Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ: Όλα μας επιτρέπονται, αλλά δεν μας συμφέρουν όλα.«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθή­σομαι ὑπό τι­νος».
Ἀπόλυτος καί κατη­γο­ρη­μα­τικός ὁ ἀπόστολος Παῦ­­λος δίνει μία ἀπάν­τη­ση στόν ἄσωτο υἱό τῆς σημε­ρινῆς εὐαγγε­λι­κῆς παραβο­λῆς, πού ἔχοντας τήν αἴ­σθηση ὅτι ἡ παρου­σία τοῦ πα­τέρα τόν ἐμπόδιζε νά κά­­νει ὅ,τι ἤθελε, φεύγει ἀπό τό σπίτι γιά νά ζή­σει τή ζωή πού ὀνει­ρευό­ταν χω­ρίς περιορι­σμούς. Δίνει μία ἀπάντηση καί σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς ἀνθρώ­πους τοῦ 21ου αἰ­ώνα, πού μερικές φο­ρές δοκιμάζουμε τόν πει­­ρασμό νά δραπετεύ­σου­με ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τούς κα­νό­νες τῆς Ἐκκλησίας μας. Δίνει ὅμως ταυτό­χρο­να καί μία ἠχηρή ἀπάν­τη­ση σέ ὅσους κατη­γο­ροῦν τήν Ἐκ­κλη­σία, ὅτι δῆθεν περιο­ρίζει τήν ἐλευ­θερία τῶν ἀν­θρώ­πων, θέ­το­ντας ὅρια καί περιορι­σμούς.
«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθή­σομαι ὑπό τι­νος».

Μεγαλοφωνότατη ἡ ἀπά­ντη­ση τοῦ πρωτο­κορυ­φαί­ου, «πάντα μοι ἔξε­στιν», ὅλα μπορῶ νά τά κά­νω, ἀλλά καθόλου ἐγωι­στική. Γιατί δέν μπο­ρεῖ νά θεω­ρη­θεῖ ἐγωι­στής κάποιος πού αὐτοπεριορίζεται μέ τό­ση πειθαρχία ὅση ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Δέν μπορεῖ νά θεω­ρη­θεῖ ἐγωιστής αὐτός πού ἐλέγ­χει τόν ἑαυτό του, πού εἶ­ναι σέ τέτοιο βα­θμό ἐγκρα­τής, ὥστε νά μπορεῖ νά ἐπι­λέγει μέ­σα σέ κλίμα ἀπολύ­του ἐλευθερίας ποιό εἶναι τό συμφέρον ἀπό ὅσα μπο­­ρεῖ νά κάνει. Διότι δέν μπορεῖ νά θεω­­ρη­θεῖ ἐγωι­στής, κά­ποιος πού κατανι­κᾶ τή δύναμη τῶν πραγμά­των νά τοῦ στε­ρήσουν τήν πνευματική του ἐλευθερία, πού ἔχει ἄμε­­ση ἀναφορά στόν Θεό καί στή σχέση τοῦ ἀνθρώ­που μαζί του.
«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει». Οἱ ἄν­θρωποι μι­λοῦ­με γιά τό συμ­­φέρον μας καί τό προσ­διο­ρί­ζουμε μέ κοσμικούς ὅ­ρους, ὥστε τελικά νά γι­­νό­­μαστε δέσμιοι τοῦ συμ­φέ­ροντος.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό προσδιορίζει μέ πνευ­ματι­κούς ὅρους καί χαρα­κτη­ρίζει ὡς συμ­­φέρον ὅ,τι δέν τοῦ περιορίζει τήν ψυχική του ἐλευθερία καί ἀνε­ξαρ­τησία.
Συμφέρον εἶναι ὅ,τι δέν τόν ὑποδουλώνει στή δύ­να­­μή του, ὅ,τι δέν τόν ἐξου­­­σιάζει σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά τόν καθιστᾶ ὑπο­χείριό του· ὅ,τι δέν τόν φέρ­­­νει στήν κατάσταση πού βρέθηκε ὁ ἄσωτος τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ὥστε νά βόσκει χοί­ρους.
