Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΛΟΥΚΑ: Η ελεημοσύνη δεν έχει απαραίτητο συστατικό τα χρήματα αλλά την αγάπη.(Λουκ. 16.19-31)


«χουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας· κου­σά­­τωσαν ατν».
Μία πό τίς παραβο­λές το Χριστο μς πενθύμισε τό σημερινό εαγ­γε­λικό νάγνωσμα. Τήν παραβολή το πλου­σί­ου καί το πτωχο Λα­ζάρου.
  νας, πλού­σι­ος σέ χρήματα λλά πτωχός σέ ασθήματα καί ρετές, ζοσε μιά πολυτελ ζωή καί δι­α­φοροσε γιά τόν τα­λαί­πωρο Λάζαρο, ποος πε­ρί­μενε στήν εσοδο το ρχοντικο του πομο­νε­τικά γιά νά χορτάσει πό τά ψί­χου­λα πού πεφταν πό τό τραπέζι το πλουσίου διοκτή­του. Πτωχός ς πρός τά λικά γαθά Λάζαρος λλά πλούσιος ς πρός τά πνευματικά· γιατί λ­λειψη τν λικν γα­θν τόν κανε νά σκηθε στήν ταπεί­νω­ση καί τήν πακοή, ρε­­­­τές πού το χάρισαν μετά τόν θάνατό του μία θέση «ν τος κόλ­ποις το βραάμ», σέ ντίθεση μέ τή σκλη­ρό­τητα καί τήν καρδία το πλουσίου, ξαιτίας τν ποίων μετά τόν θάνατό του βρέθη­κε στόν «τό­πον τς βα­σάνου».
Τά παραδείγματα τν δύο ατν νθρώπων τς σημερινς εαγγε­λι­κς περικοπς μπορε νά εναι κραα, Χρι­στός μως τά παρουσιά­ζει πίτηδες γιά νά κι­νήσει τήν προσοχή μας καί νά μς διδάξει ατό τό ποο θέλει. Καί ατό πού θέλει νά μς διδάξει ε­ναι ατό πού λέγει πα­τριάρ­χης ­βρα­άμ, ­ταν πλού­σιος τόν πα­ρακαλε νά στεί­λει στή γ τόν Λάζαρο γιά νά εαι­σθη­τοποιή­σει μέ τόν λόγο του τούς πέ­ντε δελ­φούς του, ο ποοι προφα­νς ζο­­σαν μιά νάλο­γη μέ ατόν ζωή, στε νά με­τανοή­σουν, γιά νά μήν βρε­θον καί ατοί στόν διο τόπο τς βα­σάνου καί τς κο­λά­σε­ως.

«χουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας· κου­σά­­τω­σαν ατν». ­χουν τόν νόμο το Μω­ϋ­­σέως, λέει βραάμ, καί τίς διδασκαλίες τν προφη­τν. ς  κού­σουν καί ς φαρμό­σουν ατόν τόν νόμο καί ρκε γιά νά ντιλη­φθον τί πρέπει νά κά­νουν ο δελφοί σου γιά νά μή βρεθον καί ατοί στήν κόλαση.
Τό διο παναλαμβά­νει καί σέ μς σήμερα Χριστός. Σέ μς πού μπορε νά διερωτώμεθα τί μς φορ ατή παραβολή τί σχέση μπορε νά χουμε μες μέ τόν σκληρόκαρδο πλού­σιο.
Καί μες, δελφοί μου, δέν χουμε μόνο τόν μωσαϊκό νόμο καί τούς προφτες, λλά χουμε τόν νόμο το ε­αγγελίου καί τή ζωή το Χριστο. χουμε τόν νόμο τς γάπης καί τήν δια τήν γάπη το Θεο σαρκωμένη στό πρόσωπο το Χρι­στο, καί σύμφωνα μέ ατά φείλουμε νά ρυ­θμίζουμε τή ζωή μας. Διότι, ατό πού ζητ Θεός πό μς γιά νά μς χαρίσει τή βασιλεία του καί νά μς παλ­λάξει πό τή βάσανο τς κολάσεως, εναι γάπη. γάπη εναι τό κριτήριο μέ βάση τό ποο θά κριθομε κατά τή Δευτέρα Παρουσία. γάπη εναι ατή πού διαχωρίζει τούς κλεκτούς το Θεο πό τούς ναξίους το λέους καί τς χάριτός του.
Καί γάπη, δελφοί μου, δέν εναι μία ν­το­λή πού πευθύνε­ται μό­νο στούς πλουσίους, δέν εναι μία ντολή πού πευθύνεται μόνο σέ σους χουν τήν ο­κονομική νεση νά βοη­­­θήσουν καί νά συν­δρά­μουν τούς ν­δεες δελφούς τους. Εναι κάτι πού ζητ Θεός πό λους μας, γιατί ­λοι μπορομε νά τήν προσφέρουμε στόν πλη­σίον μας· γιατί λοι μπο­­ρομε νά βοηθή­σου­­με ατόν πού χει νά­γκη, ατόν πού πει­ν, ατόν πού διψ, ατόν πού σθενε, α­τόν πού δοκιμάζεται, α­τόν πού ποφέρει, άν τό θέλουμε. Γιατί γιά τόν Θεό δέν μετρ ποσότητα ατο πού προσφέρουμε, λλά διάθεσή μας. Καί, πως δέχθηκε τό δίλεπτο τς χήρας, μιά σήμα­ντη δηλαδή προσφορά, τσι δέχεται καί τιμ καί νταμείβει καί τή δική μας προσφορά γάπης πρός τόν συνάνθρωπό μας, πού τόν θεωρε διος δελφό του. Γιατί καί πιό μικρή προσ­φο­ρά, ταν δίδεται μέ γά­πη, ταν δίδεται πό τήν καρδιά μας, στηρίζει καί νισχύει ατόν πού χει νάγκη.
ς κούσουμε, λοι­πόν, δελφοί μου, τήν προτροπή τς σημε­ρινς εαγ­γελικς πε­ρι­κοπς, ς κούσουμε τήν προτροπή τς γάπης πού πευ­θύνει πρός λους μας Χρι­στός καί ς δείξουμε ατή τήν γάπη πρός λους τούς συνανθρώ­πους μας, πρός λους τούς δελ­φούς μας. ς ξιο­ποι­ήσουμε ατή τήν ε­καιρία γιά νά δείξουμε τήν γάπη καί τήν φι­λαλληλία μας, γιά νά δείξουμε τήν λληλεγ­γύη καί τή στοργή μας πρός τούς χοντας νά­γκη δελφούς μας, στε νά γίνουμε καί μες ξιοι το λέους καί τς γάπης το Θεο καί τς αωνίου βασι­λεί­ας του. μήν.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...