Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ): Μην ντρέπεσαι για την πίστη σου.«Ὅς γάρ ἐάν ἐπαισχυνθῇ με καί τούς ἐμούς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοι­χαλίδι καί ἁμαρτωλῷ, καί ὁ υἱός τοῦ ἀν­θρώ­που ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλ­θῃ ἐν τῇ δό­ξῃ τοῦ πατρός αὐτοῦ».
Ἔχουμε ἤδη διανύσει, ἀδελφοί μου, τό ἥμισυ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα­κο­στῆς· καί καθώς σήμερα οἱ θειότατοι πατέ­ρες ὅρισαν νά ὑψώ­νεται στούς ἱερούς μας ναούς εἰς προσκύνηση τό σύμβολο τοῦ τι­μίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ γιά νά μᾶς ἐνι­σχύσει καί νά μᾶς ἐνδυναμώσει στόν πνευματικό μας ἀγώνα, ὅρισαν νά διαβά­ζε­ται ἀντί ἄλλου εὐαγγελικοῦ ἀναγνώ­σμα­τος ἡ περικοπή ἐκείνη ἀπό τό κατά Μάρ­κον εὐαγ­γέλιο στήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός καθορίζει τίς προϋποθέσεις πού χα­ρακτηρίζουν τούς μαθη­τές του. Αὐτές τίς προϋποθέσεις θεωρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας σκό­πιμο καί ὠφέ­λιμο νά τίς ὑπενθυμίσει καί σέ μᾶς πού ἀθλούμεθα στόν πνευ­ματι­κό στίβο τῆς Μεγάλης Τεσ­σα­ρακοστῆς, ἔτσι ὥστε νά γνωρίζουμε ποιό εἶναι τό ζη­τούμενο αὐτῆς τῆς ἀθλήσεως καί αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος, γιά νά μήν κοπιάζουμε χωρίς ἀποτέλεσμα, ἐφόσον ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι «ἐάν καί ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐάν μή νομί­μως ἀθλήσῃ». Δηλαδή, δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά λάβουμε τόν στέ­φανο τῆς δόξης ἀπό τόν ἀγωνοθέτη καί ἀθλοθέτη Χριστό, ἀλλά χρειάζεται νά ἀγω­νιζόμαστε σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού Ἐκεῖνος ἔχει θέσει, ὅπως ἀκριβῶς συμ­­βαί­νει καί μέ τούς ἐγκόσμιους ἀθλη­τές πού ἀγω­νί­ζονται στούς ἀθλητικούς στί­βους.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Σοφά λόγια οσίων και γερόντωνΓια να γνωρίσει κανείς τον Κύριο δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι υπάκουος, εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και ν' αγαπά τον πλησίον. Ο Κύριος θ' αγαπήσει μια τέτοια ψυχή, θα της φανερώσει ο Ίδιος τον Εαυτό Του και θα την διδάξει τη θεία αγάπη και ταπείνωση και θα της δώσει καθετί ωφέλιμο για να βρει ανάπαυση κοντά στον Θεό.
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουμε πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη.
Γέροντας Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα

