Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΛΟΥΚΑ

 

«Ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ» (Τίτ. 3.8).

Κυριακή τῶν ἁγίων καί θεοφό­ρων πατέρων τῆς ἑβδόμης ἐν Νι­καίᾳ Οἰκου­με­νικῆς Συνόδου καί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἐκείνους τούς πιστούς καί γενναίους ἱεράρχες καί πατέρες οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίσθηκαν τήν ὀρθή πί­στη. Ἐκείνους πού ὑπερασπί­σθη­καν τίς ἱερές εἰκόνες ἀπό τή μανία τῶν δυσ­σεβῶν εἰκονομάχων, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦ­ντο πεισματικά τή λα­­τρευ­τική προ­σκύνηση τῶν σε­πτῶν καί ἁγί­ων εἰκόνων καί ἐπέ­βαλαν μέ αὐ­τοκρατορικά διατάγ­μα­τα τήν ἀπο­μάκρυνσή τους ἀπό τούς ναούς καί τά δημόσια κτίρια, διώκοντας, φυ­λακίζοντας καί ἐξο­ρί­ζοντας ὅσους πίστευαν ὅτι ἡ ἀπό­δοση τι­μῆς πρός τίς ἱερές εἰκό­νες «ἐπί τό πρωτότυπον διαβαί­νει», δέν εἶναι δηλαδή προσκύ­νη­ση καί λατρεία τῆς ὕλης, ἀλλά ἀνα­­φέρεται στό «πρωτότυπο», ἀνα­φέρεται στά ἱε­ρά πρόσωπα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Πα­ναγίας καί τῶν ἁγίων, τά ὁποῖα ἀπεικονίζουν.

Τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα τούς ἁγίους καί θεοφόρους πατέ­ρες οἱ ὁποῖοι κατετρόπωσαν τούς αἱρετικούς εἰκονομάχους καί μέ τή διδασκαλία τους ἀπέδωσαν στό ἀνθρώπινο πρόσωπο τήν τιμή καί τήν ἀξία πού ἔχει ὡς δημιούρ­γημα τοῦ Θεοῦ, τήν τιμή καί τήν ἀξία πού ἔλαβε μέ τήν ἐνανθρώ­πι­ση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι­στοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο προσέ­λαβε χά­ριν τῆς σωτηρίας μας τήν ἀν­θρώ­πινη φύση καί τήν ἐξαγίασε μέ τή σταυρική θυσία καί τήν ἀνάστασή του, ἀλλά καί τήν ἀνέ­βασε στόν οὐρανό, καθώς κατά ἀνά­ληψή του ἀνῆλθε στούς οὐρα­νούς φέροντας τό ἀναστημένο ἀν­θρώπινο σῶμα του.

Καί εἶναι ὄντως καλό καί ἐξόχως σημαντικό ἔργο αὐτό πού ἔκα­ναν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες τῆς ἑβδόμης Οἰκουμενι­κῆς Συνό­δου, ἡ προάσπιση δηλαδή τῆς ἀληθοῦς πί­­στεως, ἡ προ­άσπιση τῆς ἀξίας τῆς ἀν­θρω­πίνης φύσεως καί τῆς δυνατό­τη­τός της νά θεωθεῖ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου, καί ἡ διδα­σκαλία αὐτῆς τῆς πίστεως στούς ἀνθρώπους.

Γι᾽ αὐτό καί δικαιολογημένα ὅρι­σε ἡ Ἐκκλησία μας νά διαβά­ζε­ται κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τους ὁ λό­γος τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου Παύλου, ὁ ὁποῖος προ­τρέ­πει τόν μαθητή του ἐπίσκοπο Κρή­της Τίτο καί δι᾽ αὐτοῦ καί ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς «ἵνα φροντί­ζωσιν κα­λῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πε­πι­στευκότες τῷ Θεῷ».

Διότι δέν εἶναι δυνατόν νά πρω­τοστατεῖ κανείς σέ καλά καί ἀγαθά ἔργα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀποδέκτη τόν ἄνθρωπο, ἐάν δέν σέβεται τόν ἄνθρωπο, ἐάν δέν σέβεται τήν ἀν­θρώπινη φύση καί τό ἀν­θρώ­πινο πρόσωπο πού ἔχει ἀξία καί ση­μα­σία, γιατί ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Δέν εἶναι δυνατόν νά πρω­το­σταστεῖ κανείς σέ καλά καί ἀγα­θά ἔργα, ἐάν δέν σέβεται τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πλάστης καί δημι­ουρ­­γός τοῦ ἀνθρώπου, καί συγ­χρόνως αὐτός ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο σεβάσθηκε τό ἀνθρώπινο πρό­­σω­πο ἀλλά καί τό ἀνύψωσε μέχρι τόν θρόνο του καί τό κατέ­στησε κληρονόμο τῆς βασιλείας του.

Ἡ ἀλήθεια αὐτή γιά τή σχέση με­ταξύ πίστεως στόν Θεό καί σε­βα­σμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης προσω­πι­κό­τητος ἐπιβεβαιώνεται, ἀδελφοί μου, στίς ἡμέρες μας δυστυχῶς ἀρ­νητικά.

Ἄν ρίξουμε μιά ματιά γύ­ρω μας, θά δοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν ἤ μᾶλλον ὑποβα­θμί­­ζουν τό ἀνθρώπινο πρό­σω­πο ὅσοι βρίσκονται μακριά ἀπό τόν Θεό, ἔστω καί ἐάν πιστεύουν ὅτι ἐνεργοῦν πρός ὄφελός του, ἔστω καί ἐάν ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπε­ρα­σπί­ζονται τά δικαιώματά του. Διότι καί μόνο ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό διαστρέφει καί τά κα­ταργεῖ τά δικαιώματα καί τίς ἀξίες τοῦ ἀνθρώπου, καθώς ὅλα αὐτά εἶναι δῶ­ρα τοῦ Θεοῦ, εἶναι προ­νό­μια μέ τά ὁποῖα, μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη του, μᾶς προίκισε ὁ Θεός καί τά ὁποῖα δέν ὑφίστανται μα­κριά ἀπό τόν Θεό.

Τό δικό τους παράδειγμα κα­λού­με­θα νά ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀκολουθώντας συγ­χρό­νως καί τήν προτροπή τοῦ ἱδρυ­τοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, καί νά πρωτοστατοῦμε σέ ἔργα καλά καί ἀγαθά, ἔργα ἀρετῆς καί πίστεως στόν Θεό, μέ τή βοή­θεια τοῦ ὁποίου καί μέ τόν σεβα­σμό στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού πηγάζουν ἀπό τήν πίστη μας θά ἐπιτύχουμε στά ἔργα μας καί θά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἁγίων πατέρων πού τιμοῦμε σήμερα.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...