Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: «Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καί πάντα ἀποδώσω σοι» (Ματθ. 18.29).
Μιά εἰκόνα ἀπό τό μέλλον μᾶς παρουσιάζει ὁ Χριστός στή σημερι­νή εὐαγγελική περικοπή, μιά εἰκό­να τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μία εἰκόνα τῆς μελλούσης κρίσεως.

Καί τό κάνει γιά νά μᾶς προετοιμάσει, τό κάνει γιά νά μή βρεθεῖ κανείς ἐκείνη τή φοβερή ἡμέρα καί πεῖ ὅτι δέν ἤξερα τί θά συνέβαινε, δέν ἤξερα τί ἀπαιτήσεις θά εἶχε ὁ Θεός ἀπό ἐμένα καί γι’ αὐτό δέν μπό­ρεσα νά προετοιμαστῶ κατάλ­λη­λα καί νά ἀνταποκριθῶ σέ αὐτές. Τό κάνει κινούμενος ἀπό με­γάλη ἀγάπη πρός ὅλους μας, ἀλλά καί θέλοντας νά μᾶς δείξει πώς ὁ δρό­μος τῆς σωτηρίας μας περνᾶ μέσα ἀπό τήν ἀγάπη μας γιά τόν ἀδελφό μας καί ὁ δρόμος τῆς συγχωρήσεως τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν περνᾶ μέ­σα ἀπό τή διάθεση συγχωρήσεως τοῦ ἀδελφοῦ μας.

Γι’ αὐτό καί ἡ εἰκόνα τῆς μελλού­σης κρίσεως πού μᾶς παρουσιάζει εἶ­ναι ἡ εἰκόνα ἑνός βασι­λέως πού θέλησε νά ζητήσει λόγο ἀπό τούς δούλους του γιά τό τί ἔκα­ναν ὅσο διάστημα τούς εἶχε ἀφήσει νά ἐργάζονται χωρίς νά τούς ἐλέγ­χει.

Καί ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Ὁδήγησαν ἐνώπιόν του ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν ὀφειλέτης μυρί­ων ταλάντων. Δέκα χιλιάδες τάλα­ντα, δέκα χιλιάδες νομίσματα ὄφει­λε, λέγει ὁ Χριστός, ὁ δοῦλος στόν βασιλέα. Ὑπέρογκο ποσό ἀσφαλῶς, ἀδελφοί μου, ἀλλά ἄς μήν ἐκπλησ­σόμεθα, γιατί στή θέση τοῦ χρεώ­στου δούλου βρίσκεται ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Τά μύρια τάλαντα πού ὄφειλε ὁ δοῦλος συμβολίζουν τίς ἀμέ­τρητες καί ἀναρίθμητες δωρεές τοῦ Θεοῦ στόν καθένα μας.

Ἄν ἀναλογισθοῦμε πόσες ἡμέρες ζωῆς μᾶς ἔχει χαρίσει καί μέ πόσα ἀγαθά, τά ὁποῖα τίς περισσότερες φορές οὔτε κἄν συνειδητοποιοῦμε, τίς ἔχει πλουτί­σει, τότε θά κατανοήσουμε πόσο ὅ­μοια εἶναι ἡ δική μας θέση μέ τή θέση τοῦ ὀφειλέτη δούλου.

Ὁ Χριστός ὅμως δέν θέλει ἁπλῶς νά μᾶς ὑπενθυμίσει πόσα ὀφεί­λουμε στόν Θεό, γιατί ὁ Θεός δέν θέλει στήν παραγματικότητα αὐτά πού μᾶς χάρισε πίσω, καθώς δέν τά ἔχει ἀνάγκη, ὅπως δέν εἶχε ἀνά­γκη καί ὁ βασιλεύς τῆς εὐαγγελικῆς πε­ρικοπῆς τά μύρια τάλαντα. Γι’ αὐτό καί παρότι φαίνεται ἀρχικά νά ἀποφασίζει τήν καταδίκη τοῦ ὀφειλέτου, προκειμένου νά πάρει πίσω τά χρήματα πού τοῦ χρωστά, ὑπο­χω­ρεῖ τελικά στίς παρακλήσεις καί τίς διαβεβαιώσεις τοῦ δούλου του πού τόν ἱκετεύει λέγοντας: «μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί καί πάντα σοι ἀποδώσω». Περίμενε καί θά σοῦ τά ἐπιστρέψω.

Ὁ βασιλέας ὄχι μόνο μακροθυμεῖ, ὄχι μόνο τόν ἀπαλλάσσει ἀπό τήν κα­ταδίκη, προκειμένου νά τοῦ ἐξο­φλή­σει, ὅποτε ἔχει τή δυνατότητα τό χρέος, ἀλλά τό διαγράφει ὁριστι­κά καί τόν ἀπαλλάσσει ἀπό κάθε ὀφειλή, ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα τή βασιλική του γενναιοδωρία καί μεγαλοψυχία.

῾Η στάση αὐτή τοῦ βασιλέως ἔρ­χεται ὅμως σέ ἄμεση ἀντίθεση μέ τή στά­ση τοῦ χρεώστου δούλου ἀπέ­ναντι σέ ἕνα συνάδελφό του, ὁ ὁποῖος τοῦ ὄφειλε ἕνα ἀσήμαντο ποσό. Καί ἐνῶ ἀκόμη ἠχοῦν τά λόγια τῆς συγχω­ρή­σεως καί τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ βασιλέως γιά τόν ἴδιο, αὐτός ἐκβιά­ζει καί καταδικάζει τόν σύνδουλό του, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ μεγαλο­ψυ­χία τοῦ βασιλέως πρός τό πρό­σω­πό του δέν τοῦ δίδαξε τίποτε. Γι᾽ αὐτό καί ὁ βασιλέας τόν τιμωρεῖ καί τόν καταδικάζει ὁριστικά.

Ἡ καταδίκη αὐτή τοῦ χρεώστου δούλου δέν ἀναιρεῖ, ἀσφαλῶς, τήν εὐσπλαγχνία τοῦ βασιλέως ἀλλά ἀπο­καθιστᾶ τή δικαιοσύνη καί δι­δά­σκει σέ ὅλους ἐμᾶς ποιό εἶναι τό χρέος μας ἀπέναντι στούς ἀδελ­φούς μας. Ἡ ὑπενθύμιση τῆς ὀφει­λῆς μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ γίνεται μέ σκοπό νά μᾶς παρα­κινήσει ἀφενός νά εἴ­μαστε ἐλεήμονες καί ἀνεκτικοί ἀπέ­ναντι στούς ἀδελ­φούς μας καί ἀφετέρου νά συνειδητοποιή­σου­με πώς τίποτε ἀπό ὅσα ἔχουμε σ’ αὐ­τή τή ζωή δέν εἶναι δικό μας, δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν μας δυνάμεων, διότι τίποτε δέν θά μπο­ρούσαμε νά κάνουμε χωρίς τά χαρί­σματα καί τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ.

Ἄς διδαχθοῦμε, λοιπόν, ἀπό αὐτή τήν παραβολή καί ἄς μάθουμε νά συγχωροῦμε τούς ἀδελφούς μας γιά νά λάβουμε καί ἐμεῖς ἔλεος καί χάρη ἀπό τόν Θεό καί ἀξιωθοῦμε τῆς οὐρανίου βασιλείας του.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...