Όλα τα πάθη είναι φωτιά της ψυχής, μεγάλη φωτιά που μαίνεται μέσα μας. Τη φωτιά αυτή πρέπει να τη σβήσουμε με το νερό της αγάπης, που είναι τόσο δυνατό, ώστε μπορεί να σβήσει κάθε εσωτερική φωτιά της κακίας και των άλλων παθών. Αλίμονό μας όμως, αλίμονο στη φιλαυτία μας αν τροφοδοτούμε τη φωτιά αυτή με άλλη, καινούρια φωτιά, με την κακία και τον εκνευρισμό μας.
Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2019
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι».
Ἀκατάληπτα τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ γιά τήν πεπερασμένη ἀνθρώπινη λογική. Καί τήν ἀρχή ἑνός τέτοιου μυστηρίου, τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, τοῦ μυστηρίου τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού ἀποφασίζει νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία, ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε σήμερα, ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Ὅμως τό μυστήριο αὐτό μᾶς δείχνει, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τόν ὁποῖο ἑορτάσαμε κατά τή χθεσινή, Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὅτι τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀκατάληπτα μόνο στούς ἀνθρώπους ἀλλά καί στούς ἀγγέλους. Γι᾽ αὐτό καί ὅταν ἡ Παναγία, ἔκπληκτη ἀπό τό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου ὅτι θά φέρει στόν κόσμο τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ,ἐρωτᾶ πῶς εἶναι δυνατόν νά συμβεῖ αὐτό, ἐφόσον ἡ ἴδια εἶναι παρθένος, ὁ Γαβριήλ, καθώς δέν μπορεῖ νά τῆς ἐξηγήσει τόν τρόπο, τῆς ἀπαντᾶ «Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι». Τό ἅγιο Πνεῦμα θά ἔρθει καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ θά σέ καλύψει. 

Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος του Θείου Φωτός.«Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευο­μένοις φῶς ἀνέτειλας, Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρα­τείας».
Μία πορεία εἶναι ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀν­θρώ­που, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καί ἡ πα­ρούσα περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καί ὅπως κάθε ἐπίγεια πο­­ρεία, γιά νά εἶναι ἀσφαλής, ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ ὕπαρξη φωτός πού θά ἐπιτρέπει στόν ὁδοιπόρο νά βλέπει καί νά ἀπο­φεύγει τίς κακοτοπιές τοῦ δρόμου καί τούς κάθε εἴδους κινδύνους πού ἐλλοχεύ­ουν, ἔτσι καί στήν πνευματική πορεία πού διανύει ὁ κάθε ἄνθρω­πος, ὁ κάθε πιστός, κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του σκό­τος καί φῶς εἶναι τά δύο στοιχεῖα πού ἐναλλάσσονται καί καθορίζουν τήν ἔκβαση τῆς πορείας.
Τό σκότος, σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν εἶναι κάτι αὐτο­τε­λές καί αὐθύπαρκτο· σκότος εἶναι ἡ ἔλ­λει­ψη καί ἡ ἀπουσία τοῦ φωτός, ὅπως συμ­βαίνει καί στή φυσική μας ζωή, ὁπότε ἡ ἀπουσία τοῦ ἡλίου ἤ τοῦ τεχνητοῦ φωτός προσδιορίζεται ὡς σκότος. Ἔτσι τό σκότος στήν πνευματική πορεία τοῦ ἀνθρώπου εἶ­ναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀπουσίας τοῦ πνευ­ματικοῦ φωτός, τοῦ ἡλίου τῆς δικαι­ο­­σύνης, τοῦ Χριστοῦ. Σκότος εἶναι ἡ πραγ­ματικότητα πού δημιουργεῖται στή ζωή μας ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία ὡς ἀντίθετο τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος, πού εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ Θεοῦ, ἐκδιώκει τόν Θεό ἀπό τή ζωή μας, καθώς δέν μπορεῖ νά συνυπάρχει μέ τήν ἁμαρτία.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Το γεγονός που μαρτυρεί το θαύμα του Αγίου Φωτός: Όταν το Άγιο Φως βγήκε από μια κολώνα!Μόνο ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης έχει το προνόμιο και την εξουσία να βγάζει το Άγιο Φως. Κατά καιρούς έχουν γίνει απόπειρες και από άλλα δόγματα να βγάλουν το Άγιο Φως αλλά αυτό στάθηκε αδύνατον.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Οι δύο λύκοιἝνα παραμύθι-παροιμία γιὰ μεγάλους καὶ μικροὺς

Ἕνα βράδυ ἕνας γέρος (ἰνδιάνος) τῆς φυλῆς Τσερόκι, μίλησε στὸν ἐγγονό του γιὰ τὴ μάχη ποὺ γίνεται μέσα στὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων.