Καί σ᾽ αὐτό τό εἶδος τοῦ κα­λῶς ἐννοούμε­νου συμ­φέ­­­­ροντος μᾶς χειραγωγεῖ ὁ οὐρανο­βά­μων ἀπόστολος, βοη­θῶντας μας νά ἀπελευ­θερωθοῦμε ἀπό ὅ,τι μᾶς δε­σμεύει καί μᾶς συν­δέει μέ τή γῆ, γιά νά μπορέ­σου­με στή συνέ­χεια, ἀπε­λευ­θερω­μέ­νοι καί ἀπελεύ­θεροι Χρι­στοῦ, νά συναντή­σου­με τόν Θεό καί νά ἑνω­θοῦ­με μαζί του, ὥστε νά ζοῦμε ἐν αὐ­τῷ. Γιατί ὅποιος ἐπιδιώ­κει πράγ­μα­­τι αὐτό τό συμ­φέ­ρον, αὐτός μόνο ἔχει τή δυ­νατότητα νά κάνει τά πάν­τα, ἐφόσον ἔχει ἐπι­τύ­χει τό μεῖζον, τό νά ὑπερ­βαί­νει, δηλαδή, τόν ἑαυτό του.
«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθήσομαι ὑπό τι­νος».
Αὐτό τό σύνθημα ζωῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀκο­­λούθησαν οἱ πατέ­ρες καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ­κλησίας μας ἀνά τούς αἰῶνες. Καί γι᾽ αὐτό ἐπέ­­τυχαν ὅλα τά με­γά­λα καί σπουδαῖα στή ζωή τους, ἐπέτυχαν νά φθά­­σουν σέ μέτρα ἀ­σκή­­­σε­ως καί ἁγιότη­τος δυσ­θεώ­­ρητα, πού θαυ­μάζουμε ὅλοι σήμε­ρα.
Αὐτό τό σύνθημα ζωῆς μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ Ἐκκλησία μας νά οἰκειοποιη­θοῦ­με καί νά ἀκολουθή­σου­­με καί ἐμεῖς, ἔτσι ὥστε ἀφενός νά μήν ὑποδουλωθοῦμε στήν ἐναγώνια ἀναζήτηση τοῦ συμφέροντός μας, πού μᾶς στερεῖ τήν ἱκα­νοποίηση καί τήν εὐτυ­χία τήν ὁποία χαρίζουν τά ἁπλᾶ πράγματα στή ζωή μας, νά μή γίνουμε δέσμιοι τοῦ συμφέρον­τός μας πού μᾶς ἀπο­ξε­νώνει ἀπό τόν Θεό καί μᾶς κάνει ἐχθρούς μέ τούς συνανθρώπους μας, γιατί μᾶς κάνει νά τούς θεωροῦμε ὄχι ὡς ἀδελ­φούς ἀλλά ὡς ἀντα­γω­νιστές, καί ἀφε­τέρου γιά νά μήν βρε­θοῦμε στή δυσά­ρε­στη θέση τοῦ ἀσώτου υἱοῦ πού στε­ρή­θηκε τά πάν­τα ἐξαι­τίας τῆς ἐπιμο­νῆς του νά ζήσει μία ζωή ἀνε­ξάρ­τητη ἀπό τίς δε­σμεύ­­­σεις τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ καί κα­τήν­­τη­σε δέσμιος τῆς δυ­στυ­χί­ας καί τῆς ἀ­θλι­ό­­τη­τος. Διότι μόνο ἄν ἐπιτύ­χου­με μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐξουσιά­ζουμε τίς ἐπιθυμίες μας καί τίς ἐπιλογές μας καί νά μήν ἐξουσιαζόμαστε ἀπό αὐτές, τότε θά ζοῦμε πάντοτε μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...