Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Ανοικτή-απαντητική επιστολή του Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος προς τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο.Ἀνοικτή-ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμονος πρός τόν Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καλαβρύτων,
Μέ πολλή θλίψη καί συνοχή καρδίας ἀναγκάζομαι νά ἀπαντήσω μέ μία ἀνοικτή ἐπιστολή εἰς τή δική σας ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιον σχετικῶς πρός τό θέμα τοῦ ἀσθενοῦντος Γέροντος Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου. Καί τό πράττω διά δύο λόγους:
1. Εἰς τήν ἐπιστολήν σας πρός τόν Μητροπολίτην Κίτρους ἀναφέρεσθε εἰς τό πρόσωπόν μου, χωρίς νά μέ κατονομάζετε διά νά μήν ἐκθέσετε, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, ὡς τόν Συνοδικό Μητροπολίτη ὁ ὁποῖος «κατέθεσεν εἰς τό Ἱερόν Σῶμα (τῆς Διαρκοῦς Συνόδου) ἐπί λέξει τά ἑξῆς: «ὁ Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος κάθε μέρα ἐπισκεπτόταν τόν κ. Ἀγαθόνικον εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης», ἐνῶ ἐσεῖς, ὅπως γράφετε, «ἀποδείξατε» ὅτι τήν 2αν καί 3ην Αὐγούστου ὁ Μητροπολίτης Κίτρους ἦταν «εἰς τήν Σερβίαν διά κοινωνικήν τινα ὑποχρέωσιν».

Πρωτίστως, Σεβασμιώτατε, δέν ἀποδείξατε τίποτε. Διότι ἡ ἀπουσία τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους κατά τήν 2αν καί 3ην Αυγούστου εἰς τήν Σερβία δέν ἦταν διά μίαν οἱαδήποτε «κοινωνικήν ὑποχρέωσιν», ἀλλά διά ἕνα ποιμαντικό καί ὑπηρεσιακό θλιβερό καθῆκον, τήν νεκρώσιμο ἀκολουθία τῆς συζύγου καί τῶν τέκνων τοῦ προϊσταμένου τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα Βελιγραδίου, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετοῦσε κατά τή θερινή περίοδο τίς ἀνάγκες τῶν Σέρβων ἀδελφῶν μας εἰς τή Μητρόπολη Κίτρους, καί τά ὁποῖα βρῆκαν τραγικό θάνατο σέ τροχαῖο δυστύχημα καθ᾽ ὁδόν πρός τήν Πιερία. Δέν θά ἔπρεπε ὁ Μητροπολίτης Κίτρους νά ἐπισκεφθεῖ καί νά συμπαρασταθεῖ τήν τραγική αὐτή στιγμή τόν τραυματία ἱερέα-συνεργάτη του καί νά παρευρεθεῖ στή νεκρώσιμο ἀκολουθία τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του; Τό γεγονός ἔγινε γνωστό ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό ἠλεκτρονικό τύπο. Ἐσεῖς, τόσο καλός γνώστης καί χρήστης τοῦ διαδικτύου, ἀγνοεῖτε τήν αἰτία τοῦ ταξιδίου του στή Σερβία ἤ μήπως τήν παρουσιάζετε σκοπίμως ὡς μία ἁπλῆ «κοινωνικήν ὑποχρέωσιν» προκειμένου νά στηρίξετε τό ἕωλο ἐπιχείρημά σας σχετικά μέ τή δῆθεν ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους καί τή δική μου ἀπάντηση κατά τή Συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου;
Σεῖς ὅμως ἐπιμένετε στό ἐρώτημά σας πότε ἐπεσκέφθη ὁ Ἅγιος Κίτρους τόν Προκάτοχό του Μητροπολίτη Ἀγαθόνικο εἰς τό Νοσοκομεῖο «μεταξύ 1ης καί 11ης Αὐγούστου». Δέν πείθεσθε γιά τό ἀνυπόστατο τῆς καταγγελίας σας ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὅπως γράφετε, «ἀπέρριψεν εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τήν ἀναφοράν-ἀνοικτήν πρός ὑμᾶς (Μητροπολίτην Κίτρους) ἐπιστολήν» σας, καί ἐμμένετε εἰς τό ἐρώτημά σας καί ζητεῖτε ἀπάντηση ἀπό τόν Μητροπολίτη Κίτρους.
