Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας; 
κ­κλη­σί­α το Θε­ο, ­πλω­μέ­νη σ’ ­λο τόν πλα­νή­τη μας ­χει σπου­δαί­α ­πο­στο­λή καί σπου­δα­ο ρ­γο νά ­πι­τε­λέ­σει. Γι’ α­τό καί τ ρ­γο τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας ε­ναι πο­λ­πλευ­ρο, κα­θο­λι­κ, για­τ γ­κα­λι­­ζει ­λο τν κ­σμο, ­λη τ δη­μι­ουρ­γ­α. Γι᾿ α­τ λ­λω­στε ­νο­μ­ζε­ται κα  Κα­θο­λι­κ.
 Τ ρ­γο της ᾿Εκ­κλη­σ­ας ε­ναι· α) Α­γι­α­στι­κ κα λει­τουρ­γι­κ.  β΄) Δι­δα­κτι­κ. γ΄) Ποι­μαν­τι­κ. δ)Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κ, ε΄)Φι­λαν­θρω­πι­κό Γι᾿ α­τ θ μι­λ­σου­με στ συ­ν­χεια ­σο πι­ σν­το­μα γ­νε­ται.

       α) Α­γι­α­στι­κ - λει­τουρ­γι­κ: (λα­τρευ­τι­κό)˚  Πς ­μως ­γι­­ζει ᾿Εκ­κλη­σ­α; Α­γι­­ζω, ση­μα­­νει κα­θα­ρ­ζω, ­παλ­λσ­σω ­π τ βρω­μι καί ξε­ω­ρί­ζω ­κό­μα.. Κα ᾿Εκ­κλη­σ­α α­τ κ­νει στ μ­λη της. ᾿Α­παλ­λσ­σει το­ς πι­στο­ς της ­π τ λ­ρα τς ­μαρ­τ­ας, μ­σ τν Μυ­στη­ρ­ων της, στ ­πο­α Λυ­τρω­τς Χρι­στς ­να­π­θε­σε τν ­γι­α­στι­κ, τν κα­θαρ­τι­κ χ­ρη Του. Ο ­διος ε­ναι πο ­γι­­ζει κα κα­θα­ρ­ζει δι­ το ­γ­ου Πνε­­μα­τος τν ᾿Εκ­κλη­σ­α γι­ ν τν῾῾ πα­ρα­στ­σει ­μ­μη­τη, χω­ρς λ­ρα ζα­ρω­μα­τι, σν νμ­φη στ πλευ­ρ του ­ταν θ γ­νουν ο γ­μοι Του  στ τ­λη τν α­­νων. (­φεσ. 5. 26,27.)
       Θ­λε­τε ν μ­θε­τε τν τρ­πο το κα­θα­ρι­σμο; Δι­ τν Μυ­στη­ρ­ων, ­πως ­χου­με πε· «τ  λου­τρ το ­δα­τος ν ρ­μα­τι». (στ πι­ π­νω μ­ρος)  Δη­λα­δ, μ τ λου­τρ το βα­πτ­σμα­τος, κα «ν ρ­μα­τι», μ τ ­νο­μα το Πα­τρς κα το Υ­ο κα το Α­γ­ου Πνε­­μα­τος, ­πως ­ξη­γε, Νι­κ­δη­μος Α­γι­ο­ρε­­της.
