Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (κήρυγμα)«Καί λαβόντες οἱ γεωργοί τούς δούλους αὐτοῦ ὅν μέν ἔδειραν, ὅν δέ ἀπέκτειναν, ὅν δέ ἐλιθοβόλησαν» (Ματθ. 21.35)

Ἡ παραβολή τοῦ ἀμπελῶνος καί τῶν κακῶν γεωργῶν πού κακοποίησαν τούς δούλους τοῦ κυρίου τοῦ ἀμπελῶνος, ὅταν ἦρθαν γιά νά συγκεντρώσουν τούς καρπούς, ἑρμηνεύεται συνήθως ὡς μία παραβολή πού ἀναφέρεται στόν Ἰσραηλιτικό λαό καί τούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοώντας ὅτι ὁ Θεός τούς ὅρισε γιά νά καθοδηγοῦν τόν ἐκλεκτό λαό του σύμφωνα μέ τίς ἐντολές πού Ἐκεῖνος τούς ἔδωσε, ἀδιαφόρησαν ἔναντι αὐτῶν καί κακοποίησαν τούς προφῆτες καί τούς κριτές καί ὅλους τούς ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ, οἰκειοποιούμενοι τήν κληρονομία τοῦ Θεοῦ χωρίς νά ἀποδίσουν τούς καρπούς πού ὄφειλαν.

Ἑρμηνεύοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν παραβολή, συχνά, ἀδελφοί μου, πέφτουμε σέ μία παγίδα καί σέ ἕνα λάθος. Πιστεύουμε, δηλαδή, ὅτι ἡ παραβολή τοῦ Κυρίου ἔχει μία ἱστορική μόνο ἀναφορά, καί τό θέμα πού θίγει δέν μᾶς ἀφορᾶ προσωπικά. Ἔτσι ἀδιαφοροῦμε γιά τόν λόγο τοῦ Κυρίου, ὅπως περίπου ἔκαναν καί οἱ κακοί γεωργοί τῆς παραβολῆς.

Ὅμως ἀμπελώνας τοῦ Κυρίου εἶναι καί ὁ κάθε ἄνθρωπος, πού εἶναι συγχρόνως καί γεωργός του. Ἀμπελώνας εἶναι τό σύνολο τῶν χαρισμάτων καί τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πού μᾶς ἔχει δώσει ὄχι γιά νά τά σπαταλοῦμε ἤ γιά νά τά ἐκμεταλλευόμαστε γιά ἀλλότριους σκοπούς ἀπό αὐτούς γιά τούς ὁποίους μᾶς τά ἔχει δώσει, ἀλλά νά τά καλλιεργοῦμε γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας, γιά τή σωτηρία μας καί γιά τή δόξα του.

Ἔτσι δέν θά πρέπει ἀκούοντας τή σημερινή εὐαγγελική παραβολή νά κατακρίνουμε τούς κακούς γεωργούς, ἀλλά νά ἐλέγξουμε τόν ἑαυτό μας. Τί κάνουμε ἐμεῖς γιά τήν καλλιέργεια τοῦ προσωπικοῦ μας ἀμπελῶνος, γιά τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μας, καί τί καρπούς ἀποδίδουμε στόν Θεό; Νά ἐλέγξουμε τόν ἑαυτό μας, πῶς φερόμεθα ἔναντι τῶν δούλων τοῦ Κυρίου τοῦ ἀμπελῶνος, πού εἶναι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἔταξε ὁ Χριστός νά κηρύσσουν τό εὐαγγέλιό του καί νά μᾶς ὑποδεικνύουν τί θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς. Διότι καί στήν περίπτωση αὐτή πολλές φορές, ἀδελφοί μου, φερόμεθα μέ τρόπο ἀνάλογο μέ αὐτόν τῶν κακῶν γεωργῶν. Δηλαδή, ἀδιαφοροῦμε τόν λόγο καί τίς ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργῶν της. Τούς κατηγοροῦμε, τούς συκοφαντοῦμε, θέλουμε νά τούς κάνουμε νά σιωπήσουν καί νά μήν ἐλέγχουν τά κακῶς κείμενα. Θέλουμε νά μήν ἀκούεται ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας, νά μήν μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ζωή καί ὁ κόσμος δέν μᾶς ἀνήκει γιά νά τόν ἐκμεταλλευόμεθα, ὅπως νομίζουμε, ἀλλά ἔχουμε εὐθύνη ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς χάρισε τή ζωή καί ὅλα τά ἀγαθά της γιά νά τά καλλιεργοῦμε καί νά τά ἀξιοποιοῦμε, ὥστε νά πλησιάζουμε περισσότερο πρός τόν Θεό, καί μέ τούς καρπούς τῆς ἀρετῆς μας νά τοῦ δείχνουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς δωρεές του καί νά ἀποδίδουμε τό δίκαιο ὄφλημα ἔναντι τῆς ἀγάπης του.

Ἀδελφοί μου, εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο στήν ἐποχή μας ἀλλά καί σέ κάθε ἐποχή προσπάθησαν μέ διαφόρους τρόπους καί γιά διαφόρους λόγους, νά βγάλουν τόν Θεό, νά βγάλουν τήν Ἐκκλησία του ἀπό τή ζωή τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων. Χρησιμοποίησαν διωγμούς καί μαρτύρια, ἐξορίες καί θανατώσεις, ὕβρεις καί κατηγορίες, ἀλλά δέν ἐπέτυχαν τίποτε. Διότι μπορεῖ προσωρινά νά νόμισαν ὅτι κέρδισαν, ὅτι κατέκτησαν τόν κόσμο, ὅτι μποροῦν νά καρπώνονται τά ὀφέλη μιᾶς ζωῆς χωρίς τόν Θεό, στό τέλος ὅμως ἀποδείχθηκε πώς ὅλα αὐτά εἶναι μία οὐτοπία, εἶναι μία ματαιοπονία, γιατί κανείς καί μέ κανένα μέσο δέν μπορεῖ νά καταργήσει τόν Κύριο τοῦ ἀμπελῶνος, τόν Θεό.

Αὐτός δημιούργησε τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο καί αὐτός συνεχίζει καί θά συνεχίζει νά εἶναι ὁ κύριός του. Καί ἄν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά ἐργαζόμεθα στόν ἀμπελώνα του, ἄν ζητᾶ νά καλλιεργοῦμε τά χαρίσματα καί τίς δωρεές του, ἄν θέλει νά μᾶς βλέπει νά προαγόμεθα στήν ἀρετή, ἄν μᾶς ὑποδεικνύει μέ τούς δούλους του, τούς ἱερεῖς καί τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας μας, τί πρέπει νά κάνουμε στή ζωή μας, δέν τό κάνει γιά τό δικό του συμφέρον, ἀλλά γιά τό δικό μας, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή σωτηρία μας.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος στό ὁποῖο εἰσήλθαμε πρίν ἀπό δύο ἡμέρες ἄς προσπαθήσουμε νά μήν γίνουμε καί ἐμεῖς σάν τούς κακούς γεωργούς, ἀλλά ἄς καλλιεργήσουμε τόν προσωπικό μας ἀμπελώνα, τήν ψυχή μας, μέ τόν τρόπο πού μᾶς ὑποδεικνύει ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλησία, ὥστε κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου νά ἔχουμε νά τοῦ προσφέρουμε πολλούς καρπούς γιά νά μᾶς χαρίσει καί Ἐκεῖνος μέ τό ἄπειρο ἔλεός του τή βασιλεία του.

 

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...