Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

«Μανθανέτωσαν δέ καί οἱ ἡμέτε­ροι καλῶν ἔργων προ­­­ΐ­στασθαι εἰς τάς ἀνα­γ­καίας χρείας, ἵνα μή ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ. 3.14).

Τήν περασμένη Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Εὐφημία, ἡ ὁποία μέ θαυμαστό τρόπο ἐπεκύρωσε τόν Τόμο τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καί σήμερα τιμᾶ τή μνήμη τῶν 680 ἁγίων Πατέρων αὐτῆς τῆς Συνό­δου πού συνεκλήθη στήν Χαλ­κη­δό­να, προκειμένου νά ἀντιμε­τω­πίσει τήν αἵρε­ση τοῦ μο­νο­φυσιτισμοῦ, οἱ ὁποῖοι θείῳ πνεύ­ματι κι­νούμενοι ἐδογμάτι­σαν ὀρ­θο­δόξως καί τεκ­μη­ρίωσαν σαφῶς τό δόγμα τῆς ἀχω­­ρίστου θείας καί ἀν­θρω­πίνης φύ­σεως τοῦ Χρι­στοῦ, προ­­­φυλάσσοντας τούς πιστούς ἀπό τήν πλά­νη τῶν αἱρετι­κῶν κακοδο­ξιῶν.

Ἔτσι ἀπεδείχθησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες «προϊστά­με­νοι καλῶν ἔργων» στήν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς προ­τρέπει ὁ ἀπό­στολος Παῦλος τούς χριστιανούς στό σημερινό ἀποστο­λι­κό ἀνά­γνωσμα. «Μανθανέτωσαν δέ καί οἱ ἡμέτε­ροι καλῶν ἔργων προ­­­ΐ­στασθαι εἰς τάς ἀνα­γ­καίας χρείας, ἵνα μή ὦσιν ἄκαρποι».

Γιά τήν Ἐκκλησία τῆς ἐπο­χῆς τῶν ἁγίων Πατέ­ρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἡ προάσπιση τῆς ἀληθείας καί ἡ ὑποστήριξη τῶν δύο φύσεων τοῦ Χρι­στοῦ, τῆς θείας δηλαδή καί τῆς ἀνθρωπίνης, ἦταν ὄν­τως ἀναγκαία χρεία. Διότι ἡ ἀμφισβήτηση τῆς διπλῆς φύσεως τοῦ Χριστοῦ θά κατέληγε στήν ἄρνηση τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί, κατά συνέπεια, τῆς δυ­να­τότητος τῆς σωτηρίας του.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀγωνίσθηκαν σθεναρά, ὥστε νά μήν ἐπι­κρατήσουν οἱ ἀσεβεῖς καί βλάσφημες διδασκα­λίες τῶν μονοφυσιτῶν καί μέ τή χάρη τοῦ παναγίου Πνεύ­ματος κατίσχυναν τούς αἱρετικούς καί φύ­λαξαν ἀκαινοτόμητη τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, προσφέροντας μέ τή διδα­σκαλία καί τά συγγράμ­μα­τά τους καρπόν πολύ στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀνα­δεικνυόμενοι καί οἱ ἴδιοι πολύκαρποι πρός δό­ξαν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προτροπή ὅμως τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, πού ἀκούσαμε πρό ὀλίγου, δέν ἀπευθυνόταν μόνο πρός τόν μαθητή του ἀπόστολο Τί­το ἤ τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Δ´ Συνόδου. Ἀπευ­θύνεται καί πρός ὅλους ἐ­μᾶς, καί μᾶς καλεῖ νά φρο­ν­τίζουμε ὄχι μόνο νά ἐπι­τελοῦμε καλά ἔργα ἀλλά καί νά πρωτοστατοῦμε σέ αὐτά καί νά παροτρύ­νουμε καί ἄλλους ἀδελφούς μας πρός αὐτά.

Τά καλά ἔργα δέν εἶ­ναι ἁπλῶς κά­ποιες καλές πρά­ξεις. Εἶναι τά ἔργα τῆς εὐ­σε­βείας καί τῆς πίστεως. Εἶναι τά ἔργα τῆς ἀρετῆς. Εἶναι τά ἔργα τῆς ἐν Χριστῷ ζω­ῆς, τά ὁποῖα ὡς πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔχου­με χρέ­ος νά ἐργα­ζό­μα­στε τόσο μέ­σα μας ὅσο καί γύ­ρω μας.

Καλά ἔργα εἶναι νά φρο­ν­τί­ζουμε, ὥστε ἡ ψυχή μας νά εἶναι γῆ ἀγαθή, ἡ ὁποία μπορεῖ νά δεχθεῖ τόν σπό­ρο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πού πέ­φτει σ’ αὐτήν. Νά φρο­ν­τίζουμε αὐ­τός ὁ εὐαγγελικός σπόρος νά μήν χά­νεται, ἀλλά νά φυ­τρώνει, καί νά τόν πο­τί­ζου­με μέ τή χάρη τοῦ Θε­οῦ, μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προ­σω­πι­κοῦ μας ἀγώ­να καί τά δά­κρυα τῆς προσευ­χῆς, ὥστε νά ἀποδίδει καρπούς.

Καλά ἔργα, στά ὁποῖα ὀφεί­­­­λουμε νά πρωτοστα­τοῦ­­με, εἶναι ἡ οὐσια­στι­κή συμ­μετοχή καί δραστη­ριο­ποί­ησή μας στό ἔργο τῆς Ἐκ­­κλη­σίας, εἶναι ὁ καθη­με­ρινός μας ἀγώ­νας νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐν­τολές τοῦ Θεοῦ, νά ζοῦ­με καί νά φυ­λάτ­τουμε τήν ὀρθό­τη­τα τῆς πίστεως καί τῆς ἱερᾶς πα­ραδόσεως πού μᾶς κλη­ρο­δότησαν οἱ Πατέρες καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά προσπαθοῦμε νά παρακινοῦμε καί τούς ἄλλους ἀδελφούς μας τόσο μέ τόν λόγο μας ὅσο καί μέ τό παράδειγμα καί τή ζωή μας νά πλησιάσουν τήν Ἐκκλησία, νά ἐμ­βα­θύ­νουν στή διδασκαλία της καί νά ζήσουν τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἔχουμε χρέος, ἀδελφοί μου, νά ἐνδιαφερόμαστε καί γιά τούς ἄλλους ἀν­θρώ­­πους γύρω μας, γιατί ἡ δική μας σωτηρία περνᾶ μέσα ἀπό τή σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας, γιατί ἡ μέριμνα γι᾽ αὐτούς εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀληθι­νῆς καί οὐσιαστικῆς ἀγά­πης μας γιά ἐκείνους, καί τό κριτήριο τῆς σωτηρίας μας εἶναι ἡ ἀγάπη, εἶναι τά καλά μας ἔργα.

Σέ αὐτά τά ἔργα προέστη­σαν κατά τήν ἀποστολική προτροπή καί οἱ ἑορταζό­με­νοι πατέ­ρες τῆς Δ´ Οἰ­κου­μενικῆς Συνόδου καί γι᾽ αὐ­τό τι­μῶ­νται ὄχι μόνο ἀπό τήν ἐπί γῆς στρατευ­ο­μένη Ἐκκλη­σία ἀλλά καί ἀπό τήν ἐν οὐρανοῖς θριαμ­βεύ­ουσα, τι­μῶ­­νται ὅμως καί δοξάζο­ν­ται ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό στόν οὐρανό αἰωνίως, πρεσβεύοντας καί γιά τή δική μας σωτηρία.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...