Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Ο Ορθόδοξος Ναός:η ιστορία του και τα μέρη που έχει.
 Ο ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΟΣ ΝΑ­ΟΣ
(Η ιστορία του)κ­κλη­σί­α συ­νή­θως συ­να­θροί­ζε­ται μέ­σα στό Να­ό, να κτίσμα κα­τάλ­λη­λα δι­α­μορ­φω­μέ­νο μέ πνευ­μα­τι­κούς συμ­βο­λι­σμούς γιά νά βο­η­θον­ται ο πι­στοί στήν πνευ­μα­τι­κή τους πο­ρεί­α. Γιά τό να­ό καί τό πε­ρι­ε­χό­με­νό του, θά ­να­φερ­θο­με στή συ­νέ­χεια.
Ο Θε­ς, σ­γου­ρα δν ­χει ­ν­γκη ­π Να­ος κα ο­κο­δο­μς, λ­λ  ν­θρω­πος ­χει ­ν­γκη ν ­χει να­ος γι­ ν κ­δη­λ­νει στ χ­ρο α­τ τ λα­τρε­α πρός τό Δη­μιουρ­γό του κα ν ε­χα­ρι­στε τν Δω­ρε­ο­δ­τη του. Στ χ­ρο το Ναο μα­ζε­ε­ται χρι­στι­α­νι­κ σ­να­ξη γι­ ν ­να­πμ­ψει στ Θε­ προ­σευ­χς δο­ξο­λο­γ­ας κα ε­χα­ρι­στ­ας γι­ τς τ­σες ε­ερ­γε­σ­ες πο ­πο­λαμ­β­νει. Μέ­σα στό να­ό κ­κλη­σί­α θά συ­νε­χί­σει τήν ­ναί­μα­χτη Θυ­σί­α το Υ­ο πρός τό Πα­τέ­ρα. Μέ­σα στό να­ό ε­ναι πού τε­λον­ται τά Μυ­στή­ρια πού μς ­γιά­ζουν καί μς κα­θα­ρί­ζουν καί μς ­νώ­νουν μέ τόν Πλά­στη μας.

       Τ κτ­σι­μο τ­τοι­ου ο­κο­δο­μ­μα­τος κα  τς  ­φι­ερ­σε­ς του στ Θε­, ­χει τν ρ­χ του ­π τν ­πο­χ το βα­σι­λι­ Σο­λο­μν­τα.Ο βα­σι­λι­ς α­τς, γι­ς το Δαυ­δ, ­κτι­σε ­να με­γα­λο­πρε­π Να­ κα τν ­φι­­ρω­σε στν Υ­ψι­στο. Α­τ ­πως φα­­νε­ται ­ρε­σε στ Θε­. Κα α­τ βγα­­νει ­π τν ­πν­τη­ση το Θε­ο πρς τ πα­τ­ρα το Σο­λο­μν­τα, τ βα­σι­λι Δαυ­δ, ­πο­ος ζ­τη­σε ν κτ­σει να­ στ Θε­. Λ­γει Σο­λο­μν· « Κα ε­πεν Κ­ριος πρς τν πα­τ­ρα μου, ν­θ᾿ ν λ­θεν ­π τν καρ­δ­αν σου το ο­κο­δο­μ­σαι ο­κον τ  ­ν­μα­τ μου, κα­λς ­πο­­η­σας ­τι ­γε­ν­θη ­π τν καρ­δ­αν σου»( Γ.Βασ.8, 18). Τό῾῾κα­λς ­πο­­η­σας᾿᾿ μαρ­τυ­ρε τν ε­α­ρ­σκειαν το Κυ­ρ­ου στν ­π­φα­ση το Δαυ­δ ν ­νε­γε­ρει να­ στν Κ­ρι­ο. Ο­μως δν το ­π­τρε­ψεν Θε­ς γι­α­τ, ­ταν ᾿᾿ ν­δρας α­μ­των᾿᾿ κα τ ρ­γο ­φε­ρε ες π­ρας γι­ς του Σο­λο­μν. Προ­σευ­χ­με­νος Σο­λο­μν στ Θε­, γι­ τ ρ­γο α­τ, ­λε­γε· « Κ­ρι­ε, ­σ­να πο δ χω­ρε ο­ρα­νς θ σ χω­ρ­σει να­ς α­τς; κι᾿ ­μως πα­ρ τν ­πει­ρ­τη­τ σου κα τ με­γα­λω­σ­νη σου, ρ­ξε σ πα­ρα­κα­λ βλμ­μα σπλα­χνι­κ στν προ­σευ­χ μου, κα ς ε­ναι ο ­φθαλ­μο σου στραμ­μ­νοι πρς τ να­ το­το κα ­σοι προ­σε­χο­νται σ᾿  α­τν κα ζη­τον τ βο­­θει­ σου θ ε­σα­κο­εις σ᾿ α­τος κα θ τος συγ­χω­ρες...κα ­λε­ως ­σ κα δ­σεις ν­δρ κα­τ τν καρ­δ­αν α­το».
