Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Ο Χριστός βλέπει την καρδιά μας και αντίστοιχα ανταποκρίνεται.


 

«Καί λέγει αὐτῷ· ἐγώ ἐλθών θε­ρα­πεύσω αὐτόν» (Ματθ. 8.7).

Ἀνάμεσα στά πολλά θαύματα καί τίς θεραπεῖες πού ἐπιτέλεσε ὁ Χρι­στός κατά τή διάρκεια τῆς ἐπι­γείου ζωῆς συγκαταλέγεται καί τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δού­λου τοῦ ἑκατοντάρχου πού μᾶς παρουσίασε τό σημερινό εὐαγ­γε­λι­κό ἀνάγνω­σμα.

Στήν Καπερναούμ συνάντησε ὁ Χριστός ἕνα Ρω­μαῖο ἀξιωματικό, ἕνα ἑκατόνταρχο, ὁ ὁποῖος τόν πλη­σίασε καί τοῦ εἶπε γιά τό πρό­βλημα πού ταλαιπωροῦσε τόν δοῦ­λο του. «Κύριε, ὁ παῖς μου βέ­βληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος».

Ἕνας ἄγνωστος ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού ὁμιλεῖ, ἕνας εἰδωλο­λά­τρης, καί τό πρόσωπο πού βασα­νί­ζεται ἀπό τήν παραλυσία δέν εἶ­ναι ὁ ἴδιος, δέν εἶναι τό παι­δί του. Εἶ­ναι ὁ δοῦλος του, ἕνα πρό­σω­πο δη­λαδή πού σύμφωνα μέ τή ρω­μαϊ­­­κή νομοθεσία ἦταν πράγ­μα καί ἰδιοκτησία τοῦ κυ­ρίου του.

Ὁ ἑκατόνταρχος δέν ζητᾶ τίποτε ἀπό τόν Χριστό, ἁπλῶς τοῦ ἀνα­φέ­­ρει τήν ἀσθένεια. Ἀλλά ὁ πα­ντο­­γνώ­­στης Κύριος διακρίνει πί­σω ἀπό τίς λέξεις τήν ἀγάπη καί τήν πίστη τοῦ ἑκατοντάρχου. Γι᾽ αὐτό καί ἀμέσως, χωρίς νά πεῖ τίποτε ἄλ­­λο, χωρίς νά ζητήσει ὁποι­αδή­πο­τε διευκρίνιση, προσφέ­ρει γεν­ναι­­όδωρα τή βοήθειά του. «Ἐγώ θά ἔρθω νά τόν θε­ραπεύσω».

Δέν λέει ὁ Χρι­­στός φέρτε τον ἐδῶ, ὅπως λέει σέ ἄλλες περιπτώ­σεις. Προσφέρε­ται νά πάει ὁ ἴδιος στό σπίτι τοῦ ἑκατοντάρχου γιά νά τόν θεραπεύσει, χωρίς κἄν νά τοῦ τό ἔχει ζητήσει.

Πόση ἀγάπη κρύβει, ἀδελφοί μου, αὐτή ἡ προσφορά τοῦ Χρι­στοῦ καί πόσο διδακτική εἶναι γιά ὅλους μας. Πόσες φορές ἀκοῦμε γιά ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν, γιά ἀνθρώπους πού χρειάζονται τή βοήθειά μας, πού ἔχουν τήν ἀνάγκη μας, κι ὅμως ἀδιαφο­ροῦ­με, καθυστεροῦμε νά ἀνταποκρι­θοῦμε, ἀναβάλλουμε τήν ἐπίσκε­ψή μας σ᾽ αὐτούς; Ὅμως ὁ Χριστός μᾶς δίδει ἕνα διαφορετικό παρά­δειγ­μα.

Σπεύδει νά θεραπεύ­σει τόν παράλυτο δοῦ­λο καί μόνο πού ἀκούει ὅτι ταλαι­πω­ρεῖται. Καί ἄς τοῦ εἶναι ἄγνω­στος τόσο ὁ ἑκατό­νταρ­χος ὅσο καί ὁ δοῦλος του. Σπεύδει ἀπό ἀγάπη γιά τό ἄρ­ρω­στο πλάσμα του, ἀλλά καί ἀντα­ποκρινόμενος στήν ἀγά­πη τοῦ ἑκατοντάρχου πρός τόν δοῦλο του. Σπεύδει ἀκόμη γιά νά ἀνταμείψει τήν πίστη τοῦ ἑκατοντάρχου πού θά ἀποκαλυφθεῖ σέ λίγο, ὅταν θά ἀπαντήσει στήν πρόταση τοῦ Χρι­στοῦ πώς δέν εἶναι ἱκανός γιά νά ἔρθει ὁ Χριστός στό σπίτι του, ἀλ­λά ὅτι ἀρκεῖ καί ἕνας λόγος του καί μία ἐντολή του γιά νά θερα­πευ­θεῖ ὁ δοῦλος του.

