Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζε­σθε, κρα­ται­οῦσθε».«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρί­ζε­σθε, κρα­ται­­οῦσθε» (1 Κορ. 16.13).
Σαφής καί κατηγορη­μα­­τικός ὁ λόγος τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου πρός τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου. Τέσσερις προστακτικές, τέσσερις προτροπές, πού δέν ἀ­πευθύνονται μόνο πρός τούς Κορινθίους, ἀπευ­­θύνονται καί πρός τούς χρι­στιανούς ὅλων τῶν ἐπο­χῶν καί ἰσχύ­ουν καί γιά ὅλους ἐμᾶς.
Καί δέν εἶναι μόνο ἡ διαχρονική ἰσχύς τῶν λόγων τῆς ἁγίας Γρα­φῆς πού κάνει τούς λό­γους τοῦ πρωτοκορυ­φαί­ου ἀποστόλου ἐπί­καιρους, ἀλλά εἶναι καί οἱ συν­θῆκες τίς κρίσεως πού βιώνει γιά πολλές καί ποικίλες αἰτίες ὁ κό­­σμος καί ὁ ἄνθρωπος στίς ἡμέρες μας, γε­γονός πού ἀποδει­κνύ­ει τίς προ­τρο­­πές τοῦ ἀπο­στό­λου ζωτικῆς ση­μα­σίας γιά ὅλους μας.
«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζε­σθε, κρα­ται­οῦσθε».
Τέσσερις προτροπές πού μποροῦν νά ἀποτε­λέσουν κατευθυντήριες γραμμές γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.

Ἡ πρώτη προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀφορᾶ στήν ἐγρήγορση πού πρέπει νά διακρίνει τόν χριστιανό.
­Συχνά παρομοιάζεται ὁ πνευματικός ἀγώνας μέ πόλεμο. Καί καθώς στόν πό­λεμο κανένας στρατιώ­της δέν μπορεῖ νά κοιμᾶ­ται, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά ἔχει ὅλες του τίς αἰσθήσεις τε­τα­μένες γιά νά ἀντι­λαμ­­βά­­νεται τίς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ καί νά ἀντι­με­τωπίζει τίς προσβο­λές του, ἔτσι καί στόν πνευματικό ἀγώνα χρει­άζεται ἐγρήγορση. Ἐγρήγορση ζητοῦσε, ἄλ­λωστε, καί ὁ Χρι­στός ἀπό τούς μαθητές του λί­γο πρίν ἀπό τό πάθος του, για­τί ἡ ἐγρή­γορ­ση εἶναι αὐ­τή πού προ­στα­τεύει τόν ἀγω­νιστή γιά νά μήν πέσει στόν πειρα­σμό καί παρασυρθεῖ στό κακό καί τήν ἁμαρτία.  «Γρη­­γο­ρεῖτε καί προ­σεύ­χεσθε, ἵνα μή εἰσέλ­θητε εἰς πει­­­ρασμόν» ἦταν ἡ προ­τροπή τοῦ Χριστοῦ· καί αὐτήν ἐπα­ναλαμβά­νει μέ τόν δικό του τρό­πο σήμερα ὁ ἀπό­­στολος Παῦλος καί πρός ἐμᾶς.