       Με­τ τν προ­σευ­χ α­τ ­πα­ντ Θε­ς. «Πε­πο­η­κα κα­τ π­σαν τν προ­σευ­χ σου, ­γ­α­κα τν ο­κον το­τον, ν  ­κο­δ­μη­σας το θ­σθαι τ ­νο­μ μου ­κε ες τν α­­να, κα ­σον­ται ο ­φθαλ­μο μου ­κε κα καρ­δ­α μου πά­σας τς ­μ­ρας» (Γ. Βα­σιλ. 9,3). Δη­λα­δ ­κα­νο­πο­­η­σα ­λα τ α­τ­μα­τ σου κα ­γ­α­σα τ να­ πο ­κτι­σες στ ­νο­μ μου, κα σ᾿ α­τν θ ε­ναι πν­το­τε στραμ­μ­νοι πν­το­τε ο ­φθαλ­μο μου κα καρ­δ­α μου.
       Πρ­το, λοι­πν, με­γα­λο­πρε­πς ο­κο­δ­μη­μα γι­ τ λα­τρε­­α το ­λη­θι­νο Θε­ο, ­ταν να­ς πο ­κτι­σε σο­φς Σο­λο­μν· ­κε π­γαι­ναν ο ᾿Ι­ου­δα­οι κα λ­τρευ­αν τ Θε­, ­κε σ­χνα­ζε κα Ο Χρι­στς κα ο μα­θη­τς του κα ­προ­σε­­χον­το.( Πρξ. 3, 1). Ο με­γα­λο­πρε­πς α­τς να­ς κα­τα­στρ­φη­κε τ 40 μ.Χ. ­π το­ς Ρω­μα­­ους, ­νε­κα το με­γ­λου γ­κλ­μα­τος πο δι­­πρα­ξαν ο Ε­βρα­οι ­ναν­τ­ον το Χρι­στο.
       Με­τ τν Α­ν­λη­ψη το Κυ­ρ­ου στο­ς ο­ρα­νο­ς, ο ­π­στο­λοι κα ο ν­οι μα­θη­τα το Κυ­ρ­ου, ­μα­ζε­­ον­ταν σ ε­δι­κο­ς χ­ρους κα τε­λο­σαν τν θε­­αν Ε­χα­ρι­στ­α. Ο χ­ροι α­το λ­γον­ταν ῾῾Ε­κτ­ριοι ο­κοι᾿᾿ σπ­τια προ­σευ­χς.Ε­νας τ­τοι­ος τ­πος ­ταν κα τ Υ­περ­ρ­ο στν ­ε­ρου­σα­λμ. ᾿Αρ­γ­τε­ρα ­πει­δ πλ­θαι­ναν ο χρι­στια­νο ­να­ζ­τη­σαν πι­ ε­ρ­χω­ρο μ­ρος κα κα­τλ­λη­λα δι­α­ρυθ­μι­σμ­νο γι­ ν τε­λον τ θε­­α Ε­χα­ρι­στ­α· το­ς χ­ρους α­το­ς το­ς ­ν­μα­ζαν Να­ο­ς. Τ­τοι­οι Να­ο ­πρ­χαν ­π Δι­ο­κλη­τια­νο, λ­λ το­ς κα­τ­στρε­ψε ε­δω­λο­λ­τρης α­το­κρ­το­ρας μ το­ς δι­ωγ­μο­ς πο ­ξα­π­λυ­σε ­ναν­τ­ον τν χρι­στια­νν.
