Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΛΟΥΚΑ (Λόγος στο Αποστολικό Ανάγνωσμα)
«Διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς»

            Στίς ἡμέρες μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πραγματοποιεῖται ἀπό τόν ἀρχέκακο διάβολο ἕνας λυσώδης καί ἐξαιρετικά  πονηρός πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος πλέον δέν ἐπιθυμεῖ νά δεῖ τίς Ἐκκλησίες  μας ἄδειες, ἀλλά ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει μέ παντοίους τρόπους τό ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν χριστιανῶν.  Ἡ φιλοσοφία τῆς παγκοσμιοποίησης πού μολύνει καί τόν ἑλληνικό ἀέρα ἐπιχειρεῖ νά συγκαιράσει ἰδεολογίες, θρησκείες, πολιτικές καί πολιτισμικές τάσεις, γιά νά δημιουργήσει ἕνα καί μόνον παγκόσμιο πολιτικό σύστημα πού θά ἐλέγχει τούς πάντες καί τά πάντα. Αὐτήν τήν νέα δοκιμασία καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί πορευόμενοι στούς βηματισμούς τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

            Πῶς ὅμως εἶναι δυνατόν να βρισκόμαστε μέσα σ’ αὐτό τό παγκόσμιο χωριό μέ τίς τόσες προκλήσεις καί τά μεγάλα διλλήματα καί νά συνεχίσουμε τόν ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί εἴμαστε ναοί τοῦ ἑνός καί ἀληθινοῦ Θεοῦ. Βαπτισθήκαμε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, λάβαμε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος καί μεταλαμβάνουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός λοιπόν βρίσκεται στήν καρδιά μας καί ἐμεῖς πλέον εἴμαστε ὁ λαός Του. Ἐνώ εἴμαστε πολίτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἔχουμε χαράξει πορεία γιά τήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ἔχουμε ἐντός μας τήν δύναμη πού μπορεῖ νά ἀνακαινίσει ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἔχουμε ἐνοικοῦντα καί κατοικοῦντα στήν καρδιά μας τόν Σωτῆρα Χριστό. Αὐτή εἶναι ἡ ἀκατάλυτη δύναμη πού ὁ διάβολος ἐπιθυμεῖ νά λησμονήσουμε. Ἔτσι προσπαθεῖ νά πείσει τούς χριστιανούς νά μήν χρησιμοποιοῦν τά σωτήρια ὅπλα τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας καί τῆς κατά Χριστόν ἀσκήσεως.
            Ἀφοῦ λοιπόν πολλές φορές βρισκόμαστε ἀμελεῖς ὡς πρός τόν πνευματικό ἀγῶνα εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο νά ἀλλοιωθεῖ καί τό ὀρθόδοξο αἰσθητήριο. Ἔτσι περιπλέκουμε ἐπικίνδυνα τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου μέ κοσμικές καί προσωπικές μας ἀντιλήψεις. Λέμε ὅτι ἀγαποῦμε τόν Χριστό καί θέλουμε νά κερδίσουμε τόν Παράδεισο, ἀλλά καθημερινῶς καλλιεργοῦμε τά πάθη τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιληδονίας καί τῆς φιλαργυρίας, λέγοντας ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἁμαρτία, ἀλλά καθημερινές βιοτικές ἀνάγκες. Λέμε ὅτι πιστεύουμε στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καθημερινῶς παρακολουθοῦμε ἐκπομπές καί διαβάζουμε περιοδικά ἀστρολογίας. Λέμε ὅτι πιστεύουμε στήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀλλά προστρέχουμε παράλληλα στούς ἐξορκιστές καί τά μέντιουμ.  Ἄν ὅμως, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, βρισκόμαστε σέ πνευματική ἐγρήγορση, τότε θά ἔχουμε καί νοῦ φωτισμένο, ὥστε μέ ἐπιτυχία νά ἀντιμετωπίσουμε τίς προκλήσεις τῶν καιρῶν καί τίς ποικίλες παγίδες τοῦ πονηροῦ.
            Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ λοιπόν νά ἀπομακρυνθοῦμε καί νά διαχωρίσουμε τήν θέση μας ἀπό ὁ,τιδήποτε ἀντιστρατεύεται στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Νά πολεμήσουμε τό κοσμικό φρόνημα πού ζητεῖ νά κατευθύνει τόν ἄνθρωπο μέσα ἀπό τά πάθη του καί τίς ἀδυναμίες του. Νά μήν ἐπικοινωνοῦμε μέ ἀνθρώπους καί νά μήν συμμετέχουμε σέ δραστηριότητες πού ἀμετανόητα ὑπηρετοῦν τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο. Νά δώσουμε τήν μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ χωρίς ὑπερηφάνεια, φανατισμό καί ἀπαξίωση τοῦ συνανθρώπου μας, ἀλλά μέ ταπείνωση, ἀγάπη καί τιμή πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως. Πολλές φορές ἔχουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι εἴμαστε ἰσχυρές προσωπικότητες καί ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἀνθρώπους μέ κοσμικές ἀντιλήψεις. Δυστυχῶς τίς περισσότερες φορές ἐμεῖς παρασυρόμαστε στό κακό καί ὄχι αὐτοί στό καλό.
 Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ πρώτοι Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔζησαν στήν χοάνη τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Προκλήθηκαν καί βασανίστηκαν γιά νά ἀλλάξουν τήν πίστη τους στόν Θεό καί νά προσκυνήσουν τά ἄψυχα εἴδωλα. Ὅμως δέν ὑποχώρησαν, ἀλλά ἀντιθέτως μέ ὑπερκόσμια εἰρήνη ὑπέμειναν τούς διωγμούς καί κέρδισαν τόν ἀμάραντο στέφανο τῆς αἰωνιότητας. Αὐτό δέν ἦταν δικό τους κατόρθωμα ἀλλά δῶρο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ζοῦσαν ἀληθινά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στήν καρδιά τους, γι’ αὐτό δέν τούς φόβισε καμία δοκιμασία οὔτε τούς δελέασε καμία κοσμική ἐπιθυμία. Αὐτούς λοιπόν καί ἐμεῖς σήμερα στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης ὁφείλουμε νά μιμηθοῦμε καί νά πορευόμαστε μέ σύνεση μεγάλη στήν ζωή μας, ἀποφεύγοντας τίς αἰτίες τῆς ἁμαρτίας καί τούς ἀμετανόητους ἀνθρώπους τῆς κακίας. Ἀμήν.  

Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...