Ἐπιτρέψατέ μου, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, νά σᾶς ἐρωτήσω καί ἐγώ: Μέ ποιό δικαίωμα ἐρωτᾶτε; Εἶστε ἐσεῖς ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἁγίου Κίτρους εἰς τόν ὁποῖον θά πρέπει νά λογοδοτεῖ; Εἶστε ὑπέρτερος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε νά συντηρεῖτε ἕνα θέμα διά τό ὁποῖο ἡ Σύνοδος ἀπεφάνθη ὅτι εἶναι ἀνάξιο λόγου καί συζητήσεως; Σᾶς ὅρισε κάποιος ἀνακριτή, Σεβασμιώτατε, ἄλλωστε, εὐκαίρως - ἀκαίρως συνηθίζετε νά κρίνετε Πατριάρχας, Συνόδους, Μακαριωτάτους καί λοιπούς.. καί ἰσχυρίζεσθε ὅτι ὀφείλει ὁ Μητροπολίτης Κίτρους νά σᾶς ἀπαντήσει; Καί μάλιστα δέν περιορίζεσθε ἁπλῶς εἰς τόν ρόλο τοῦ ἀνακριτοῦ, ἀλλά δικάζετε καί καταδικάζετε τόν Ἅγιο Κίτρους «ὡς ἔνοχον θανάτου» καί κρίνετε καί κατακρίνετε τόν Μακαριώτατο καί τήν Ἱερά Σύνοδο διότι ἐχρήσαντο «τοῦ φιλαδέλφου κατά τρόπον ἀπαράδεκτον». Ὑπάρχει ἄραγε «ἀπαράδεκτος τρόπος» χρήσεως τῆς φιλαδελφίας;
Σεῖς, Σεβασμιώτατε, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζετε ὅτι θέλετε νά διδάξετε ἦθος εἰς ἕνα νεώτερο Ἀδελφό σας Ἀρχιερέα, ξεχάσατε τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου «σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἤ πίπτει» (Ρωμ. 14.4). Πῶς σφετερίζεσθε τό ἀποκλειστικό δικαίωμα τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἐκκλησίας; Καί ἐπιπλέον, σεῖς, Σεβασμιώτατε, πολιός Ἀρχιερεύς, ἀγνοεῖτε ὅτι ἡ ἐπέμβαση εἰς ζητήματα ἄλλης Ἐκκλησίας καί ἄλλης Μητροπόλεως ἀποτελεῖ εἰσπήδηση, καταδικαζόμενη ἀπεριφράστως ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας;
Ἀλλά καί τί εἴδους ἐκκλησιαστικό ἦθος διδάσκετε ὄχι μόνο στόν ἀποδέκτη τῆς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς σας ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες της, ὅταν κρίνετε καί καταδικάζετε ἕναν Ἀδελφό σας Ἀρχιερέα, χωρίς νά ἔχετε αὐτό τό δικαίωμα καί χωρίς νά ἔχετε ἰδία ἀντίληψη τῶν γεγονότων, στηριζόμενος ἁπλῶς σέ φῆμες καί λόγους τρίτων προσώπων, ἀμφιβόλου ἀντικειμενικότητος; Διότι πόσον «ἀξιοσέβαστοι» μπορεῖ νά εἶναι οἱ συνομιληταί σας οἱ ὁποῖοι σᾶς μετέφεραν τά στοιχεῖα πού ἀναφέρετε σχετικά μέ τήν ὑπόθεση του Γέροντος Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου, ἤ πόσο «σεβάσμια καί λίαν ἀξιόπιστα» μπορεῖ νά εἶναι πρόσωπα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ὅταν ἀποκαλύπτουν καί διαδίδουν αὐτό τό ὁποῖο, δῆθεν, τούς ἔχει ἐκμυστηρευθεῖ ὁ Μητροπολίτης Κίτρους; Καλόν θά ἦτο νά εἴχατε πληροφορηθεῖ πρῶτα τί ἔλεγαν τά πρόσωπα αὐτά γιά σᾶς, πρίν νά τά ἐμπιστευθεῖτε καί νά οἰκειοποιηθεῖτε τούς ἰσχυρισμούς τους.