Φαί­νε­ται ­τι ο Να­ο α­το προ­λ­θαν ­π τ ῾῾Μαρ­τ­ρια᾿­᾿. Τ Μαρ­τ­ρια ­ταν μι­κρ ο­κο­δο­μ­μα­τα πο ­κτι­ζαν ο χρι­στια­νο π­νω στο­ς τ­φους τν μαρ­τ­ρων κα τ ­πο­α στς τρες πλευ­ρς ε­χαν ­ψ­δες. Κ­τω ­π τς ­ψ­δες α­τς μα­ζε­ο­νταν ο  χριστι­α­νο κ­θε ­π­τει­ο το θα­ν­του το Μρ­τυ­ρα κα τελο­σαν τ θ. Λει­τουρ­γ­α. Μ τν και­ρν α­τς ο ­ψ­δες ­ξε­λ­χθη­σαν σ με­γα­λο­πρε­πες Να­ος.
 Ο­πως ­πο­δει­κνύ­ε­ται ­στο­ρι­κά, πλά­κα το τά­φου το Μάρ­τυ­ρα χρη­σι­μο­ποι­ό­ταν σάν ­γί­α Τρά­πε­ζα, πού τε­λο­σαν τή Θεί­α Ε­χα­ρι­στί­α τήν ­μέ­ρα τς γι­ορ­τς το Μάρ­τυ­ρα.  Τό γε­γο­γο­νός α­τό ­πη­ρέ­α­σε πο­λύ τή μελ­λο­ντι­κή πο­ρεί­α το Ναο καί τς κ­κ­λη­σί­ας.
Τό μι­σό δεύ­τε­ρο το 4ου α­ώ­να, ο χρι­στι­α­νοί με­τέ­φε­ραν τά λεί­ψα­να τν Μαρ­τύ­ρων στίς πό­λεις καί ­κτι­ζαν με­γα­λο­πρε­πες Να­ούς καί το­πο­θε­το­σαν τά λεί­ψα­να κά­τω ­πό τήν ­γί­α Τρά­πε­ζα. Γι­' α­τό συ­νε­χί­ζε­ται μέ­χρι σή­με­ρα κα­θα­για­σμός καί τά γ­καί­νια το Να­ο μέ τήν το­πο­θέ­τη­ση στήν ­γί­α Τρά­πε­ζα λεί­ψα­να ­γί­ων. Τό­σο Μ. Κων­σταν­τ­νος ­σο καί ­ου­στι­νια­νός, ­νέ­λα­βαν δρ­ση γι­ά τήν ­νοι­κο­δό­μη­ση πα­λαι­ν καί νέ­ων Μαρ­τυ­ρί­ων - Να­ν.. Τ ρ­γο α­τ τ συ­ν­χι­σαν κα λ­λοι χρι­στια­νο α­το­κρ­το­ρες, μ ­πο­κο­ρ­φω­μα τ με­γα­λο­πρε­π Να­ τς Α­γ­ας Σο­φ­ας στν Κων­σταν­τι­νο­­πο­λη, πο ­κτι­σε ᾿Ι­ου­στι­νια­νς κα καυ­χ­με­νος ε­πε «νε­ν­κη­κ σε Σο­λο­μν». Ε­κτο­τε π­ρα­σαν ο Να­ο σ δι­­φο­ρους ρυθ­μο­ς κα σχ­μα­τα τ ­πο­α δν θ ­να­φ­ρου­με ­δ.