       Με­τ τ β­πτι­σμα κα τ χρ­σμα τε­λει­­νε­ται τ ν­ο μ­λος κα γ­νε­ται ­κα­ν ν πα­ρευ­ρ­σκε­ται στν τ­λε­ση το Μυ­στη­ρ­ου τς Θε­­ας Ε­χα­ρι­στ­ας, πο ε­ναι τ Μυ­στ­ριο τν Μυ­στη­ρ­ων. πο ε­ναι τ κν­τρο τς σω­τη­ρ­ας μας κα ­ξο­νας πο πρ­πει ν πε­ρι­φε­ρ­μα­στε. Μέ τό Μυ­στή­ριο α­τό ζο­με συ­νε­χς τήν  ­να­πα­ρ­στα­ση τς Θυ­σ­ας το Θε­αν­θρ­που Χρι­στο, προ­σφέ­ρον­τάς την στ Θε­ κα Πα­τ­ρα καί α­τό γ­νε­ται κατ᾿ ν­το­λ το ­δ­ου το Κυ­ρ­ου. Η συμ­με­το­χ το πι­στο στ Μυ­στ­ριο α­τ, τν ­ν­νει μ τ Χρι­στ κα μ ­λο τ πλ­ρω­μα τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας· ­τσι κα­τορ­θ­νε­ται ­ν­τη­τα κα κοι­νω­ν­α τν χρι­στια­νν πο ε­ναι α­τ τ σ­μα το Χρι­στο, κοι­νω­ν­α τν ­γ­ων κα σε­σω­σμ­νων ν­θρ­πων. Η Εκ­κλη­σ­α, συμ­βλ­λει ­κ­μα στν ­για­σμ τν πι­στν κα μ τς λ­λες ­κο­λου­θ­ες κα προ­σευ­χς της. Αλ­λ κα τ προ­σβλη­μ­να της τ­κνα ­π κ­ποι­α ­μαρ­τ­α τ θε­ρα­πε­­ει, τ κα­θα­ρ­ζει κα τ ­πα­να­φ­ρει στν κα­τ Θε­ ζω­, μ τ σω­τ­ριο Μυ­στ­ριο τς με­τ­νοι­ας κα τς ­ξο­μο­λ­γη­σης καί τς θεί­ας Κοι­νω­νί­ας, ­πως βε­βαι­ώ­νει καί ­γα­πη­μέ­νος μα­θη­τής: «Τό α­μα το Χρι­στο μς κα­θα­ρί­ζει ­πό κά­θε ­μαρ­τί­α»(α΄­ω­άν. α΄7.) Α­τ, μέ λί­γα λό­για ε­ναι τ ­γι­α­στι­κ - λει­τουρ­γι­κ ρ­γο τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας.
Β΄)Δι­δα­κτι­κ: Κά­θε ρ­γο γιά νά γί­νει χρει­ά­ζε­ται ρ­γά­τες, γι’ α­τό καί Κύ­ριος, κα­τά τόν ­πό­στο­λο Πα­λο, Θε­ς το­πο­θ­τη­σε στν Εκ­κλη­σ­α, «πρ­τον ­πο­στό­λους, δε­τε­ρον προ­φ­τας, τρ­τον δι­δα­σκ­λους».Η ­νρ­γει­α α­τ το Κυ­ρ­ου ­πο­σκο­πε στ ν δι­δ­ξει κα ν κα­ταρ­τ­σει τ μ­λη τς ᾿Εκ­κ­λη­σ­ας, στ ν γ­νουν ­κα­νο ν κα­τα­νο­­σουν τ σκο­π κα τ μυ­στ­ρι­α το Θε­ο κα ν γ­νουν ­τοι­μοι γι­ τν ­γι­α­σμ κα τν ­λο­κλη­ρω­μ­νη ­νω­ση τους μ τ Θε­αν­θρ­πι­νο σ­μα το Χρι­στο, τν ᾿Εκ­κ­λη­σ­α.
Τς ε­σ­δου κ­θε μ­λους στ σ­μα τς ᾿Εκ­κ­λη­σ­ας προ­η­γε­ται δι­δα­σκα­λ­α κα κα­τ­χη­ση κα  ­κο­λου­θε ­γι­α­σμς δι­ τν Μυ­στηρ­ων.
