Σάββατο 19 Μαΐου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ: Τις αποφάσεις των Θεοφόρων Πατέρων καλούμαστε κι εμείς να εφαρμόσουμε σήμερα.«Ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς· τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω» (Ἰωάν. 17.4).
Τελευταία Κυριακή πρίν ἀπό τή με­γάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, καί ἡ Ἐκκλησία μας μνημονεύει τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν πατέρων ἐκείνων πού ἀγωνίσθηκαν καί ὑπερεμά­χη­σαν τῆς θεότητος τοῦ δευ­τέ­ρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριά­δος, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Καί τιμῶντας τή μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅρισε ἡ Ἐκκλη­σία μας νά διαβάζεται ὡς εὐ­αγ­γελικό ἀνάγνωσμα ἕνα ἀπόσπα­σμα ἀπό τήν ἀρχιερατική προ­σευχή τοῦ Κυρίου, ἀπό τήν προ­σευχή δηλαδή πού ἀπηύθυνε πρός τόν Θεό λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος του.
Σέ μία φράση αὐτοῦ τοῦ εὐαγ­γελικοῦ ἀναγνώσματος θά ἤθε­λα νά σταθῶ καί ἐγώ σήμερα. Στή φράση μέ τήν ὁποία ὁ Χριστός διαβεβαιώνει τόν Πατέρα του ὅτι τόν δόξασε ἐπί τῆς γῆς καί ὁλοκλήρωσε τό ἔργο τό ὁποῖο τοῦ ἀνέθεσε. «Ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς· τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω».
Ὁ Θεός, ἀσφα­λῶς, δέν ἔχει ἀνά­γκη τή διαβεβαίωση τοῦ Ἰη­σοῦ, ἀφενός διότι ὡς πα­ντο­­γνώ­στης καί ὡς ἕνα ἀπό τά πρό­σωπα τῆς ἁγίας Τριάδος πού βρίσκεται ἀδιάρ­ρη­κτα ἑνω­μένο καί σέ διαρ­­κῆ κοινω­νία μέ τά ἄλλα δύο, τόν Υἱό καί Λόγο του καί τό Πα­νάγιο Πνεῦμα, γνωρίζει τό ἔργο τοῦ Ἰη­σοῦ, καί ἀφετέρου, γιατί δέν ὑπῆρχε περίπτωση ὁ Χριστός νά μήν ὁλοκληρώσει τήν ἀποστολή γιά τήν ὁποία ἦρθε στόν κόσμο.

Ὅμως ὁ Ἰησοῦς μέ τήν ἀνα­φο­ρά του αὐτή διδάσκει τούς μαθη­τές του, οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο νά ἀναλάβουν καί νά συνεχί­σουν τό ἔργο του, τή σημασία πού ἔχει τό ἔργο πού ἀναλαμβάνουν καί τό νόημα καί τό περιεχόμενο τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ.
«Ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς· τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω».
Ὁ Θεός δέν ἐπιζητεῖ τή δόξα, γιατί οὔτε χρειάζεται οὔτε ἔχει ἀνάγκη τή δόξα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός δοξάζεται ἀπό τό ἔργο του, πού εἶναι ὁλόκληρος ὁ κό­σμος. Δοξάζεται ἀπό τούς ἁγίους ἀγγέλους πού ὑμνοῦν καί αἰ­νοῦν τόν Θεό, βλέποντας καθη­μερινά τά μεγά­λα καί τά θαυμά­σια πού ἔχει ἐπιτελέσει.
Ἡ ὁλοκλήρωση ὅμως τοῦ ἐπί­γειου ἔργου τοῦ Χριστοῦ ἀπο­τελεῖ αἰτία δόξης γιά τόν Θεό, καθώς ὁ Θεός δέν δοξάζεται μό­νο ἀπό τά ἔργα πού ἐπιτελεῖ ὁ ἴδιος ἀλλά καί ἀπό τά ἔργα πού γί­νονται στό ὄνομά του, ἔτσι ὥστε ὁ Χρι­στός μπορεῖ νά συν­δέει προσευχόμενος πρός τόν Θεό τό ἔργο του μέ τή δόξα τοῦ Θεοῦ, λέγοντας ὅτι «ἐγώ σέ ἐδό­ξασα ἐπί τῆς γῆς· τό ἔργον ἐτε­λείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιή­σω».