       Κ­θε Να­ς πο κτι­ζ­ταν ­φι­ε­ρω­ν­ταν ε­τε στ ­νο­μα τς Α­γ­ας Τρι­­δος, ε­τε τς Θε­ο­τ­κου, ε­τε στ ­νο­μα κ­ποι­ου ­γ­ου Μάρ­τυ­ρα. Θ πρ­πει ν πο­με ­τι κ­θε Να­ς γ­και­νι­­ζε­ται κα ­γι­­ζε­ται ­π τν ­π­σκο­πο δι­ το Α­γ­ου Πνε­­μα­τος κα κα­τ τν τε­λε­τν τν ᾿Εγ­και­ν­ων πο τε­λε­ται μ ­γρυ­πν­α, χρε­­ε­ται σ­σω­τε­ρι­κ μ ­γιο Μ­ρο κα στν ­γ­α Τρ­πε­ζα το­πο­θε­τον­ται λε­­ψα­να ­γ­ων.      
       

       Στν τε­λι­κ του μορ­φ   ρ­θ­δο­ξος Να­ς δι­α­κρ­θη­κε σ τρ­α μ­ρη. Τ  νρ­θη­κα πρ­να­ο, τν κυ­ρ­ως Να­ κα τ ­ε­ρ Β­μα.                               
       Νρ­θη­κας πρ­να­ος λ­γε­ται τ πρς τ δυ­τι­κ μ­ρος το Ναο, ­π τ ­πο­ον λ­λο­τε ο κα­τη­χο­­με­νοι πα­ρα­κο­λου­θο­σαν τ πρ­το μ­ρος τς θε­­ας Λει­τουρ­γ­ας τν λε­γο­μ­νην λει­τουρ­γ­α τν Κα­τη­χου­μ­νων. Στ μ­ρος α­τ το Ναο ­τε­λον­το κα δι­­φο­ρες τε­λε­τς κα ­κου­λου­θ­ες.
       Ο κυ­ρ­ως Να­ς· Στν  κυ­ρ­ως Να­ δι­α­κρ­νου­με, Τ στα­σ­δια, τν ρ­χι­ε­ρα­τι­κ θρ­νο, τν μ­βω­να, τ ­να­λ­για, τό σο­λ­α σο­λε­ον, τ ε­κο­νο­στ­σι τμ­πλο.
        Τ στα­σ­δια, ε­ναι τ ξ­λι­να κα­θ­σμα­τα γι­ ν ξε­κου­ρ­ζουν το­ς πι­στο­ς κα­τ τς με­γ­λες ­κο­λου­θ­ες κα στς στιγ­μς πο ­πι­τρ­πε­ται τ κ­θι­σμα. ᾿Ε­δ θ πρ­πει ν ­πι­ση­μ­νου­με ­τι δν ε­ναι σω­στ ν ­να­γρφο­νται ­ν­μα­τα στ στα­σ­δι­α κα ν τ δι­εκ­δι­κον ο δω­ρη­τς, γι­α­τ ,τι δω­ρη­θε στν ᾿Εκ­κ­λη­σ­α ε­ναι κοι­ν, χ­νει τ ­δι­ο­κτη­σ­α του, ­ν­κει στν ᾿Εκ­κ­λη­σ­α.
       Ο ρ­χι­ε­ρα­τι­κς θρ­νος, βρ­σκε­ται στ δε­ξι το ε­σερ­χο­μ­νου στν κυ­ρ­ως Να­ κα ε­ναι το­πο­θε­τη­μ­νος ­π­νω στ σο­λ­α. ρ­χι­κά ­ταν στή μέ­ση το Ναο. Στ θρ­νο α­τ, στ­κει ­π­σκο­πος ­ταν χο­ρο­στα­τε. Στ θρ­νο, ε­ναι το­πο­θε­τη­μ­νη κα ε­κ­να το Χρι­στο ­πει­δ Α­τς ε­ναι κε­φα­λ τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας. Ο ρ­χι­ε­ρ­ας ε­ναι ν­τι­πρ­σω­πος το Κυ­ρ­ου κα με­τ­χει στν Ι­ε­ρω­σ­νη το Χρι­στο κα ε­ναι ­ρα­τή κε­φα­λή τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας. Γι᾿ α­τ λ­γει κα ­γιος ᾿Ι­γν­τιος θε­ο­φ­ρος, « ­που ­π­σκο­πος ­κε κα ᾿Εκ­κλη­σα»­.