Η ωφέλεια της νηστείαςΠολλοὶ χριστιανοί, ἀγνοώντας τή μεγάλη ὠφέλεια τῆς νηστείας, τήν τηροῦν μέ δυσφορία ἤ καί τήν ἀθετοῦν. Καί ὅμως, τή νηστεία πρέπει νά τή δεχόμαστε μέ χαρά, ὄχι μέ βαρυγγώμια ἤ φόβο. Γιατί δέν εἶναι σ’ ἐμᾶς φοβερή, ἀλλά στούς δαίμονες. Φέρτε την μπροστά σ’ ἕναν δαιμονισμένο, καί θά παγώσει ἀπό τό φόβο, θά μείνει ἀκίνητος σάν πέτρα, θά δεθεῖ μέ δεσμά ἀόρατα, ὅταν μάλιστα δεῖ νά τή συνοδεύει ἡ ἀδελφή της καί ἀχώριστη συντρόφισσά της, ἡ προσευχή. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός εἶπε: «Τό δαιμονικό γένος δέν βγαίνει ἀπό τόν ἄνθρωπο, στόν ὁποῖο ἔχει μπεῖ, παρά μόνο μέ προσευχή καί νηστεία» (Ματθ. 17:21)
Ἀφοῦ λοιπόν, ἡ νηστεία διώχνει μακριά τοὺς ἐχθρούς τῆς σωτηρίας μας καί εἶναι τόσο φοβερή στούς δυνάστες τῆς ζωῆς μας, πρέπει νά τήν ἀγαπᾶμε καί ὄχι νά τή φοβόμαστε. Ἄν κάτι πρέπει νά φοβόμαστε, αὐτό εἶναι ἡ πολυφαγία, προπαντός ὅταν συνδυάζεται μέ τή μέθη. Γιατί αὐτή μᾶς δένει πισθάγκωνα καί μᾶς σκλαβώνει στά τυραννικά πάθη, ἐνῶ ἡ νηστεία, ἀπεναντίας, μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν τυραννία τῶν παθῶν καί μᾶς χαρίζει τήν πνευματική ἐλευθερία. Ὅταν, λοιπόν, καί ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μας πολεμάει κι ἀπό τή δουλεία μᾶς λυτρώνει καί στήν ἐλευθερία μᾶς ξαναφέρνει, ποιάν ἄλλη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης της χρειαζόμαστε;

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ο άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού (σύντομος βίος)Ὁ Ὅσιος Ἀλέξιος γεννήθηκε στὴ Ρώμη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἀρκαδίου (395-408 μ.Χ.) καὶ Ὀνωρίου (395-423 μ.Χ.) ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ εὔπορους γονεῖς. Ὁ πατέρας του Εὐφημιανὸς ἦταν συγκλητικός, φιλόπτωχος καὶ συμπαθής, ὥστε καθημερινὰ τρεῖς τράπεζες παρέθετε στὸ σπίτι του γιὰ τὰ ὀρφανά, τὶς χῆρες καὶ τοὺς ξένους ποὺ ἦταν πτωχοί. Ἡ γυναῖκα του ὀνομαζόταν Ἀγλαΐς καὶ ἦταν ἄτεκνη. Στὴ δέησή της νὰ ἀποκτήσουν παιδί, ὁ Θεὸς τὴν εἰσάκουσε. Καὶ τοὺς χάρισε υἱό. Ἀφοῦ τὸ παιδὶ μεγάλωσε καὶ ἔλαβε τὴν κατάλληλη παιδεία, ἔγινε σοφότατος καὶ θεοδίδακτος.