Ἐάν ὅμως ὁ Χριστός ὁλοκλή­ρωσε τό ἔργο πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός, οἱ ἀπόστο­λοι καί οἱ Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνέ­λα­βαν διαδοχικά νά συνεχίσουν τό ἔρ­γο τοῦ Χρι­στοῦ ἐπί τῆς γῆς ὅσο θά ὑπάρ­χουν ἄνθρωποι. Τό ἔργο τους εἶναι τό ἴδιο μέ τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό νά κά­νουν γνωστό τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ στούς ἀν­θρώπους καί νά τούς ὁδηγοῦν στήν ἐν Χριστῷ σωτηρία.
Αὐτό ἀκριβῶς ἦταν καί τό ἔργο τῶν τριακο­σίων δεκα­οκτώ πα­τέ­­ρων τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκου­μενικῆς Συνό­δου. Ἔκαναν μέ τή ζωή καί τή διδασκαλία τους γνω­στό τόν Θεό στούς ἀνθρώ­πους καί τούς ὁδήγησαν ἀπό τήν πλάνη στή σω­τηρία. Καί τό ἔκαναν αὐτό κατ’ ἐξο­χήν μέ τίς ἀποφάσεις καί τούς κα­νόνες τῆς Α΄ Οἰ­κουμενικῆς Συνόδου πού διέλυσε τήν πλάνη τοῦ Ἀρείου καί διετράνωσε τήν ἀλή­θεια γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μονογενής καί ὁμοούσιος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Μέ τίς δικές τους ἀποφάσεις, πού ἀπο­κατέστησαν τήν ἀλή­θεια τῆς πίστεως καί ἀπο­κή­ρυξαν τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, δό­ξασαν οἱ τριακόσιοι δεκαοκτώ θεοφό­ροι Πατέ­ρες τόν Θεό, καί θά μποροῦ­σαν νά ἐπαναλάβουν καί αὐτοί τά λόγια τῆς ἀρ­χιε­ρα­τικῆς προ­σευχῆς τοῦ Κυρίου· «ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς· τό ἔργο ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω».
Αὐτό τό ἔργο καλούμεθα νά συνεχίσουμε καί ἐμεῖς, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἰδιότητα καί τή θέση μας στήν Ἐκκλησία. Σέ κάθε ἄνθρωπο, σέ κάθε πιστό ὁ Θεός ἔχει ἀναθέσει, ἔχει ἐμπιστευθεῖ ἕνα ἔργο, τό ὁποῖο καλεῖται νά ὁλοκληρώσει πρός δόξαν Θεοῦ.
Καί αὐτό τό ἔργο εἶναι πρω­τί­στως ἡ ἐμμονή του στήν ὀρθό­δοξη πίστη, σέ αὐτή τήν πίστη γιά τήν ὁποία ἀγωνίσθηκαν καί τήν ὁποία στήριξαν μέ τή διδα­σκαλία τους οἱ ἅγιοι Πατέρες πού τιμοῦμε σήμερα, καί ὁδηγεῖ στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Καί εἶναι ἀκόμη τά ἔργα πού ἐπιτελεῖ ὁ κάθε ἄν­θρω­­πος κατά τή διάρκεια τῆς ζω­ῆς του, γιατί τά καλά ἔργα του δοξάζουν τόν Θεό, κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου: «ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρα­νοῖς ».
Ἔχοντας αὐτά ὑπόψη μας, ἀδελ­φοί μου, ἄς ρυθμίσουμε καί ἐμεῖς τή ζωή μας καί ἄς βαδί­σουμε στό μέτρο τῶν δυνάμεών μας στά ἴχνη τῶν ἁγίων Πα­τέ­ρων, «ὧν ἀναθεωροῦντες», κα­τά τόν ἀπόστολο Παῦλο, «τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς», ἄς μι­μούμεθα καί τήν πίστη καί τά ἔργα πρός δόξα Θεοῦ.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...