Σεῖς ὅμως δέν ἐνδιαφέρεσθε γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά, ὅπως γράφετε «ἡ ταπεινότης» σας «αἰσθάνεται ὅτι ἔχει δικαιωθῆ ἤδη ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνοικτίρμων συμπεριφορά σας (ἐνν. τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους) ἔγινε δεόντως γνωστή διά μέσου τοῦ Διαδικτύου». Μήπως καί αὐτό εἶναι δίδαγμα ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους; Ποιόν οἰκοδομεῖτε, Σεβασμιώτατε, κατηγορῶντας χωρίς ἀποδείξεις καί ἐμπαθῶς ἕναν Ἀδελφό σας Ἀρχιερέα καί σκανδαλίζοντας τούς ἀναγνῶστες τῆς ἐπιστολῆς σας. Ἔχετε ξεχάσει μήπως τί λέει ὁ Κύριος περί τῶν σκανδαλιζόντων (Ματθ. 18.6);
Ὁ σκοπός σας ὅμως εἶναι ἡ δική σας, δῆθεν, δικαίωση ἀπό τούς ἀναγνῶστες σας καί ἡ ἐξουθένωση τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους. Καί αὐτόν τόν σκοπό ὑπηρετεῖτε μέ τήν ἐπιστολή σας, ἐξευτελίζοντας, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεσθε τόν ἴδιο τόν ἑαυτό σας, Σεβασμιώτατε. Γιατί ἀπό τήν ἐπιστολή σας ἀποδεικνύεται ὅτι ἐσεῖς, ὁ ὁποῖος τόσο πολύ ἐνδιαφέρεσθε γιά τόν φίλο τῶν νεανικῶν σας χρόνων, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀγαθόνικο, τόν ὁποῖο καί θέλατε νά περιθάλψετε στή Μητρόπολή σας, δέν τόν ἔχετε ἐπισκεφθεῖ ποτέ οὔτε τώρα πού εὑρίσκεται ὄντως σέ δυσχερῆ κατάσταση ὑγείας, ἀλλά οὔτε καί τά προηγούμενα χρόνια, πρίν ἀπό τήν παραίτησή του ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους, ὅταν εἶχε ἀνάγκη ἀπό στήριξη καί βοήθεια. Γιατί τόσο ἀργά τόν θυμηθήκατε καί μάλιστα ἐξ ἀποστάσεως; Μήπως σᾶς ἐλέγχει τώρα ἡ συνείδησή σας γιά ὅσα κατά τό παρελθόν παραλείψατε νά κάνετε;
Καί γιατί ἀνέχεσθε ἤ ἐπιτρέπετε νά δημοσιεύεται ἡ φωτογραφία τοῦ ἀσθενοῦντος Ἱεράρχου ἀπό τό νοσοκομεῖο, τήν ὁποία γνωρίζουμε ποιός ἔβγαλε, χωρίς ἀσφαλῶς τήν ἄδειά του, μόνο καί μόνο γιά νά ἐπιτύχετε τόν σκοπό σας καί νά ἐκθέσετε, ὅπως νομίζετε, τόν Μητροπολίτη Κίτρους; Ἤ μήπως δέν ἐξευτελίζετε τόν ἑαυτό σας καί τήν Ἀρχιερωσύνη σας, Σεβασμιώτατε, ὅταν ἐπιχαίρετε διότι κατά τήν 24ην Αὐγούστου, ἡμέρα ἀναρτήσεως τῆς πρώτης ἐπιστολῆς σας πρός τόν Ἅγιο Κίτρους εἰς τήν προσωπική σας ἱστοσελίδα, τήν «ἐπεσκέφθησαν 7475 ἐπισκέπτες, πρωτοφανές γεγονός!», σημειώνοντας μάλιστα εἰς τήν δευτέρα ἐπιστολή σας ὅτι «Ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ ἱστοτόπου μας οὐδέποτε εἶχε σημειωθῆ τόσον μεγάλος ἀριθμός ἐπισκεπτῶν. Κατεγράφη, λοιπόν, ρεκόρ ἐπισκέψεων». Καί συνεχίζετε θριαμβολογῶντας «Ἄλλην δέ ἱστοσελίδα ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου, ὅπου ἀναδημοσιεύεται ἡ πρός ὑμᾶς 1η Ἀνοικτή Ἐπιστολή, μέχρι χθές εἶχον ἐπισκεφθῆ 66.663 ἐπισκέπτες!!! Εὐλογητός ὁ Θεός πάντων ἕνεκεν!»
