Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)«Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πα­τέρας· ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννη­σα» (1 Κορ. 4.15).
Στόν ἀπόηχο τῆς ἑορτῆς τῶν πρω­τοκορυφαίων ἀποστόλων ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑορ­τάζει σήμερα τή Σύναξη τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Τιμᾶ αὐτούς πού κήρυξαν τό εὐαγ­γέλιο σέ ὁλό­κληρο τόν κόσμο, ἀναγέννησαν τούς ἀνθρώπους διά τοῦ ἁγίου βα­πτί­σματος καί τούς ἔκαναν μετό­χους τῆς υἱοθεσίας τοῦ Θεοῦ.
Πα­τέρες πνευματικοί τῶν πιστῶν, λοιπόν, οἱ ἀπόστολοι, πατέρες πνευ­­­ματικοί τῆς Ἐκκλησίας, πατέ­ρες πνευματικοί τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς πού εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλη­σίας τοῦ Χριστοῦ, γιατί τό δικό τους ἔργο, τό ἔργο τῆς ἀναγεννήσεως τῶν ψυχῶν μας διά τοῦ εὐαγγελίου συνεχίζεται μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί θά συνε­χί­ζεται μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.
Συνεχιστές τοῦ ἔργου τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἦταν καί εἶναι οἱ πα­τέ­ρες τῆς Ἐκκλησίας, ἦταν καί εἶναι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἵστανται εἰς τύπον καί τόπον τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί ἔχουν κατά ἀποστολική διαδοχή τή χάρη τοῦ παναγίου Πνεύ­ματος πού ἔλαβαν οἱ ἀπόστολοι τήν ἡμέρα τῆς Πεντη­κο­στῆς γιά νά μπορέσουν νά εὐαγ­γε­λι­σθοῦν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πάν­τα τά ἔθνη.
Συνεχιστές τοῦ ἔργου τῶν ἁγίων ἀποστόλων οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλη­σίας μας συνεχίζουν ὄχι μόνο νά μᾶς παιδαγωγοῦν ἐν Χριστῷ ἀλλά καί νά μᾶς ἀναγεννοῦν μέ τά ἔργα καί τῆς ζωῆς. Γιατί τά ἔργα καί ἡ ζωή τους ἀποδεικνύουν τήν ἀλή­θεια τῆς πίστεώς μας, ἀποδει­κνύ­ουν τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀπο­δει­κνύουν τήν πραγμα­τικότητα τῆς θείας Χάριτος, τήν ὁποία ἐκεῖνοι βίω­­σαν, καί τῆς ὁποίας μποροῦμε καί ἐμεῖς μέσω τῆς δικῆς τους ἐμπειρίας νά γίνουμε μέτοχοι.

Μέσα σέ αὐτή τήν πίστη γεννηθήκαμε καί ἐμεῖς καί λάβαμε πολλοί ἀπό ἐμᾶς εὐκαρίες νά τή γνωρίσουμε καί νά τή βιώσουμε οὐσιαστικά μέσα στήν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε χρέος νά εἴμαστε καί ἐμεῖς, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, συνεχιστές τοῦ ἔργου τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Γιατί ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» ἰσχύει καί γιά μᾶς, καί εἶναι καθῆκον μας νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στόν Χριστό ὄχι μόνο μέ τόν λόγο μας ἀλλά κυρίως μέ τά ἔργα καί τίς πράξεις μας. Διότι οἱ πράξεις καί τά ἔργα μας εἶναι πού ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στόν Χριστό, ἐάν εἶναι πραγματικά σύμφωνες μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Γιά νά τό ἐπιτύχουμε αὐτό, θά πρέπει πρωτίστως νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς ὑπακοῆς τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Ἄς σκεφθοῦμε μέ πόση προθυμία ἀνταποκρίθηκαν ἐκεῖνοι στό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ. Τούς εἶπε «ἀκολουθεῖστε με», καί ἐκεῖνοι «ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Δέν τόν γνώριζαν, δέν ἤξεραν ποῦ θά πήγαιναν μαζί του, δέν ἤξεραν τί θά ἀντιμετώπιζαν στή συνέχεια, καί ὅμως ἄφησαν τά πάντα καί τόν ἀκολούθησαν. Ἄφησαν καί ἐργασία καί οἰκογένεια καί ἀνέσεις ἀνθρώπινες καί πήγαιναν ὅπου πήγαινε ὁ Χριστός, καί ἄκουαν τή διδασκαλία του, πολλές φορές χωρίς νά καταλαβαίνουν καλά-καλά τί ἐννοεῖ. Καί ὅμως ἔκαναν ὅ,τι τούς ἔλεγε.
Αὐτό ἔκαναν καί ὅταν τούς ἔστειλε νά «μαθητεύσουν πάντα τά ἔθνη». Δέν σκέφθηκαν ποῦ θά πᾶμε, πῶς θά κηρύξουμε τό Εὐαγγέλιο, ποιός θά μᾶς ἀκούσει καί ποιός θά πιστεύσει στή διδασκαλία μας. Ὑπάκουσαν στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου καί ἔφθασαν μέχρι τήν ἄκρη τοῦ κόσμου γιά νά μεταδώσουν τόν λόγο του καί ἔγιναν γιά μᾶς, «παιδαγωγοί εἰς Χριστόν», ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καί πνευματικοί μας πατέρες, διότι μᾶς γέννησαν «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς τούς τιμοῦμε. Γιατί στή δική τους ὑπακοή καί στόν δικό τους κόπο ὀφείλουμε τήν πίστη μας στόν Χριστό, ὀφείλουμε ὅτι εἴμαστε χριστιανοί καί δέν ζοῦμε ἀκόμη στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρείας. Ἄς μήν περιοριζόμαστε ὅμως μόνο στό νά τούς ἐκφράζουμε μέ τά λόγια τήν τιμή μας, ἀλλά ἄς ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ὑπακοῆς τους στόν Χριστό, γιατί ἔτσι καί θά τούς τιμοῦμε πραγματικά ἀλλά καί θά τούς ἔχουμε πρεσβευτές καί μεσίτες στόν Χριστό γιά στή σωτηρία μας.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...