Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

The Batchelor Party-Το πάρτυ του εργένη και το Μυστήριο του Γάμου
Ἡ δύση φαίνεται ἰδιαίτερα κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες ἦταν καὶ εἶναι μία πρόκληση γιὰ μίμηση ἐκ μέρους τῆς Ἀνατολῆς. Πρὶν ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες, ὅταν ἡ Δύση δὲν εἶχε ἀναπτύξει πολιτισμό, τότε συνέβαινε τὸ ἀντίθετο. Δηλαδὴ ἡ Δύση δανειζόταν πολιτισμὸ ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Πόσο ὅμως παράξενα εἶναι τὰ πράγματα! Οἱ φωτοδότες- Ἀνατολικοὶ νὰ γίνονται ἐξ αἰτίας τοῦ ἄκριτου μιμητισμοῦ μιμητὲς ξένων στοιχείων καὶ παραδόσεων πρὸς τὶς δικές τους παραδόσεις.
Ἕνα νέο φροῦτο προέκυψε κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν καθ΄ ἡμᾶς Ἀνατολὴ καὶ στὸ γάμο. Στὴν ἀποχριστιανοποιημένη καὶ ἄκρως ὑλιστικὴ Δύση ξεκίνησε ἕνα ἔθιμο. Αὐτὸ τὸ ἔθιμο ἔχει τὸ ὄνομα Βachelor party καὶ γίνεται τὴν προηγουμένη ἡμέρα τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.
Τί εἶναι αὐτὸ τὸ Βachelor party; Εἶναι μία θὰ λέγαμε γιορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ μέλλοντος γαμπροῦ ἢ τῆς μελλούσης νύφης σὲ κάποιο νυχτερινὸ κέντρο διασκεδάσεως, ἢ ἀκόμη καὶ κάποια διοργανούμενη γιορτὴ στὴ μορφὴ τῶν πάρτυ σὲ φιλικὸ σπίτι. Αὐτὸ ὅμως τὸ πάρτυ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ μία σεμνὴ γιορτὴ τοῦ τύπου ποὺ γνωρίζουμε, ὡς εἶναι τῶν γενεθλίων, ἀλλά ἔχει σχέση μὲ κάποιο πρόγραμμα ἄκρως πονηρό, σεξουαλικό. Οἱ διοργανωτὲς αὐτῶν τῶν πάρτυ σκεπτόμενοι μὲ ποιὸν τρόπο καλύτερα θὰ διασκεδάσουν τὸν μέλλοντα γαμπρὸ ἢ νύφη, φίλο ἢ φίλη τους, τοὺς προσκαλοῦν κατὰ τὴν τελευταία νύχτα τῆς ἀγαμίας τους νὰ ξεδώσουν καὶ γιὰ τελευταία φορά νὰ ἐρωτοτροπήσουν ἐλεύθερα ἢ καλύτερα νὰ πορνεύσουν μὲ μία ἄλλη ὕπαρξη, ἔχοντας ὡς ἐλαφρυντικὸ τὴν αὐριανὴ δέσμευσή τους μὲ τo γάμο.

Φυσικὰ κάποιες φορὲς αὐτὰ τὰ πάρτυ γίνονται γιὰ νὰ ὀργιάσουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ διοργανωτές τους. Ἀντιλαμβανόμεθα τὸ μέγεθος τῆς κραιπάλης αὐτῆς τῆς γιορτῆς!
Ὡς πνευματικὸς ἐξομολόγος πολλὲς φορὲς ἄκουσα στὸ πετραχήλι μου νέους καὶ νέες, ποὺ διασκέδασαν κατ᾽ αὐτὰ τὰ πάρτυ πορνεύοντας μία ἀκριβῶς ἡμέρα πρὶν τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου τους.
Μπροστὰ λοιπὸν σ᾽ αὐτὴν τὴν δαιμονικὴ διαστροφὴ ἀπαιτεῖται μία τοποθέτηση μὲ βάση τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας σὲ τέτοιου εἴδους ξενόφερτα ἔθιμα.
Τό ἱερὸ Μυστήριο τοῦ γάμου εἶναι θεοπαράδοτο. Ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ προσεγγίζεται ἐπιπόλαια καὶ χωρὶς πνευματικὴ προετοιμασία. Ἡ πνευματικὴ προσέγγιση αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου δὲν εἶναι ὑπόθεση μιᾶς συγκεκριμένης ὥρας, αὐτῆς ἐνν. τῆς στιγμῆς τῆς ἱερολογίας τοῦ μυστηρίου, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων, ἀλλὰ καὶ τῶν κουμπάρων, ἐξομολόγηση καὶ εἰλικρινή μετάνοια.
