Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ: Βαθιά και αληθινή πίστη (εμπιστοσύνη) ζητά ο Χριστός.(Λουκ. 18. 35-43)

«Τί σοι θέλεις ποιήσω; δέ επεν· Κύριε, να ναβλέψω».
Μία συνάντηση περιγράφει σημερινή εαγγελική πε­ρικοπή, μιά τυχαία λλά σωτη­ριώ­δη συνάντηση.
Χριστός πλησίαζε στήν εριχώ καί στόν δρόμο πρός τήν πόλη κα­θό­ταν κάποιος ταλαίπωρος νθρω­πος καί ζητοσε τήν λεημοσύνη τν περαστικν. ταν τυφλός καί γι ατό εχε τήν νάγκη τν συν­αν­θρώ­πων του. ταν τυφλός καί δέν μποροσε νά διακρίνει ποιός περ­νοσε μπροστά του. κουσε μως τόν θόρυβο το πλήθους πού συνόδευε τόν ησο καί θέλησε νά μάθει τί συμβαίνει. Καί ταν το επαν πώς Χριστός εναι κενος πού περν, τότε ρχισε νά φωνάζει ζητώντας νά τόν λεή­σει, παρότι πολλοί τόν πέπλητταν καί το ζητοσαν νά σταματήσει.

ν πρίν πό λίγο ο φωνές το πλ­ήθους καναν τόν τυφλό νά ντι­λη­φθε τήν παρουσία το Χρι­στο, τώρα ο φωνές το τυφλο κάνουν τόν Χριστό νά τόν προσέξει. Ζητ νά τόν φέρουν κοντά του καί τόν ρωτ τί θέλει νά κάνει γι α­τόν. «Τί σοι θέλεις ποιήσω;»
φε­λής ρώτηση θά σκέφθηκαν σως πολλοί. Τί μπορε νά θέλει νας τυφλός; μως ρώτηση το ησο δέν εναι τυχαία, δέν εναι φελής. ν τυφλός το ζητοσε μόνο μία λεημοσύνη, πιθανόν Χρι­στός δέν θά τόν θεράπευε, γιατί δέν θά εχε κπληρώσει τήν προ­ϋ­πό­θεση γιά νά γίνει τό θαμα. Καί ατή τήν προϋπόθεση διερευν Χρι­στός μέ τήν ρώτησή του: «Τί σοι θέλεις ποιήσω;»
σφαλς Χριστός δέν χει νά­γκη τήν πάντηση το τυφλο γιά νά μάθει ποιές εναι ο σώτερες σκέ­ψεις του. Ατός πού «τάζει καρ­δίας καί νε­φρούς» γνωρίζει τί πι­στεύει τυφλός πού βρίσκεται νώπιόν του. Χρειά­ζεται μως νά τό ξωτερικεύσει, καί γιά νά χει καί διος τήν πι­βεβαίωση τς μο­λογίας λλά καί γιά νά τόν κού­­σει τό πλθος πού τόν κολου­θοσε.
πάντηση το τυφλο δέν πο­δεικνύει μόνο τήν προσδοκία του νά δε λλά καί τήν πίστη πού χει γιά τόν Χριστό. Γιατί δέν ζητ κα­νείς πό κάποιον κάτι πού δέν μπο­ρε νά το προσφέρει.
ταν τυφλός ζητ πό τόν Χρι­στό τό φς του μολογε ταυτό­χρο­να τι πιστεύει σ Ατόν, τι πιστεύ­ει πώς ησος χει τή δύναμη νά κάνει τό θαμα καί νά το χαρίσει τήν ραση πού γιά τόσα χρόνια εχε στερηθε.
Καί πίστη εναι προϋπόθεση πού ζητ Χριστός γιά νά κάνει τό θαμα. Μιά λέξη ρκε, γιατί προ­η­γεται πίστη, καί πίστη το τυ­φλο πιβεβαιώνεται πό τόν διο τόν Χριστό. «νάβλεψον· πίστις σου σέσω­κέν σε».
