Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ (Αποστολικό Ανάγνωσμα)


«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, ὅτι τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἔστιν κατ᾽ ἄνθρωπον» (Γαλ. 1.11)

Μία σαφῆ καί ξεκάθαρη δήλωση ἀκούσαμε νά κάνει σήμερα ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς χριστιανούς τῆς Γαλα­τίας. Μία δήλωση ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συγχρόνως καί ἀπάντηση πρός ἐκείνους πού τόν ἀμφισβητοῦν, ἐπειδή δέν ἀνῆκε ἀπό τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ.

Τί τούς λέει; Σᾶς δηλώνω ὅτι τό εὐαγγέλιο τό ὁποῖο σᾶς κηρύττω δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόηση, δέν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα. Tό εὐαγγέλιο πού κηρύσσει ὁ ἀπόστολος εἶναι αὐτό πού τοῦ ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μετά τή μεταστροφή του στή Δαμασκό, καί γιά τό ὁποῖο προφανῶς συνο­μίλησε στή συνέχεια, ὅταν πῆγε στά Ἱεροσόλυμα, μέ τόν ἀπόστολο Πέτρο καί τόν ἅγιο Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο.

Ἡ διαβεβαίωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου δέν ἀπευθύνεται μόνο πρός τούς Γαλάτες. Ἀπευθύνεται καί πρός ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι εἴκοσι αἰῶνες μετά τό κήρυγμα τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀκοῦμε τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ νά κηρύσ­σε­ται μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό τούς ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς μας.

Ὑπάρχουν ὅμως καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι τό ἀμφισβητοῦν καί ἰσχυ­ρίζονται ὅτι τό κήρυγμα τῆς Ἐκ­κλησίας, τῶν ἐπισκόπων καί τῶν ἱερέων δέν εἶναι λόγος Χριστοῦ, δέν εἶναι τό εὐαγγέλιο τῆς σωτη­ρίας, ἀλλά εἶναι δῆθεν λόγος ἀν­θρώπινος, ἰδέες καί θέσεις τῶν κλη­ρικῶν, ἀπαγορεύσεις καί περι­ο­ρισμοί πού ἐπιβάλλουν στούς ἀν­θρώπους οἱ ἱερεῖς, καί δέν ὑπάρχει, κατά συνέπεια, κανένας λόγος νά τίς πιστεύει καί νά τίς ἐφαρμόζει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Μάλιστα, ὅσοι ὑποστηρίζουν αὐτές τίς ἀπό­ψεις προσπαθοῦν νά τίς διαδώσουν καί σέ ἄλλους, νά σπείρουν δηλαδή τόν σπόρο τῆς ἀμφιβολίας καί τῆς ἀμφισβητήσεως, νά κλονίσουν τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ἐκκλησία καί νά τούς στερή­σουν τή σταθερά, σύμφωνα μέ τήν ὁποία βάδιζαν στή ζωή τους.

Δέν ὑπάρχει ὅμως τίποτε πιό ἀνα­ληθές, τίποτε πιό ἀπατηλό καί πιό ἐπικίνδυνο ἀπό αὐτό, ἀπό τήν ἀμφι­σβήτηση δηλαδή ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι λόγος Χρι­στοῦ, καί τό εὐαγγέλιο πού κηρύσ­σει εἶναι εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι παρόμοια μέ τήν ἀμφισβήτηση τήν ὁποία ἐνέβαλε στήν ψυχή τῶν πρωτοπλάστων ὁ ὄφις σχετικά μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Καί εἶναι ἐπικίνδυνη, γιατί ἡ ἀμφισβήτηση γεννᾶ τήν ἀμφιβολία καί ἡ ἀμφι­βολία τήν ἀποστασιοποίηση καί ἡ ἀποστασιοποίηση ὁδηγεῖ στήν ἀπο­μά­κρυνση καί τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό, ὅταν δέν ἐμπιστεύ­ε­ται καί δέν ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές του, τότε βρίσκεται ἐκτεθειμένος στόν κίνδυνο τῶν πειρασμῶν καί τῶν προκλήσεων τοῦ συγχρόνου κόσμου καί δέν ἔχει τίποτε νά τόν συγκρατήσει καί νά ἀνακόψει τήν πτώση του στήν ἁμαρτία καί τήν καταστροφή. Καί βλέπουμε, δυστυχῶς, πολύ συχνά στίς ἡμέρες μας ποιές εἶναι οἱ ὀλέθριες συνέπειες τῆς ἀπομα­κρύν­σεως ἀπό τόν Θεό καί τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν ἐντολῶν του.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ λόγος τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀπευ­θύ­νε­ται σήμερα καί πρός ἐμᾶς, ὅσους εἴμεθα ἐδῶ καί τόν ἀκούσα­με, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς ἀν­θρώπους τῆς ἐποχῆς μας, καί μᾶς λέει: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι τό εὐαγ­γέ­λιο πού κηρύττω δέν εἶναι δικό μου, δέν εἶναι ἀνθρώπινο δημιούρ­γημα, ἀλλά εἶναι λόγος Χριστοῦ. Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι λόγος ἀνθρώπων ἀλλά θεῖος. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή ἡ ὁποία φυλάσσει τήν ἱερά παρακαταθήκη τοῦ θείου λόγου, τοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε ἐποχή. Καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο κηρύττει ἡ Ἐκκλησία του καί σή­μερα, ἰσχύει πάντοτε, γιατί ὁ ἴδι­ος ὁ Χριστός ἔχει δώσει ἐντολή νά παραμείνει ἀναλλοίωτος καί νά μήν προσθέσει κανείς «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία», γιατί καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας».

Ἄς μήν παρα­συρόμεθα καί ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε. Ὁ λόγος τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας δέν εἶναι λόγος ἀν­θρώπων, ἀλλά εἶναι ὁ λόγος τόν ὁποῖο ἀποκάλυψε ὁ Χριστός καί τόν ἐμπιστεύθηκε στήν Ἐκκλησία του. Ἄς τόν ἀκοῦμε, λοιπόν, καί ἄς ἀγωνιζόμεθα ὄχι μόνο νά εἴμεθα ἀκροατές ἀλλά καί ποιητές, νά ἐφαρμόζουμε αὐτόν τόν λόγο τοῦ Κυρίου στή ζωή μας, ὅπως τόν ἐφήρμοσαν ὄχι μόνο οἱ μαθητές του, οἱ ὁποῖοι τόν ἔζησαν καί τόν ἄκουσαν ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά κερδίσουμε καί ἐμεῖς τή σωτηρία.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...