Ποῦ ἠκούσθη, Σεβασμιώτατε, νά θεωρεῖται ὡς ἐπιβράβευσις καί ἐπιδοκιμασία τῶν λόγων καί τῶν πράξεων ἑνός Ἀρχιερέως ἡ ἐπισκεψιμότης τῶν περί αὐτῶν δημοσιευμάτων εἰς τά κοινωνικά δίκτυα. «Quelle decadance!», θά ἔλεγε, ἐάν ἔζη, ὁ μακαριστός Γέροντάς μου καί ὄντως Ἅγιος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Χρυσοφάκης. «Ὁποία κατάπτωσις!» «Οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες ἄνθρωποι», λέγει ὁ Κύριος (Λουκ. 6.26). Ἀλλά σεῖς ἱκανοποιηθήκατε ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ἀναγνωστῶν, δέν ἐνδιαφερθήκατε καί δέν προσέξατε τό περιεχόμενο τῶν σχολίων των γιά νά διαπιστώσετε ποιά εἶναι ἡ πραγματική γνώμη τῶν ἀναγνωστῶν γιά τά γραφόμενά σας. Ὅμως ἀκόμη καί ἐάν ἦτο θετική καί ἐπιδοκιμαστική, τί σημασία θά εἶχε αὐτό, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καλαβρύτων; Ἐάν τή δική μου ἐπιστολή τήν διαβάσουν περισσότεροι ἀπό ὅσοι τή δική σας, θά μοῦ προσφέρει κάτι αὐτό; Ὄνειδος μόνον, Σεβασμιώτατε. Γιατί ὄνειδος εἶναι νά θέτουμε τούς λόγους καί τίς πράξεις μας ὄχι ὑπό τή δικαία κρίση τοῦ ἀδεκάστου Κυρίου, ἡ ὁποία ἀναμένει ὅλους μας ἀνεξαιρέτως, ἀλλά ὑπό τήν κρίση τῶν ἀνθρώπων, καί μάλιστα νά ἐμπαίζουμε τόν Θεό ἀποδίδοντας σ᾽ Αὐτόν τή δόξα γιά τή δική μας ματαιοδοξία.
2. Ἀπαντῶ ὅμως εἰς τήν ἐπιστολή σας, Ἅγιε Καλαβρύτων, καί γιά ἕναν ἐπιπλέον λόγο· διότι ὁ Μητροπολίτης Κίτρους δέν πρόκειται νά ἀπαντήσει εἰς τήν νέα ἐπιστολή σας, γνωρίζοντας ὅτι ἡ «ἀντιμαχία» στήν ὁποία ἀναφέρεσθε εἶναι ἀνυπόστατος καί ἄδικος, καί πιστεύοντας ἀκραδάντως ὅτι «ἔστι δίκης ὀφθαλμός ὅς τά πάνθ᾽ ὁρᾶ», ὁ ὀφθαλμός τοῦ ἐτάζοντος καρδίας καί νεφρούς (Ψαλμ. 7.10) καί τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων (Ρωμ. 2.16), δικαιοκρίτου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀποδώσει «ἑκάστῳ κατά τά ἔργα αὐτοῦ» (Ρωμ. 2.6).
Γνωρίζω τόν Ἅγιο Κίτρους παιδιόθεν καί γνωρίζω τόν πόνο του διά τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ πατρός του καί τῆς μητρός του, εἰς τήν ὁποία συμπαρεστάθη μέ ἀφοσίωση μέχρι τῆς ὑστάτης στιγμῆς. Εἰς τό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Προκατόχου του, Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου, εἶδε ἀπό τήν πρώτη στιγμή τόν πατέρα πού εἶχε υἱική ὀφειλή νά τόν διακονήσει. Καί αὐτό πράττει μέ ἀταλάντευτη ἀφοσίωση ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους, ἀνεξαρτήτως ὅσων λέγουν κάποιοι, κινούμενοι ἀπό προσωπικά καί ἰδιοτελῆ κίνητρα ἤ θέλοντες νά τόν συκοφαντήσουν καί νά τόν δυσφημίσουν.
Ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων σχετικά μέ τήν υἱική φροντίδα τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους πρός τόν δοκιμαζόμενον ὑπό τῆς ἀσθενείας Σεβασμιώτατο Προκάτοχό του εἶναι γνωστή εἰς τούς πάντας, ὅσοι βεβαίως δέν ἐθελοτυφλοῦν σκοπίμως καί δέν σᾶς παραπληροφοροῦν δολίως. Ὁ Μητροπολίτης Κίτρους ὅμως, ὅπως καλῶς γνωρίζετε, εἶναι Ποιμενάρχης μιᾶς ὁλοκλήρου Μητροπόλεως καί ἐκ τῆς θέσεώς του ἔχει πλῆθος καθηκόντων καί ὑποχρεώσεων διά τήν ἐπιτέλεσιν τῶν ὁποίων δέν ἐπαρκεῖ πολλάκις ὁ χρόνος τῆς ἡμέρας, ἐνίοτε καί τῆς νυκτός. Δέν μπορεῖ, λοιπόν, νά ἐγκαταλείψει τά ἄλλα καθήκοντά του διά νά εὑρίσκεται διαρκῶς πλησίον τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου, ἡ κατάστασις τοῦ ὁποίου, ἄλλωστε, ἀπαιτεῖ τή φροντίδα ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ καί δέν ἀρκεῖ δι᾽ αὐτή ἡ καλή διάθεσις εἴτε τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους εἴτε ὁποιουδήποτε συγγενικοῦ ἤ ἄλλου οἰκείου προσώπου τοῦ Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου.
Μήν ἀμφιβάλλετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ὁ Γέρων Μητροπολίτης Ἀγαθόνικος ἀπολαμβάνει τήν ἀπαιτούμενη ἰατρική καί νοσηλευτική φροντίδα σέ ἄριστο βαθμό καί περιβάλλεται μέ τόν προσήκοντα σεβασμό καί τήν ἁρμόζουσα τιμή τόσο ἀπό τούς ἐντεταλμένους διά τήν νοσηλεία καί διακονία του ὅσο καί ἀπό τόν διάδοχό του Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο. Μπορεῖτε, ἄλλωστε, νά τό διαπιστώσετε ἰδίοις ὄμμασι, ἐάν κάποτε οἱ πολλαπλές ὑποχρεώσεις σας εἰς τή δική σας Ἱερά Μητρόπολη σᾶς ἐπιτρέψουν νά τόν ἐπισκεφθεῖτε. Ἕως τότε ὅμως θά ἦταν προτιμότερο νά μήν παρασύρεσθε ἀπό ἀνεξακρίβωτες πληροφορίες τρίτων, ὅπως τῆς συγγενοῦς τοῦ Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου, ἡ ὁποία παρότι φιλοξενεῖται εἰς τόν ἐπισκοπικό οἶκο προσέφυγε δικαστικῶς ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Κίτρους, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐδικαιώθη ἤδη τελεσίδικα ἀπό τό Ἐφετεῖο, καί νά ἐπιχειρεῖτε νά παρασύρετε καί τήν Ἱερά Σύνοδο μέ ἀνοικτές ἐπιστολές ἐναντίον του.
Μήν παρασύρεσθε, λοιπόν, ἀπό ἰδιοτελεῖς κατηγορίες καί συκοφαντίες, οἱ ὁποῖες σᾶς ὁδηγοῦν νά κάνετε ὑπέρβαση τῶν ἁρμοδιοτήτων σας προσκρούοντας εἰς τούς λόγους τοῦ Κυρίου καί τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
Δράττομαι, τέλος, τῆς εὐκαιρίας νά ὑπομνήσω ἀνενδοίαστα καί τοῦτο:
Ὀλισθαίνοντας στήν δεύτερη ἀνοιχτή ἐπιστολή σας, ἐπιδιώκετε νά παγιδεύσετε τή ΔΙΣ ὄχι μόνον εἰς ἀναίρεσιν προηγουμένων ἀποφάσεών της, ἀλλά καί εἰς παραβίασιν ἀσαλεύτου δικαστικῆς κρίσεως, ὡς τυγχάνει ἡ 1829/2015 ἀπόφαση τοῦ Μονομελλοῦς Ἐφετείου Θεσσαλονίκης, μέ τήν ὁποίαν ἔχει κριθεῖ τελεσιδίκως ὅτι: «καθίσταται ἀναγκαία ἡ παραμονή καί ἡ διαβίωση τοῦ γέροντος Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου εἰς τό ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, εἰς τήν πόλιν τῆς Κατερίνης, ὅπου διαβίωσε ὡς πνευματικός ἡγέτης τῆς Πιερίας ἀπό τό ἔτος 1986 καί τοῦτο (πάντοτε σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση) προκειμένου νά διατηρηθεῖ ἡ ἐσωτερική του ἁρμονία, καθώς καί ἡ νοητική καί συναισθηματική του κατάσταση».
