Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ (ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ)«Καί ἀπελεύσονται οἱ δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώ­νιον».
Τρίτη Κυριακή τοῦ Τρι­­ωδίου σήμερα, ἀ­δελ­φοί μου, καί πρίν νά μᾶς ὑπεν­θυμίσει ἡ Ἐκ­κλησία μας τήν ἔξωσή μας ἀπό τόν παράδεισο τῆς Ἐδέμ ἐξαιτίας τῆς πα­­ρακοῆς τῶν πρωτο­πλάστων, πρίν νά μᾶς καλέσει νά εἰσέλθουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν γιά νά ἀγωνισθοῦμε ὥστε νά καθάρουμε τήν ψυχή μας ἀπό τούς ρύ­πους τῆς ἁμαρτίας καί νά βρεθοῦμε προετοι­μα­­­­σμένοι κατάλληλα κα­­­τά τήν ἡμέρα τῆς κρί­­σεως, μᾶς παρου­σιά­ζει σήμερα αὐτήν ἀ­κρι­βῶς τήν ἡμέρα. Μᾶς πα­ρουσιάζει καί μᾶς πε­ρι­γράφει τί θά συμβεῖ, ὅταν θά ἔρθει ὁ Χριστός με­τά δόξης γιά νά ἀπο­δώσει δικαιοσύνη.
Ἡ πε­ριγραφή αὐτή δέν εἶ­ναι περιγραφή κά­ποιου ἀνθρώπου, ὥστε νά μπο­ρεῖ νά ἰσχυρισθεῖ κα­νείς πώς εἶναι φαν­τα­­στική ἤ δέν εἶναι ἀ­κρι­βής. Εἶναι ἡ περι­γρα­­φή τοῦ Χριστοῦ πού γνωρίζει καλύτερα ἀπό κάθε ἄλλο τί θά συμβεῖ ἐκείνη τήν ἡμέρα, καί τά δεδομένα εἶναι ἁπλά καί σαφῆ.
Τό κρι­τήριο βάσει τοῦ ὁποίου θά κρίνει ὁ Χρι­στός τόν κόσμο εἶναι ἡ διπλῆ ἐντολή τῆς ἀγά­πης, γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός εἶπε: «ἐν ταύ­ταις ταῖς δυσίν ἐν­το­λαῖς ὅ­λος ὁ νόμος καί οἱ προ­φῆται κρέ­μαν­ται». Εἶ­ναι ἡ ἐντολή τῆς ἀγά­πης πρός τόν Θεό καί τόν ἄν­θρωπο, τήν ἐφαρμογή τῆς ὁ­ποί­ας ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Χρι­στός γιά νά μᾶς συγ­κα­ταριθμήσει μεταξύ τῶν ἐκλεκτῶν του καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώ­νιο ζωή.

Ἡ περιγραφή τοῦ Χρι­στοῦ γιά τή μέλλουσα κρίση δέν γίνεται χωρίς λόγο, γιατί ἐμεῖς οἱ ἄν­θρωποι μπορεῖ νά ἔ­χουμε τήν ἐντύπωση πώς τά κριτήρια τῆς αἰ­ω­νίου ζωῆς εἶναι δια­φο­ρετικά καί πώς ἄλ­­λες ἀρετές ἔχουν προ­­­τε­ραιότητα ἤ με­γα­λύ­τε­­ρη ἀξία ἀπό τήν ἀγά­πη. Μπορεῖ νά νομίζουμε ὅτι δέν εἶναι δυ­νατό ἡ ἐπίσκεψη ἑνός ἀσθε­νοῦς ἤ ἑνός φυλα­κι­σμέ­νου νά ἔχει μεγα­λύτερη σημασία ἀπό τήν ἄ­σκη­ση, τή νηστεία ἤ τήν προσευχή. Μπο­ρεῖ νά πι­στεύουμε ὅτι τό νά προσ­φέρουμε ἕνα πιά­το φαγητό σέ κά­ποιον πού πεινᾶ δέν μπο­ρεῖ νά κρίνει τό αἰώνιο μέλ­λον μας.
