Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Οσία Μαρία η Αιγυπτία, ένα παράδειγμα έμπρακτης μετάνοιας.


«ν σοί, Μτερ, κριβς διε­σώ­θη τό κατ εκόνα», ψάλλει, δελ­φοί μου, γία μας κκλησία πρός τιμήν μις σιακς μορφς στήν ποία εναι φιερωμένη ση­μερινή πέμπτη Κυριακή τν Νηστειν.

Στό δικό σου πρόσωπο, ψάλλει ερός μνογράφος, πευθυνόμε­νος πρός τήν σία Μαρία τήν Α­γυπτία, διεσώθη «τό κατ εκό­να», μεταφέροντάς μας στό πα­ρελθόν, στήν μέρα τς δημιουρ­γίας το νθρώπου πό τόν Θεό, τότε πού διος εχε πε «ποιή­σωμεν νθρω­πον κατ εκόνα μετέραν καί καθ μοίωσιν».

Δημιούργησε Θεός τόν νθρω­πο σύμφωνα μέ τή δική του εκό­να, χι τήν ξωτερική, γιατί Θε­ός εναι πνεμα καί δέν χει σμα καί λική μορφή, λλά σύμφωνα μέ τίς διότητές του. Το δωσε τόν νο καί τή θέληση, το δωσε τήν θάνατη ψυχή καί τή δυνατότητα νά φθάσει πό τό κατ εκόνα στό καθ μοίωσιν. Δέν περιόρισε, δη­λαδή, Θεός τίς δυνατότητες το νθρώπου σέ μία ξωτερική μοι­ό­­τητα μαζί του, σέ μία σχέση εκόνας μόνο, λλά τίς πέκτεινε καί μέχρι τήν μοίωση μέ ατόν, δηλαδή μέχρι τή θέωση.

Προϋπόθεση μως γιά νά φθάσει νθρωπος στό καθ μοίωση πού εναι καί τελικός στόχος καί προ­­ορισμός τς πάρξεώς του, εναι νά μήν καταστρέψει τήν ε­κόνα το Θεο, νά μήν καταστρέ­ψει δηλαδή τά θεόσδοτα κενα στοιχεα πού το πιτρέ­πουν νά φθά­σει στήν μοίωση· νά μήν κα­τα­στρέψει καί νά μήν λ­λοιώσει τό θεόσδοτο πρόσωπό του, παρα­δί­δοντάς το ριστικά καί μετά­κλη­τα στόν χθρό τς σω­τηρίας καί τς θεώσεώς του, στόν ντί­δι­κο τς ψυχς του, τόν διάβολο.

Θεός μως γνωρίζοντας τήν ν­θρώπινη δυναμία καί γνωρί­ζο­ντας τι τό πλάσμα του ρέπει πρός τά πονηρά, δωσε μία πι­πλέ­ον δυνατότητα στόν νθρωπο, μία δυνατότητα πού κπηγάζει πό τήν πολλή γάπη καί τό λεος το Θεο. Καί δυνατότητα ατή εναι με­τάνοια καί συγχώρηση. Εναι δυνατότητα νά ποκαταστήσει νθρωπος τήν μαυρωμένη καί λε­ρωμένη πό τήν μαρτία θεία εκόνα πού φέρει. Νά καθαρίσει καί νά νακαινίσει ατήν τήν ε­κό­­να μέ τά δάκρυα τς μετα­νοίας καί τή χάρη το διά τήν μετέραν σωτηρίαν σταυρωθέντος καί να­στά­ντος Χριστο.

Καί εναι τόση δύναμη τς με­τανοίας καί τόση χάρη το Θεο γιά κείνους πού μετανοον μ­πρα­κτα καί ελικρινά, στε θεία εκόνα ποκαθίσταται πλήρως καί νθρωπος μπορε νά φθάσει χω­ρίς κανένα μπόδιο στήν γιό­τη­τα καί τή θέωση.

Ατό μς διδάσκει μέ τό παρά­δειγμα τς ζως της λλά κυρίως μέ τό παράδειγμα τς μετανοίας της σία Μαρία Αγυπτία. μαρτία, φιληδονία καί σωτία μέσα στίς ποες ζησε τά νεανικά της χρόνια εχαν ς ποτέλεσμα νά τσαλα­κώ­σει, νά φθείρει καί νά μιάνει τήν εκόνα το Θεο πού φερε μέσα της. μως χάρη το Θεο δέν τήν γκατέλειψε, λλά τήν βοήθησε μέ θαυμαστό τρόπο νά κατονοήσει τό βάθος τς θλιότητος στό ποο εχε περιπέσει.

συνειδητοποίηση ατή ταν ρκετή γιά νά λλάξει σία Μα­ρία ζωή, καί γκαταλείποντας τά πάντα νά πε­ράσει λόκληρη τήν πόλοιπη ζωή της μέ πόλυτη γκρά­τεια, νηστεία, σκηση καί προσευχή στήν ρημο το ορ­δά­νου. Τά δάκρυα τς μετανοίας της, μμονή της στήν σκητική ζωή καί χάρη το Θεο καθάρισαν τήν ψυχή της καί τήν πάλλαξαν πό τό βάρος τν παθν καί τς μαρτίας πού δέν τς πέτρεπε νά πλησιάσει τόν Θεό, σέ τέτοιο βα­θμό, στε νά μπορε νά ψάλλει σή­­μερα πρός τιμήν της ερός μνο­­γράφος. «ν σοί, Μτερ, κρι­­­βς διεσώθη τό κατ εκόνα».

δελφοί μου, τό παράδειγμα τς σίας Μαρίας τς Αγυπτίας, τό ποο προβάλλει κκλησία μας σήμερα, μς πενθυμίζει καί πάλι τήν ναγκαιότητα καί τή σημασία τς μετανοίας.

Διερχόμενοι καί μες τήν πε­ρίοδο τς γίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρακοστς, ς μήν παραλείψου­με νά κάνουμε τή μετάνοια συ­στα­τικό στοιχεο τς ζως. ς μή φθάσουμε νώ­πι­ον το Σταυρο πως ληστής, ποος καί πί το σταυρο κόμη ρνήθηκε νά μετανοήσει. ς προ­σπασθήσουμε μέσω τς ελικρι­νος μετανοίας νά ποκαταστή­σουμε τή φθαρμένη πό τά λάθη καί τά πάθη μας εκόνα το Θεο πού φέρουμε μέσα μας. ς προ­σπα­θήσουμε διά τς μετανοίας νά πομακρύνουμε πό τήν ψυχή μας τό παραπέτασμα τς μαρτίας πού τήν σκιάζει καί τήν μποδίζει νά δε τό πρόσωπο το ναστάντος Κυρίου, στε νά μπορέσουμε καί μες νά προσκυνήσουμε τή λαμ­προφόρο νάσταση συνανιστώ­με­νοι μαζί μέ τόν Χριστό στήν καινή ζωή τν τέκνων το Θεο.

  Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...