Ἔτσι πρὶν τὸ μυστήριο τοῦ γάμου προηγεῖται ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων μιά περίοδος πνευματικῆς γνωριμίας. Αὐτὴ συνίσταται στὸ δίπολο: α) πνευματικός-ἐξομολόγος καὶ μελλόνυμφοι καὶ β) γαμπρὸς καὶ νύφη.
Στὴ μὲν πρώτη περίπτωση ὑπάρχει ἀπὸ κοινοῦ συχνὴ ἐπαφὴ μελλονύμφων μὲ ἐξομολόγο. Αὐτὸ σημαίνει κοινὸς πνευματικὸς ἀγώνας, ἄσκηση, ἐγκράτεια, προσευχή, κοινὴ θεία μετάληψη.
Στὴ δὲ δεύτερη περίπτωση μεταξὺ τῶν μελλονύμφων ἀπαιτεῖται κοινὸς ἀγώνας, ὑπομονή, ἀλληλοκατανόηση, τήρηση τῶν Ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλληλογνωριμία σὲ θέματα ψυχῆς, πίστεως, οἰκογένειας, γονέων, συγγενῶν καὶ φίλων.
Οἱ παράνυμφοι (δηλ. οἱ κουμπάροι) δὲν εἶναι οἱ κομπάρσοι τῆς θεατρικῆς παράστασης (sic), οἱ δωροθέτες ἢ οἱ πορτοφολάδες τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, ἀλλὰ εἶναι οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἐγγυητὲς γιὰ τὴ θεμελίωση καὶ στερέωσή του. Ὡς ἐκ τούτου οἱ κουμπάροι καλὸν θὰ εἶναι νὰ κάνουν πνευματικὴ ζωή, νὰ εἶναι πιστοί, μὲ ἐξομολόγηση, τακτικὸ ἐκκλησιασμὸ καὶ μετοχὴ τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Κι αὐτὸ γιατί οἱ παράνυμφοι μὲ τὴ συμβουλὴ καὶ τὸ παράδειγμά τους πολλὰ μποροῦν νὰ συνεισφέρουν πρὸς τὸ νέο ζευγάρι.
Γιὰ τὴν καλύτερη βίωση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί τῆς Ἱερολογίας του ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων προετοιμασία γιὰ μετοχὴ στὰ ἄχραντα Μυστήρια. Ἡ προσέγγιση στὸ μυστήριο τοῦ γάμου ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον ἐξωτερικὴ καθαρότητα, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως ἐσωτερικὴ – πνευματική. Αὐτὸ γιὰ νὰ γίνει, ὀφείλει τὸ μελλόνυμφο ζευγάρι νὰ συμμετέχει ἀνήμερα τοῦ γάμου τους στὸ ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δηλ. ἐὰν ὁ γάμος εἶναι νὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴ τὸ μεσημέρι, ἐξυπακούεται ὅτι οἱ μελλόνυμφοι μποροῦν νὰ μεταλάβουν τὸ πρωὶ στὴν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Ἐὰν ὁ γάμος θὰ τελεσθεῖ τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα (σημ. καλὸν θὰ εἶναι οἱ γάμοι νὰ τελοῦνται κατὰ τὴν Κυριακὴ, ποὺ εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καὶ ὄχι τὰ Σάββατα, ποὺ εἶναι οἱ ἡμέρες τῶν κεκοιμημένων), οἱ μελλόνυμφοι θὰ μποροῦν νὰ προσέλθουν κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου τὸ πρωί. Καὶ ἐὰν ἀκόμη δὲν ὑπάρχει Θεία Λειτουργία, μποροῦν οἱ μελλόνυμφοι νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν ἐφημέριό τους νὰ τὴν τελέσει ἀνήμερα τοῦ γάμου τους προκειμένου νὰ μεταλάβουν.
Ὡς ἐκ τούτου μ᾽ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ προετοιμασία τοῦ γάμου εὐαρεστεῖται ὁ Θεός μας. Ἐν ἀντιθέτῳ περιπτώσει ὁ διάβολος χαίρεται, ὅταν πετυχαίνει βαπτισμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρασύρονται κι ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦν πάνω στὶς Εὐαγγελικὲς ἀρχὲς καὶ τὶς Ἱερὲς Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, νὰ συμμετέχουν σὲ τέτοιου εἴδους δαιμονικὰ συμπόσια, ὄργια καὶ σαρκολατρικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ ἀντὶ νὰ ὁδηγοῦν σὲ ψυχοσωματικὴ ἕνωση τῶν μελλονύμφων, ὁδηγοῦν σὲ μελλοντικοὺς χωρισμοὺς καὶ διαζύγια.
