Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλήτης, ο Μεγαλομάρτυρας.«Τος τν αμάτων σου ρεί­θροις, Δημήτριε, τήν κ­κλησίαν Θεός πορ­φύ­ρω­σε».
Χαίρει καί εφραίνε­ται κκλησία το Χρι­στο ορτάζοντας τή μνήμη το μεγαλομάρ­τυ­ρος καί θλοφόρου γίου Δημητρίου το μυροβλύτου. Χαίρει καί καυ­χται, καί περιβάλλεται ς πολύτιμο νδυμα τά αματα το καλλι­νί­κου μάρτυρος το Χρι­στο καί γενναίου πλί­του το Κυρίου, πού πορ­φύ­­ρωσαν τήν κκλη­σία του.
Καί δέν πορφύρωσε μό­νο μέ τό δικό του α­μα τήν κκλησία τι­μώ­μενος μεγα­λο­­μάρ­τυς Δημήτριος, δέν τήν πορφύ­ρω­σε μόνο μέ τό αμα τς λογχευθείσης, κατά μί­μη­ση το Χριστο, πλευ­­ρς του καί τή γεν­ναία μολογία τς πί­στε­ώς του, λ­λά καί μέ τήν μο­λογία καί τό μαρτύριο το νεα­ρο μαθητο του το γίου Νέ­­στορος, ποος πι­καλούμενος τή βοή­θεια το Θεο το Δημη­τρί­ου κατόρθωσε νά νι­κή­σει τόν Λυ­αο, τόν προσφιλ μο­νο­μάχο το α­το­κράτο­ρος Μα­ξι­μιανο, καί νά κα­τα­τρο­πώ­σει τούς εδωλο­λά­­τρες, ο ­ποοι καυ­χ­ντο γιά τή δύ­ναμη τν σω­μά­των τους καί τή βοή­θεια τν νυ­πάρ­κτων θεο­τή­των τους.

Δέν προσέφερε μως μό­νο πολύτιμο νδυμα στήν κκλησία μέ τήν μολογία καί τό μαρτύ­ριό του γιος Δημήτριος, λλά πότισε καί τό δένδρο τς πί­στεώς της καί στε­ρέωσε τό οκο­δό­­μημά της πί τήν πέ­τραν καί τς δικς του πίστεως.
Καί προσφορά του πρός τήν κκλησία καί τόν κόσμο  συνεχίσθηκε καί συνεχίζεται καί μέ τό μρο του, τό ποο πέτρεψε δικαιο­κρί­της Θεός νά ναβλύζει πό τήν ερά του λάρ­νακα, ς πό­δειξη τς εώδους πο­λιτείας του, ς σμή εωδίας πνευ­μα­τι­κς τς προσφερ­θεί­σης στόν Θεό ζως του, λλά καί ς πόδειξη τς θείας Χάριτος ποία νοικε μέσα του.
 Μέ ατό τό μρο, «κα­τήρδευσεν» συμ­πα­­­­θέστατος γιος Δημήτριος «π­­σαν τήν κτίσιν», μετα­δί­­δο­ντας μέ ατό χι μόνο τος γγύς λλά καί τος μα­κράν, χι μόνο σέ σους προσήρ­χοντο στόν ναό του καί γονυπετες σπαζόταν τό πανακήρατο λεί­ψα­νό του, λ­λά καί σέ ­σους δέν ε­χαν τή δυ­να­τό­τητα, κα­θώς με­ναν μακρυά πό τή γε­νέ­­τει­ρα το γίου, τή με­γα­λόπολη τς Θεσσα­λο­­νί­κης, τή χάρη καί τήν ε­λογία του.
χάρη καί ελογία του γινόταν μως καί γίνεται ασθητή καί μέ τά πολυάριθμα θαύμα­τά του· γινόταν καί γί­νε­­ται ασθητή μέ τίς θαυματουρ­γικές πεμ­βά­σεις του πέρ τς σω­τηρίας τς πόλεώς του, λλά καί λων κείνων πού ζητον τή βοήθειά του καί πικαλονται τή χάρη του.
Ατή τή χάρη καί τή βοήθεια το με­γαλομάρτυρος γίου Δημητρίου, ς ζητή­σουμε καί μες σήμερα, δελ­φοί μου. Σήμερα πού ο ποι­κίλοι Λυαοι ­πει­λον τήν παρξή μας ς τόμων καί ς θνους. Σήμερα πού τά νέφη τς κρί­σεως πισκιάζουν τόν ορανό καί τς πα­τρί­δος μας καί τς ψυ­χς μας.
ς πικαλεσθομε μέ ταπείνωση καί μέ πίστη τήν σχυρή βοήθειά του καί τήν παρρησία πού χει νώπιον το Θεο γιά νά μς παλλάξει πό κάθε κίνδυνο καί κάθε πειλή.
ς στραφομε πρός τόν Θεό μέ συνοχή καρ­δις καί ς κετεύσουμε τόν Θεό διά το γίου Δη­­μητρίου νά λυ­τρώ­­σει καί μς πό κάθε νάγκη, στήν ­ποία βρισκόμα­στε, ­πως σωσε τόν μα­θητή του, τόν γιο Νέ­στορα, πως σωσε πανειλημ­μένα καί τή γενέτειρά του Θεσσα­λο­νίκη.
ς παρακαλέσουμε τόν γιο Δημήτριο νά μήν μς γκαταλείψει, λλά νά ποτρέψει τόν κίνδυνο πού πειλε τήν πατρίδα καί τόν κό­σμο γενικότερα, ς πέρ­­μαχος τς ο­κου­μένης, λλά καί ς τα­­χύς βοηθός καί ρύ­στης σων προστρέ­χουν στή χάρη του.
Κι ν, δελφοί μου, τόν παρακαλέσουμε μέ θέρμη χι μόνο σήμερα, τήν μέρα τς μνήμης του, λλά καί καθη­με­ρινά, καί άν θελή­σου­με νά ναρμονίσου­με τή ζωή μας μέ τή δι­κή του ζωή, τήν πίστη μας μέ τήν πίστη του, τήν γάπη μας στόν Θεό μέ τή δική του γά­πη, τότε νά εμαστε βέ­βαιοι τι δέν θά μς γκα­τα­λείψει συμπα­θέ­στα­­τος μάρτυς το Κυ­ρίου λλά θά ποδεικνύεται πάντοτε μέγας πέρ­μα­χος λων μας.
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...