Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015«Νεηγενές … παιδίον ἄναξ, οὗ ἀστήρ ἐφάνη, ποῦ ἐστίν; εἰς γάρ ἐκείνου προσκύνησιν ἥκομεν».
Μαζί μέ τούς μάγους καί ἐμεῖς σπεύδουμε ἀπόψε νά προσκυνήσουμε τό «νεηγενές παιδίον». Σπεύδουμε νά προσκυνήσουμε τόν δημιουργό τοῦ σύμπαντος καί κύριο τοῦ κόσμου, γιά τόν ὁποῖο ὅμως δέν ὑπάρχει ἄλλος «τόπος ἐν τῷ καταλύματι» ἐκτός ἀπό τό ἀπέριττο καί φτωχικό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Σπεύδουμε νά προσκυνήσουμε τό Φῶς τοῦ κόσμου, γιά τή γέννηση τοῦ ὁποίου ὅμως δέν φωταγωγοῦνται οἱ δρόμοι καί οἱ πλατεῖες τῶν μεγαλουπόλεων τῆς γῆς· ἔχει ὅμως Ἐκεῖνος τό δικό του ἄστρο πού δείχνει τόν δρόμο σέ ὅσους θέλουν νά τόν βροῦν.

«Νεηγενές παιδίον ἄναξ». Ὡς ἕνα νεογέννητο βρέφος ἔρχεται ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιατί δέν ἔρχεται γιά νά ἐντυπωσιάσει τούς ἀνθρώπους μέ τήν αἴγλη καί τήν ἰσχύ τῆς θείας του φύσεως. Ἔρχεται ἀθόρυβα, γιατί δέν ἐπιδιώκει τή δόξα καί τήν τιμή τῶν ἀνθρώπων, καθώς κανείς δέν μπορεῖ νά τοῦ προσθέσει δόξα στή δόξα τήν ὁποία διαθέτει ὡς δημιουργός τοῦ κόσμου καί Θεός. Ἔρχεται ἀθόρυβα, γιατί ὁ σκοπός του δέν εἶναι νά μᾶς φοβίσει, ἀλλά νά μᾶς προσεγγίσει καί νά μᾶς χαρίσει αὐτό πού ἀπωλέσαμε μέ τήν παρακοή μας. Ἔρχεται ἀθόρυβα, γιατί αὐτό πού ἐπιθυμεῖ εἶναι νά μιλήσει στίς ψυχές μας καί νά τίς ἐλευθερώσει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Ἔρχεται ἀθόρυβα, γιά νά ἀποκαταστήσει ὅσους τόν δεχθοῦν στήν ψυχή τους στήν υἱοθεσία τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς καταστήσει καί πάλι τέκνα του.
«Νεηγενές παιδίον ἄναξ». Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς ὡς βρέφος στή γῆ, ὡς βρέφος μέσα σέ μία φάτνη ἀλόγων ζώων. Ὅμως αὐτό δέν τοῦ στερεῖ τή θεία του ἰδιότητα. Εἶναι ὁ ἄναξ τῶν ἀνάκτων. Εἶναι βασιλεύς τῶν βασιλευόντων. Εἶναι βασιλεύς ὄχι ἀπό αὐτούς πού ἡ βασιλεία τους ἔχει ἀρχή καί τέλος. Ὄχι ἀπό αὐτούς πού ἡ βασιλεία τους κινδυνεύει ἀπό τίς ἐπιβουλές κακῶν καί πονηρῶν ἀνθρώπων. Ὄχι ἀπό αὐτούς πού ἡ ἐξουσία τους κινδυνεύει ἀπό τούς ζηλόφθονους τοῦ κόσμου. Ἡ ἐξουσία του δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Ἡ ἰσχύς του δέν στηρίζεται στίς λεγεῶνες τοῦ στρατοῦ του. Ἡ αἴγλη του δέν συνδέεται μέ τά πολύτιμα ἐνδύματά του καί τά φῶτα πού τόν περιβάλλουν. Ὅλα αὐτά δέν τά ἔχει ἀνάγκη, γιατί εἶναι σχήματα τοῦ κόσμου πού παρέρχονται καί δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τή δική του δύναμη, μέ τή δική του ἐξουσία, μέ τή δική του αἴγλη πού εἶναι αἰώνιες. Ἄλλωστε ὁ Χριστός δέν ἦρθε στή γῆ γιά νά ὑψωθεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀλλά γιά νά τούς ὑψώσει. Δέν ἦρθε στή γῆ γιά νά ἀπολαύσει τιμές ἀλλά γιά νά προσφέρει ἀγάπη. Δέν ἦρθε στή γῆ γιά νά δοξασθεῖ ἀλλά γιά νά δοξάσει τόν Πατέρα του, ἐκπληρώνοντας τό θέλημά του πού εἶναι ἡ ἀπαλλαγή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας.
Ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο. Ἦρθε στή γῆ γιά νά προσφέρει ἀγάπη. Καί αὐτή τήν ἀγάπη ζητᾶ καί ἀπό ἐμᾶς. Ὄχι γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά ὅλους τούς πάσχοντες καί ἐνδεεῖς ἀδελφούς του. Γιά ὅλους ὅσους διώκονται καί ἐκδιώκονται. Γιά ὅλους ὅσους πεινοῦν καί διψοῦν. Γιά ὅλους ὅσους ταλαιπωροῦνται καί δοκιμάζονται ἀπό τήν κρίση πού κυριαρχεῖ στόν κόσμο. Γιά ὅλους ὅσους ἀναζητοῦν μακριά ἀπό τά σπίτια τους μιά καλύτερη ζωή. Γιά ὅλους ὅσους ἀναζητοῦν καί δέν γνωρίζουν ὅτι Αὐτόν ψάχνουν. Ἔρχεται ἀκόμη καί γιά ἐκείνους πού τόν ἀρνοῦνται καί τόν ἀμφισβητοῦν. Ἔρχεται ἀκόμη καί γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τά λόγια καί τίς πράξεις τους διακηρύσσουν ὅτι δέν τόν πιστεύουν, γιατί γνωρίζει ὅτι καί αὐτοί στό βάθος τῆς ψυχῆς τους τή δική του Γέννηση ἀναμένουν. Γιατί γνωρίζει ὅτι καί αὐτοί μέ ἀγωνία ρωτοῦν «Νεηγενές παιδίον … ἄναξ, οὗ ἀστήρ ἐφάνη, ποῦ ἐστίν;».
Ἐμεῖς ὅμως, ἀδελφοί μου, πού γνωρίζουμε ποῦ βρίσκεται τό παιδίον Ἰησοῦς, ποῦ βρίσκεται ὁ βασιλεύς τοῦ κόσμου Χριστός, ἄς σπεύσουμε μαζί μέ τούς ποιμένες καί τούς μάγους γιά νά τόν προσκυνήσουμε. Ἄς σπεύσουμε συνοδεύοντας τήν προσκύνηση μας ὄχι μέ χρυσό καί λίβανο καί σμύρνα πού δέν διαθέτουμε, ἀλλά μέ τήν ἀγάπη μας, τήν εἰλικρινῆ καί ἔμπρακτη ἀγάπη μας πρός τούς ἀδελφούς μας πού τήν ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί ἔτσι μόνο θά ἔχει νόημα ἡ προσκύνησή μας. Γιατί ἔτσι μόνο θά δείξουμε ὅτι πράγματι πιστεύουμε ὅτι ὁ γεννηθείς Χριστός εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης. Γιατί ἔτσι μόνο θά γεμίσει καί ἡ δική μας ψυχή ἀπό τά δῶρα τῆς δικῆς του θείας ἀγάπης. Καί αὐτό εὔχομαι ἀπό καρδίας σέ ὅλους σας, ἀδελφοί μου, γιά τά φετινά Χριστούγεννα.

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα Θεόν εὐχέτης
 † Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...