Τέλος, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βλέπει τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ γάμο ὡς μιὰ ἱερὴ σωτηριολογικὴ ὑπόθεση, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀγάπη καὶ ἔρωτα τοὺς ἀνθρώπους μέχρι τοῦ βιολογικοῦ τους θανάτου καὶ ἐπέκεινα στὴν Παραδείσια κατάσταση καὶ ὄχι ὡς μιὰ διασκέδαση, ποὺ ἔχει ἡμερομηνία λήξεως, δηλ. μὲ τὸ τέλειωμα τοῦ γάμου καὶ τοῦ κέντρου τῆς διασκέδασης νὰ ἀκολουθεῖ τὸ διαζύγιο καὶ πολλὰ ἄλλα ἔκτροπα.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἐπειδὴ τὸ ἔθιμο τοῦ bachelor party δὲν ἔχει καμμιὰ ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πατερικὴ σκέψη καὶ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπειδὴ εἶναι μία πλάνη καὶ μία ψευδαίσθηση ὡραιοποιήσεως τῆς ἁμαρτίας, ἔστω κι ἂν αὐτὴ εἶναι πορνεία καὶ μάλιστα θεσμοεθιμοτυπημένη, ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ ἔθιμο μολύνει τὸν ἄσπιλο χαρακτήρα τοῦ ἱερολογημένου γάμου, συνιστοῦμε τὴν ἀποφυγὴ αὐτοῦ, ὡς ἐθίμου ξενόφερτου καὶ κακόγουστου, στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ Ἱερὰ Παράδοση καὶ προτρέπουμε τοὺς νέους μας, ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν καὶ στηρίζονται στὸν ἐν Τριάδι Θεό μας, νὰ μὴ συμμετέχουν σὲ τέτοια πειρασμικὰ πάρτυ.
Ἐπιπροσθέτως σημειώνουμε κάποιες προσωπικὲς πνευματικὲς ἐμπειρίες μας. Κάποιοι νέοι, ποὺ παρασύρθηκαν σὲ τέτοια πάρτυ κι ἐνῶ ἦταν ἀπὸ καιρὸ ἕτοιμοι μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως νὰ μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἔφθασαν ψυχικὰ ράκη μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ γάμου τους. Κάποιοι πάλι μελλόνυμφοι μετανοημένοι ἐξ αἰτίας τῆς σαρκικῆς τους πτώσης πρὸ τοῦ γάμου τους προσέτρεξαν στὸν πνευματικό τους λίγα λεπτὰ πρὸ τῆς τελέσεως τοῦ γάμου τους ἐλεγχόμενοι συνειδησιακά, νὰ ἐξομολογηθοῦν τὶς σαρκικὲς ἐκτροπὲς τους χάνοντας τὴν ὡραία ψυχικὴ διάθεση, ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἔχουν γιὰ τὸ ἴδιο τὸ μυστήριο τοῦ γάμου τους. Ὑπῆρξε δὲ κάποια φορά, ποὺ γαμπρὸς ἀντὶ νὰ χαίρεται κατὰ τὴν μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη στιγμὴ τῆς ζωῆς του, ποὺ ἦταν ὁ γάμος του, νὰ νυστάζει κατὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου καὶ τὰ μάτια του νὰ κλείνουν ἀπὸ τὸ ξενύχτι, τὸ ποτὸ καὶ τὴν σωματικὴ κραιπάλη.
Ἀλλὰ δυστυχῶς σήμερα ἡ ὑλόφρονα κοινωνία μας ἐπικροτεῖ περισσότερο τέτοιες κραιπάλες καὶ υἱοθετεῖ ἄκριτα τέτοια ξενόφερτα ἔθιμα, παρὰ ἐπαινεῖ ἐκείνους τοὺς νέους, ποὺ ἀγνεύουν καὶ εἶναι καθαροί σωματικῶς.
Οἱ γονεῖς, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, ὅσοι ἔχουν φόβο Θεοῦ, πρέπει νὰ νουθετοῦν, νὰ συμβουλεύουν τὴ νεολαία μας καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ θέμα. Ἡ δικαιολόγηση τέτοιων πάρτυ, ἀντὶ νὰ βοηθᾶ, ἐπιτείνει τὸ πρόβλημα τῆς διεστραμμένης κοινωνίας μας. Κι ἂν σήμερα ἡ διαστροφὴ θεωρεῖται ἄθλος, ἀντιλαμβανόμεθα ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο ἔθιμο; Ἄραγε ἡ μείωση τῶν γάμων, ἡ αὔξηση τῶν διαζυγίων, ἡ ἐλεύθερη συμβίωση, ἀλλὰ καὶ τῶν μή ὑγιῶν σαρκικῶν συζυγικῶν σχέσεων μήπως ἔχει τὴν αἰτία του σὲ ξένους δαιμονικοὺς μιμητισμούς; Καιρὸς νὰ κάνουμε τὴν περισυλλογή μας.

πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...