Κι ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ πραγματικότητα εἶναι αὐτή πού μᾶς παρου­σι­ά­­ζει τό σημερινό εὐ­αγ­γε­λικό ἀνάγνωσμα, ὅσο καί ἄν μᾶς φαίνεται πε­ρίεργη. Καί ἐπειδή, ὅ­πως λέει καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, εἶναι πολλοί αὐ­τοί πού θά ἐκπλα­γοῦν ἐκείνη τήν ἡμέρα καί θά ρωτήσουν «πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἤ διψῶντα ἤ ξένον ἤ γυ­μνόν ἤ ἀσθενῆ ἤ ἐν φυ­λακῇ καί οὐ διηκο­νή­σαμέν σοι», γι᾽ αὐτό καί μᾶς προειδοποιεῖ ἐγκαί­ρως γιά τή σημα­σία τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης. Γιατί ἡ ἀ­γά­πη, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι μία ἁπλῆ ἐν­τολή· εἶναι, ὅπως δι­δά­σκουν οἱ πατέρες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, ἀ­ρε­­τή πε­ριε­κτική, ἀρε­τή πού συμ­πε­ριλαμβά­νει καί προ­ϋ­ποθέτει ὅλες τίς ἀρετές, γι᾽ αὐτό καί ἔχει τόσο με­γάλη σπουδαιότητα καί ἀξία. Εἶναι ὅμως ἐπιπλέον καί ἡ κατ᾽ ἐ­ξο­χήν ἰδιό­της τοῦ Θε­οῦ. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί», μᾶς δια­βε­βαιώνει ὁ εὐ­αγγελιστής Ἰωάννης, «καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγά­πῃ ἐν τῷ Θεῷ μέ­νει». Καί ἐπειδή ἡ αἰώνιος ζωή, πού ἀπο­τε­­λεῖ τό διακύβευμα τῆς μελλούσης  κρίσε­ως, εἶναι ἡ ζωή μαζί μέ τόν Θεό, εἶναι ἡ ζωή μέ­σα στή διαρκῆ καί ζῶ­σα παρουσία τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό ἡ ἀγάπη εἶναι τό εἰσιτήριο γιά τήν αἰώνιο ζωή. Γιατί κανείς δέν μπορεῖ νά ζήσει μαζί μέ τόν Θεό, ἐάν δέν ἔχει οἰκειωθεῖ τήν ἀγάπη, ἐάν δέν τήν ἔχει κάνει τρόπο ζωῆς. Κανείς δέν μπορεῖ νά γί­νει μέτοχος τῆς αἰω­νίου ζωῆς, ἐάν δέν ἔχει βιώσει καί ἐφαρμόσει τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης στήν ἐπίγεια ζωή του.
Αὐτό ἔκανε, ἀδελφοί μου, καί ὁ ἅγιος Πολύ­καρ­πος, ἐπίσκοπος Σμύρ­­νης πού ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία.
Ἔζησε τήν ἀγάπη στόν Θεό καί στόν ἄνθρωπο καί τήν ἐξέφρασε μέ τή θυσιαστική προσφορά του πρός τό ποίμνιό του, τό ὁποῖο διακό­νη­σε μέ ζῆλο καί ἀφο­σί­ω­ση καί τό προστά­τευσε μέ κάθε τρόπο ὄχι μόνο ἀπό τούς εἰδω­λο­λάτρες καί τούς διῶ­κτες τῆς πί­στεως, ἀλλά καί ἀπό τήν πυρκαγιά πού ξέ­σπασε στή Σμύρ­νη καί τήν ὅποια ἔσβυ­σε μέ τήν προσευχή του ὁ ἅγι­­ος.
Τήν ἴδια ἀγάπη ἔδειξε ὁ ἅγιος Πολύκαρπος καί πρός τόν Θεό, φυ­λάσ­σοντας μέ ἀκρίβεια καί συνέπεια τίς ἐντο­λές του σέ ὅλη του τή ζωή καί ἐπισφραγί­ζο­ν­τας τήν πιστότητά του στόν Θεό καί τό θέ­λη­μά του μέ τό μαρτύ­ριό του. Ἔτσι δικαίως ἔλαβε «τόν στέφανον τῆς ζω­ῆς», ὅπως προεῖπε στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύ­ψε­ως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, γιά νά εὐ­φραί­νεται στόν οὐρανό ἀπολαμβάνοντας τήν αἰ­ώνια ζωή κοντά στόν Θεό.
Ἀδελφοί μου, τό πα­ράδειγμα τοῦ ἁγίου Πο­λυκάρπου σέ συνδυα­σμό μέ τό σημερινό εὐ­αγγελικό ἀνάγνωσμα, ἄς ἀφυπνήσει καί ἐμᾶς, ὥστε νά ἀκολουθή­σου­με τόν δρόμο τῆς ἐντο­λῆς τῆς ἀγάπης καί μέ­σω αὐτῆς νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς αἰωνίου ζω­ῆς, τήν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός γιά ὅ­λους μας.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...