Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2012
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ἀρ. Πρωτ.:547                                               Βέροια, 3 Δεκεμβρίου 2012

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

          Σὲ λίγες ἡμέρες πλησιάζει ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς θείας Ἐπιφανείας, τῆς θείας φιλανθρωπίας, τῆς θείας συγκατάβασης, ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία βλέπουμε σαρκωθέντα τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης. Αὐτὴν τὴν περίοδο ἔχει ἀπὸ χρόνια καθιερώσει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὡς πρόσφορη γιὰ τὴν διενέργεια τοῦ καθιερωμένου Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, κατὰ τὸν ὁποῖο συγκεντρώνει χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ φιλανθρωπικοῦ της Ἔργου.

          Πέρυσι ἀπὸ τὸν         Ἔρανο τῆς Ἀγάπης συγκεντρώθηκε τὸ ποσὸ τῶν 103.096 εὐρώ, ποὺ διατέθηκε μαζὶ μὲ πολλαπλάσιά του χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα γιὰ τὶς ἀνάγκες ἀστέγων, ἀπόρων, ἀσθενῶν, φυλακισμένων καὶ ἄλλων ἀναξιοπανθούντων ἀδελφῶν μας.
          Κατανοῦμε ὅλοι μας πολὺ καλὰ ὅτι οἱ μέρες ποὺ ζοῦμε εἶναι δύσκολες. Ὅλοι στερούμαστε, ὅλοι ὑπομένουμε τὶς συνέπειες τῆς κρίσης, ὅλοι ὑποφέρουμε. Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο βαρὺ οἰκονομικὸ κλίμα εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ τὴν Ἐκκλησία νὰ βγῇ στοὺς δρόμους, νὰ χτυπήσῃ τὶς πόρτες σας καὶ νὰ ἀναζητήσῃ τὴ βοήθειά σας γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ στεροῦνται τὰ ἀναγκαῖα, γι’ αὐτοὺς ποὺ περνοῦν τὸ χειμώνα μέσα στὸ κρύο χωρὶς ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα, γι’ αὐτοὺς ποὺ περιμένουν τὸ καθημερινό τους φαγητὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γι’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἀντέξουν νὰ συνεχίσουν, ἂν δὲν τοὺς βοηθήσῃ ἡ Ἐκκλησία.
          Εἶναι δύσκολο γιὰ τὶς ἐθελόντριες τῶν φιλοπτώχων νὰ βγαίνουν κάθε φορὰ, κάθε χρόνο, στὴ «ζητιανιὰ» μέσα στὸ κρύο τοῦ χειμώνα· εἶναι λυπηρὸ γι’ αὐτὲς καὶ φαντάζει ἀποκαρδωτικὸ νὰ ἀκοῦν τοὺς χλευασμοὺς τῶν ἀδιάφορων, ἀκόμη δὲ καὶ τὶς ὕβρεις τῶν κακόψυχων ἀνθρώπων, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ζητοῦν οἰκονομική βοήθεια, γιὰ νὰ ἀνακουφιστῇ ὁ πόνος τῶν ἀδελφῶν μας. Εἶναι ὅντως πολὺ δύσκολο σ’ αὐτὴν τὴν περίοδο νὰ διενεργηθῇ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία θὰ κάνῃ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ὑπέρβαση καὶ θὰ τολμήσῃ. Θὰ βγῇ καὶ φέτος στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ ζητήσῃ τὴν συνδρομή σας, ὄχι γιὰ τοὺς Ναούς, ἀλλὰ γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ, τοὺς ἔμψυχους ναοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θά βγῇ καὶ φέτος ἡ Ἐκκλησία στοὺς δρόμους καὶ θὰ ταπεινωθῇ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὑπὲρ τῶν ἀναξιοπαθούντων, θὰ ἀγωνιστῇ ἴσως περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά, ὥστε νὰ καλύψῃ ὅσες περισσότερες ἀνάγκες μπορεῖ.
          Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ προτρέπω πατρικὰ ὅλους νὰ μὴν κλείσετε τὴν πόρτα στὶς κυρίες τῶν φιλοπτώχων, ποὺ θὰ βγοῦν αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ἀπὸ τὶς 8 ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου· νὰ μὴν κλείσετε τὴν πόρτα σας στὸν Χριστό, ποὺ θὰ σταθῇ στὸ κατώφλι σας, γιὰ νὰ σᾶς ζητήσῃ ἐλεημοσύνη. Δέν περιμένουμε μεγάλα ποσά, εἶναι κατανοητὸ τὸ πρόβλημα σὲ κάθε χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὅμως ἔστω καὶ ἡ ἐλάχιστη βοήθεια ἀπὸ τὸ ὑστέρημά σας θὰ ἀνακουφίσῃ κάπως τὸν πόνο κάποιου ἄλλου μὲ μεγαλύτερες ἀνάγκες. Ὁ Κύριος ἄλλωστε ἐπῄνεσε τὸ δίλεπτο τῆς φτωχῆς χήρας. Κι ἂν ὅλοι μαζὶ στηρίξουμε αὐτὴν τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, θά συμβάλουμε στὸ νὰ ξεπεραστῇ ἐν μέρει ἡ κρίση, νὰ ἀνακουφιστῇ γρηγορότερα καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ὁ ἀνθρώπινος πόνος.
           Φέτος οἱ ἀνάγκες εἶναι πολὺ περισσότερες. Ἡ μικρὴ βοήθειά μας μπορεῖ νὰ βελτιώσῃ τὴν κατάσταση. Ἂς μὴν ἀφήσουμε τὴν εὐκαιρία νὰ φύγῃ, ἂς γίνουμε κι ἐμεῖς συνεργοὶ στὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔρχεται νὰ γεννηθῇ στὴ Βηθλεέμ, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο.


Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
                       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...