Καί διακρίνει ἡ ἐφετειακή κρίση ὡς καταλληλότατο συμπαραστάτη τόν διάδοχο του γέροντος Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου, ἐπιδαψιλεύουσα τόν ἀποδεδειγμένο ζῆλο τῆς φροντίδος του.
Τήν ἀπόφαση αὐτήν καλεῖ ἡ νέα ἀνοιχτή ἐπιστολή σας νά παραβιάση ἡ ΔΙΣ. Πρόκειται γιά ἀδιανόητη δράση. Περισσοτέρως, ὅμως, δέν ἠμπορεῖ νά παραβιάση τήν ἐφετειακή κρίση ὁ Μητροπολίτης Κίτρους.
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἀγαθήν πρόθεσιν τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὅς τυγχάνει πνευματικό τέκνο τοῦ γέροντος Μητροπολίτου Ἀγαθονίκου, ὅπως τόν γηροκομήσει εἰς τό ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, τυγχάνει ἐπαινετή καί σεβαστή, προσκρούει, ὅμως, τόσον εἰς τήν δικαστική νομιμότητα, ὅσον καί είς τήν ἐκκλησιαστική τάξη: Ἀποξενώνει τό γέροντα Μητροπολίτη ἀπό τό ποίμνιό του χωρίς λόγο· παραβιάζει τήν ἐκπεφρασμένη βούλησή του νά ζήση καί νά κοιμηθῆ εἰς τόν τόπον τῆς ἐπισκοπείας του· κυριώτατα, ὅμως, θέτει εἰς ὅλους τό ἐρώτημα, ποῖα ἡ τύχη τοῦ γέροντος Μητροπολίτου ἐν περιπτώσει, μή γένοιτο, προηγουμένης ἐκδημίας τοῦ πνευματικοῦ του τέκνου; Ἐρώτημα πού ἀσφαλῶς δέν ἰσχύει εἰς περίπτωσιν πού παραμένει εἰς τόν τόπον τῆς ἐπισκοπείας του καί ἐκδημήση, μή γένοιτο, προτέρως ὁ νῦν διάδοχός του. Ἀς λείψουν λοιπόν προσχήματα πού ἐκθέτουν τήν ΔΙΣ εἰς νομικά καί ἠθικά άδιέξοδα.
Κλείνοντας ἀναφέρω καί τοῦτο: Κατά τήν τελευταία σύγκλησιν τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Μητροπολίτης Κίτρους σᾶς ἀνέφερε προσωπικῶς (καί ἔγινε ἀποδεκτό ἀπό ἐσᾶς) ὅτι ἐκτός τοῦ ὀδυνηροῦ διημέρου εἰς Σερβίαν, ἐπισκεπτόταν ἀδιαλείπτως τόν γέροντα Μητροπολίτην Ἀγαθόνικον. Τοῦτο τό «ἀδιαλείπτως» ὁρίζει τήν ὀρθή ἐμμονή, ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην τήν καλήν ἀριθμητικήν. Καί εἶναι ἀρεκτόν.
Ἀπόκειται πλέον σέ σᾶς νά κρίνετε ἐάν πρέπει νά ζητήσετε δημοσία συγγνώμη, ὅπως ἰσχυρίζεσθε στήν δεύτερην ἀνοιχτή ἐπιστολή σας.

Μετά βαθυτάτης θλίψεως,
εἰλικρινείας καί προσήκοντος σεβασμοῦ,
ο Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...