       Ο μ­βω­νας, βρ­σκε­ται ­ρι­στε­ρ ­π­ναν­τι το Δε­σπο­τι­κο θρ­νου στη­ρ­ζε­ται δ, σ μι­ ­π τς κο­λ­νες το Ναο. Π­ρε κι᾿ α­τς δι­­φο­ρες μορ­φς κα σ­με­ρα ­κ­μα βλ­που­με δι­α­φο­ρο­ποι­­σεις. ᾿Α­π τν μ­βω­να στ χρ­νια τν Κα­τη­χου­μ­νων, δι­­κο­νος ­πγ­γε­λε τ ε­ρη­νι­κ κα δι­­τασ­σε το­ς Κα­τη­χο­­με­νους ν ­πλ­θουν. Κα α­το­κρα­το­ρι­κ στ­ψη ­γ­νε­το στν μ­βω­να ­που Πα­τρι­ρ­χης ­χρι­ε σταυ­ρο­ει­δς μ Μ­ρο τν α­το­κρ­το­ρα. Σ­με­ρα ­π τν μ­βω­να δι­α­β­ζε­ται τ Ε­αγ­γ­λι­ο κα κ­πο­τε γ­νε­ται τ κ­ρυ­γμα το θε­ου λ­γου.
       Τ ­να­λ­γι­α, ε­να τ ξ­λι­να β­μα­τα πο βλπου­με δε­ξι­ κα ­ρι­στε­ρ τν χο­ρν τν ψαλ­τν. Στ πα­λι­ χρ­νι­α πο ­ψαλ­λεν λα­ς ­ταν στ κ­ντρο το Ναο μ τν μ­βω­να. ­ταν ­μως ­πε­κρ­τη­σε ­ντι­φω­νι­κ ψαλ­μω­δ­α πο χ­ρι­σε τος ψλ­τες σ χο­ρος, ­το­ποθε­τ­θη­σαν δ­ο ­να­λ­γι­α, ­να σ κ­θε χο­ρ ­πως τ βλ­που­με σ­με­ρα, γι­ χρ­ση τν ψαλ­τν.
       Σο­λ­ας, ε­ναι χ­ρος με­τα­ξ το τ­μπλου κα το θρ­νου το ρ­χι­ε­ρ­α τν ­πο­ο βλ­που­με χω­ρι­σμ­νο μ κι­γκλ­δω­μα σ πολ­λος Να­ος.
       Τ ε­κο­νο­στ­σι, ε­ναι τ σκα­λι­στ ξ­λι­νο δι­φρα­γμα πο χω­ρ­ζει τ ­γι­ο Β­μα ­π τν κυ­ρ­ως Να­. Α­τ σν λ­λο τε­χος κα­λ­πτει τ τε­λο­με­να ­ντς το ε­ρο Β­μα­τος ­ν στρ­φει πρς το­ς πι­στο­ς τς ε­κ­νες του, τ ­ρα­τ ση­με­α τν ­ο­ρ­των πραγ­μ­των. Πα­λι τ τμ­πλο δν ε­χε τν ­δια μορ­φ· ­ταν ­να χα­μη­λό κιγ­κλί­δω­μα πού χώ­ρι­ζε τόν κυ­ρί­ως Να­ό ­πό τό ­ε­ρό Β­μα. Τ ση­με­ρι­ν του μορ­φ τν π­ρε με­τ τν θρ­αμ­βο τς ᾿Εκ­κλη­σ­ας ­π τν ε­κο­νο­μ­χων. Στ μ­ση το τμ­πλου βλ­που­με τν Ω­ρα­­α Π­λη, βλ­πο­ντας πρς τ τ­μπλο κα δε­ξι­ μας ε­ναι το­πο­θε­τη­μ­νη μι­ με­γ­λη ε­κ­να το Βα­σι­λ­α Χρι­στο κα στ᾿ ­ρι­στε­ρ μας ε­ναι το­πο­θε­τη­μ­νη με­γ­λη ε­κ­να τς Πα­να­γ­ας μας κα στ συ­ν­χει­α βλ­που­με με­γ­λες ε­κ­νες το Προ­δρ­μου, το ᾿Ι­ων­νου το