Ἡ δεύτερη προ­τρο­πή εἶναι ἡ σταθερότητα τῆς πίστεως: «στήκετε ἐν τῇ πίστει», συμβου­λεύει ὁ ἀπόστολος. Ἡ σταθερότητα αὐτή ἔχει διπλό νόημα καί πε­­­ριε­χό­μενο. Διότι κατ᾽ ἀρχήν εἶ­ναι χρέος μας νά παραμένουμε στα­θε­ροί στήν πί­­στη καί νά μήν πα­ρεκ­­κλί­νουμε ἀπό αὐ­τήν οὔτε καί νά τήν ἀλ­λοιώ­νου­με, διότι μό­νο ἐφό­­σον ἀγωνιζό­μα­στε μέσα στό πλαίσιο τῆς πίστεως, μπο­ροῦμε νά κερ­­δίσου­με καί τό βραβεῖο τοῦ ἀγῶνος μας, ὅπως τονίζει ὁ ἴδι­ος ὁ ἀπό­στολος Παῦ­λος, λέγο­ντας ὅτι κανέ­νας δέν στεφανώνεται «ἐάν μή νομίμως ἀ­θλῇ». Κατά δεύτερο ὅμως λόγο ἡ σταθε­ρό­τη­τα καί ἡ ἐμμονή στήν πίστη μᾶς κάνει ἰσχυ­ρούς καί ἀνθεκτικούς ἀπέναντι στόν πνευμα­τι­κό μας ἀντί­παλο, διό­τι ἡ πα­ρέκ­κλιση ἀπό τήν πίστη μᾶς κάνει εὐ­ά­λωτους καί μᾶς στε­ρεῖ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ τρίτη προτροπή τοῦ ἀπο­στόλου εἶναι: «ἀν­δρί­­­ζεσθε». Νά ἀγωνί­ζε­σθε, δη­λαδή, μέ θάρ­ρος καί ἀν­δρεία, δύο στοι­χεῖα τά ὁποῖα εἶναι ἀπα­ραί­τητα γιά νά ἀντα­πε­ξέλ­θου­με στόν ἀγώνα μας.
Τό θάρρος καί ἡ ἀν­δρεία πού μᾶς προ­τρέ­πει ὁ ἀπό­στολος Παῦ­λος νά ἔχουμε εἶ­ναι ἀποτέλεσμα τῆς πί­στεως ὅτι ὁ ἀγώ­νας τόν ὁποῖο κάνουμε εἶναι ἀγώνας καλός, εἶναι ἀγώ­­νας ὁ ὁποῖος γίνεται γιά χάρη τοῦ Θεοῦ, καί γι᾽ αὐτό ἔχει καί τήν εὐ­λογία καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, πού προστα­τεύει καί στη­ρί­ζει ὅ­σους ἀγωνίζο­νται ὡς στρατιῶτες του.
Τέταρτη προτροπή τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου εἶ­ναι τό «κραταιοῦσθε»· μᾶς προ­­τρέπει, δηλαδή, νά ἔχουμε δύναμη. Καί τή δύ­ναμη τήν ἀντλεῖ ὁ χρι­στι­α­νός πού ἀγω­νί­ζεται ἀπό τήν Ἐκκλη­σία. Τήν ἀν­τλεῖ ἀπό τή συμμετοχή του στά μυ­στήριά της. Τήν ἀντλεῖ ἀπό τήν προσευχή. Καί τήν ἔχει ἀνάγκη αὐτή τή δύναμη, γιατί ὁ ἀγώνας εἶναι ἀγώνας διαρκεί­ας, εἶ­ναι ἀγώ­νας ζωῆς· γι᾽ αὐτό χρει­ά­ζεται καί δύ­ναμη καί ἀντοχή καί ὑπομονή.
Τήν ἔχουμε ἀνάγκη ὅμως καί γιά ἕναν ἀκό­μη λόγο: γιατί ὁ ἀγώ­νας μας δέν εἶναι ἀγώ­νας μέ ἀνθρώ­πους, ἀλ­λά εἶναι ἀγώνας πνευ­ματικός, ἀγώνας πρός τόν «κοσμοκράτορα τοῦ σκό­τους τοῦ αἰῶνος τού­­του», γιά τόν ὁποῖο οἱ δικές μας δυνάμεις δέν ἀρκοῦν. Χρειαζό­μα­στε καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἀφεθοῦμε μόνο σ᾽ αὐ­τήν καί νά ἐγκαταλεί­ψουμε τόν ἀγώνα.
Ὁ ἀγώνας μας εἶναι ἀπαραίτητος γιά τή νί­κη καί τή σωτηρία μας. Καί εἶναι ἀνα­γκαῖο, ἐάν ἐπιδιώκουμε αὐτή τή νίκη, νά ἀγω­νι­­ζό­μαστε, ἀδελ­­­φοί μου, ὅπως ἀκριβῶς ἀκούσαμε νά μᾶς προ­τρέπει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...