Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ: Ο Θεός θαυματουργεί όχι για να μας εντυπωσιάσει, αλλά επειδή μας αγαπά. (Λουκ. 8.27-39)


«Ὑπόστρεφε εἰς τόν οἶκόν σου καί διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ Θεός».
Ἕνα θαῦμα μᾶς περιγράφει ἡ σημερινή εὐαγγελική πε­ρικοπή, ἕνα θαῦμα ὄχι ἰδιαίτερα συνηθισμένο καί θά ἔλεγα ὄχι ἰδι­αίτερα ἁπλό, τό ὁποῖο ὅμως ἀποκαλύπτει τό μεγαλεῖο τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.

῾Ο Χριστός δέν θεραπεύει ἕναν ὁποι­οδήποτε ἄρρωστο ἀλλά ἕνα τα­λαί­πωρο καί βασανισμένο ἀπό ἀκά­θαρτα πνεύματα πλάσμα του. Δέν θε­ρα­πεύει ἁπλῶς τόν δαιμονισμένο αὐτόν ἄνθρωπο, ἀλλά συνομιλεῖ μέ τά πνεύματα, πού δείχνουν πόσο τρέμουν τή δίκαιη ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας καί τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου. Δέν θερα­πεύει ἁπλῶς τόν δαιμονι­σμέ­νο, ἀλλά δείχνει τή δύναμη πού διαθέτει ἀπέναντι στά «πνευματικά τῆς πονηρίας». Δέν θεραπεύει ἁ­πλῶς τόν δαιμονισμένο, ἀλλά τοῦ ζη­τᾶ, ὅταν τόν συναντᾶ καί πάλι ἀπο­θερα­πευ­μένος γιά νά τόν εὐχα­ρι­στήσει γιά τή μεγάλη εὐεργεσία, νά ἐπιστρέψει στό σπίτι του καί νά διηγεῖται «ὅσα ἐποίησεν» αὐτῷ ὁ Θεός, νά διηγεῖται τό θαῦμα πού ἔζησε καί τοῦ ἄλλαξε τή ζωή.
Ἀδελφοί μου, τά θαύματα τοῦ Χρι­στοῦ καί οἱ ἰάσεις πού ἐπιτέλεσε κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς του εἶναι ἀναμφίβολα γεγονότα ξε­χωριστά καί ἰδιαίτερα, δέν εἶναι ὅμως γεγονότα μοναδικά καί ἀνε­πα­νάληπτα, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς βεβαιώνει: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀκεῖνος ποιή­σει καί μείζονα τούτων ποιήσει». Ὁ Χριστός δίνει στούς μαθητές του, δί­νει στούς ἀνθρώπους πού τόν πι­στεύουν τή δύναμη νά κάνουν καί ἐκεῖνοι θαύματα ἀνάλογα μέ αὐτά πού ἔκανε ὁ ἴδιος.
Καί αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς δυνά­μεώς του, ὅ,τι μπορεῖ νά τήν παρέχει σέ ὅποιους εἶναι ἄξιοι αὐτῆς τῆς χάριτος, προ­κειμένου νά ἀνα­κου­φίζουν τόν πό­νο τῶν ἀνθρώπων πού ταλαι­πω­ροῦ­νται ἀπό τίς ἀσθένειες καί τίς ποικίλες συνέπειες τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας.
Αὐτή ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ νά ἰᾶται τίς σωματικές καί ψυχικές ἀσθέ­νειες τῶν ἀνθρώπων ἐνεργεῖται ἀναμφίβολα καί στίς ἡμέρες μας, ἀδελφοί μου. Καί ἐνεργεῖται μέ δύο τρόπους, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι σέ κα­μία περίπτωση ἀντίθετοι, οὔτε ὁ ἕνας ἀναιρεῖ τόν ἄλλο.
Ἰᾶται ὁ Θεός τούς ἀνθρώπους μέ­σω τῶν ἰατρῶν, διότι ὁ Θεός «ἔδω­κεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξά­ζε­σθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ», καί γι᾽ αὐτό καί μᾶς παραγγέλει νά τιμοῦμε τούς ἰατρούς.
Ἰᾶται ὅμως ὁ Θεός καί διά τῶν ἁγίων, τῶν ἐν πάσῃ γενεᾷ ἐκλε­κτῶν δούλων του, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τήν χάρη τῶν θαυμάτων καί τῶν ἰάσεων.
Καί ὅλες αὐτές οἱ ἰάσεις, ὅλα αὐτά τά θαύματα πού ἐπιτελεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴτε εἶναι μικρά εἴτε εἶναι μεγάλα, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός θέλει νά μᾶς δείξει μέ αὐτά ὄχι μόνο ὅτι ὑπάρχει ἤ ὅτι εἶναι παντοδύναμος, ἀλλά ὅτι ἐνδιαφέρεται γιά μᾶς καί τά προβλήματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν· ὅτι εἶναι κοντά μας καί θέλει νά μᾶς βοηθήσει, ὥστε νά μήν ἀπελπιζόμεθα καί νά μήν ἀπογοητευόμεθα. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς πρέπει νά ἐκφράζουμε τήν εὐχαριστία μας καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν Θεό ὄχι μόνο πιστεύοντας σέ Αὐτόν καί μένοντας κοντά του, ἀλλά διακηρύσσοντας τά θαύματά του στούς ἀνθρώπους γύρω μας, ὥστε ἀφενός καί ἐκεῖνοι νά δοξάσουν τόν Θεό καί ἀφετέρου νά στηριχθοῦν ἤ καί νά ἑλκυσθοῦν στήν πίστη στόν Χριστό.  
Καί δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἄν ἐξετάσουμε, ἀδελφοί μου, προσεκτικά τή ζωή μας, θά βροῦμε ὅλοι μικρότερα ἤ μεγαλύτερα θαύματα πού ἔκανε γιά ἐμᾶς ὁ Θεός καί τά ὁποῖα θά πρέπει νά τά κάνουμε μέ ταπείνωση γνωστά πρός δόξαν του.
Ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς τή σημερινή προτροπή τοῦ Χριστοῦ «διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ Θεός», καί ἄς γίνουμε μέ αὐτό τόν τρόπο κήρυκες τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο μας πρός δόξα τοῦ Θεοῦ καί σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας. Ἀμήν.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...