Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Κήρυγμα)

 


 

«Καί οὗτοι πάντες μαρτυρη­θέν­τες διά τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαν­το τήν ἐπαγγελίαν … ἵνα μή χωρίς ἡ­μῶν τελειωθῶσι» (Ἑβρ. 11.39-40).

Πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν πανη­γυ­ρίζει ἁπλῶς τήν ἀναστήλωση τῶν ἱε­ρῶν της εἰκόνων, πανηγυρίζει τή νίκη καί τόν θρίαμβο τῆς ἀλη­θείας καί τῆς πίστεως ἔναντι αὐ­τῶν πού τήν διέστρεφαν καί τήν συκοφαν­τοῦσαν, ἔναντι αὐτῶν πού θεω­ροῦ­σαν τίς ἱερές εἰκόνες εἴδωλα καί ἀμφισβητοῦσαν τή δυ­να­τό­τη­τα τῆς ἀπεικονίσεως τῶν ἱερῶν μορ­φῶν τῆς πίστεως καί τῆς Ἐκ­κλη­σίας «ἐν εἰκονίσμασι», πού ἀμ­φισβητοῦσαν τή δυνατό­τη­τα ἡ τι­μή νά μεταβαίνει πρός τό πρω­τό­τυπο.

Πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς της πού ἔ­λαμ­ψε μέ τούς λόγους καί τά ἔρ­γα τῶν πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκου­μενι­κῆς Συνόδου, ἀλλά καί τούς ἀγῶ­νες ὅλων ἐκείνων τῶν ὁσίων, τῶν ὁμο­λογητῶν καί τῶν μαρτύρων πού ἐμόχθησαν γιά νά ἀποδείξουν τήν ἀλήθεια τῆς πί­στεως· ὅλων ἐκείνων πού ἀγωνίσθηκαν γιά νά ἐπανέλθει ἡ ἑνότητα στήν Ἐκκλη­σία τοῦ Χριστοῦ, ἑνότητα πού βα­σίζεται στήν ἀλήθεια τῆς πί­στεως.

Ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως εἶναι, ἄλ­λωστε, τό ἐχέγγυο τῆς ἑνότητος μέ­σα στήν Ἐκκλη­σία, διότι ἑνότης νοεῖται μόνο ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· καί ζωή ἐν Χριστῷ χωρίς ἀλήθεια πί­στεως δέν νοεῖται. Καί δέν νο­εῖται ὀρθοπραξία χωρίς ὀρθο­δο­ξία, δέν νοεῖται ἁγιότητα χωρίς τήν ὀρθή πίστη, δέν νοεῖται εὐ­σέ­βεια χωρίς τήν βίωση τῆς ἀληθοῦς  πί­στεως, ὅπως τήν δίδαξαν οἱ πα­τέ­­ρες καί τήν ὁμολόγησαν οἱ μάρ­τυ­ρες. Ὅπου ἡ πίστη ἀλλοιώ­νε­ται, ἐκεῖ ἐμφανίζονται τά σχί­σματα καί οἱ αἱρέσεις. Ὅπου ἡ πίστη παρεκ­κλίνει ἀπό τήν ἀλήθεια, ἐκεῖ ἐμ­φα­νίζονται οἱ ἔριδες καί οἱ πλάνες καί οἱ διχοστασίες.

Γι᾽ αὐτό καί ἀνά τούς αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία ἀγω­νίσθηκε νά διαφυ­λάξει ἀκαινο­τό­μητη τή διδασκα­λία τοῦ Χριστοῦ πού τῆς παρέδω­σαν οἱ ἀπόστολοι. Γι᾽ αὐτό ἀνά τούς αἰῶ­νες οἱ μάρτυρες καί οἱ ὁμολογητές θυσίασαν τή ζωή τους μαρτυρώντας «ὑπέρ τῆς πί­στε­­ως» καί ἐπι­βεβαιώνοντας τήν ἀλή­­­θεια τῆς πί­στεως μέ τή μαρ­τυ­ρία καί τό μαρ­τύριό τους.

«Καί οὗτοι πάντες μαρτυρη­θέν­τες διά τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαν­το τήν ἐπαγγελίαν … ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσι».

Ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή Κυ­ρι­α­κή τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι μόνο ἡμέρα κατά τήν ὁποία μνη­μονεύ­ουμε ὅλους ἐκείνους πού ἐμαρ­τύρη­σαν ὑπέρ τῆς ἀληθοῦς καί ὀρθοδό­ξου πίστεως. Εἶναι ἡμέρα κατά τήν ὁποία μνημονεύουμε καί ὅλους ἐκεί­νους πού μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας ξεκίνησαν στή Νάουσα τόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος καί γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς νά πι­στεύουμε ἐλεύθερα στόν Θεό. Εἶναι ἡμέρα ἡ ὁποία μᾶς ὑπενθυμίζει καί τό δικό μας χρέος ἔναντι τῆς πί­­στε­ως ἀλλά καί τῆς πατρίδος.

Ὅλοι ἔχουμε χρέος νά φυλάτ­του­με τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως, πού καί στίς ἡμέρες μας βάλλεται ἀπό ἀνθρώπους «πονηρούς καί γόη­τες», οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν νά ἐξα­λείψουν τήν πίστη ἀπό τή ζωή μας καί ἀπό τήν κοινωνία μας. Ἔ­χου­με χρέος νά διαφυλάξουμε τήν ἐλευ­­θερία καί τήν ἀνεξαρ­τη­σία τῆς πατρίδος μας, πού μπορεῖ νά μήν κινδυνεύει ἀπό τούς ἐ­χθρούς ἀπό τούς ὁποίους κινδύ­νευε πρίν ἀπό διακόσια περίπου χρόνια, κινδυνεύει ὅμως καί στίς ἡμέρες μας ἀπό συμφέροντα καί ἰδεολο­γίες ξένες πρός τήν παράδοση καί τήν ἱστορία μας, ἀλλά καί ἀπό δικές μας λανθασμένες ἐπιλογές καί συμπεριφορές.

Αὐτό τό διπλό χρέος μας ἄς ἀνα­λογισθοῦμε, ἀδελφοί μου, σήμερα, καί ἄς προσπαθήσουμε νά φανοῦ­με ἀντάξιοι τῶν ἁγίων Πατέρων καί ὁμολογητῶν πού μᾶς παρέ­δωσαν ἀκαινοτόμητη τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀλλά καί τῶν πατέ­ρων μας πού ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...