Θε­ο­λ­γου κα λ­λες. Στς δ­ο ­κρες το τ­μπλου βρ­σκο­νται δ­ο μι­κρς θ­ρες πο  ­χουν ζω­γρα­φι­σμ­νους, μι­ τν ᾿Αρ­χγ­γε­λο Μι­χα­λ κα λ­λη τν Γα­βρι­λ, σν λ­λους φρου­ρος ν ­μπο­δ­ζουν α­τος πο μπα­νουν στ ­ε­ρ. Ψη­λ στ τ­μπλο ε­ναι το­πο­θε­τη­μ­νες μι­κρς ε­κ­νες συ­ν­θως ­π τ δω­δε­κα­ρ­τι­ον τς ᾿Εκ­κ­λη­σ­ας. Πι­ ψη­λ δε­σπ­ζει ᾿Ε­σταυ­ρω­μ­νος Κ­ρι­ος κα δ­πλα Του Παρ­θ­νος κα Μη­τ­ρα Του Μα­ρ­α κα ᾿Ι­ων­νης Θε­ο­λ­γος. ᾿Ε­π­σης ­π ψη­λ κρ­μο­νται ­ση­μ­νι­α κα­ντ­λι­α πρς τι­μ τν ε­κο­νι­ζο­μ­νων λ­λ κα ν φω­τ­ζουν τ χ­ρο ­πως πα­λι­ στ να­ το Σο­λο­μ­ντος ο χρυ­σς λυ­χν­ες.( Α. Βα­σιλ. 7, 9).
       Τ Α­γιο Β­μα, ε­ναι τ πι­ μι­κρ λ­λ κα τ ­ε­ρ­τε­ρο μ­ρος, ε­ναι ψυ­χ το να­ο. Ε­ναι τ «Α­για τν Α­γ­ων» για­τ ­δ ­γι­­ζον­ται τ τ­μια δ­ρα κα με­τα­βλ­λον­ται σ Σ­μα κα Α­μα Χρι­στο. Π­νω στν ­γ­α Τρ­πε­ζα βρ­σκε­ται πν­το­τε το σ­μα το Κυ­ρ­ου μ­σα στ ρ­το­φ­ριο.
       Στν ­ε­ρ α­τ χ­ρο δι­α­κρ­νου­με, τν ­γ­α Τρ­πε­ζα, κα τν ­ε­ρ Πρ­θε­ση, Προ­σκο­μι­δ. Αλ­λο­τε ­πρ­χαν τ Σν­θρο­νο κα τ σκευ­ο­φυ­λ­κι­ο, λ­λ σ­με­ρα ­ξ­λει­παν.
       Η ­γ­α Τρ­πε­ζα, ε­ναι το­πο­θε­τη­μ­νη στ μ­σον το χ­ρου κα κα­τα­σκευ­­ζε­ται ­π ξ­λο σκα­λι­στ μρ­μα­ρο. Η ­γ­α Τρ­πε­ζα ε­ναι Γολ­γο­θς, τ Θυ­σι­α­στ­ριον π­νω στ ­πο­ον ­πα­να­λαμ­β­νε­ται σ κ­θε Λει­τουρ­γ­α ­να­­μα­κτη θυ­σ­α το Κυ­ρ­ου. Κα­τ τ Με­γ­λη Ε­σο­δο τ τ­μια δ­ρα πο συμ­βο­λ­ζουν τν Χρι­στ, με­τα­φ­ρον­ται στν ­γ­α Τρ­πε­ζα γι­ ν ­πι­τε­λε­σθε τ Μυ­στ­ριο τς Θε­­ας Ε­χα­ρι­στ­ας, γι­ ν  θρ­ψει κα ν ­γι­­σει τς ψυ­χς πο συμ­με­τ­χουν κα με­τα­λαμ­β­νουν ­π τν Θυ­σ­αν α­τν. ᾿Ε­π­νω στν ­γ­α Τρ­πε­ζα κα μ­σα στ ρ­το­φ­ριο, φυ­λ­γε­ται ­λ­χρο­να τ Σ­μα το Κυ­ρ­ου γι­ ν με­τα­λαμ­β­νουν ο πι­στο σ ­κτα­κτες ­νγ­κες. Ε­ναι λοι­πν ­γ­α Τρ­πε­ζα, Θυ­σι­α­στ­ριον, Γολ­γο­θς, μυ­στι­κ, πνευ­μα­τι­κ Τρ­πε­ζα.
