
Καθώς ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει γιά νά ἑορτάσουμε τό κοσμο­σω­τήριο γεγονός τῆς γεν­νήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού ἦλθε στόν κόσμο προ­κει­μένου νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία, ἡ σημερινή εὐαγγελική παραβολή μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωση πού ἔχουμε νά μεριμνοῦμε καί ἐμεῖς γιά τή σωτηρία μας καί νά μήν ἀδιαφοροῦμε. Διότι συχνά, παρότι γνωρίζουμε ὅτι ἡ ψυχή μας εἶναι ὁ πολυτιμότερος θησαυρός τοῦ κόσμου, ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μόνο μέ τήν ἀπόκτηση καί διατήρηση τῶν φθειρο­μέ­νων καί φθειρόντων τήν ψυ­χή μας ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΛΟΥΚΑ: Η αγάπη κάνει τους Αγίους να μαρτυρούν για τον Χριστό και να θαυματουργούν προς τους ανθρώπους.
(Λουκ. 10.25-37)

«Τί ποιήσας ζωήν αἰώ­νιον κληρονομήσω;»
Ἕνα ἐρώτημα διαχρο­νι­­κό καί μόνιμο τίθεται σήμερα στόν Ἰησοῦ ἀπό τόν νομικό πού τόν πλη­σιάζει· ἕνα ἐρώ­τη­μα τοῦ ὁποίου τό περιε­χό­μενο ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους κάθε ἐπο­χῆς.
Παρότι ὅμως οἱ περισ­σό­τεροι ἄνθρωποι πι­στεύ­ουν στήν αἰώνια ζωή, δέν εἶναι πάρα πολλοί αὐ­τοί πού τούς ἀπα­σχολεῖ πραγματικά καί οὐσια­στι­κά, γιατί οἱ βιο­τικές μέριμνες καί ὁ ἀγώνας τῆς καθημερι­νό­­τητος σκι­ά­ζει τόν ὁρί­ζοντα καί δέν βλέ­πουν πώς ἡ ζωή ἐπάνω στή γῆ πλη­σιάζει κάθε ἡμέρα καί πιό κοντά στό τέλος της, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ἐν­διαφερ­θοῦ­με γιά τό πῶς θά κερ­δίσουμε καί ἐμεῖς τήν αἰώνια ζωή.
Καί μπορεῖ τό ἐρώ­τη­μα τοῦ νομικοῦ στό ση­με­ρινό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα νά τίθεται μέ διά­θεση περιπαικτική πρός τόν Ἰησοῦ ἤ μέ τήν πρόθεση νά τόν φέ­ρει σέ δύσκολη θέση, εἶ­ναι ὅμως ὀρθό καί ὑφί­σταται καί ἀπα­ντᾶ­ται ἀπό τόν Ἰησοῦ μέ τόν ἴδιο πάντοτε τρόπο.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως:Περί τής Δημιουργίας και Ύπαρξης τών Αγγέλων
1. Εκτός από τη δημιουργία του αισθητού κόσμου και τη δημιουργία του ανθρώπου, δημιούργησε ο Θεός και άλλα λογικά όντα;
            Μάλιστα. Ο Θεός δημιούργησε και έναν άλλο κόσμο, πνευματικό, που υπερβαίνει τον αισθητό, και άλλα όντα, νοερά, λογικά και αυτεξούσια.

2. Από που γνωρίζουμε για τον υπεραισθητό κόσμο;
            Μαθαίνουμε για αυτόν και την ύπαρξη των αγγέλων από τις Άγιες Γραφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

3. Που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη η ύπαρξη των αγγέλων;
            α) Στη Γένεση, και συγκεκριμένα στο εδάφιο 16:78 κτλ., αναφέρεται ότι φανερώθηκε άγγελος στην Άγαρ. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε αγγέλους, ακολουθούν, όμως, και διάφορες άλλες αναφορές σε αγγέλους στο βιβλίο της Γένεσης.
 
            β) Στο Δευτερονόμιο, εκεί που μιλάει ο Μωϋσής για αγγέλους, διαβάζουμε, ότι «όταν ξεχώριζε ο Κύριος τα έθνη, διασπείροντας τα παιδιά του Αδάμ, καθόρισε όρια για τα έθνη που αντιστοιχούσαν σε αριθμό με τους αγγέλους του Θεού» (Δευτ. 32:8-9).

            γ) Επίσης σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής υπάρχουν αναφορές σε αγγέλους. Στο βιβλίο του Ιώβ λέγονται τα εξής αξιοσημείωτα: «Ιδού ήλθαν οι άγγελοι του Θεού και παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κυρίου, και ήλθε μαζί τους και ο Διάβολος» (Ιώβ 1:6), και πιο κάτω, «όταν έγιναν τα άστρα, τότε οι άγγελοί μου με δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή» (38:7, παράβαλε και 40:14). Επίσης υπάρχουν αναφορές στο βιβλίο των Βασιλειών, των Αριθμών, κτλ.[14]

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΛΟΥΚΑ: Η ελεημοσύνη δεν έχει απαραίτητο συστατικό τα χρήματα αλλά την αγάπη.(Λουκ. 16.19-31)


«χουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας· κου­σά­­τωσαν ατν».
Μία πό τίς παραβο­λές το Χριστο μς πενθύμισε τό σημερινό εαγ­γε­λικό νάγνωσμα. Τήν παραβολή το πλου­σί­ου καί το πτωχο Λα­ζάρου.
  νας, πλού­σι­ος σέ χρήματα λλά πτωχός σέ ασθήματα καί ρετές, ζοσε μιά πολυτελ ζωή καί δι­α­φοροσε γιά τόν τα­λαί­πωρο Λάζαρο, ποος πε­ρί­μενε στήν εσοδο το ρχοντικο του πομο­νε­τικά γιά νά χορτάσει πό τά ψί­χου­λα πού πεφταν πό τό τραπέζι το πλουσίου διοκτή­του. Πτωχός ς πρός τά λικά γαθά Λάζαρος λλά πλούσιος ς πρός τά πνευματικά· γιατί λ­λειψη τν λικν γα­θν τόν κανε νά σκηθε στήν ταπεί­νω­ση καί τήν πακοή, ρε­­­­τές πού το χάρισαν μετά τόν θάνατό του μία θέση «ν τος κόλ­ποις το βραάμ», σέ ντίθεση μέ τή σκλη­ρό­τητα καί τήν καρδία το πλουσίου, ξαιτίας τν ποίων μετά τόν θάνατό του βρέθη­κε στόν «τό­πον τς βα­σάνου».
Τά παραδείγματα τν δύο ατν νθρώπων τς σημερινς εαγγε­λι­κς περικοπς μπορε νά εναι κραα, Χρι­στός μως τά παρουσιά­ζει πίτηδες γιά νά κι­νήσει τήν προσοχή μας καί νά μς διδάξει ατό τό ποο θέλει. Καί ατό πού θέλει νά μς διδάξει ε­ναι ατό πού λέγει πα­τριάρ­χης ­βρα­άμ, ­ταν πλού­σιος τόν πα­ρακαλε νά στεί­λει στή γ τόν Λάζαρο γιά νά εαι­σθη­τοποιή­σει μέ τόν λόγο του τούς πέ­ντε δελ­φούς του, ο ποοι προφα­νς ζο­­σαν μιά νάλο­γη μέ ατόν ζωή, στε νά με­τανοή­σουν, γιά νά μήν βρε­θον καί ατοί στόν διο τόπο τς βα­σάνου καί τς κο­λά­σε­ως.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...