Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ): Καθαρότητα καρδιάς και ορθότητα πίστης.

 


 

«Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καί εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συ­κῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει» (Ἰωάν. 1.50).

Μία συνάντηση περιγράφει σήμερα τό ἱερό εὐαγγέλιο, μία συνάντηση τοῦ Ἰη­σοῦ μέ ἕναν ἄγνωστό του ἄνθρωπο, τόν Ναθαναήλ, τόν φίλο τοῦ Φιλίππου ἀπό Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας.

Ἡ συνάντηση αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες τοῦ Ἰησοῦ στήν ἀρχή τοῦ δημο­σίου βίου του, κατά τήν ὁποία ὅμως προαναγγέλει ἤδη τό μεγαλεῖο τῆς πί­στεως. Ὁ Ναθαναήλ πλησιάζει τόν Ἰη­σοῦ μαζί μέ τόν Φίλιππο, πού ἐντυπω­σια­­σμένος ἀπό τή συνάντησή του μέ τόν Χριστό, θέλει νά τόν γνωρίσει καί στόν φίλο του. Καί ἐνῶ δέν εἶχαν ἀκό­μη συστηθεῖ, ὁ Ἰησοῦς τόν προσφωνεῖ ὡς «ἀληθῶς Ἰσραηλίτη ἐν ᾧ δό­λος οὐκ ἔστιν», προκαλώντας τήν ἀπορία τοῦ Ναθαναήλ, πού μέ τή σει­ρά του δέν δι­στάζει μπροστά στά ἀποκαλυπτικά λό­για τοῦ Χριστοῦ νά ὁμολογήσει ἀμέ­σως τήν πίστη του στή θεότητά του. «Σύ εἶ ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, σύ εἶ ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσρα­ήλ».

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν Να­θα­ναήλ καί ὁ διάλογός τους μᾶς ἀπο­κα­λύπτει δύο χαρακτηριστικά τῆς προσω­πι­κό­τητός του, δύο χαρακτηριστικά πού συνδέονται μεταξύ τους καί ἀλληλο­εξαρ­τῶνται: τό ἕνα εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς του καί τό δεύτερο ἡ πίστη του.

Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς τοῦ Ναθα­να­ήλ εἶναι ἐκείνη πού τόν καθιστᾶ ἄξιο νά δεῖ πέ­ρα ἀπό τά αἰσθητά καί τά ὁρατά, νά δεῖ πέρα ἀπό τά πρόσωπα καί τά πράγ­ματα καί νά διακρίνει στό πρόσωπο τοῦ Να­ζω­ραίου πού βρίσκεται ἐνώπιόν του τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Μεσσία, αὐτόν πού ἀποτελοῦσε τήν ἐλπίδα τοῦ Ἰσραήλ καί ὁλο­κλήρου τοῦ κόσμου.

Καί ἄν ἡ πίστη θά προσδιορισθεῖ ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγ­μάτων ἔλεγχος οὐ βλε­πομένων», ὁ Ναθαναήλ ἀπο­δεικνύει μέ τή δημόσια ὁμολογία τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ ὅτι διαθέτει τήν πίστη, πού τοῦ ἐπιτρέπει νά διακρίνει τά «οὐ βλεπόμε­να», ἐπιβεβαιώνει ὅμως ταυτόχρονα καί τόν ἔπαινο τοῦ Ἰησοῦ γιά τήν καθα­ρό­τητα τῆς καρδιᾶς του, γιατί αὐτή ἡ κα­θαρότητα τοῦ ἐπιτρέπει νά δεῖ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τά λό­για τοῦ Κυρίου ὅτι «οἱ καθαροί τῇ καρ­δίᾳ τόν Θεόν ὄψονται».

Καί ὁ Ναθα­να­ήλ δέν ἀποτυγχάνει στήν πίστη, διότι αὐτός ὁ ὁποῖος βρι­σκό­ταν ἀπέναντί του ἦταν ὁ ὄντως ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ἴδιος ἦταν ὁ πρῶ­τος πού τόν εἶχε ἀναγνωρίσει καί ὁμο­λο­γήσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ σύνδεση τῆς καθαρότητος τῆς καρ­δίας μέ τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως δέν εἶναι τυχαία στήν περίπτωση τοῦ Ναθα­ναήλ, εἶναι γεγονός καί πραγματικό­τητα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι γεγονός καί πραγματικότητα πού ἐπιβε­βαι­ώνεται κατά τή σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, Κυριακή κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία πανηγυ­ρί­ζει τόν θρί­αμ­βο τῆς ὀρθῆς πίστεως, τήν ὁποία ἀπέ­δειξαν καί ἀνέδειξαν οἱ θεοφόροι πατέ­ρες της καταρρίπτοντας τά ἐπιχειρή­μα­τα καί τά φληναφήματα τῶν κακοδό­ξων καί ἀσεβῶν εἰκονομάχων.

Καί ἄν οἱ ἅγιοι Πατέρες κατόρθωσαν νά διακρίνουν μέσα ἀπό τόν κυκεώνα τῶν ἀπόψεων καί τῶν ἐπιχειρημάτων τήν ὀρθότητα τοῦ δόγματος, ἄν κατόρ­θω­σαν νά διακρίνουν πίσω καί πέρα ἀπό τήν ὑλική εἰκόνα τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας Μητρός του καί τῶν ἁγίων, νά ἀποδώσουν σ᾽ αὐτό τήν ὀφειλόμενη τιμή καί νά διδάξουν τήν Ἐκκλησία καί τήν οἰκουμένη «ὅσα οἱ πατέρες εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία παρέλαβε, οἱ διδάσκαλοι ἐδογ­μάτισαν, ἡ χάρις ἔλαμψεν», ἦταν διότι διέθεταν καθαρότητα καρδίας καί ἁγιότητα ζωῆς, οἱ ὁποῖες καί τροφοδο­τοῦσαν μέ ἀστείρευτα νάματα τήν πί­στη τους, οἱ ὁποῖες τούς ἔδιναν τή δυνατότητα νά βλέπουν μέσα ἀπό τήν εἰ­κόνα τό πρωτότυπο τῆς ἀχράντου μορφῆς τοῦ Κυρίου.

Αὐτή τήν καθαρότητα πού διέθετε ὁ Ναθαναήλ ἀλλά καί οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου μποροῦμε νά τήν ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς, ἄν ἀξιοποιήσουμε ὅλα τά πνευματικά μέσα τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει αὐτή τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ὁποία διερχόμεθα, ἡ Ἐκκλησία μας. Ἄς ἀγωνισθοῦμε, λοιπόν, μέ ἀποφασιστικότητα καί ζῆλο γιά νά ἐπιτύχουμε τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, ἀνοίγοντας ἔτσι τή λεω­φό­ρο τῆς πίστεως, καί τότε νά εἴμαστε βέ­βαιοι ὅτι θά ἀξιωθοῦμε νά γίνουμε καί ἐμεῖς θεατές τῶν μεγάλων, τά ὁποῖα ὑπόσχεται στούς πιστεύοντες ὁ Χριστός.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...