Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (αποστολικό ανάγνωσμα)

 


 

«Προσερχώμεθα οὖν μετά παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβω­μεν ἔλε­ον, καί χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. 4.16).

Τρίτη Κυριακή τῶν Νη­στειῶν καί ἐνῶ βρισκό­μα­στε, ἀδελφοί μου, στό μέ­σον σχεδόν τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ πελάγους τό ὁποῖο ἀρ­χίσαμε νά διαπλέουμε ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἐκκλη­σία μας ἐκπέμπει ἤδη χαρ­μόσυνα μηνύματα. «Προ­σερ­χώμεθα οὖν μετά παρ­ρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάρι­τος».

Πρίν ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες βρισκόμασταν καί ἐμεῖς μα­ζί μέ τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα ἔξω ἀπό τόν Παράδεισο, μα­­κριά ἀπό τόν Θεό ἐξαι­τίας τῆς παρακοῆς. Βρισκό­μα­σταν μόνοι, χωρίς δυνα­τό­τητα ἐπικοι­νω­νίας μαζί του, καί θρη­νού­σαμε γοερά γιά τήν ἐκδίωξή μας. Καί σήμερα ἀκοῦ­με τόν ἀπό­στολο νά μᾶς προτρέπει: «προ­­σερ­χώ­μεθα μετά παρ­ρη­σίας τῷ θρό­νῳ τῆς χά­ριτος».

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 


 

«Καί μή δυνάμενοι προ­σεγγίσαι αὐτῷ διά τόν ὄχλον ἀπεστέγασαν τήν στέγην ὅπου ἦν» (Μαρκ. 2.4).

Δεύτερη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλη­σίας μας ὅρισαν νά διαβάζεται ὡς εὐαγ­γε­λικό ἀνάγνωσμα τό θαῦμα τῆς θεραπείας ἑνός παραλυτικοῦ.

Ἄν συγκρίνει κανείς τό θαῦμα αὐτό μέ ἄλλα θαύματα τοῦ Χριστοῦ, θά μποροῦσε νά τό χα­ρακτηρίσει ὄχι μόνο ὡς θαῦμα τῆς θείας ἀγάπης καί εὐσπλαγ­χνί­­ας ἀλλά καί ὡς θαῦ­μα τῆς ἀν­θρω­πίνης ἀ­γά­πης καί ἀπο­φασι­στι­κό­τη­τος. Διό­τι τό θαῦμα αὐτό δέν θά μποροῦσε ἴσως ποτέ νά γίνει, ἐάν τέσ­σερις ἄνθρωποι δέν τολ­­μοῦσαν νά κάνουν τήν πιό παράξενη πρά­ξη πού θά μποροῦσε νά εἶχε σκεφθεῖ κανείς.

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


 

 

«Οἱ προφῆται ὡς εἶ­δον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδί­­δα­ξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς πα­ρέ­λαβεν, οἱ διδά­σκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν … ἡ χά­ρις ὡς ἔλαμψεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λα­λοῦ­­μεν, οὕτω κη­ρύσ­σο­­μεν».

Κυριακή τῆς Ὀρθοδο­ξίας σήμερα, ἀδελφοί μου, Κυριακή τοῦ θρι­άμ­βου τῆς πίστεως ἐπί τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀμφι­βολίας καί τῆς ἀμφι­σβη­τήσεως, καί ἡ Ἐκ­κλη­­σία μας μνημονεύει ὅλους ὅσους «διά πί­στεως κατηγωνί­σαν­το»· μνημονεύει καί προ­βάλ­λει ὅλους ἐκείνους πού μέ τή ζωή καί τή διδασκαλία τους, μέ τούς ἀγῶνες καί τό μαρτύριό τους, μετέδω­σαν καί σέ μᾶς ἀκαι­νο­τόμητη καί ἀπαραχά­ρα­κτη τήν πίστη στόν Ἰη­σοῦ Χριστό.

Αὐτή τήν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐκφράζει τό Συ­νοδικό τῆς Κυρια­κῆς τῆς Ὀρθοδοξίας πού θά διαβάσουμε σέ λίγο κατά τήν περι­φο­ρά τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἑνό­τη­τα πού ξεκινᾶ ἀπό τούς προφῆτες, οἱ ὁ­ποῖοι ἐκή­ρυξαν τήν ἔ­λευση τοῦ Χριστοῦ, καί κατα­λή­γει στή ζωή τῆς Ἐκ­κλησίας πού βιώνει καί κηρύσσει αὐτή τήν πί­στη στηριζόμενη στήν ἐμ­­πειρία τῶν ἁγίων της.

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ


«Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώ­με­θα τά ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. 13.12).

Μιά διπλή προτροπή μᾶς ἀπευθύνει σήμερα ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος. Μιά διπλή προτροπή γιά τό τί πρέπει νά ἀποφεύγουμε καί τό τί πρέ­πει νά κάνουμε. Καί ἡ διπλή αὐτή προτροπή, ἔτσι ὅπως διατυπώνεται, περι­λαμ­βάνει μιά ἀντίθεση, μιά ἀντί­θεση σέ δύο στοιχεῖα, μία ἀντίθεση φυσική καί αὐ­τονόητη, μία ἀντίθεση ἀνάμεσα στό φῶς καί τό σκότος.

Φῶς καί σκότος εἶναι τά στοιχεῖα πού ἀντιπαρατί­θε­νται, τά δύο στοιχεῖα δέν μποροῦν νά συνυπάρχουν, ἐφόσον ἡ πα­­­­­ρου­­σία τοῦ ἑνός σηματο­δο­τεῖ τήν ἀπουσία τοῦ ἄλ­λου.

Τό φῶς εἶναι τό σύμβολο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον ὁ Θεός τό δημιούρ­γη­σε, διαχωρίζοντάς το ἀπό τό σκότος, πού κυριαρ­χοῦσε «ἐπάνω τῆς ἀβύσ­σου», πρίν ἀπό τή δη­μιουρ­γία τοῦ κόσμου.

Φῶς εἶναι ὁ Θεός, ἐφόσον ὁ ἴδιος ὁ Χριστός διακή­ρυ­ξε: «ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου».

Στό φῶς ζεῖ καί κινεῖται καί ὅποιος ἀκολουθεῖ τόν Θεό, κατά τή δια­βεβαίωση τοῦ Χριστοῦ, ὅτι «ὁ ἀκο­λου­θῶν ἐμοί οὐ μή περιπα­τήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ᾽ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς».

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...