       γ) Ποι­μαν­τι­κ:Τό κυ­ρι­ώ­τε­ρο ρ­γο τς κ­κλη­σί­ας ε­ναι« κα­ταρ­τι­σμός τν ­γί­ων με­λν της». Η ᾿Εκ­κλη­σ­α πα­ρου­σι­­ζε­ται ­π τ Ε­αγ­γ­λιο σν πο­­μνη μ ποι­μ­να τν Κ­ριο.( Ματ­θ. 26, 30. )
 Ο κατ᾿ ­ξο­χν ποι­μ­νας ε­ναι Χρι­στς, ᾿Αρ­χι­ποι­μ­νας. Με­τ ­μως τν σω­μα­τι­κ Του ᾿Α­ν­λη­ψη, ­δω­σε στν ᾿Εκ­κλη­σ­α το­ς ν­θρ­πους ποι­μ­νες κα δι­ το Α­γ­ου Πνε­­μα­τος το­ς κα­θι­στ ­κα­νο­ς ν ποι­μ­νουν ν κα­θο­δη­γον τν ᾿Εκ­κλη­σ­α.( ᾿Ε­φεσ.4, 11,16)
       Ο ­πο­στο­λος Πα­λος ­φι­στ τν προ­σο­χ τν ποι­μ­νων, μ τ ­ξς λ­για· «προ­σ­χε­τε ον ­αυ­τος κα πα­ντ τ ποι­μν­ ν ­μς τ Πνε­μα τ Α­γιον ­θε­το ­πι­σκ­πους, ποι­μ­νειν τν ᾿Εκ­κλη­σ­αν το Κυ­ρ­ου κα Θε­ο.­.­.» ( Πρξ, .20,28). Κα ­π­στο­λος Π­τρος πα­ραγ­γ­λει σ᾿ α­το­ς πς ν ποι­μ­νουν τν ᾿Εκ­κλη­σ­α,«Ποι­μ­να­τε τ ν ­μν πο­­μνιο το Θε­ο, ­πι­σκο­πον­τες μ ­ναγ­κα­στι­κς, λ­λ᾿ ­κου­σ­ως, μη­δ α­σχρο­κερ­δς, λ­λ προ­θ­μως-­.­.­.» ( Α. Π­τρ. 5, 2,3). Δη­λα­δή νά ποι­μέ­νε­τε τό ποί­μνιο (τούς χρι­στια­νούς) πού σς μ­πι­στεύ­θη­κε Θε­ός, ­πως α­τός θέ­λει, δη­λα­δή μέ τή θέ­λη­σή σας, καί νά μήν τό νο­μί­ζε­τε γ­γα­ρί­α˚  μέ προ­θυ­μί­α καί ­χι γιά τά χρή­μα­τα. Μήν κα­τα­δυ­να­στεύ­ε­τε α­τούς πού ποι­μέ­νε­τε, λ­λά νά ε­σθε ­πό­δειγ­μα στό ποί­μνιό σας
       Ο­πως ν­τι­λαμ­βα­ν­μα­στε τ ρ­γο τς δι­α­πο­­μαν­σης τν χρι­στια­νν ε­ναι βα­σι­κ κα σπου­δα­ο ρ­γο τν ποι­μ­νων, λ­λ κα δ­σκο­λο. Α­το, ο ποι­μ­νες ­χουν τν ε­θ­νη γι­ τν κα­ταρ­τι­σμ τν ­νο­ρι­τν τους γι­ τς ­λ­θει­ες το Ε­αγ­γε­λ­ου κα τ ­κρ­βεια τν  δογ­μ­των τς π­στε­ως. Ο ποι­μ­νες τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας θ χει­ρα­γω­γ­σουν κ­θε πι­στ πς θ πο­λι­τε­­ε­ται κα πς θ ζε κα­τ Χρι­στν, ­κ­μα δ  θ κα­θο­δη­γον σω­στ τν χρι­στια­ν κα γι­ τ προ­βλ­μα­τα τς πα­ρο­­σης ζω­ς σμ­φω­να μ τ φς το Ε­αγ­γε­λ­ου.
       Ο σω­στο ποι­μ­νες ­γρυ­πνον γι­ ν μν ­πι­τρ­ψουν σ κα­ν­να προ­βα­τ­σχη­μο λ­κο ν μπε στν μν­δρα το Χρι­στο. Η ᾿Εκ­κλη­σ­α μ τ ποι­μαν­τι­κ της ρ­γο, γ­νε­ται φ᾿ ­νς πνευ­μα­τι­κς τρο­φο­δ­της κα συν­τη­ρη­τς τν πι­στν κα φ᾿ ­τ­ρου προ­στ­της κα ­σπ­δα γι­ τ μ­λη της.
