Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ


 

«Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄν­θρω­­πος ἐξ ἔργων νόμου … καί ἡ­μεῖς εἰς Χριστόν ἐπιστεύσαμεν» (Γαλ. 2.16).

Νόμος, ἔργα καί πίστη εἶναι τό τρί­πτυχο πού παρουσιάζει στό ση­μερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, κάνοντας συγχρόνως μία προ­­σωπική ἀπο­κάλυψη, μία προ­σω­πική ἐξο­μο­λόγηση.

Γνωρίζοντας, λέει, ὅτι ὁ ἄνθρω­πος δέν μπορεῖ νά δικαι­ω­θεῖ ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, πι­στεύ­σαμε στόν Χριστό γιά νά δικαιω­θοῦμε διά τῆς πίστεως.

Ὁ ἀπόστολος πού μᾶς ὁμιλεῖ δέν εἶναι ἕνα τυχαῖο πρόσωπο. Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ, ὑπῆρξε «ζηλωτής τῶν πα­­τρικῶν παραδόσεων»· ὑπῆρξε ἀκριβής με­­­λε­τητής καί πιστός τη­ρη­τής τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἔ­κανε ὅ,τι ἐπέτασσε ὁ Μωσαϊκός νό­μος μέ τή βεβαιότητα ὅτι εὐα­ρε­στεῖ στόν Θεό. Τί συ­νέβη, λοιπόν, ξα­φνι­κά καί ἄλλαξε γνώμη σχε­τι­κά μέ τά ἔργα τοῦ νόμου καί τή χρ­η­σιμότητά τους;

Γνώρισε τόν Χριστό καί κατενόη­σε ὅτι ὁ νόμος ἦταν «παιδαγωγός εἰς Χριστόν», δέν ἦταν ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Γνώρισε τόν Χρι­στό καί ἀντελή­φθη ὅτι, ἐάν μπο­ροῦ­σαν νά μᾶς σώ­σουν τά ἔργα μας καί ἡ ἐφαρ­μο­γή τοῦ νόμου, δέν θά χρειαζό­ταν νά ἔρθει στή γῆ ὁ Χρι­στός καί νά θυσιασθεῖ ἐπί τοῦ Σταυ­ροῦ. Δέν θά χρειαζόταν νά πι­στεύσουμε στόν Χριστό.

Γνώρισε τόν Χριστό καί κατά­λα­βε ὅτι, ἐάν μπο­ροῦσαν νά μᾶς σώ­σουν τά ἔργα τοῦ νόμου, τότε θά εἶχαν σώσει καί τόν Φαρισαῖο τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς, πού εὐ­χα­ριστοῦσε τόν Θεό, γιατί δέν ἦ­ταν «ὥσπερ οἱ λοι­ποί τῶν ἀν­θρώ­πων», ἀλλά πιστός τηρητής τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου.

Κάποιοι ἴσως ὅμως διερωτη­θοῦν: Tί σημαίνει αὐτό; Δέν χρειά­ζο­νται πλέον τά ἔργα γιά νά σω­θοῦ­με; Μποροῦμε νά κάνουμε ὅ,τι θέ­λου­με καί νά παρακαλοῦμε μό­νο τόν Χριστό νά μᾶς σώσει;

Ἀ­σφα­λῶς ὄχι. Τά ἔρ­γα εἶναι ἀπα­ραίτητα γιά τή σω­τη­ρία μας, γιατί τά ἔργα εἶναι ἡ ἀπόδει­ξη τῆς πί­στε­ώς μας στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος δέν μᾶς ζητᾶ τώρα ἔργα νό­μου, ἀλλά ἔργα πί­στεως.

Τά ἔργα τοῦ νόμου εἶναι αὐτά πού κάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν φό­βο τοῦ Θεοῦ, αὐτά πού κάνει γιατί φοβᾶται τίς συνέ­πειες τῆς παρακοῆς καί τῆς παρα­βάσεως τοῦ νόμου καί τήν τιμω­ρία.

Ἀντίθετα, τά ἔργα τῆς πίστεως εἶ­ναι αὐτά πού κάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό. Αὐτά πού κάνει, για­τί ὁ Θεός τοῦ τά ζητᾶ καί δέν θέ­λει νά τόν πικράνει καί νά τόν στε­νοχωρήσει μέ τήν παρακοή του.

Αὐτά τά ἔργα μᾶς ζητᾶ ὁ Χριστός. Ὄχι γιατί αὐτά μᾶς σώζουν, ἀλλά γιατί αὐτά μᾶς κάνουν δεκτικούς τῆς σωτηρίας πού προσφέρει ὁ Χρι­­­στός σέ ὅσους τόν πιστεύουν.

Δέν μᾶς σώζουν τά ἔργα μας, οὔ­τε καί αὐτά ἀκόμη τά ἔργα τῆς πί­στεως, για­τί, ἐάν μᾶς ἔσωζαν, τότε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς θά ἦταν σωτή­ρας τοῦ ἑαυτοῦ του καί δέν θά χρειαζόταν, ὅπως εἴπαμε, ἡ θυ­σία τοῦ Χρι­στοῦ γιά νά μᾶς σώσει.

Δέν μᾶς σώζουν τά ἔργα μας, για­τί, ἐάν μᾶς ἔσωζαν, τότε θά κιν­δυ­νεύαμε νά χάσουμε τή σωτηρία μας ἀπό τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀλαζονεία μας ὅτι τά ἔργα μας εἶ­ναι αὐτά τά ὁποῖα μᾶς σώζουν, ὅτι ἡ σω­τηρία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀρετή μας καί τίς ἀγαθοεργίες μας. Ἀλλά ὅλα αὐτά καί οἱ μεγαλύτε­ρες ἀκόμη ἀρετές καί οἱ κα­λύ­τερες πράξεις εἶναι ἕνα τίποτε μπροστά στήν ἁγιότητα καί τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς προσφέρει τή βασιλεία του καί μᾶς καθιστᾶ κληρονόμους του. Γι᾽ αὐτό καί μᾶς συστήνει ὁ Χριστός ὅτι «ὅταν ποιή­σητε πάντα τά δια­ταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀ­χρεῖοι ἐσμέν, ὅτι ὅ ὀφείλομεν ποιῆ­σαι πεποιήκαμεν».

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός ζητᾶ μέν τά ἔργα τῆς πίστεως, προσ­θέτει ὅμως στά ἔργα αὐτά καί τή χάρη του γιά νά σωθοῦμε, ἐπιβεβαιώ­νον­τας αὐτό πού ἔλεγε ἄλλοτε στόν πρωτοκορυφαῖο ἀπό­στο­λο Παῦλο, «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύ­ναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦ­ται».

Ἐμεῖς χρειάζεται νά προσπα­θοῦ­με, χρειάζεται νά κάνουμε τά ἔργα τῆς πίστεως πού μᾶς ζητᾶ ὁ Θεός, ὄχι γιά νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλά γιατί αὐτά μᾶς κρατοῦν κο­ντά του· γιατί αὐτά ἀνοίγουν τήν πηγή τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰ­κτιρ­μῶν του γιά μᾶς καί μᾶς κάνουν ἀ­ξίους τῆς σωτηρίας.

Καί γι᾽ αὐτή τή σωτηρία θά πρέ­πει νά ἐργαζόμεθα καλλιεργών­τας τήν πίστη καί τά ἔργα της καί παρακαλώντας τόν Χριστό νά μᾶς χαρίσει τό ἔλεός του καί νά μᾶς καταστήσει κληρονόμους τῆς βα­σι­λείας του. Ἀμήν.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...