Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ


 

«Ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς· τό ἔργον ἐτε­λεί­­ωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω» (Ἰωάν. 17.4) .

Κυριακή πρίν ἀπό τήν Πεν­τηκοστή καί ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑορτάζει σήμερα τούς τριακοσίους δεκα­ο­κτώ θεοφόρους πατέ­ρες τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰ­κου­μενικῆς Συ­νόδου, τούς πατέρες πού ὑπε­ρα­σπίσθηκαν τό ὁμοού­σιο τοῦ δευτέρου προ­σώ­που τῆς Ἁγίας Τριά­δος, τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τίς κακοδοξίες τοῦ Ἀ­ρείου, ὁ ὁποῖος θεωροῦ­σε τόν Υἱό κτίσμα καί ὄχι ἰσότιμο μέ τόν Θεό-Πατέρα.

Τούς μνημονεύει, γιατί μέ τούς ἀγῶ­νες, μέ τίς ἀποφάσεις καί τή διδασκαλία τους δό­ξα­σαν τό ὄνομα τοῦ Χρι­στοῦ καί ἀπεκατέ­στη­σαν τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καί τῶν δογ­μάτων. Ἐργά­σθη­καν οἱ θεοφόροι Πατέ­ρες γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκ­κλη­σίας, γιά τήν ἑ­νό­­τη­τα τοῦ μυστικοῦ σώ­­μα­τος τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁ­ποία προσπαθοῦσε νά διασπάσει ὁ Ἄρειος μέ τίς αἱρετικές του δι­δα­σκα­­λίες, καί διατύ­πω­­σαν τήν πί­στη τῆς Ἐκκλησίας στό πρό­σω­πο τοῦ Χριστοῦ μέ τά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμ­βό­λου τῆς πίστεως.

Γι᾽ αὐτό καί δικαίως τούς τιμᾶ ἡ Ἐκκλη­σία μας κατά τή σημε­ρινή Κυριακή, κατά τήν ὁποία ὅρισε νά ἀναγι­νώ­σκεται τό ἀπόσπα­σμα ἐκεῖνο τῆς Ἀρχιε­ρα­­τικῆς προσευ­χῆς τοῦ Κυρίου, στό ὁ­ποῖο ὁ Χρι­στός, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος του, κάνει ἕναν ἀπολογισμό τοῦ ἔργου του καί ζητᾶ ἀπό τόν Πατέρα του νά τόν δο­ξά­­σει μέ τήν δό­ξα πού εἶ­χε πρίν ἀκό­μη δημι­ουρ­γηθεῖ ὁ κό­σμος.

Θίγοντας, λοιπόν, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ Χριστός τό θέμα τῆς δικῆς του δόξης, μᾶς δί­δει τήν εὐκαι­ρία νά ἀσχο­ληθοῦμε καί ἐμεῖς γιά λίγο μέ αὐτό τό θέμα πού ἀπα­σχολοῦσε καί ἀπα­σχο­λεῖ πάντοτε τούς ἀνθρώπους.

Ἀνέκαθεν ὁ ἄνθρωπος ἐπεδίωκε καί ἀποζη­τοῦσε τή δόξα καί τήν ἀναγνώ­ριση τῶν συν­αν­­θρώ­­πων του γιά τά ἔργα καί τά χαρίσματά του. Ξεχνοῦσε ὅμως πάντοτε ὅτι ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι μό­νο ἐφήμερη, ὅπως εἶ­ναι καί ἡ ἀνθρώπινη φύ­ση, ἀλλά εἶναι καί ἐξαιρετικά ἀσταθής, γιατί οἱ ἀπόψεις καί οἱ προτιμήσεις τῶν ἀν­θρώ­­πων μεταβάλ­λον­ται καί ἀλλάζουν ἀνά­λογα μέ τίς συνθῆκες καί τά συμφέροντά τους. Ἔτσι τό νά ἐπι­διώ­­­κει κανείς τή δόξα τῶν ἀνθρώπων εἶναι σχεδόν μάταιος κόπος, διότι καί δύσκολο εἶναι νά τήν ἀποκτήσει καί ἀκόμη δυσκο­λό­τερο νά τή διατηρή­σει.

Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ τήν προσωρινή δόξα πού προσφέ­ρουν οἱ ἄνθρωποι, ὑπάρχει καί ἡ δόξα πού χα­ρίζει ὁ Θεός. Καί ἡ δόξα αὐτή δέν εἶναι μό­νο σταθερή καί μό­νι­μη, ἀλλά συνο­δεύει τόν ἄνθρωπο καί μετά τήν ἀποχώρη­σή του ἀπό τόν  κό­σμο καί ἀναλ­λοί­­ω­τη καί αἰώνια.

Αὐτή τή δόξα ἀπή­λαυ­σαν καί ἀπολαμβάνουν μαζί μέ τόν Χριστό οἱ ἀπόστολοι. Αὐτήν ἀπο­λαμ­βάνουν καί οἱ τρια­κό­σιοι δέκα καί ὀκτώ θεοφόροι πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνό­δου μαζί μέ ὅλοι τούς ἁγίους καί τούς ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐ­τή τή δόξα ἔχουμε τή δυ­νατότητα νά κερδί­σου­με καί ἐμεῖς, ἀδελ­φοί μου, ὑπό μία καί μό­νη προϋπόθεση.

Καί τήν προϋπόθεση αὐτή μᾶς τήν ἀποκαλύ­πτει ὁ Χριστός στό ση­μερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα, ὅταν ζητᾶ ἀπό τόν Πατέρα του νά τοῦ δώσει τή δόξα πού εἶχε. Τί τοῦ λέγει; «τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καί νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ».

Νά, λοιπόν, ποιά εἶναι ἡ προϋπόθεση καί γιά μᾶς. Νά κάνουμε στή ζωή μας τό ἔργο πού μᾶς ἀνέθεσε ὁ Θεός. Στόν καθένα μας ἔχει ἀνα­θέσει ὁ Θεός ἕνα ἔρ­γο, πού στή βά­­ση του εἶναι κοινό γιά ὅλους μας, εἶναι κοι­νό γιά ὅλους τούς πιστούς.  Καί αὐτό εἶναι νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐν­το­λές του, γιατί τηρώντας τίς ἐντολές του ὄχι μό­νο ἀποδεικνύουμε τήν ἀγάπη μας στόν Θεό ἀλ­λά καί γινόμαστε ἀφορμή νά δοξάζεται ὁ Θεός. Καί ὅποιος δο­ξάζει τόν Θεό, αὐτός δο­ξάζεται ἀπό τόν Θεό πού ὑπό­σχε­­­ται στήν Πα­­λαιά Δια­­­θήκη ὅτι «τούς δο­ξά­­ζον­τάς με ἀντιδο­ξά­σω».

Ἄς ἀγωνιζόμαστε, λοιπόν, νά ζοῦμε σύμ­φωνα μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ καί νά τόν δοξά­ζου­με μέ τά καλά μας ἔργα, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ὅλους τούς ἁγίους αἰωνίως.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. ΠαντελεήμωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...