       δ)­Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κ: Η ᾿Εκ­κλη­σ­α, μ τ σω­στ δι­δα­σκα­λ­α γ­νε­ται θερ­μο­κ­πιο ­ε­ρα­πο­στο­λς. ᾿Α­π το­ς κλ­πους τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας γε­νι­ον­ται τ ν­α στε­λ­χη πο θ δρ­σουν ­ε­ρα­πο­στο­λι­κ, ν με­τα­φ­ρουν συ­νε­χς τ μ­νυ­μα τς  χα­ρς κα τς λ­π­δας γι­ σω­τη­ρ­α, τ­σο ν­τς ­σο κα ­κτς τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας, στο­ς ­μ­τε­ρους κα στο­ς ξ­νους. Ν με­τα­φ­ρουν τ κ­ρυγ­μα το Ε­αγ­γε­λ­ου σ᾿ ­λους το­ς ν­θρ­πους κα­τ τν ν­το­λ το Κυ­ρ­ου· «πο­ρευ­θν­τες μα­θη­τε­­σα­τε πν­τα τ ­θνη» (Λουκ. 24, 47)
Στίς Πρά­ξεις τν ­πο­στό­λων (ιγ΄. 2,4) Τό ­γιον Πνε­μα, ζη­τά ­πό τή σύ­να­ξη τν πι­στν νά το ξε­χω­ρί­σουν τόν Βαρ­νά­βα καί τόν Σα­λο γιά τό ρ­γο πού τούς προ­ό­ρι­ζε, δη­λα­δή τς ­ε­ρα­πο­στο­λς.
 Η Ι­ε­ρα­πο­στο­λ, ε­ναι κα­θ­κον κα ­πο­χρ­ω­ση κα ­φει­λ τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας κα λ­λο­­μο­νο ν πα­ρα­με­λε­ται.
ε΄.) Φιλανθρωπικό: φι­λαν­θρω­πί­α ε­ναι ­να­πό­σπα­στο μέ­ρος το ρ­γου τς κ­κλη­σί­ας καί τό ­σκε πάν­το­τε γιά ­να­κού­φι­ση καί στή­ρι­ξη τν πτω­χν καί ­δυ­νά­των με­λν της ­δρυ­τής τς κ­κλη­σί­ας ε­ναι κα­τ’ ­ξο­χήν φι­λάν­θρω­πος. Πέ­ρα­σε τό σύν­το­μο βί­ο Του στή γ μας «ε­ερ­γε­τών καί ­ώ­με­νος» τούς ν­θρώ­πους. Ο ­πό­στο­λοι συ­νέ­χι­σαν τή φι­λαν­θρω­πί­α ­πό τά πρ­τα βή­μα­τα τς κ­κλη­σί­ας.(Πράξ. 2.44,47). Τρα­νό πα­ρά­δειγ­μα συ­νέ­χι­ση τς φι­λαν­θρω­πί­ας, Μέ­γας Βα­σί­λει­ος μέ τή πε­ρί­φι­μη Βα­σι­λειά­δα του. Καί α­τό συ­νε­χί­ζε­ται μέ­χρι καί σή­με­ρα μέ τίς «Φι­λό­πτω­χες ­δελ­φό­τη­τες» τν ­νο­ρι­ν. Βλέ­που­με καί στίς κρί­σι­μες μέ­ρες μας  Τήν κ­κλη­σί­α μας νά προ­το­στα­τε στό ρ­γο τς  φι­λαν­θρω­πί­ας ­που ­πάρ­χει ­νάγ­κη, μέ τά συ­σί­τια πού ορ­γα­νώ­θη­καν παν­το στις ­νο­ρί­ες. Τό φι­λαν­θρω­πι­κό της ρ­γο κ­κλη­σί­α θά τό συ­νε­χί­σει μέ­χρι τέ­λους, για­τί ε­ναι γνή­σια κό­ρη το ­λε­ή­μο­νος Θε­ο.από το βιβλίο: ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
                                                                 του π. Χαραλάμπους Νεοφύτου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...