Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Αγιασμός εγκαινίων του νέου Ωδείου τη Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.


Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 το απόγευμα στο νεόδμητο κτηριακό συγκρότημα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νάουσας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας.
Τον αγιασμό τέλεσε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο οποίος στη συνέχεια στην ομιλία του τόνισε: «Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος τελέσαμε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔ­τους καί ἐπικαλε­σθή­κα­με τή βοήθεια καί τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ γιά τή νέα ἀρχή.
Σήμερα ὅμως ἐπικα­λε­σθήκαμε τή βοήθειά του ἰδιαιτέρως γιά τή νέα προσπάθεια τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας πού ξεκινᾶ σήμερα μέ τήν ἐπίσημη ἔναρξη λει­­τουργίας τοῦ Ὠδείου της, τῆς νέας μορφῆς πού θά ἔχει ἀπό φέτος ἡ γνωστή σέ ὅλους σας Σχολή Βυζαντινῆς καί πα­ραδοσιακῆς Μουσι­κῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως.
Ὅταν πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια ἱδρύσαμε αὐτή τή Σχολή θέλαμε νά προσφέρουμε τόσο στά παιδιά ὅσο καί στούς με­γαλύτερους συμπο­λί­τες μας μία δυνατότητα πού δέν εἶχαν μέχρι τό­τε: νά σπουδάσουν τή Βυζαντινή καί παραδο­σια­κή μουσική, ὄχι μό­νο γιατί αὐτή ἀποτελεῖ ἐθνική μας παράδοση πού ἔχουμε χρέος νά διατηρήσουμε καί νά παραδώσουμε καί στίς νεώτερες γε­νιές, ἀλλά καί γιατί ἔχουμε ἀνάγ­κη ἀπό ἀν­θρώπους πού γνωρί­ζουν βυζαντινή καί πα­ραδοσιακή μου­σι­­κή γιά τούς ἱερούς μας ναούς μας καί γιά τίς ἐκδη­λώ­σεις τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πόλεώς μας.
Ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας βρῆκε ἐξ ἀρχῆς θερμή ὑποδοχή σέ ὁλόκληρη τή Μητρο­πο­λιτική μας περι­φέ­ρεια. Τά τμήματα τόσο ἐδῶ στή Νάουσα, ὅσο καί στή Βέροια, τήν Ἀλεξάνδρεια καί τή Χα­λάστρα ἦταν πάν­τοτε ὑπερπλήρη, καί χάρη στήν προσπάθεια καί τῶν διδασκόντων καί τῶν μαθητῶν εἴχαμε καί ἔχουμε τή χαρά νά ἀπολαμβάνουμε τούς καρ­­πούς αὐτῆς τῆς προ­σπαθείας τόσο ἀκούον­τας τούς ἀποφοίτους πού διακονοῦν πλέον τά ἀναλόγια πολλῶν ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας, ὅσο καί ἀκούοντας τούς μαθη­τές καί τούς ἀποφοί­τους της κάθε χρόνο σέ διάφορες ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἰδίως στίς ἐκδη­λώ­σεις τῶν Παυλείων.
Ἀπό τή φετινή χρονιά ἡ Σχολή Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μου­σι­κῆς τῆς Μητροπόλεώς μας δέν θά λειτουργεῖ ἁπλῶς ὡς μία ἀναγνω­ρισμένη Σχολή. Θά λει­τουργεῖ ὡς Ὠδεῖο μέ κρατική πιστοποίηση. Καί ἐλπίζουμε ὅτι μέ αὐ­τή τή νέα μορφή θά συμβάλλει ἀκόμη πε­ρισ­­­σότερο καί στή διά­δο­ση τῆς μουσικῆς, πού ἐδῶ στή Νάουσα ἀγα­πᾶτε τόσο πολύ, καί στήν προσφορά μιᾶς εὐ­καιρίας γιά τά παιδιά καί τούς νέους μας ὥστε νά ἀποκτήσουν γνώσεις καί δεξιότητες πού ὄχι μόνο καλλιερ­γοῦν τήν ψυχή καί τήν προσω­πι­κότητά τους ἀλλά καί τούς δίδουν ἐφόδια γιά τή ζωή τους.
Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω πρωτί­στως θερμά τόν κ. Γ. Ὀρ­δου­λίδη, διευθυντή μέχρι σήμερα τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζα­ντινῆς καί Πα­ραδο­σι­α­­κῆς Μουσικῆς, ὁ ὁ­ποῖος μερίμνησε γιά ὅλα τά πρακτικά καί νομικά ζητήματα προ­κει­μένου νά μετεξελι­χθεῖ ἡ Σχολή μας σέ Ὠδεῖο.
Εὐχαριστῶ ἀκόμη πο­λύ καί τόν πανοσιολο­γιώ­τατο ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσένιο Χαλδαι­ό­που­­λο, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Πα­να­γίας, ὁ ὁποῖος φιλο­ξε­νεῖ τό Ὠδεῖο στό κτί­ριο τοῦ ναοῦ.

Εὐχαριστῶ τέλος καί ὅλους ἐσᾶς πού ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια ἔτσι καί φέτος περιβάλ­λετε μέ ἐμπι­στο­σύνη τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως καί παρακο­λου­θεῖτε τή δράση της, κυρίως ὅμως τούς κα­θη­γητές τοῦ Ὠδείου μας, καί εὔχομαι σέ ὅλους μιά δημιουργική καί καρ­πο­­φόρα χρονιά μέ τήν εὐ­λογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...