Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΛΟΥΚΑ: Εμείς χρειάζεται να εκσυγχρονιστούμε με την διδασκαλία της Εκκλησίας και όχι το ανάποδο.

 


«Γνωρίζω ὑμῖν τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατά ἄνθρωπον» (Γαλ. 1.11), ἀκούσαμε σήμερα τόν ἀπόστολο Παῦλο νά δια­βεβαιώνει τούς χριστιανούς τῆς Γαλατίας.

Αἰσθάνεται χρέος του ὁ πρωτο­κο­ρυφαῖος ἀπόστολος νά ἀναφερθεῖ στή γνησιότητα τοῦ κηρύγματός του. Αἰσθάνεται χρέος νά βεβαιώ­σει τούς πιστούς ὅτι ὅσα τόν ἄκου­σαν νά τούς λέγει γιά τόν Χριστό καί τή ζωή του δέν εἶναι πληρο­φο­ρίες πού προέρ­χο­νται ἀπό ἀν­θρώ­πους, ἔστω καί ἀπό αὐτούς τούς μαθητές καί ἀπο­στόλους τοῦ Κυρίου. Αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά τούς βεβαιώσει ὅτι ὅσα τούς εἶπε γιά τό εὐαγγέλιο καί τή διδασκα­λία τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἀνθρώ­πινες σκέψεις καί ἰδέες καί θεω­ρίες. Εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ πού ἐπέλεξε μέ θαυ­μαστό τρόπο τόν πρώην διώ­κτη του Σαῦλο γιά νά τόν κα­ταστήσει ἀπό­­στο­λό του καί τόν ἀξίωσε πολ­λῶν καί οὐρανίων ἀποκαλύ­ψεων.

Καί αὐτή ἡ διαβεβαίωση τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου δέν ἰσχύει μόνο γιά τούς Γαλάτες, ἰσχύει καί γιά ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, πού πιστεύ­σα­με μέ τό κήρυγμα τοῦ ἀπο­στό­λου Παύλου· ἰσχύει γιά τήν ὀρθόδοξη Ἐκ­κλη­σία μας, ἡ πίστη τῆς ὁποίας εἶναι ἀποκεκαλυμμένη ἀπό τόν Χρι­στό, ὁ ὁποῖος ἦρθε στόν κό­σμο γιά νά μᾶς γνωρίσει προσωπικά τήν ἀλή­θειά του. Ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς γνωρίσει τόν Πατέρα του καί νά μᾶς διδάξει ὁ ἴδιος τί θά πρέπει νά πιστεύουμε καί πῶς θά πρέπει νά ζοῦμε γιά νά πλησιά­σουμε τόν Θεό καί νά λάβουμε καί πάλι τήν υἱοθεσία, τήν ὁποία ᾽Εκεῖ­νος μᾶς χάρισε μέ τήν ἐνανθρώ­πη­ση καί τή θυσία του.

Ἡ πίστη μας στόν Χριστό δέν ἀπο­­τελεῖ, λοιπόν, μία ἀνθρώπινη ἐπινόηση, δέν ἀποτελεῖ ἕνα σύ­στη­­­μα νόμων καί κανόνων πού  δη­μιούργησαν ἄνθρωποι, δέν ἀπο­τε­λεῖ ἐφεύρημα τῶν ἀποστόλων ἤ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας, ἀλλά ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί πα­ραμένει ἀναλλοίωτη ἀπό τόν χρό­νο, ἀναλ­λοίωτη ἀπό τίς προσπά­θειες πολ­λῶν νά τήν ἀλλάξουν, νά τήν πα­ρερ­μηνεύσουν, νά τήν ἀμαυ­ρώ­σουν. Παραμένει ἀναλλοί­ω­τη, ὅσο καί ἐάν βάλλεται ἀπό τούς ἐ­χθρούς της, ἀπό αὐτούς πού θέ­λουν καί ἐπιδιώκουν νά τήν ἐξα­­φανίσουν, γιατί τούς ἐνοχλεῖ, γιατί τούς ἐλέγχει τή συνείδηση, γιατί εἶναι ἐμπόδιο στά συμ­φέρο­ντα καί τίς ἐπιδιώξεις τους.

Ἡ πίστη μας καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας βασίζεται στήν ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί δέν μποροῦμε καί ἐμεῖς νά τήν ἀλλάξουμε, δέν μποροῦμε νά τήν ἐκσυγχρονίσουμε, δέν μποροῦμε νά τήν προσαρμόσουμε στίς συν­θῆ­­­κες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐπο­χῆς μας, ὅπως ζητοῦν κάποιοι, θεω­ρώντας την ξεπερασμένη.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί κρίνουν, ἀ­δελ­φοί μου, μέ ἀνθρώπινα κρι­τή­ρια, καί νομίζουν ὅτι ὅπως τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων μπο­ρεῖ νά χρειά­ζονται ἀνανέω­ση καί ἐκσυγχρο­νισμό, καί οἱ θεω­ρίες καί οἱ ἰδεο­λο­γίες, τά φιλοσοφικά καί πο­λιτικά τους συστήματα νά χρειά­ζονται ἀνα­προσαρμογή καί ἀντι­κα­­τά­σταση, ἔτσι χρειάζεται καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ἀνα­νέω­ση.

Αὐτό ὅμως εἶναι ἀπολύτως ἐ­σφαλ­μένο καί ἐπικίνδυνο, γιατί τά ἀνθρώπινα δημιουργήματα ὑπό­κεινται στόν χρόνο καί τήν ἀλλοί­ωσή του, διότι καί οἱ δημιουργοί τους, οἱ ἄνθρωποι, εἶναι φθαρτοί καί πεπερασμένοι καί ὑπόκεινται στήν ἀλλοίωση τοῦ χρόνου.

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας δέν χρειάζεται ἀνανέωση, γιατί εἶ­ναι ὁ ἀποκεκαλυμμένος λόγος τοῦ Χριστοῦ, καί ὁ Χριστός δέν εἶ­ναι δέ­σμιος τοῦ χρόνου οὔτε ἐξαρ­τᾶ­ται ἀπό αὐτόν. Ὁ Χριστός εἶναι, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», καί ὁ λόγος του καί ἡ διδασκαλία του παραμένουν ἀνε­­πηρέαστα ἀπό τόν χρόνο καί τίς ἀλλαγές πού ἐκεῖνος ἐπιφέρει. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο δι­δάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, φέρει τή σφραγίδα τῆς αἰωνιότητος καί τῆς θείας ἀποκαλύψεως, καί ἔτσι ἰσχύει πάντοτε καί θά ἰσχύει ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καί θά ὁδηγεῖ ὅσους πι­στεύουν σ᾽ αὐ­τόν καί τόν ἀκο­λου­θοῦν στή ζωή τους κοντά στόν Θεό καί στή σω­τηρία τους.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ὑπο­­κύπτουμε στόν πειρασμό πού κάποιες φορές προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει ὅτι πρέπει νά προσαρ­μό­σουμε τή διδασκαλία τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ στά μέτρα μας. Ἀντί­θετα ἄς εἴμαστε εὐγνώμονες στόν Θεό, γιατί μᾶς ἀποκάλυψε τήν ἀλήθεια του διά τοῦ Υἱοῦ του καί ἄς προσπαθοῦμε νά τήν ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τήν δίδαξε καί μᾶς τήν διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...