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ): Η νίκη της Εκκλησίας όχι εναντίον προσώπων αλλά εναντίον του ψεύδους.«Ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνά­πλεως πεφανέρωται σήμερον· φαιδρό­της δογμάτων γάρ τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καί λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ».
Μέ θριαμβευτικούς τόνους πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελ­φοί μου, τή νίκη τῆς ἀμωμήτου πίστεώς της ἔναντι τῶν αἱρετικῶν· μέ χαρά καί ἀγαλλίαση πνευ­μα­τική ἑορτάζει τόν θρίμαβο τῆς ἀνα­στηλώσεως τῶν εἰκόνων καί τήν κα­ται­­σχύνη ὅλων ἐκείνων πού ἀμφισβή­τη­σαν τήν τιμη­τική προσκύνησή τους καί μέ­σω αὐτῆς τήν ἀπόδοση τῶν νενομισμέ­νων τιμῶν στούς προφῆτες, στούς μάρ­τυρες, στούς ἀσκητές, στούς πατέ­ρες καί δι­δα­σκάλους τῆς Ἐκκλησίας καί προπάν­των στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στόν δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον, τίς ἱε­ρές μορφές τῶν ὁποίων ἀπεικονίζει ὁ χρωστήρας τῶν ἁγιογράφων στίς εἰκόνες.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ: Χρειάζεται να βγάλουμε από την ζωή μας τα έργα του σκότους, των παθών και του εγωισμού μας.«Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔρ­γα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός».
Βρισκόμαστε, ἀδελφοί μου, στήν ἀρχή τῆς Ἁ­γίας καί Μεγάλης Τεσ­σα­ρακοστῆς. Βρισκόμα­στε στήν ἀρχή μιᾶς πε­ριόδου ἐντόνου πνευ­μα­­­­τι­κοῦ ἀγῶνος καί προ­­­­ετοιμασίας γιά τήν ἑορτή τῆς λαμπρο­φό­ρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυ­­­ρίου μας, μιᾶς προ­ετοιμασίας πού συν­ί­σταται στή νέκρωση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τή σταύρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου νά μπορέσει νά συνα­να­στηθεῖ μέ τόν Χριστό ὁ νέος, ὁ κατά Χριστόν κτισθείς, ἄνθρωπος.
Καί στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς προετοιμασίας ἐν­τάσ­σεται καί ἡ προτρο­πή πού μᾶς ἀπευθύνει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος Παῦλος μέσω τοῦ σημε­ρινοῦ ἀποστο­λι­κοῦ ἀναγνώσματος. «Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐν­­δυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός».

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ (παραβολή της Κρίσεως)


 
«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονο­μή­σατε τήν ἡτοιμα­σμένην ὑμῖν βα­σιλείαν ἀπό κατα­βο­­λῆς κόσμου».
Γιά τήν κληρονομία μιᾶς βασιλείας ὁ λόγος στό ση­μερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα. Ὄχι μιᾶς ἐπίγειας βασιλείας, ἀλλά μιᾶς οὐρά­νιας. Μιᾶς θείας βασιλείας τήν ὁποία καλούμεθα ὅλοι νά κληρονομήσουμε στό μέλ­λον. Τῆς βασιλείας τοῦ Χρι­στοῦ πού ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεως ὅτι δέν ἔχει τέλος. Τῆς βα­σι­λείας στήν ὁποία θά εἰσ­έλ­θουμε μετά ἀπό μία κρί­ση. Μέλλουσα καί αὐτή, τήν ὁποία ὅμως προσδο­κοῦ­­­­με καί περιμένουμε μα­ζί μέ τήν δεύτερη παρουσία τοῦ Χρι­στοῦ στή γῆ, ὅπως ὁμολογοῦμε καί πάλι στό Σύμβολο τῆς πί­στεως· «καί πάλιν ἐρχόμενον κρῖ­ναι ζῶ­ντας καί νε­κρούς», «οὗ τῆς βασι­λείας οὐκ ἔσται τέλος». Μιᾶς βασιλείας τήν ὁποία ἤδη ἀπό αὐτή τή ζωή εὐ­λογοῦμε­, ἐφόσον ἀρχίζου­με κάθε θεία Λειτουργία μέ τή φράση «εὐλογημένη ἡ βα­σιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...