«Καί λέγει αὐτῷ· ἐγώ ἐλθών θε­ρα­πεύσω αὐτόν».

Ἀδελφοί μου, ἡ φράση αὐτή τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἕνα μάθημα γιά μᾶς καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Γιατί πολλές φορές ζητοῦμε ἀπό τόν Χριστό νά ἱκανοποιήσει διά­φο­ρα αἰτήματά μας καί ἀδημο­νοῦ­με, ὅταν δέν ἀνταποκρίνεται, καί ἀπο­ροῦ­με γιατί νά συμβαίνει αὐτό.

Τήν ἀπάντηση ὅμως μᾶς τήν δί­νει μέσα ἀπό τό σημερινό εὐαγ­γε­λικό ἀνάγνωσμα. Ἄν ὁ Χριστός ἀνταποκρίνεται τόσο ἄμεσα στό αἴ­­τημα τοῦ ἑκατοντάρχου, εἶναι, γιατί, ὅπως εἴπαμε, διαβλέπει τήν πίστη καί τήν ἀγάπη του. Καί αὐτή τήν πίστη καί τήν ἀγάπη εἶναι πού χρειαζόμαστε καί ἐμεῖς, ἐάν θέ­λου­με νά ἀνταπο­κρί­­νε­ται ὁ Χρι­στός καί στά δικά μας αἰ­τήματα.

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἀκόμη πού μᾶς διδάσκει σήμερα ὁ Χρι­στός μέ τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή του στό αἴτημα τοῦ ἑκατοντάρχου. Καί αὐτό εἶναι ὅτι ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Χριστοῦ στά αἰτήματα καί τίς παρακλήσεις μας ἐξαρτᾶται καί ἀπό τή δική μας ἀνταπόκριση στά δικά του αἰτήματα. Γιατί καί ὁ Χρι­­στός ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά ἀνταπο­κρι­νόμαστε στό θέλημα καί τίς ἐντο­λ­ές του. Ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς τήν ἀγάπη μας. Ζητᾶ τήν καρδιά μας. Ζητᾶ νά τόν ἀκολουθοῦμε. Σέ πό­σα ἀπό αὐτά ἀνταποκρινόμαστε, ἀδελφοί μου, μέ τήν ταχύτητα καί τήν ἀμεσότητα μέ τήν ὁποία ἀντα­ποκρίνεται ὁ Χριστός στό αἴ­τημα τοῦ ἑκατοντάρχου; Καί ἄν ἐμεῖς δέν ἀνταποκρινόμαστε ἤ ἄν ἀδια­φοροῦμε ἤ ἄν κάνουμε διαφο­ρε­τικά ἀπό αὐτό πού μᾶς ζητᾶ ὁ Χριστός, τότε πῶς περιμένουμε νά ἀνταποκριθεῖ καί Ἐκεῖνος στά δικά μας αἰτήματα;

Γι᾽αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς διδα­χθοῦ­­με ἀπό τό παράδειγμα καί τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἑκατοντάρχου. Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν πίστη τοῦ Ρωμαίου ἀξιωματικοῦ τήν ὁποία ἐπαίνεσε τόσο πολύ ὁ Χριστός, ἀλλά καί ἀπό τήν ἄμεση ἀντα­πό­κριση τοῦ Χριστοῦ, καί ἄς σπεύ­δουμε μέ πίστη νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές του, ὥστε νά ἔχου­με τή χαρά νά ἀκοῦμε τόν Χριστό νά ἐπαναλαμβάνει καί στή δική μας ζωή τό: «ἐγώ ἐλθών θερα­πεύσ­ω αὐ­τόν». Θά ἔρθω ἐγώ γιά νά σέ θε­ρα­πεύσω καί νά ἱκα­νο­ποιή­σω τό αἴτημά σου. 

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...