Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ


 

«Ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω» (Ματθ. 25.21 καί 23).

Ἀκούοντας σήμερα τή γνωστή σέ ὅλους μας παραβολή τῶν ταλάντων, πολλοί ἴσως διερωτήθηκαν γιατί ὁ ἄνθρωπος τόν ὁποῖο μᾶς παρουσιάζει ἡ παραβολή ἔδωσε στούς δούλους του διαφορετικό ἀριθμό ταλάντων. Πολλοί διερωτήθηκαν ἄν ὁ κύριος τῶν δούλων ἦταν ἄδικος ἀπέναντί τους, ἄν ἄλλους τούς εὐνόησε, δίδοντάς τους περισσότερα τάλαντα, καί ἄλλους τούς ἀδίκησε, δίδοντας λιγότερα. Καί ἄλλοι πάλι ἴσως βιάζονται νά χαρακτηρίσουν καί τόν Θεό ἄδικο, γιατί καί Ἐκεῖνος δέν ἔχει δώσει τά ἴδια χαρίσματα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δέν τούς ἔχει δώσει τά ἴδια τάλαντα.

Ἡ ἀπορία αὐτή δέν εἶναι βεβαίως χωρίς ἀπάντηση, καί ἡ πιό ἁπλῆ εἶναι αὐτή πού δίδουν πολλοί ἀπό τούς ἑρμηνευτές, λέγοντας ὅτι ὁ Θεός, ὅπως καί ὁ ἄνθρωπος τῆς σημερινῆς παραβολῆς, δέν εἶναι ἄδικος, ὥστε νά δίδει σέ ἄλλους πολλά καί σέ ἄλλους λιγότερα χαρίσματα. Ὡς παντογνώστης γνωρίζει τίς δυνατότητες τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί δίδει τά τάλαντα ἀνάλογα μέ αὐτές, ὥστε νά μπορέσουν νά τά ἀξιοποιήσουν πρός ὠφέλειά τους καί πρός ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν τους.

Ὅμως ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται στή σημερινή παραβολή καί μέ ἕναν ἀκόμη τρόπο. Ἐκφράζεται μέ τήν ἀνταμοιβή πού προσφέρει ὁ ἄνθρωπος στούς δούλους του, στούς ὁποίους εἶχε ἐμπιστευθεῖ τά πέντε καί τά δύο τάλαντα· στούς δύο δούλους του, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν καί καλλιέργησαν τά τάλαντα πού ἔλαβαν, ἔτσι ὥστε, ὅταν ἐπέστρεψε ὁ κύριός τους καί ζήτησε λόγο, ἦταν σέ θέση νά τοῦ ἀποδώσουν τούς καρπούς τῆς ἐργασίας τους καί τῆς καλλιεργείας τῶν ταλάντων πού τούς ἐμπιστεύθηκε. Αὐτός πού εἶχε λάβει τά πέντε τάλαντα παρουσίασε στόν κύριό του ἄλλα πέντε καί αὐτός πού εἶχε λάβει τά δύο ἄλλα δύο.

Σύμφωνα μέ τά δικά μας, τά ἀνθρώπινα κριτήρια, θά περιμέναμε ὁ κύριος νά ἀνταμείψει τούς δύο δούλους του μέ διαφορετικό τρόπο, νά δώσει μεγαλύτερη ἀνταμοιβή σέ αὐτόν πού κέρδισε τά πέντε τάλαντα ἀπό ὅ,τι σέ αὐτόν πού κέρδισε τά δύο. Ὅμως ὁ κύριος ἀποφάσισε διαφορετικά, ἀποφάσισε μέ τό κριτήριο τῆς ἀληθινῆς δικαιοσύνης καί ἀπέδωσε καί στούς δύο δούλους του τήν ἴδια ἀμοιβή λέγοντας: «ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω». Τί τούς εἶπε, δηλαδή; Εἴσασταν πιστοί καί ἐργατικοί δοῦλοι, ὅταν εἴχατε λίγα νά διαχειριστεῖτε. Γι᾽ αὐτό τόν λόγο θά σᾶς ἐμπιστευθῶ τώρα πολλά.

Ἄν ὁ κύριος ἔδιδε μεγαλύτερη ἀνταμοιβή στόν δοῦλο πού ἔλαβε τά πέντε τάλαντα, θά μποροῦσε ὁ δοῦλος πού ἔλαβε τά δύο νά παραπονεθεῖ καί νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι, ἄν εἶχε λάβει καί αὐτός πέντε, θά κέρδιζε πέντε, ἄρα εἶχε ἀδικηθεῖ. Αὐτή ὅμως εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἡ ἀνθρώπινη λογική καί ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Ὁ κύριος τῆς παραβολῆς ἀνταμείβει τόν κόπο καί τήν προσπάθεια τῶν δούλων του, ὄχι τήν ποσότητα. Ἐκτιμᾶ τό γεγονός ὅτι καί οἱ δύο ἐργάσθηκαν ἀνάλογα μέ ὅσα εἶχαν λάβει καί ἀπέφεραν ἀντίστοιχα, γι᾽ αὐτό καί τούς δίδει τήν ἀντίστοιχη ἀμοιβή. Τό ἴδιο θά κάνει καί ὁ Θεός κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Δέν θά ζητήσει ἀπό ὅλους μας τούς ἴδιους καρπούς, τά ἴδια ἔργα, ἀλλά θά ζητήσει ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί τά χαρίσματά μας, ἀνάλογα μέ αὐτά πού Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἀντί νά ἀσχολούμεθα μέ ὅσα ἔχουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι γύρω μας, ἀντί νά δυσανασχετοῦμε μέ τά χαρίσματα καί τά τάλαντα πού ἔχουν ἐκεῖνοι καί ἐμεῖς δέν ἔχουμε, ἄς προσπαθήσουμε νά καλλιεργήσουμε καί νά ἀξιοποιήσουμε ὅσα ἔχουμε ἐμεῖς, ὅσα ἔχει δώσει σέ ἐμᾶς ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος γνωρίζει γιατί μᾶς ἔχει δώσει τά χαρίσματα καί τά τάλαντα πού μᾶς ἔχει δώσει. Καί νά μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι, ἐάν ἐργασθοῦμε μέ διάθεση, μέ ζῆλο καί μέ ἀγάπη γιά νά τά αὐξήσουμε πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας, καί ὄχι μόνο γιά τό προσωπικό μας συμφέρον, τότε θά ἀκούσουμε καί ἐμεῖς κατά τήν ἡμέρα τῆς μελλούσης κρίσεως τή φωνή τοῦ Κυρίου μας «ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ κυρίου σου».

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...