Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΛΟΥΚΑ: Η αγάπη κάνει τους Αγίους να μαρτυρούν για τον Χριστό και να θαυματουργούν προς τους ανθρώπους.
(Λουκ. 10.25-37)

«Τί ποιήσας ζωήν αἰώ­νιον κληρονομήσω;»
Ἕνα ἐρώτημα διαχρο­νι­­κό καί μόνιμο τίθεται σήμερα στόν Ἰησοῦ ἀπό τόν νομικό πού τόν πλη­σιάζει· ἕνα ἐρώ­τη­μα τοῦ ὁποίου τό περιε­χό­μενο ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους κάθε ἐπο­χῆς.
Παρότι ὅμως οἱ περισ­σό­τεροι ἄνθρωποι πι­στεύ­ουν στήν αἰώνια ζωή, δέν εἶναι πάρα πολλοί αὐ­τοί πού τούς ἀπα­σχολεῖ πραγματικά καί οὐσια­στι­κά, γιατί οἱ βιο­τικές μέριμνες καί ὁ ἀγώνας τῆς καθημερι­νό­­τητος σκι­ά­ζει τόν ὁρί­ζοντα καί δέν βλέ­πουν πώς ἡ ζωή ἐπάνω στή γῆ πλη­σιάζει κάθε ἡμέρα καί πιό κοντά στό τέλος της, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ἐν­διαφερ­θοῦ­με γιά τό πῶς θά κερ­δίσουμε καί ἐμεῖς τήν αἰώνια ζωή.
Καί μπορεῖ τό ἐρώ­τη­μα τοῦ νομικοῦ στό ση­με­ρινό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα νά τίθεται μέ διά­θεση περιπαικτική πρός τόν Ἰησοῦ ἤ μέ τήν πρόθεση νά τόν φέ­ρει σέ δύσκολη θέση, εἶ­ναι ὅμως ὀρθό καί ὑφί­σταται καί ἀπα­ντᾶ­ται ἀπό τόν Ἰησοῦ μέ τόν ἴδιο πάντοτε τρόπο.

Ποιός εἶναι, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ νά κερδίσει ὁ ἄνθρωπος τήν αἰώνια ζωή; Εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀδιάκριτη καί τέλεια ἀγάπη πρός τούς πάντες. Ἡ ἀγάπη πού ξε­κινᾶ ἀπό τόν ἄνθρω­πο, τόν συνάνθρωπο καί τόν πλησίον, ἀνε­ξαρ­τήτως φύλου, φυ­λῆς καί γένους, καί ἐπε­κτείνεται μέχρι τόν Θεό. Ἀλλά καί ἀντί­στρο­­φα: εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό πού ὑπα­γορεύει στόν ἄνθρω­πο τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς του, πού εἶ­ναι πλάσματά του καί εἶ­ναι υἱοί καί κλη­ρο­νό­μοι τῆς βασιλείας του.
Καί δέν θά μποροῦσε νά εἶναι διαφορετικός ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄν­θρωπος θά κέρδιζε τήν αἰώνιο ζωή, ἐφό­σον αἰώνιος ζωή εἶναι ἡ συνάντηση τοῦ ἀν­θρώπου μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ζωή, εἶ­ναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, τῆς ἀτε­λευτήτου καί αἰ­ω­νίου ζωῆς, καί εἶναι συγχρόνως καί ἀγάπη. Καί καθώς, ὅπως γρά­φει ὁ ἅγιος Ἰω­άννης ὁ εὐαγγελι­στής, «ὁ μέ­νων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μέ­νει», δέν ὑπάρ­χει ἄλλος τρόπος συνα­ν­τήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἐκτός ἀπό τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία παρέχει στόν ἄν­θρωπο τή δυνα­τό­τητα τῆς αἰωνίου ζω­ῆς.
Αὐτή τήν ἀγάπη κατέ­κτησαν διά τοῦ πνευμα­τικοῦ ἀγῶνος καί διά τοῦ μαρτυρίου οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀδελφοί μου, ἀλλά καί ὁ ἑορταζόμενος σήμε­ρα ἅ­­γιος μεγαλομάρτυς Μη­­­νᾶς, καί γι᾽ αὐτό κέρ­­δισε τήν αἰώνιο ζωή, ἡ κατά­κτη­ση τῆς ὁποίας ἀποδεικνύεται ἀπό τό γε­γο­νός ὅτι αἰῶ­νες πολλούς μετά τό μαρτύριό του ἑορτάζε­ται καί πανηγυ­ρί­ζεται ἡ μνήμη του ἀπό ἑκατομ­μύ­ρια πιστῶν. Ἀποδει­κνύ­εται ἀκόμη ἀπό τό πλῆθος τῶν θαυμάτων πού ἐπιτελεῖ σέ ὅσους ἐπικαλοῦνται τή χάρη του καί ἐπι­ζητοῦν τή βοήθειά του, γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ ἁγίου Μηνᾶ πρός τούς ἔχοντες ἀνά­γκη τῆς βοηθείας του εἶναι τόσο μεγάλη πού δέν περιορίζεται ἀπό τόν θάνατο καί τήν ἀπου­σία τῆς φυσικῆς παρου­σίας του, ἀλλά ἐπεκτεί­νεται καί πέραν αὐτῆς. Καί ὁ Θεός μετα­τρέπει αὐτή τήν ἀγάπη τῶν ἁγίων του πρός τούς ἀν­θρώπους σέ χά­ρη ἰα­μάτων καί θαυ­μά­των, θέλο­ντας νά δείξει καί σέ μᾶς ὅτι οἱ ἅγιοι δέν εἶναι νεκροί, ἀλλά ζῶ­ντες ἐν Χριστῷ Ἰη­σοῦ καί ἀπολαμβάνουν τήν αἰώνιο ζωή, τήν ὁποία ἀπέ­­κτη­σαν διά τῆς ἀγά­πης τους στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο.
Αὐτή τήν ἀγάπη, πού εἶχε ὁ ἅγιος μεγαλο­μάρ­τυς Μηνᾶς πρός τόν Θεό καί πρός τούς ἀδελ­φούς του· αὐτή τήν ἀγάπη πού τοῦ ἔδωσε τή δύναμη νά φθάσει μέχρι τό μαρτύριο καί νά θυσιάσει τή ζωή του γιά τήν πίστη του· αὐτή τήν ἀγάπη τήν ὁποία χάριζε γενναιόδωρα πρός τούς ἔχοντες ἀνά­γκη ἀδελφούς του, μᾶς καλεῖ ὁ Θεός νά μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς. Ἰδιαίτερως σέ μία ἐποχή, ὅπως ἡ σημε­ρι­νή, κατά τήν ὁποία οἱ δύσκολες συνθῆκες πού ὅλοι ἀντιμετωπίζουμε μᾶς κάνουν νά νομί­ζου­με ὅτι πρέπει νά ἐν­δια­φερόμαστε μόνο γιά τόν ἑαυ­τό μας καί νά ἀδι­α­φοροῦμε γιά τούς ἀδελ­φούς μας. Ὅμως ποτέ ἡ ἀδιαφορία γιά τό πλησίον δέν ὠφέλησε κανένα. Τό ἀκούσαμε καί στή σημερινή εὐ­αγ­γελική παραβολή.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἰδιαίτερα σήμερα, ἄς δείξουμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν πλησίον μας, ἐκφράζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό. Καί ἡ ἀγάπη αὐτή θά φέρει στή ζωή μας πλούσια τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί θά μᾶς κατα­στήσει ἀξίους καί τῆς μελ­λούσης καί αἰωνίου ζωῆς. Ἀμήν.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...