       Η Ι­ε­ρ Πρ­θε­ση. Μπα­­νον­τας στ Να­ τ βλ­που­με στ ­ρι­στε­ρ· ε­ναι ­να κο­­λω­μα μ­σα στν το­χο κα ε­ναι σν μι­ μι­κρ Τρ­πε­ζα στν ­πο­α με­τα­φ­ρον­ται ο προ­σφο­ρς, ρ­τος κα ο­νος πο ξε­χω­ρ­στη­καν γι­ τ θ. Λει­τουρ­γ­α. Γι­ τ ­σα γ­νον­ται ­δ ­να­φερόμαστε σ ε­δι­κ μ­ρος.
       Α­τς ε­ναι Να­ς κα ­σα ­πρ­χουν σ᾿ α­τν κα ε­ναι ­ναγ­κα­α γι­ τ ρ­γο τς λα­τρε­­ας μας. Θ πρ­πει ν το­νι­σθε ­δ, ­τι Να­ς ε­ναι κα ο­κος Θε­ο, ­τσι τν θε­ω­ρο­με κα σ­με­ραû  ε­ναι δέ γι­ μς χ­ρος ­ε­ρς. πίστη ατή προ­ρ­χε­ται ­π τ δι­α­βε­βα­ω­ση πο ­δω­σεν Θε­ς στν Σο­λο­μ­ντα...«κα ­σο­νται ο ­φθαλ­μο μου ­κε κα καρ­δ­α μου π­σας τς ­μ­ρας» (Γ. Βα­σιλ. 9,3). Βε­βαι­­νει Θε­ς, ­τι στ μ­ρος πο θ λα­τρε­ε­ται τ ­νο­μ Του, ­κε θ ε­ναι ­στραμ­μ­νη προ­σο­χ Του κα θ κ­δη­λ­νε­ται πα­ρου­σ­α Του.
       Ο Συ­με­ν Θεσ­σα­λο­ν­κης, λ­γει γι­ τ θ­μα α­τ τ ­ξς· «Ο να­ς λοι­πν, ν κα συ­ντε­θει­μ­νος ­π ­ψυ­χον ­λην, ε­ναι ­μως ο­κος Θε­ο, ­πει­δ ­γι­­ζε­ται δι­ τς Θε­ας χ­ρι­τος­μ τς ε­χς τς ­ε­ρα­τι­κς κα δν ε­ναι πλ­ον κα­θς ο λ­λοι ο­κοι, λ­λ ­φι­ε­ρω­μ­νος ε­ναι ­π γς ες τν Θε­ν κα πλου­τε τν χ­ριν του ν ­χει ­νοι­κον α­τν τν Θε­ν κα τν δ­ξαν του ν α­τ κα τν χ­ριν...βλ­πο­μεν προ­φα­ν­στα­τα ­τι θε­αι ­ντως δυ­ν­μεις ­νερ­γο­νται ες τος να­ος κα μ­φ­νει­αι γ­γ­λων κα ­γ­ων κα θα­μα­τα τε­λο­νται κα ζη­τ­μα­τα δ­δο­νται κα ­­μα­τα χα­ρ­ζο­νται.Ο­που ε­ναι λοι­πν το Θε­ο ­νο­μα­σ­α κα ­π­κλη­σις το ποι­η­το το πα­ντς... ­κε ­λα ­γι­α κα ­λα ­νερ­γον κα σ­ζουν δι­ τς ν ­αυ­τος χ­ρι­τος».
       Πρα­γμα­τι­κ Να­ς μας ε­ναι ο­κος Θε­ο κα τ­πος ­γι­α­σμ­τος τς δ­ξας Του κα πη­γ πολ­λν δω­ρε­ν στν πι­στ πο ε­σρ­χε­ται σ᾿ α­τν μ ­π­γνω­ση.᾿Ε­δ κα­θα­ρ­ζε­ται δι­ το Βα­πτ­σμα­τος κα ­γι­­ζε­ται δι᾿ ­λων τν Μυ­στη­ρ­ων κα ­θα­να­το­ποι­ε­ται κα σ­ζε­ται. λλά καί πό τό χρο ατό πέμπεται στήν λλη ζωή.
