Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΛΟΥΚΑ: Το πρότυπο της αγάπης.

 


«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καί τόν πλησίον σου ὡς σε­αυ­τόν» (Λουκ. 10.27).

Στήν ἐρώτηση τοῦ νομικοῦ πού τόν πλησιάζει καί τόν ρωτᾶ πῶς θά κληρονομήσει τήν αἰώνιο ζωή ὁ Ἰησοῦς δέν ἀπαντᾶ. Τόν παρα­πέμπει στή διπλή ἐντολή τοῦ νό­μου, στή διπλή ἐντολή τῆς ἀγάπης ἀπό τήν ὁποία, ὅπως λέγει ἀλλοῦ ὁ Χρι­στός, «ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προ­φῆ­ται κρέμανται», καί τόν κα­λεῖ νά τήν ἐπαναλάβει. Δέν περιο­ρί­ζεται ὅμως μόνο σέ αὐτό ὁ Χρι­στός. Βλέ­πο­ντας τήν ὑποκρισία τοῦ νο­μι­­κοῦ, ὁ ὁποῖος θέλοντας νά συγ­κα­­λύ­ψει τίς πονηρές του προ­θέ­σεις ἰσχυ­­ρί­ζεται ὅτι ἀγνοεῖ ποιός εἶναι ὁ πλη­σίον του, ὁ Χρι­στός παρου­σιάζει μέ μία μοναδική πα­ραβολή, μέ τήν πα­ρα­βολή τοῦ κα­λοῦ Σαμα­ρείτου, τί ση­μαίνει πραγ­ματικά ἀγά­πη καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού θά κληρο­νο­μήσουν ὄντως τήν αἰώ­νιο ζωή.

Πρότυπο τῆς πραγματικῆς ἀγά­πης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί». Εἶναι ὁ Θεός πού φω­τίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τό φῶς τοῦ ἡλίου, πού βρέχει ἐπί δι­καίους καί ἀδίκους, πού μεριμνᾶ γιά τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ καί τά πε­τεινά τοῦ οὐρανοῦ. Εἶναι ὁ Θεός ὁ ὁποῖ­ος δη­μιούρ­γη­σε ὅλο τόν κό­σμο γιά χάρη τοῦ ἀν­θρώπου. Εἶναι ὁ Θεός ὁ ὁποῖος, ὅταν ὁ ἄνθρωπος παρή­κου­σε τήν ἐντολή του καί ἀπο­μα­κρύνθηκε ἀπό κοντά του καί λά­τρευσε «τήν κτίσιν παρά τόν κτί­σα­ντα», ἔστει­λε τόν Υἱό του τόν μονογενῆ στή γῆ ὡς ἄνθρωπο καί δέχθηκε νά ὑπομείνει τόν ἐπώδυ­νο σταυρικό θάνατο γιά νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά τόν ἀποκα­τα­στήσει ἐκεῖ ἀπό ὅπου εἶχε ἐκπέσει καί νά τόν καταστήσει κληρονόμο τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο δείχνει καί ὁ κα­λός Σα­μαρείτης τῆς σημερινῆς εὐ­αγ­γε­λικῆς παραβολῆς. Γιατί τί κά­νει ὁ Σαμαρείτης; Δέν φροντίζει καί δέν περιθάλπει μόνο ἕνα ξένο καί ἄγνωστο ἄνθρωπο, ἀλλά καί ἕναν ἄνθρωπο Ἰσραη­λί­τη στό γένος, ἕναν ἄνθρωπο γιά τήν τύχη τοῦ ὁποίου ἀδιαφό­ρησαν τόσο ὁ ἱερέας ὅσο καί ὁ λευΐτης πού εἶχαν περά­σει πρίν ἀπό αὐτόν ἀπό τό σημεῖο. Καί δέν τόν περιθάλπει ἁπλῶς ἀλ­λά τόν με­ταφέρει καί σέ ἕνα παν­δοχεῖο, καί φροντίζει γιά τήν ἀπο­θε­ρα­πεία του προκαταβά­λο­ντας μά­λιστα τά ἔξο­δά της καί ὑπο­σχό­μενος νά καλύ­ψει κατά τήν ἐπιστροφή του καί τήν ὅποια ἐπιπλέον δαπά­νη προκύψει.

Ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁποία περι­βάλ­λει ὁ καλός Σαμαρείτης τόν ἐμ­πε­σόντα στούς ληστές ἄν­θρωπο, δέν μᾶς διδάσκει, ἀδελφοί μου, μόνο ὅτι πλησίον μας εἶναι ὁ κάθε ἄνθρω­πος χωρίς ἀπολύτως καμία διάκρι­ση, ἀλλά ἀκόμη καί ὅτι ἡ ἀγάπη δέν εἶναι θεωρία, δέν εἶναι λόγια, δέν εἶναι ἁπλῶς συναισθή­ματα, ἀλλά εἶναι ἔρ­γα, εἶναι πρά­ξεις, εἶναι θυσία. Εἶναι ἐκδαπά­νη­ση τοῦ ἑαυτοῦ μας χάριν τοῦ ἄλ­λου, ὁποι­οσδήποτε καί ἐάν εἶναι αὐτός, ἀκόμη καί ὁ ἐχθρός μας.

Αὐτή τήν ἀγάπη ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός, ἐάν θέλου­με νά εἴ­μα­στε τέ­κνα του. Αὐτή τήν ἀγάπη ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Χριστός ἐάν θέ­λουμε νά εἴ­μαστε μαθητές του καί νά φέρουμε ἀξίως τό ὄνο­μά του.

Ἄς μάθουμε, ἀδελφοί μου, νά μήν ἀδιαφοροῦμε γιά ὅ,τι συμ­βαί­νει γύρω μας. Ἄς μάθουμε νά μήν προσπερνοῦμε στόν δρόμο μας καί στή ζωή μας τούς πάσχοντες γιά ὁποιονδήποτε λόγο ἀδελφούς μας, ὅπως ἔκαναν ὁ ἱερέας καί ὁ λευ­ΐ­της τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Ἄς μάθουμε νά ἐνδιαφερόμαστε γιά τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας καί νά τούς προσφέρουμε μέ ἀγάπη ὅ,τι ἔχουμε, ἄλλος τόν χρό­νο του, ἄλλος τή συμπα­ράστασή του, ἄλλος τήν ὑλική του βοήθεια, ἄλλος τήν ἠθική του στήριξη, χω­ρίς νά ὑπολογίζουμε ποιός εἶ­ναι καί τί θά μᾶς κοστίσει αὐτή ἡ βοή­θεια, γιά νά βροῦμε καί ἐμεῖς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...