Χριστός τό δηλώνει κατηγορη­μα­τικά: πίστη του ταν ατή πού κανε τό θαμα. πίστη ταν ατή πού το χάρισε τήν ραση. πίστη ταν ατή πού τόν κανε νά δια­κρί­νει, ν καί τυφλός, ατό πού δέν μπο­ροσαν νά διακρίνουν πολλοί πό τούς ουδαίους. πίστη ταν ατή πού κανε τόν τυφλό νά να­γνωρίσει στόν πρόσωπο το Χρι­στο, πού δέν βλεπε, τόν Υό το Θε­ο, γιατί πίστη εναι, πως γρά­φει πόστολος Παλος, «πραγ­μάτων λεγχος ο βλεπομέ­νων». Καί τό θαμα εναι, δελ­φοί μου, πργ­μα «ο βλεπόμενον». Εναι κάτι πού δέν μπορομε νά τό δομε, πού δέν μπορομε νά τό ξηγή­σου­με, πού δέν μπορομε νά τό κατα­νοή­σουμε. Καί γι ατό χρειάζεται πίστη.
δελφοί μου, τυφλός τς ση­με­ρινς εαγελικς περικοπς μς δίνει τό μάθημα τς πίστεως. Πι­στεύει καί σώζεται. Πιστεύει περισ­σό­τερο πό σο πίστευαν λοι κε­νοι πού κολουθοσαν τόν ησο στόν δρόμο πρός τήν εριχώ καί πού σως τόν εχαν συναντήσει καί κούσει πολλές φορές. Καί ν κενοι προσπαθον νά ποθαρρύ­νουν τόν τυφλό νά μήν πλησιά­σει τόν Χριστό, κενος πιμένει. κε­νοι τόν γνώριζαν, λλά προφανς δέν πίστευαν τι μποροσε νά κάνει να τέτοιο θαμα. κενος δέν τόν γνώριζε καί μως πίστευε.
Ατό εναι τό μεγάλο μάθημα το ναβλέψαντος τυφλο, δελφοί μου. Πολλές φορές καί μες πού βρισκόμαστε κοντά στόν Χριστό, κοντά στήν κκλησία, νομίζουμε τι πιστεύουμε, λλά στήν πραγμα­τι­κότητα δέν  διαθέτουμε τήν λη­θι­νή καί βαθειά πίστη πού ζητ Χριστός. Καί ν δέν τήν διαθέτου­με, τότε δέν εναι δυνατόν νά σω­θο­με, στω καί άν ζομε μέσα στήν κκλησία καί ν κκλησια­ζό­μαστε τακτικά, διότι σωτηρία μας εναι να θαμα πού πιτελε Χριστός γιά τόν καθένα μας. Εναι να θαμα σάν ατό πού πιτέλεσε Χριστός στόν τυφλό τς εριχος. Χρι­στός νοίγει καί σέ μς τά μά­τια χι το σώματος λλά τς ψυ­χς, γιά νά μπορέσουμε νά δομε τήν λήθειά του, γιά νά μπορέσουμε νά πολαύσουμε τή δόξα του. νοίγει τά μάτια μας πού συσκοτίζονται πό τήν μαρτία καί μς κάνει νά βλέπουμε τό φς του. Καί γι ατό τό θαμα παραίτητη προϋ­πόθεση εναι, δελφοί μου, πίστη.
ς μιμηθομε, λοιπόν, δελφοί μου, τό παράδειγμα το τυφλο τς εαγ­γελικς περικοπς καί ς προσπαθήσουμε νά αξήσουμε τήν πίστη μας, στε νά ξιωθομε νά κούσουμε καί μες τή φωνή το Χριστο: «νάβλεψον· πίστις σου σέσωκέν σε». μήν.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...