Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Η Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος,
 Εορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Η ισαπόστολος Θέκλα καταγόταν από το Ικόνιο και ήταν θυγατέρα εθνικής οικογένειας, την δε μητέρα της την έλεγαν Θεόκλεια. 
Μετεστράφη στην χριστιανική πίστη χάρη στα κηρύγματα του ίδιου του Αποστόλου Παύλου που τα έκανε στην γειτονική οικία του Ονησιφόρου.
Είχε ήδη μνηστευθεί κάποιον εθνικό ονόματι Θάμυρη. 

Όταν αυτός και η μητέρα της Θεοκλεία αντιλήφθηκαν ότι είχε μεταστραφεί στην χριστιανική πίστη, προσπάθησαν να την κάνουν να πάρει πίσω την απόφασή της.
Όταν είδαν ότι αυτό ήταν ανώφελο, κατέδωσαν τον Απόστολο Παύλο στον ηγεμόνα Καστίλιο, ο οποίος τελικά αφού τον φυλάκισε, τον απέλασε. 
Τότε η Θέκλα εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και ακολούθησε τον Απόστολο στην Αντιόχεια της Πισιδίας.
Εκεί, ο πρώτος των μεγιστάνων της πόλεως ονόματι Αλέξανδρος, άνθρωπος πολύς εις την κακία και με άσωτο βίο, βλέποντας την ομορφιά της αγίας, ετρώθη από πονηρού έρωτος.
Επειδή η αγία δεν υπέκυπτε στο πονηρό του θέλημα και διακήρυσσε πως είναι ταπεινή δούλη Κυρίου που επιθυμεί να διατηρήσει την αγνότητα και την παρθενία της, ο Αλέξανδρος την διέβαλε στον Ανθύπατο της πόλεως με σκοπό να την θανατώσει.
Εξεδόθη, λοιπόν, διαταγή εναντίον της και την έριψαν σε άγρια θηρία.
Όμως η αγριότητα των θηρίων και ιδιαίτερα μιας λέαινας αγριώτερης όλων των άλλων, μετεβλήθει σε πραότητα και δεν επείραξαν καθόλου την αγία, αλλά περιεφέρεντο δίπλα της και μάλιστα η άγρια λέαινα της "φιλούσε" τα πόδια! 
Όμως το γεγονός αυτό, εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο τον Αλέξανδρο και τον Ανθύπατο και εκ νέου τη ρίχνουν σε αγριότερα θηρία, που εκτός των λεόντων υπήρχαν και θηριωδέστατες αρκούδες. 
Μπροστά στο φοβερό αυτό θέαμα, η Αγία δεν έχασε την πίστη της και ο Θεός και πάλι την έσωσε από την μανία των θηρίων, τα οποία δεν την έβλαψαν καθόλου. 
Αφού δε διαφυλάχθηκε από τα θηρία αβλαβής, βλέπει ένα λάκκον γεμάτον από νερόν. Kαι επειδή προ πολλού επεθύμει να βαπτισθή, διά τούτο εισέρχεται μέσα στο νερόν. Τότε συνέβει το εξής θαυμαστόν! Οι φώκιες πού ήταν μέσα στο νερό, αμέσως από θεία δύναμιν έμειναν νεκρές.
Mετά ταύτα εδέθη η Aγία κοντά εις δύο φοβερούς ταύρους του Aλεξάνδρου. Aλλά και από αυτούς έμεινεν αβλαβής. Για τούτο επειδή, τόσον ο ηγεμώνας, όσον και ο άρχοντας Aλέξανδρος άρχισαν να πιστεύουν, ότι επιχειρούσιν αδύνατα πράγματα, μάλιστα δε, επειδή και έβλεπον την ευγενεστάτην Tρύφαιναν να λυποθυμή από την υπερβολικήν λύπην πού εδοκίμαζε διά τα βάσανα της Αγίας Θέκλης, τούτου χάριν φοβηθέντες, αφήκαν την Aγίαν ελευθέραν, διά να ζη όπως θέλει. 
Μετά από λίγο καιρό, αφού έλαβε την ελευθερίαν της η Aγία, πήγε εις τα Mύρα και αντάμωσε τον μακάριον Παύλον. Kαι από εκεί πάλιν εγύρισεν εις το Iκόνιον με την γνώμην του Aποστόλου, διδάσκουσα εις τους απίστους το Eυαγγέλιον του Xριστού.
Eπειτα, επήγεν εις την Σελεύκειαν. Μετά αφού απεμακρύνθει από αυτήν έως ένα μίλιον, ανέβη εις το βουνόν το καλούμενον Kαλαμών, και εκεί κατοικεί μέσα εις ένα σπήλαιον. Eκεί δε πολλάς ενοχλήσεις εδοκίμασεν η μακαρία από τους δαίμονας. Σύντομα δε έγινε πολύ γνωστή και ξακουστή σε όλους, τόσον διά τας αρετάς της, όσον και διά τα θαύματα και έτσι έγινε αφορμή να έλθουν κοντά της, πολλές γυναίκες ευγενείς και αρχοντίσσες, για να μπορέσουν να την μιμηθούν εις τον ζήλον και την μεγάλη άσκηση.
Eπειδή δε η Aγία εφαίνετο εις όλους άμισθος ιατρός της ψυχής και του σώματος, και εδίωκεν από τους ανθρώπους τους δαίμονας, εξ αιτίας αυτού εφθονήθη από τους ιατρούς της Σελευκείας. Για τούτο έστειλαν οι μιαροί εκείνοι μερικούς νέους ασελγείς διά να ατιμάσουν αυτήν. Aλλ’ η τιμία Θέκλα, γηραιά πλέον, βλέπουσα αυτούς ορμήσαντας κατ’ επάνω της αδιάντροπα, επικαλέσθη τον Θεόν εις βοήθειαν. Kαι, ω του θαύματος! ακούει θείαν φωνήν οπού έλεγεν από ψηλά να εισέλθει μέσα εις την σχισθείσαν πέτραν, η οποία θα εσχίζετο δι’ αυτήν, και εκεί να αναπαυθή. Ετσι εγλύτωσε μεν από τα χέρια των ακολάστων εκείνων νέων, ανέβη δε η μακαρία ψυχή της εις τον νυμφίον της Xριστόν, σε ηλικία εννενήκοντα ετών.

πολυτίκιον
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Το Παύλου συνέκδημος, ς καθαρα τν ψυχήν, κα πρώταθλος πέφηνας, ν γυναιξν εκλες, Χριστν γαπήσασα, σ γρ τς εσέβειας, πτερωθεσα τ πόθ, θλησας πρ φύσιν, σαπόστελε Θέκλα δι σ Πανοικτίρμων νύμφην γάγετο.


πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...