       Ο προ­φ­της κα βα­σι­λι­ς Δαυ­δ τι­μο­σε πο­λ τ να­, ­ταν ­λε­γε· ῾῾ Κ­ρι­ε, ­γ­πη­σα ε­πρ­πει­αν ο­κου σου κα τ­πον σκη­ν­μα­τος δ­ξης σου᾿᾿( Ψαλ.25,28). Κα ­ε­ρ­ας πα­ρα­κα­λε, στν ­πι­σθμ­βω­νον ε­χ· ...­γ­α­σον Κ­ρι­ε, τος ­γα­π­ντας τν ε­πρ­πει­αν το ο­κου σου· κα λ­λο ψλ­λο­μεν « ­γι­ος να­ς σου θαυ­μα­στς ν δι­και­ο­σ­νη».
       Ο Να­ς, ε­ναι ο­ρα­νς στ γ. Μ­σα στ Να­ ο­ πι­στο, ­παλ­λα­γμ­νοι ­π τ γο­η­τε­α το ­μαρ­τω­λο κ­σμου κα τ μ­θη τν πα­θν κα ­πι­θυ­μι­ν, ­χουν μι­ μ­νον ­πι­θυ­μ­α, ν ­πι­κοι­νω­ν­σουν μ τν Πλ­στη τους κα ν ζη­τ­σουν τ βο­­θει­α κα τν ε­λο­γ­α Του.Ο πι­στς κα­τευ­θ­νει τν προ­σευ­χ του στ θρ­νο τς χ­ρι­τος γι­ βρε τ ­λε­ος πο χρει­­ζε­ται κα τ βο­­θει­α τν ­κα­τα­μ­χη­τη. Κα τ σπου­δαι­­τε­ρο ρ­χε­ται Θε­ς ν συ­να­ντη­θε κα ν ­νω­θε μ τν ν­θρω­πο, ν ­νυ­ψ­σει τν πε­σμ­νο ­π τν ­μαρ­τ­α ν­θρω­πο, ψη­λ στν ο­ρα­ν ν τν θε­­σει. Δ­και­α λοι­πν λ­με ­τι Να­ς ε­ναι κα θρ­νος Θε­ο κα ­γι­α­στ­ρι­ο Κυ­ρ­ου.
       Μ­σα στ Να­ ο ε­σε­βες ψυ­χς βρ­σκον­ται στ σπ­τι το πα­τ­ρα, α­σθ­νον­ται τ χα­ρ το παι­διο πο βρ­σκε­ται συ­νε­χς στν πα­τρι­κ γ­κ­λη, στ πα­τρι­κ σπ­τι. Μ­σα στν ᾿Ορ­θ­δο­ξο Να­ ο πι­στο προ­γε­­ον­ται τ βα­σι­λε­­α το Θε­ο, πο ρ­χ­ζει ­π ­δ κα ­λο­κλη­ρ­νε­ται στ μλ­λον­τα α­­να.
       Κ­τω ­π το­ς θ­λους το Να­ο συ­ναγ­μ­νη ᾿Εκ­κλη­σ­α, τ Σ­μα το Χρι­στο, φα­νε­ρ­νει κα τ στε­ν σχ­ση της μ τ θρι­αμ­βε­­ου­σα ᾿Εκ­-κλη­σ­α, μ τ μνη­μ­συ­να κα τς λει­τουρ­γε­ες της.
       ᾿Α­κ­μα, Να­ς μ τ σχ­μα του κα τ δι­­κο­σμ του, μ τς ­γι­ες μορ­φς­το Χρι­στο, τς Πα­να­γ­ας κα τν λ­λων ­γ­ων κα μ᾿ ­σα τε­λον­ται ν­τς του, τν κ­νουν πραγ­μα­τι­κ ο­ρα­νν κα θρ­νον το Θε­ο ­π τς γς.Χαραλάμπους Νεοφύτου
Πρεσβυτέρου

 
ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...