Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΟΡΤΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Ο Σταυρός για άλλους είναι μωρία, για άλλους δύναμις.
(Α' Κορ. 1.18-24)

« λόγος το Σταυρο τος μέν πολ­λυ­μένοις μω­ρία στιν, τος δέ σω­ζομέ­νοις μν δύναμις Θεο στιν».
Δέν εναι μοναδική φο­ρά πού πό­στολος Πα­λος ναφέρεται στό νόη­­μα καί τή σημασία το Σταυ­ρο· δέν εναι πρώ­τη φο­ρά πού συσχετίζει καί ξαρ­τ τή σω­τηρία τν νθρώ­πων πό τήν πίστη τους στόν Σταυρό το Xρι­στο. Kαί λόγος ε­ναι προφα­νής: άν διά το ξύλου τς πα­­ρακος εσλθε στόν κό­σμο θάνατος, διά το ξύ­λου το σταυρο εσλθε σωτηρία.

«λ­θε», γράφει γιος Φιλόθεος Kόκ­κινος, « Xριστός στόν κόσμο γιά νά βα­στάσει τήν καθ μν γενο­μένην κατά­ραν, καί γι α­τό καταδέ­χθηκε τόν σταυ­­ρικό θά­νατο. Mέ κα­νέ­να λλο τρόπο», συνεχίζει ερός πατήρ, «δέν μπο­ρο­σε νά ναιρέσει τή δική μας κατάρα παρά μό­νο μέ τό γίνει κενος πέρ μν κατάρα, πομένοντας τόν τιμω­τικό καί πονεί­δι­στο θάνατο το Σταυρο». τσι ατό πού γιά τούς λλους θεω­ρεται τιμω­ρία καί κα­τα­δίκη, ποδει­­­­­κνύ­εται γιά τούς πιστούς τιμή καί δόξα, σωτηρία καί λύ­τρω­ση.
« λόγος το Σταυρο τος μέν πολ­λυμένοις μω­ρία στίν».
Γιά σους δέν μπο­ρον νά κατανοήσουν τό μυστήριο το Σταυ­ρο, γιά σους δέν μπο­ρον νά δον στή γλυκυτάτη μορφή το σταυρωμένου Xρι­στο τήν γάπη του γιά τόν κόσμο, γιά σους δέν μπο­ρον νά καταλάβουν πό τόν δρώτα πού βρέχει τό θεϊκό του πρό­σωπο τήν γωνία του γιά τή σωτη­ρία τν ν­θρώ­πων, γιά σους δέν μπορον νά συνει­­δητοποιήσουν τι τά πλωμένα του χέ­ρια εναι μιά διαρκής καί νοικτή πρόσ­κληση συμφι­λιώσεως καί καταλλα­γς γιά τόν κάθε νθρωπο ξεχωριστά, θυσία το Xρι­στο πάνω στόν Σταυρό θεωρεται μω­ρία, θεωρεται μιά σκοπη προσφορά, να δοξο τέλος χωρίς ντίκρυσμα.
Kαί μως ατό πού θεω­ρε­ται δυναμία εναι πραγματική δύναμη· γιατί Xρι­στός δέν εχε νάγκη νά πιδείξει τήν παν­το­δυ­ναμία του προκειμένου νά λυ­­τρώσει τόν νθρωπο πό τήν μαρτία· περιό­ριστη καί προ­σ­μέτρητη δύναμη το Θεο ταν γνωστή στούς νθρώπους, λλά δέν μπο­ροσε μόνη της νά χαρίσει τή λύ­τρω­ση. Aτό πού εχε νάγκη ποστά­της καί μαρτωλός νθρω­πος ταν γάπη καί τό λεος το Θεο, τό ποο καί κα­ταδεικνύεται πί το Σταυρο μέ τόν πιό με­γα­λειώδη καί τόν πιό ταπεινό ταυτό­χρο­να τρόπο. Xρι­στός πεκδύεται στιγ­μι­αα τήν παντοδυνα­μία του γιά νά φή­σει τήν γάπη του νά φανε· καί «μείζονα ταύ­­της γάπην οδείς χει, να τις τήν ψυχήν ατο θ πέρ τν φίλων ατο».
ψώνεται πί το Σταυ­ρο Xριστός, γιά νά ψώσει τόν πεπτωκότα ν­θρωπο στόν ορανό. πιλέ­γει τήν δυναμία, γιά νά χα­­ρίσει στόν νθρωπο τή δύ­ναμη· γι ατό καί πό­στο­λος Παλος τονίζει κα­τη­γο­ρη­ματικά στούς χρι­στι­α­νούς τς Kο­ρίν­θου: « λόγος το Σταυρο … τος σω­ζομένοις δύ­ναμις Θεο στίν».
Eναι δύναμη Σταυρός, χι μόνο γιατί χαρίζει στόν νθρωπο τήν προ­σωπική σω­­­τη­ρία καί λύτρωση, λ­λά καί γιατί πο­τε­λε τό σφαλές πλο το νθρώ­που κατά το διαβόλου καί τς μαρτίας, πως ψάλ­λει καί ερός μνο­γράφος· «πλον κατά το διαβόλου τόν Σταυρόν σου μν δέ­δω­­­κας». Eναι δύναμη Σταυρός, γιατί δι ατο γιάζονται τά πάντα καί πι­­τε­­­­­­λον­ται μεγάλα καί θαυμαστά. Eναι δύναμη Σταυρός, μία δύναμη μέτο­χοι τς ποίας γίνονται σοι πιστεύουν στόν λόγο το Σταυ­ρο, λλά πολύ πε­ρισ­σότερο σοι πο­φασί­ζουν κατά τήν προ­τρο­πή το Xρι­στο νά ρουν τόν σταυρό τους καί νά τόν κο­λου­θήσουν.
Ατόν τόν σταυρό το προσωπικο μας γνος καλούμεθα νά ρουμε καί μες, δελφοί μου, καί νά τόν σηκώνουμε μέ πομονή καί μέ μπιστοσύνη στήν γάπη το Χριστο, ποος γιά χάρη μας νλθε κουσίως πί το Σταυρο καί ποος ξιώνει τς σωτηρίας καί τς ορανίου βασιλείας του σους τόν κολουθον αροντας μέ χαρά τόν προσωπικό τους σταυρό. Καί εχομαι, δελφοί μου, νά ξιωθομε καί μες ατς τς μεγάλης δωρες το δι μς καί διά τήν μετέραν σωτηρίαν σταυρωθέντος Κυρίου. μήν.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...